Fibryna komórkowa i strukturalna

Cennik

ZabiegCena
Fibry­na komór­ko­wa i strukturalnaTwarz — 700 zł, Twarz i szyja — 900 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1100 zł
Osocze boga­to­płyt­ko­we i fibry­na komórkowaTwarz — 800 zł, Twarz i szyja — 1100 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1500 zl
Osocze boga­to­płyt­ko­we i fibry­na komórkowaLecze­nie łysie­nia — 600 zł

Czym jest zabieg z użyciem fibryny komórkowej i strukturalnej?

Fibryna komórkowa i strukturalna pozyskiwana jest materiału pobranego od pacjenta.

Proces ten pole­ga na pobra­niu krwi pacjen­ta, jej prze­two­rze­niu w celu uzyska­nia osocza boga­te­go w płyt­ki krwi, a następ­nie wpro­wa­dze­niu go do skóry za pomo­cą mikro­na­kłuć. Płyt­ki krwi zawie­ra­ją wiele czyn­ni­ków wzro­stu, które stymu­lu­ją rege­ne­ra­cję skóry i włosów, popra­wia­jąc ich kondy­cję i wygląd.

W medy­cy­nie este­tycz­nej stosu­je się fibry­nę komór­ko­wą i struk­tu­ral­ną. Fibry­na zawie­ra licz­ne czyn­ni­ki wzro­stu i prote­iny, które stymu­lu­ją proce­sy rege­ne­ra­cji skóry i tkanek. Fibry­na komór­ko­wa jest często stoso­wa­na w tera­pii z osoczem boga­to­płyt­ko­wym (PRP), których celem jest popra­wa kondy­cji skóry i włosów.

Fibry­na struk­tu­ral­na jest następ­nie wyko­rzy­sty­wa­na w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej. Jego rolą jest stymu­la­cja proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych w uszko­dzo­nych tkan­kach oraz popra­wa jako­ści i wytrzy­ma­ło­ści tkanek po zabie­gach chirur­gicz­nych lub poura­zo­wych.

Obszary zastosowania

Fibry­na komór­ko­wa i struk­tu­ral­na może być stoso­wa­na na wiele obsza­rów skóry, w zależ­no­ści od potrzeb pacjenta.

Fibry­na strukturalna:

 • linia żuchwy,
 • zmarszcz­ki marionetki,
 • łuk jarz­mo­wo – skroniowy,
 • bruz­da noso­wo – wargowa,
 • wiot­ko­ści: ramio­na, pier­si, brzuch, uda.

Fibry­na komórkowa:

 • dekolt,
 • dłonie,
 • kąci­ki ust,
 • policz­ki,
 • zmarszcz­ki palacza,
 • szyja,
 • okoli­ce oczu, doli­na łez, powie­ki górne.

Korzy­ści z Zabiegu

 1. Natu­ral­na rege­ne­ra­cja i odmło­dze­nie skóry: Tera­pia stymu­lu­je proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne w skórze, przy­czy­nia­jąc się do jej odmło­dze­nia, reduk­cji zmarsz­czek i popra­wy ogól­nej kondycji.
 2. Popra­wa jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry: Zabieg wspie­ra produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, co prze­kła­da się na zwięk­sze­nie jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry.
 3. Szyb­ka rege­ne­ra­cja po zabie­gach este­tycz­nych: Fibry­na struk­tu­ral­na i komór­ko­wa przy­spie­sza goje­nie i rege­ne­ra­cję skóry po innych zabie­gach estetycznych.
 4. Mini­ma­li­za­cja ryzy­ka aler­gii: Wyko­rzy­sta­nie własnych zaso­bów biolo­gicz­nych pacjen­ta mini­ma­li­zu­je ryzy­ko aler­gii i reak­cji niepożądanych.
 5. Wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia: Tera­pia znaj­du­je zasto­so­wa­nie zarów­no w rege­ne­ra­cji skóry, lecze­niu blizn i rozstę­pów, jak i w medy­cy­nie spor­to­wej do lecze­nia urazów tkan­ki miękkiej.

Dla Kogo Jest Terapia?

Zabieg z użyciem fibry­ny struk­tu­ral­nej i komór­ko­wej jest prze­zna­czo­ny dla osób poszu­ku­ją­cych natu­ral­nych i skutecz­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia skóry. Jest szcze­gól­nie pole­ca­ny osobom pragną­cym popra­wić kondy­cję skóry, zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia, przy­spie­szyć rege­ne­ra­cję po urazach tkan­ki mięk­kiej lub innych zabie­gach estetycznych.

Jak Prze­bie­ga Zabieg?

Proce­du­ra rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej ilości krwi od pacjen­ta, która następ­nie jest prze­twa­rza­na w celu izola­cji fibry­ny struk­tu­ral­nej i komór­ko­wej. Goto­wy prepa­rat jest apli­ko­wa­ny w miej­sca wyma­ga­ją­ce rege­ne­ra­cji, co może być wyko­na­ne poprzez iniek­cje lub nało­że­nie bezpo­śred­nio na skórę w zależ­no­ści od obsza­ru i celu zabie­gu. Cały proces jest bezpiecz­ny, stosun­ko­wo szyb­ki i nie wyma­ga długie­go okre­su rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Zabieg z użyciem fibry­ny struk­tu­ral­nej i komór­ko­wej to nowo­cze­sna i natu­ral­na meto­da rege­ne­ra­cji tkan­ki, oferu­ją­ca pacjen­tom bezpiecz­ne i efek­tyw­ne rozwią­za­nie w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej i rege­ne­ra­cyj­nej. Wyko­rzy­stu­jąc poten­cjał natu­ral­nych proce­sów biolo­gicz­nych, tera­pia ta zapew­nia widocz­ne efek­ty odmło­dze­nia, popra­wy kondy­cji skóry oraz szyb­kiej rege­ne­ra­cji, stając się cennym narzę­dziem w rękach specja­li­stów dążą­cych do zapew­nie­nia pacjen­tom najlep­szych rozwią­zań w zakre­sie pielę­gna­cji i rege­ne­ra­cji skóry.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Fibry­na struk­tu­ral­na i komór­ko­wa dobrze wpły­wa na popra­wę napię­cia i gęsto­ści skóry, a także rege­ne­ru­je naskó­rek i skórę właści­wą. Efek­ty zabie­gu są z pewno­ścią warte swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Każdy zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest przez doświad­czo­ne­go i wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej. Probów­ki, do których pozy­sku­je­my mate­riał ‚zawsze są steryl­ne. Ponad­to, posia­da­ją certy­fi­kat bezpieczeństwa.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, więc nie jest on bolesny.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Fibry­na komór­ko­wa i struk­tu­ral­na daje widocz­ny efekt już po pierw­szym zabie­gu. Przez kolej­ne tygo­dnie coraz bardziej widocz­ny jest efekt wypeł­nie­nia, skład­ni­ki rege­ne­ru­ją tkan­ki od wewnątrz, inicju­jąc natu­ral­ne proce­sy napraw­cze skóry,  a także stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji nowe­go kolagenu.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg z zasto­so­wa­niem fibry­ny komór­ko­wej i struk­tu­ral­nej trwa około godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu mogą poja­wić się niewiel­kie zaczer­wie­nie­nie i obrzęk skóry. Stan ten utrzy­mu­je się od kilku godzin do 2–3 dni po zabie­gu. Może także poja­wić się miej­sco­wa tkli­wość w miej­scu zabie­gu, która ustę­pu­je zazwy­czaj po 24 godzi­nach. Ewen­tu­al­ne sinia­ki powsta­łe po zabie­gu utrzy­mu­ją się jedy­nie kilka dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • scho­rze­nia ogól­no­ustro­jo­we niewyrównane.

Fibryna komórkowa i strukturalna krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej pobie­ra prób­kę krwi, a następ­nie podda­je ją odwi­ro­wa­niu w celu pozy­ska­nia fibry­ny do zabie­gu. Przy­go­to­wa­ny prepa­rat jest wpro­wa­dza­ny pod skórę.

3

Kolejne zabiegi

Otrzy­ma­nie zado­wa­la­ją­ce­go efek­tu może­my uzyskać przy pomo­cy serii zabie­gów. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy od 2 do 5 serii.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontro­l­ną, aby ocenić dotych­cza­so­wy progres po zabiegu.

Fibryna komórkowa i strukturalna okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić do domu i wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści. Musi pamię­tać jedy­nie o spoży­wa­niu dużej ilości wody przez kilka dni po zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zale­ca­ne jest wyko­na­nie kilku serii zabie­gów w odstę­pie 3–4 tygo­dni dla osią­gnię­cia opty­mal­ne­go efektu.

Jak działa zabieg z użyciem fibryny bogatopłytkowej i strukturalnej?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie prób­ki krwi przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

33

Druga faza

Odwi­ro­wy­wa­nie prób­ki i pozy­ski­wa­nie fibry­ny, a następ­nie przy­go­to­wy­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji.

44

Trzecia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry