Kwas hialuronowy

Cennik

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek kwasem hialu­ry­no­wym: (bruz­dy nosowo­ wargo­we, kąci­ki ust, linie marionetki)Croma Saypha ( Filler, Volu­ma ) – 1ml 600zł
Juve­derm ( Ultra 3, Ultra 4 ) – 1ml 800zł.
Juve­derm Reto­uch — 0,55ml 500zł
Mode­lo­wa­nie twarzy kwasem hialu­ro­no­wym plus stymu­la­cja tworze­nia kolagenu:Neau­via Stimu­la­te — 1ml 800zł.
wypelnianie zmarszczek

Czym jest kwas hialuronowy?

Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników skóry.

Odpo­wia­da za stopień jej nawil­że­nia. Nieste­ty z wiekiem poziom kwasu hialu­ro­no­we­go w orga­ni­zmie jest coraz mniej­szy. Z tego powo­du skóra prze­su­sza się i wiot­cze­je. Zaczy­na­ją poja­wiać się zmarszcz­ki w obrę­bie twarzy. Dosko­na­łym sposo­bem na wypeł­nie­nie ubyt­ków jest kwas hialu­ro­no­wy, który stoso­wa­ny jest w licz­nych zabie­gach anti-aging. Prepa­ra­ty używa­ne do wypeł­nia­nia zmarsz­czek kwasem hialu­ro­no­wym mają postać plastycz­ne­go, krysta­licz­ne­go i elastycz­ne­go żelu, który poda­ny do skóry wypeł­nia miej­sce zabie­go­we. Zaapli­ko­wa­ny kwas hialu­ro­no­wy na twarz wypeł­nia zmarszcz­ki i nierów­no­ści skóry. Zaapli­ko­wa­ny kwas hialu­ro­no­wy na usta  zapew­nia wyrów­na­nie czer­wie­ni wargo­wej np. w przy­pad­ku asymetrii.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Efek­tem zabie­gu jest korek­cja zmarsz­czek oraz wygła­dze­nie powierzch­ni skóry.  Twarz staje się jędr­niej­sza i deli­kat­niej­sza, a do tego cena zabie­gu jest bardzo przystępna.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem zawsze czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg może spra­wiać deli­kat­ny dyskom­fort, dlate­go na miej­sce zabie­go­we poda­je­my specjal­ny prepa­rat znieczulający.

 • Jakie są skutki uboczne?

  Mogą poja­wić się obrzę­ki, zaczer­wie­nie­nia lub opuch­nię­cia spowo­do­wa­ne poda­niem prepa­ra­tu. Bez obaw, ewen­tu­al­ne skut­ki ubocz­ne ustę­pu­ją po kilku dniach.

 • Jakie efekty możemy uzyskać?

  Kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia odmło­dze­nie i rewi­ta­li­za­cję skóry. Dzię­ki niemu zmarszcz­ki wokół ust mogą zostać zredu­ko­wa­ne, bruz­dy noso­wo-wargo­we wypeł­nio­ne, a opad­nię­te kąci­ki ust podnie­sio­ne, powięk­szo­ne i nawilżone.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • choro­by nowotworowe,
 • skłon­no­ści do nadmier­ne­go bliznowacenia,
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • stany zapal­ne skóry (np. opryszczka),
 • scho­rze­nia o podło­żu autoimmunologicznym.

Kwas hialuronowy krok po kroku

1

Konsultacja

Przed wyko­na­niem zabie­gu nale­ży skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej w celu prze­pro­wa­dze­nia wywia­du i omówie­nia szcze­gó­łów zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Przed wyko­na­niem zabie­gu lekarz znie­czu­la miej­sce zabie­go­we specjal­nym kremem. Następ­nie przy­stę­pu­je do wstrzyk­nię­cia w wybra­ne miej­sce prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

3

Kolejne zabiegi

Gdy efek­ty zabie­gu zaczną zani­kać. Pacjent może po konsul­ta­cji z leka­rzem zdecy­do­wać się na powtó­rze­nie zabiegu.

4

Konsultacja kończąca

Kwas hialu­ro­no­wy do twarzy powo­du­je korek­cję zmarsz­czek i wygła­dze­nie powierzch­ni skóry. Skóra staje się nawil­żo­na i jędr­na. Pacjent czuje się młodziej i bardziej atrakcyjnie.

Kwas hialuronowy okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg jest bezpiecz­ny i mało inwa­zyj­ny. Nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może wrócić do codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W zależ­no­ści od kondy­cji skóry pacjen­ta i jego ocze­ki­wań zabieg można powtó­rzyć. Każde kolej­ne powtó­rze­nie wyma­ga konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznym.

Jak działa kwas hialuronowy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem nale­ży prze­pro­wa­dzić wnikli­wą konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem nale­ży wyko­nać staran­ny dema­ki­jaż w celu usunię­cia maki­ja­żu i wszel­kich zanieczyszczeń.

33

Druga faza

Następ­nie lekarz przy­stę­pu­je do oceny skóry pacjenta.

44

Trzecia faza

Na skórę zosta­je nało­żo­ny specjal­ny żel znieczulający.

55

Ostatnia faza

Potem lekarz przy­stę­pu­je do apli­ka­cji kwasu hialuronowego.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry