Fresh Lift – lifting skóry

Cennik

Fresh Lift1 500 zł
lifting twarzy

Czym jest Fresh Lift?

Fresh Lift jest zabiegiem pozwalającym nawilżyć, ujędrnić i odmłodzić skórę przy zachowaniu naturalnych rysów twarzy.

W czasie zabie­gu wyko­rzy­stu­je się prepa­rat z usie­cio­wio­nym kwasem hialu­ro­no­wym, amino­kwa­sa­mi i wita­mi­na­mi. Zabieg pole­ga na iniek­cji dwóch prepa­ra­tów w wybra­ny obszar ciała. Fresh Lift może być wyko­ny­wa­ne w obsza­rze twarzy, szyi i dekol­tu. Efek­ty Fresh Lift są natych­mia­sto­we, a cała proce­du­ra bezpiecz­na dla pacjen­ta. Klini­ka Novo­derm na zabieg zapra­sza panie i panów w każdym wieku, które szuka­ją skutecz­nej tera­pii anti aging.

Wskazania do Fresh Lift

Zabieg Fresh Lift pole­ca­ny jest osobom:

 • u których zazna­cza się doli­na łez,
 • twarz traci obję­tość i przy­bie­ra zmęczo­ny wygląd
 • którym zale­ży na natu­ral­nym efek­cie, bez zmia­ny rysów twarzy.

Dzię­ki zabie­go­wi skóra będzie inten­syw­nie nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmło­dzo­na. Zauwa­żal­na będzie też likwi­da­cja drob­nych zmarsz­czek w obsza­rze zabie­go­wym, powstrzy­ma­nie proce­sów starze­nia się skóry oraz uzyska­nie promien­ne­go wyglądu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Fresh Lift to inno­wa­cyj­ny zabieg, który wyko­rzy­stu­je bogac­two natu­ral­nych i bezpiecz­nych dla orga­ni­zmu skład­ni­ków. Meto­da ta jest skutecz­nym zabie­giem anti aging. Cena kura­cji biorąc pod uwagę jej skutecz­ność, jest bardzo atrakcyjna.

Bezpieczeństwo

Fresh Lift jest bardzo dobrze tole­ro­wa­ny przez orga­nizm. Ryzy­ko powsta­wa­nia sinia­ków mini­ma­li­zu­je użycie w trak­cie zabie­gu kaniu­li. Prepa­rat jest bezpiecz­ny i nie powo­du­je uciąż­li­wych i długo­trwa­łych skut­ków ubocznych.

Komfort

Zabieg Fresh Lift jest dla pacjen­ta komfor­to­wy. Przez swoją małą inwa­zyj­ność nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Bezpo­śred­nio po poda­niu prepa­ra­tu pacjent może powró­cić do swojej codzien­nej aktywności.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Podsta­wo­we rezul­ta­ty zabie­gu Fresh Lift to odbu­do­wa i uzupeł­nie­nie utra­co­nej obję­to­ści twarzy odży­wie­nie i rewi­ta­li­za­cja skóry i uzyska­nie młod­sze­go, młod­sze­go wyglą­du. Pierw­sze efek­ty zabie­gu widocz­ne są od razu. Doce­lo­we rezul­ta­ty poja­wia­ją się ok. 2 tygo­dnie po apli­ka­cji prepa­ra­tu i utrzy­mu­ją się ok. roku.

 • Ile trwa zabieg?

  Cały zabieg nie jest czaso­chłon­ny. Poje­dyn­czy trwa 20 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Efek­ty ubocz­ne, jakie mogą towa­rzy­szyć zabie­go­wi Fresh Lift to niewiel­kie sinia­ki w miej­scach wkłuć. Znika­ją one samo­ist­nie po kilku dniach i nie powo­du­ją duże­go bólu czy dyskomfortu.

Przeciwwskazania

 • stwier­dzo­ne uczu­le­nie na kwas hialuronowy
 • choro­by autoimmunologiczne
 • tenden­cje do powsta­wa­nia bliznowców
 • aktyw­ne zaka­że­nia okoli­cy zabie­gu (np. opryszczka)
 • okres ciąży i karmie­nia piersią.

Fresh Lift krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym krokiem jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm, która ma na celu wyeli­mi­no­wać prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu oraz omówie­nie proble­mu skór­ne­go pacjenta.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz poda­je podskór­nie prepa­rat przy użyciu kaniu­li. Na całą twarz jest od 2 do 4 miejsc iniekcji.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi wyko­nu­je się w odstę­pie kilku tygo­dni, zgod­nie z zale­ce­nia­mi lekarza.

4

Konsultacja kończąca

Dla podtrzy­ma­nia efek­tu zale­ca się zabieg przy­po­mi­na­ją­cy po 6 miesią­cach. Lekarz ocenia też efek­ty kuracji.

Fresh Lift okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Bezpo­śred­nio po zabie­gu można powró­cić do zwykłych obowiąz­ków. Wystą­pić mogą mało­in­wa­zyj­ne skut­ki ubocz­ne takie jak sinia­ki, znika­ją one samo­ist­nie po kilku dniach. Po zabie­gu zale­ca się spoży­wa­nie więk­szej ilości płynów, co stwa­rza opty­mal­ne warun­ki do rewi­ta­li­za­cji skóry.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zale­ca się wyko­na­nie 2–3 zabie­gów w odstę­pie 1 miesią­ca. Później Fresh Lift można powta­rzać raz na miesiąc dla podtrzy­ma­nia efek­tów tera­pii anti aging.

Jak działa Fresh Lift?

11

Przygotowanie do zabiegu

Oczysz­cze­nie skóry.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­la­nia w posta­ci lidokainy.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie mieszan­ki skła­da­ją­cej się wypeł­nia­cza Prin­cess Filler/Princess Rich z mezoterapią.

44

Trzecia faza

Apli­ka­cja za pomo­cą mikro­ka­niu­li przy­go­to­wa­ne­go preparatu.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu można od razu wrócić do codzien­nej aktywności.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry