Laser frakcyjny CO2 Finexel

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg500,00 — 1 500,00 zł

Czym jest laser frakcyjny CO2 Finexel?

Laser frakcyjny CO2 to rodzaj zabiegu na skórę stosowany przez lekarzy w celu zmniejszenia widoczności blizn potrądzikowych, głębokich zmarszczek i innych nieregularności skóry.

Dzię­ki wyższej mocy szczy­to­wej i mniej­szej śred­ni­cy plam­ki uzysku­je­my szyb­sze goje­nie skóry. Laser frak­cyj­ny CO2 jest powszech­nie stoso­wa­ny w lecze­niu blizn potrą­dzi­ko­wych. Laser frak­cyj­ny CO2 jest ideal­ny dla osób, które chcą zmini­ma­li­zo­wać blizny potrą­dzi­ko­we, drob­ne zmarszcz­ki, prze­bar­wie­nia, zmniej­szyć widocz­ność rozsze­rzo­nych porów. Derma­to­lo­dzy zale­ca­ją również podda­nie się zabie­go­wi, jeśli pacjent chce odmło­dzić skórę.

Obszary zastosowania lasera frakcyjnego CO2 Finexel

Zabieg wpły­wa na wiele obsza­rów. Można stoso­wać go zarów­no w okoli­cach oczu, na całą twarz, szyję,  dekolt czy na wybra­ne obsza­ry ciała. Laser świet­nie wpły­wa na ogól­ną kondy­cję skóry i spra­wia, że ta odzy­sku­je dawny blask. Zabieg świet­nie wypły­ca blizny, a płyt­sze może zlikwi­do­wać w cało­ści. Rozja­śnia wybra­ne partie skóry, wpły­wa na zagęsz­cze­nie porów twarzy i deli­kat­nie peelin­gu­je wybra­ne partie ciała.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Zalety zabiegu

 • resur­fa­cing i odmła­dza­nie skóry
 • wypły­ca­nie blizn
 • rozja­śnia­nie skóry
 • zagęsz­cza­nie porów
 • deli­kat­ny peeling
 • likwi­da­cja zmarszczek

Częste pytania

 • Lorem ipsum dolor amet dorian?

  Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

 • Lorem ipsum dolor amet dorian?

  Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

 • Lorem ipsum dolor amet dorian?

  Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

Przeciwwskazania

Nieste­ty frak­cyj­ny laser CO2 nie jest dla każde­go. Osobom z rozle­gły­mi wypry­ska­mi, otwar­ty­mi rana­mi lub jaki­mi­kol­wiek infek­cja­mi na twarzy zale­ca się nie korzy­sta­nie z tego zabie­gu. Pacjen­ci przyj­mu­ją­ce doust­nie izotre­ty­no­inę również powin­ny unikać zabie­gu, ponie­waż stwa­rza to zagro­że­nie dla zdro­wia i bezpieczeństwa.

Przy poważ­nych scho­rze­niach takich, jak cukrzy­ca powin­no się również zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność i najpierw skon­sul­to­wać się z leka­rzem lub dermatologiem.

Zabieg laser frakcyjny CO2 Finexel krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą, usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegów.

2

Pierwszy zabieg

Laser frak­cyj­ny CO2 jest często wyko­ny­wa­ny przez nało­że­nie kremu znie­czu­la­ją­ce­go miej­sco­wo na obszar proble­mo­wy 30 do 45 minut wcze­śniej. Sam zabieg trwa tylko 15 do 20 minut. Wyko­rzy­stu­je krót­ko­fa­lo­wą ener­gię świetl­ną (zwaną ultra­pul­sem), która jest nieustan­nie prze­pusz­cza­na przez wzorzec skano­wa­nia w celu usunię­cia cien­kich, zewnętrz­nych warstw uszko­dzo­nej skóry. Po wyeli­mi­no­wa­niu martwych komó­rek naskór­ka, zabieg akty­wu­je produk­cję wielu stref mikro­ter­mal­nych, które sięga­ją w głąb skóry. Dzię­ki temu może stymu­lo­wać natu­ral­ny proces goje­nia orga­ni­zmu i zwięk­szać produk­cję kola­ge­nu. To osta­tecz­nie zastę­pu­je stare, uszko­dzo­ne komór­ki nową, zdro­wą skórą.

3

Kolejne zabiegi

Usta­la­ny jest termin kolej­nych sesji lub konsultacji.

4

Konsultacja kończąca

Po zakoń­cze­niu tera­pii specja­li­sta na życze­nie pacjen­ta ocenia jej efekty.

Zabieg laser frakcyjny CO2 Finexel okiem eksperta

0%

Czy zabieg boli? 

Więk­szość pacjen­tów opisu­je ból jako mini­mal­ny, a laser deli­kat­nie kłuje skórę. Ponie­waż jednak zabieg pole­ga na znie­czu­le­niu wybra­nej partii ciała, ta może być deli­kat­nie obolała.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Ponow­nie, w zależ­no­ści od stanu skóry, pacjent może potrze­bo­wać około jednej do trzech sesji. Zabie­gi te można wyko­ny­wać w odstę­pach od czte­rech do sześciu tygodni.

Jak działa laser frakcyjny CO2 Finexel?

11

Przygotowanie do zabiegu

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

22

Pierwsza faza

Ponie­waż zabieg lase­ra frak­cyj­ne­go CO2 wpro­wa­dza ciepło (przez laser) do skóry, pacjen­ci mogą zauwa­żyć zaczer­wie­nie­nie lub obrzęk w leczo­nym obszarze.

33

Druga faza

Po okre­sie rekon­wa­le­scen­cji widocz­ne są efek­ty w postaci:

 • Spły­co­nych blizn
 • Zmniej­szo­nej widocz­no­ści zmarszczek
 • Zlikwi­do­wa­nych ciem­nych plam
 • Odmło­dzo­nej i świe­żej skóry
 • Zagęsz­czo­nych porów, co skut­ku­je pięk­niej­szą cerą.
55

Ostatnia faza

Laser frak­cyj­ny cenio­ny jest na całym świe­cie, a efek­ty korzy­sta­nia z zabie­gu są widocz­ne nawet po jednej sesji. W naszej klini­ce przed każdym zabie­giem odby­wa się konsul­ta­cja z leka­rzem, który bada stan ogól­ny skóry i wyja­śnia, na czym pole­ga zabieg.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry