Fresh Lift – lifting skóry

Cennik

ZabiegCena
Fresh Lift1 500 zł
lifting twarzy

Czym jest Fresh Lift?

Fresh Lift jest zabiegiem pozwalającym nawilżyć, ujędrnić i odmłodzić skórę przy zachowaniu naturalnych rysów twarzy.

W czasie zabie­gu wyko­rzy­stu­je się prepa­rat z usie­cio­wio­nym kwasem hialu­ro­no­wym, amino­kwa­sa­mi i wita­mi­na­mi. Zabieg pole­ga na iniek­cji dwóch prepa­ra­tów w wybra­ny obszar ciała. Fresh Lift może być wyko­ny­wa­ne w obsza­rze twarzy, szyi i dekol­tu. Efek­ty Fresh Lift są natych­mia­sto­we, a cała proce­du­ra bezpiecz­na dla pacjen­ta. Klini­ka Novo­derm na zabieg zapra­sza panie i panów w każdym wieku, które szuka­ją skutecz­nej tera­pii anti aging.

Wskazania do Fresh Lift

Zabieg Fresh Lift pole­ca­ny jest osobom:

 • u których zazna­cza się doli­na łez,
 • twarz traci obję­tość i przy­bie­ra zmęczo­ny wygląd
 • którym zale­ży na natu­ral­nym efek­cie, bez zmia­ny rysów twarzy.

Dzię­ki zabie­go­wi skóra będzie inten­syw­nie nawil­żo­na, zrege­ne­ro­wa­na i odmło­dzo­na. Zauwa­żal­na będzie też likwi­da­cja drob­nych zmarsz­czek w obsza­rze zabie­go­wym, powstrzy­ma­nie proce­sów starze­nia się skóry oraz uzyska­nie promien­ne­go wyglądu.

Fresh Lift to nowo­cze­sna i inno­wa­cyj­na tech­ni­ka liftin­gu twarzy, która zyska­ła uzna­nie w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej jako skutecz­na meto­da odmła­dza­nia bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Dzię­ki swoim unikal­nym właści­wo­ściom, Fresh Lift oferu­je pacjen­tom możli­wość uzyska­nia młod­szej, bardziej promien­nej i odświe­żo­nej cery z mini­mal­nym czasem rekon­wa­le­scen­cji. W poniż­szym arty­ku­le przyj­rzy­my się bliżej, na czym pole­ga zabieg Fresh Lift, jakie korzy­ści niesie oraz dla kogo jest szcze­gól­nie polecany.

Na czym pole­ga Fresh Lift?

Fresh Lift to mini­mal­nie inwa­zyj­na tech­ni­ka liftin­gu, która wyko­rzy­stu­je kombi­na­cję zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii i proce­dur este­tycz­nych do odmło­dze­nia skóry. Zabieg ten może obej­mo­wać stoso­wa­nie nici liftin­gu­ją­cych, zaawan­so­wa­nych tech­nik wolu­me­trii twarzy za pomo­cą wypeł­nia­czy, a także wyko­rzy­sta­nie lase­ra i innych metod stymu­lu­ją­cych produk­cję kola­ge­nu w skórze. Celem Fresh Lift jest przy­wró­ce­nie utra­co­nej obję­to­ści twarzy, wygła­dze­nie zmarsz­czek i popra­wa ogól­nej jędr­no­ści skóry, co prze­kła­da się na natu­ral­nie wyglą­da­ją­cy efekt odmłodzenia.

Korzy­ści z zabie­gu Fresh Lift

 • Natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty: Fresh Lift zapew­nia subtel­ne i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezul­ta­ty, unika­jąc ryzy­ka niena­tu­ral­nie “nacią­gnię­tej” skóry, które może towa­rzy­szyć trady­cyj­nym zabie­gom liftin­gu chirurgicznego.
 • Mini­mal­ny czas rekon­wa­le­scen­cji: Dzię­ki swojej mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści, Fresh Lift pozwa­la pacjen­tom na szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 • Wszech­stron­ność: Zabieg można dosto­so­wać do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta, skupia­jąc się na konkret­nych obsza­rach twarzy, które wyma­ga­ją odmłodzenia.
 • Długo­trwa­łe efek­ty: Chociaż efek­ty Fresh Lift są długo­trwa­łe, to zabieg można powta­rzać dla utrzy­ma­nia opty­mal­nych rezul­ta­tów w czasie.
 • Popra­wa jako­ści skóry: Fresh Lift nie tylko popra­wia wygląd twarzy poprzez lifting, ale także popra­wia tekstu­rę i jakość skóry, dzię­ki stymu­la­cji produk­cji kolagenu.

Dla kogo jest pole­ca­ny zabieg Fresh Lift?

Fresh Lift jest ideal­ny dla osób, które zauwa­ża­ją na swojej twarzy ozna­ki starze­nia, takie jak utra­ta obję­to­ści, zmarszcz­ki, opada­ją­ce policz­ki czy kontu­ry twarzy oraz dla tych, którzy pragną odświe­żyć swój wygląd bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się zabie­gom chirur­gicz­nym. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych efek­tyw­ne­go, ale jedno­cze­śnie deli­kat­ne­go rozwią­za­nia w zakre­sie odmła­dza­nia twarzy.

Podsu­mo­wa­nie

Fresh Lift stano­wi prze­łom w dzie­dzi­nie odmła­dza­nia twarzy, oferu­jąc pacjen­tom skutecz­ną, bezpiecz­ną i mini­mal­nie inwa­zyj­ną meto­dę uzyska­nia młod­sze­go wyglą­du. Dzię­ki indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne­mu podej­ściu i wyko­rzy­sta­niu zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, zabieg ten zapew­nia natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce i długo­trwa­łe efek­ty, co czyni go atrak­cyj­ną alter­na­ty­wą dla trady­cyj­nych metod liftin­gu. Jeśli marzysz o odświe­że­niu swoje­go wyglą­du i przy­wró­ce­niu twarzy młodzień­czej świeżości

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Fresh Lift to inno­wa­cyj­ny zabieg, który wyko­rzy­stu­je bogac­two natu­ral­nych i bezpiecz­nych dla orga­ni­zmu skład­ni­ków. Meto­da ta jest skutecz­nym zabie­giem anti aging. Cena kura­cji biorąc pod uwagę jej skutecz­ność, jest bardzo atrakcyjna.

Bezpieczeństwo

Fresh Lift jest bardzo dobrze tole­ro­wa­ny przez orga­nizm. Ryzy­ko powsta­wa­nia sinia­ków mini­ma­li­zu­je użycie w trak­cie zabie­gu kaniu­li. Prepa­rat jest bezpiecz­ny i nie powo­du­je uciąż­li­wych i długo­trwa­łych skut­ków ubocznych.

Komfort

Zabieg Fresh Lift jest dla pacjen­ta komfor­to­wy. Przez swoją małą inwa­zyj­ność nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Bezpo­śred­nio po poda­niu prepa­ra­tu pacjent może powró­cić do swojej codzien­nej aktywności.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Podsta­wo­we rezul­ta­ty zabie­gu Fresh Lift to odbu­do­wa i uzupeł­nie­nie utra­co­nej obję­to­ści twarzy odży­wie­nie i rewi­ta­li­za­cja skóry i uzyska­nie młod­sze­go, młod­sze­go wyglą­du. Pierw­sze efek­ty zabie­gu widocz­ne są od razu. Doce­lo­we rezul­ta­ty poja­wia­ją się ok. 2 tygo­dnie po apli­ka­cji prepa­ra­tu i utrzy­mu­ją się ok. roku.

 • Ile trwa zabieg?

  Cały zabieg nie jest czaso­chłon­ny. Poje­dyn­czy trwa 20 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Efek­ty ubocz­ne, jakie mogą towa­rzy­szyć zabie­go­wi Fresh Lift to niewiel­kie sinia­ki w miej­scach wkłuć. Znika­ją one samo­ist­nie po kilku dniach i nie powo­du­ją duże­go bólu czy dyskomfortu.

Przeciwwskazania

 • stwier­dzo­ne uczu­le­nie na kwas hialuronowy
 • choro­by autoimmunologiczne
 • tenden­cje do powsta­wa­nia bliznowców
 • aktyw­ne zaka­że­nia okoli­cy zabie­gu (np. opryszczka)
 • okres ciąży i karmie­nia piersią.

Fresh Lift krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym krokiem jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm, która ma na celu wyeli­mi­no­wać prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu oraz omówie­nie proble­mu skór­ne­go pacjenta.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz poda­je podskór­nie prepa­rat przy użyciu kaniu­li. Na całą twarz jest od 2 do 4 miejsc iniekcji.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi wyko­nu­je się w odstę­pie kilku tygo­dni, zgod­nie z zale­ce­nia­mi lekarza.

4

Konsultacja kończąca

Dla podtrzy­ma­nia efek­tu zale­ca się zabieg przy­po­mi­na­ją­cy po 6 miesią­cach. Lekarz ocenia też efek­ty kuracji.

Fresh Lift okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Bezpo­śred­nio po zabie­gu można powró­cić do zwykłych obowiąz­ków. Wystą­pić mogą mało­in­wa­zyj­ne skut­ki ubocz­ne takie jak sinia­ki, znika­ją one samo­ist­nie po kilku dniach. Po zabie­gu zale­ca się spoży­wa­nie więk­szej ilości płynów, co stwa­rza opty­mal­ne warun­ki do rewi­ta­li­za­cji skóry.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zale­ca się wyko­na­nie 2–3 zabie­gów w odstę­pie 1 miesią­ca. Później Fresh Lift można powta­rzać raz na miesiąc dla podtrzy­ma­nia efek­tów tera­pii anti aging.

Jak działa Fresh Lift?

11

Przygotowanie do zabiegu

Oczysz­cze­nie skóry.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­la­nia w posta­ci lidokainy.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie mieszan­ki skła­da­ją­cej się wypeł­nia­cza Prin­cess Filler/Princess Rich z mezoterapią.

44

Trzecia faza

Apli­ka­cja za pomo­cą mikro­ka­niu­li przy­go­to­wa­ne­go preparatu.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu można od razu wrócić do codzien­nej aktywności.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry