Laser frakcyjny CO2 Finexel

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg500 — 1 500 zł

Czym jest laser frakcyjny CO2 Finexel?

Laser frakcyjny CO2 to rodzaj zabiegu na skórę stosowany przez lekarzy w celu regeneracji, napięcia i odmłodzenia skóry, a także zmniejszenia widoczności blizn potrądzikowych i głębokich zmarszczek.

Jak działa laser CO2?

Świa­tło lase­ra frak­cyj­ne­go CO2 wnika w głąb skóry i jest pochła­nia­ne przez zawar­tą w komór­kach wodę. Docho­dzi do błyska­wicz­ne­go podgrza­nia wody w tkan­ce, a potem jej odpa­ro­wa­nia, czyli abla­cji. Podgrza­nie tkanek stymu­lu­je powsta­wa­nie nowe­go kola­ge­nu, przez co zabieg ten silnie rege­ne­ru­je skórę. Skórą staję się napię­ta, gład­ka oraz popra­wia się jej kolo­ryt. Laser frak­cyj­ny nie uszka­dza całej powierzch­ni skóry, można powie­dzieć, że ją dziur­ku­je, czyli tworzy mikro­ko­lum­ny uszko­dzeń. Mikro­usz­ko­dze­nia otoczo­ne są zdro­wą tkan­ką, przez co proces rege­ne­ra­cji jest szyb­szy, obra­zo­wo można powie­dzieć że na uszko­dzą skórę nacho­dzi nowy naskórek.

 

Jak wygląda zabieg laserem CO2?

 

Po konsul­ta­cji, podpi­sa­niu zgody na zabieg oraz wyko­na­niu doku­men­ta­cji medycz­nej nakła­da­ny jest krem znie­czu­la­ją­cy na ok. 30min. Następ­nie lekarz wyko­nu­je zabieg- sama proce­du­ra trwa ok. 20min.

 

Jak wygląda skóra po zabiegu?

 

Skóra po zabie­gu lase­rem CO2 jest czer­wo­na, lekko obrzęk­nię­ta, pacjen­ci odczu­wa­ją też dyskom­fort, który dość szyb­ko mija.

 

Jak wygląda rekonwalescencja?

 

Po zabie­gu skórę nale­ży smaro­wać kremem natłusz­cza­ją­cym i nawil­ża­ją­cym, złusz­cze­nie i goje­nie trwa 3-6dni. Zale­ca­my w tym czasie pozo­sta­nie w domu.

 

Kiedy pojawiają się efekt po laserze CO2?

 

Pełny efekt poja­wia się po 3 miesią­cach, skóra staje się bardziej napię­ta, wyglą­da zdro­wiej, zmarszcz­ki ulega­ją wypły­ce­niu.

 

W jakim wieku można zrobić zabieg laserem CO2?

 

Zabieg lase­rem można wyko­nać już od 25 roku życia, górna grani­ca to 65+

W wieku 25+ zale­ca się wyko­na­nie 1 zabie­gu w ciągu roku, zabieg powo­du­je odświe­że­nie skóry, spowal­nia proce­sy starzenia.

W wieku 35+ zale­ca się wyko­na­nie 2 zabie­gów w odstę­pie 1 miesiąca

W wieku 45+ zale­ca się wyko­na­nie 3 zabie­gów w odstę­pie 1 miesiąca.

W każdym wieku nawet poje­dyn­czy zabieg przy­nie­sie popra­wę wyglą­du, stymu­la­cję kola­ge­nu oraz odświe­że­nie skóry.

 

Jakie są przeciwskazania do wykonania zabiegu laserem CO2?

 

 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Stany przed­no­wo­two­ro­we
 • Nowo­two­ry złośli­we oraz stany po ich usunię­ciu (10 lat)
 • Choro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne (bielac­two, łusz­czy­ca, toczeń, twardzina)
 • Choro­by zapal­ne (liszaj płaski)
 • Cukrzy­ca
 • Padacz­ka
 • Popa­rze­nia skóry (słonecz­ne lub inne)
 • Skłon­ność do powsta­wa­nia bliznow­ców i keloidów
 • Aktyw­na infek­cja wiru­so­wa, grzy­bi­cza lub bakteryjna
 • Zakrze­pi­ca żył głębo­kich, zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi, spoży­wa­nie leków zmniej­sza­ją­cych krze­pli­wość krwi – Acard, Aspi­ry­na, Polopiryna
 • Spoży­wa­nie leków świa­tło­uczu­la­ją­cych (Ibupro­fen, Keto­pro­fen, Naprok­sen, anty­bio­ty­ki – np. tetra­cy­kli­ny, leki psycho­tro­po­we, sulfo­na­mi­dy, leki prze­ciw­grzy­bi­cze – np. Orun­gal)
 • Spoży­wa­nie ziół świa­tło­uczu­la­ją­cych (dziu­ra­wiec, nagie­tek, szał­wia – nale­ży zaprze­stać stoso­wa­nia 2–3 tyg. przed plano­wa­nym zabiegiem)
 • Spoży­wa­nie alko­ho­lu (24h)
 • Spoży­wa­nie suple­men­tów diety, wit. A, B6 (1 miesiąc przerwy)
 • Doust­na tera­pia reti­no­ida­mi, np. Akne­nor­min, Curac­ne, Roac­cu­ta­ne (6 mc‑y przerwy)
 • Stoso­wa­nie maści oraz kremów z reti­no­lem (1 miesiąc przerwy)
 • Iniek­cje w miej­scu wyko­ny­wa­nia zabie­gu (HA, Toksy­na botu­li­no­wa)
 • Peelin­gi chemicz­ne (1–3 mc‑e) oraz mecha­nicz­ne (2 tyg.)
 • Skóra naczyn­ko­wa oraz ze skłon­no­ścią do aler­gii nie jest prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabie­gu – zale­ca­ne się mniej­sze para­me­try zabiegu.

Jak wygląda pielęgnacja domowa po zabiegu laserem CO2?

 

 • Stoso­wa­nie wyso­kiej ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej (SPF 30 lub 50) w obsza­rze zabiegowym
 • Stoso­wa­nie prepa­ra­tów natłusz­cza­ją­cych skórę, np. Alan­tan, Bepan­then, Cica­plast, Cica­bio
 • Dokład­ne oraz częste mycie rąk, szcze­gól­nie po kontak­cie ze zwierzętami
 • Używa­nie czyste­go ręcz­ni­ka do miejsc podda­nych zabie­go­wi – może to być ręcz­nik baweł­nia­ny lub papie­ro­wy (kuchen­ny)
 • Wymia­na pościeli
 • Ogra­ni­cze­nie kontak­tu ze zwie­rzę­ta­mi, szcze­gól­nie podczas snu
 • Zakaz opala­nia się (słoń­ce, sola­rium) przez okres 3 miesię­cy po zabiegu
 • Zakaz korzy­sta­nia z sauny (1 miesiąc) oraz gorą­cych kąpie­li do momen­tu całko­wi­te­go zago­je­nia się skóry
 • Zakaz korzy­sta­nia z base­nu oraz unika­nie nadmier­nej aktyw­no­ści fizycz­nej do momen­tu całko­wi­te­go zago­je­nia się skóry
 • Zakaz wyko­ny­wa­nia peelin­gów chemicz­nych oraz mecha­nicz­nych, a także usuwa­nia strup­ków do momen­tu całko­wi­te­go zago­je­nia się skóry (1–2 mc‑e) – odstęp­stwa jedy­nie po konsul­ta­cji z lekarzem
 • Unika­nie wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści, które mogą przy­czy­nić się do zanie­czysz­cze­nia lub zaka­że­nia miej­sca podda­ne­go zabie­go­wi (prace domo­we) w okre­sie ok. 3 tygo­dni po wyko­na­nym zabiegu
 • Zrezy­gno­wa­nie z długich kąpie­li w wannie, na rzecz szyb­kie­go prysznica

 

Ile kosztuje zabieg laserem CO2 ?

Wyko­na­nie zabie­gu na twarz to koszt 1000zł, twarz i szyja- 1300 zł, twarz, szyja i dekolt to koszt 1500 zł.

Dzię­ki wyższej mocy szczy­to­wej i mniej­szej śred­ni­cy plam­ki uzysku­je­my szyb­sze goje­nie skóry. Laser frak­cyj­ny CO2 jest powszech­nie stoso­wa­ny w lecze­niu blizn potrą­dzi­ko­wych. Laser frak­cyj­ny CO2 jest ideal­ny dla osób, które chcą zmini­ma­li­zo­wać blizny potrą­dzi­ko­we, drob­ne zmarszcz­ki, prze­bar­wie­nia, zmniej­szyć widocz­ność rozsze­rzo­nych porów. Derma­to­lo­dzy zale­ca­ją również podda­nie się zabie­go­wi, jeśli pacjent chce odmło­dzić skórę.

 

Obszary zastosowania lasera frakcyjnego CO2 Finexel

 

Zabieg wpły­wa na wiele obsza­rów. Można stoso­wać go zarów­no w okoli­cach oczu, na całą twarz, szyję,  dekolt czy na wybra­ne obsza­ry ciała. Laser świet­nie wpły­wa na ogól­ną kondy­cję skóry i spra­wia, że ta odzy­sku­je dawny blask. Zabieg świet­nie wypły­ca blizny, a płyt­sze może zlikwi­do­wać w cało­ści. Rozja­śnia wybra­ne partie skóry, wpły­wa na zagęsz­cze­nie porów twarzy i deli­kat­nie peelin­gu­je wybra­ne partie ciała.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Zalety zabiegu

 • resur­fa­cing i odmła­dza­nie skóry
 • wypły­ca­nie blizn
 • rozja­śnia­nie skóry
 • zagęsz­cza­nie porów
 • deli­kat­ny peeling
 • likwi­da­cja zmarszczek

Częste pytania

 • Czy zabieg laserem CO2 jest dla mnie?

  Na konsul­ta­cji lekarz Krzysz­tof Teysler zawsze dobie­ra odpo­wied­nie zabie­gi, mówi też o kolej­no­ści ich wyko­na­nia, uwzględ­nia przy tym prefe­ren­cje pacjen­tów, skupia­jąc się w pierw­szej kolej­no­ści na tym na czym najbar­dziej im zależy.

 • Czy zabieg laserem boli?

  Laser CO2  w Klini­ce Novo­derm jest nowo­cze­sny, charak­te­ry­zu­je się małą śred­ni­cą plam­ki oraz wyso­ką mocą szczy­to­wą. Jego para­me­try w połą­cze­niu z mocnym znie­czu­le­niem powo­du­ją, że jest to zabieg niezbyt bole­sny oraz krótkotrwały.

 • Czy mogę mieć wykonaną wolumetrię przed zabiegiem laserem?

  Jeśli na etapie konsul­ta­cji planu­je­my wyko­na­nie wolu­me­trii oraz zabieg lase­rem — to wtedy wybie­ra­my kwasy hialu­ro­no­we firmy Neau­via. Nie są one podat­ne na dzia­ła­nie świa­tła lase­ro­we­go, w tym wyso­kiej tempe­ra­tu­ry.  W proce­du­rze odmła­dza­nia wyko­nu­je­my wolu­me­trię, mezo­te­ra­pię prepa­ra­tem z hydro­ky­sa­pa­ty­tem wapnia oraz zabieg lase­rem CO2.

Przeciwwskazania

Osobom z rozle­gły­mi wypry­ska­mi lub jaki­mi­kol­wiek infek­cja­mi na twarzy zale­ca się nie korzy­sta­nie z tego zabie­gu. Pacjen­ci przyj­mu­ją­ce doust­nie izotre­ty­no­inę również powin­ny unikać zabie­gu, ponie­waż stwa­rza to zagro­że­nie dla zdrowia.

Zabieg laser frakcyjny CO2 Finexel krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą, usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegów.

2

Pierwszy zabieg

Laser frak­cyj­ny CO2 jest często wyko­ny­wa­ny przez nało­że­nie kremu znie­czu­la­ją­ce­go miej­sco­wo na obszar proble­mo­wy 30 do 45 minut wcze­śniej. Sam zabieg trwa tylko 15 do 20 minut. Wyko­rzy­stu­je krót­ko­fa­lo­wą ener­gię świetl­ną (zwaną ultra­pul­sem), która jest nieustan­nie prze­pusz­cza­na przez wzorzec skano­wa­nia w celu usunię­cia cien­kich, zewnętrz­nych warstw uszko­dzo­nej skóry. Po wyeli­mi­no­wa­niu martwych komó­rek naskór­ka, zabieg akty­wu­je produk­cję wielu stref mikro­ter­mal­nych, które sięga­ją w głąb skóry. Dzię­ki temu może stymu­lo­wać natu­ral­ny proces goje­nia orga­ni­zmu i zwięk­szać produk­cję kola­ge­nu. To osta­tecz­nie zastę­pu­je stare, uszko­dzo­ne komór­ki nową, zdro­wą skórą.

3

Kolejne zabiegi

Usta­la­ny jest termin kolej­nych sesji lub konsultacji.

4

Konsultacja kończąca

Po zakoń­cze­niu tera­pii specja­li­sta na życze­nie pacjen­ta ocenia jej efekty.

Zabieg laser frakcyjny CO2 Finexel okiem eksperta

0%

Czy zabieg boli? 

Więk­szość pacjen­tów opisu­je ból jako mini­mal­ny, a laser deli­kat­nie kłuje skórę. Ponie­waż jednak zabieg pole­ga na znie­czu­le­niu wybra­nej partii ciała, ta może być deli­kat­nie obolała.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Ponow­nie, w zależ­no­ści od stanu skóry, pacjent może potrze­bo­wać około jednej do trzech sesji. Zabie­gi te można wyko­ny­wać w odstę­pach od czte­rech do sześciu tygodni.

Jak działa laser frakcyjny CO2 Finexel?

11

Przygotowanie do zabiegu

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

22

Pierwsza faza

Ponie­waż zabieg lase­ra frak­cyj­ne­go CO2 wpro­wa­dza ciepło (przez laser) do skóry, pacjen­ci mogą zauwa­żyć zaczer­wie­nie­nie lub obrzęk w leczo­nym obszarze.

33

Druga faza

Po okre­sie rekon­wa­le­scen­cji widocz­ne są efek­ty w postaci:

 • Spły­co­nych blizn
 • Zmniej­szo­nej widocz­no­ści zmarszczek
 • Zlikwi­do­wa­nych ciem­nych plam
 • Odmło­dzo­nej i świe­żej skóry
 • Zagęsz­czo­nych porów, co skut­ku­je pięk­niej­szą cerą.
55

Ostatnia faza

Laser frak­cyj­ny cenio­ny jest na całym świe­cie, a efek­ty korzy­sta­nia z zabie­gu są widocz­ne nawet po jednej sesji. W naszej klini­ce przed każdym zabie­giem odby­wa się konsul­ta­cja z leka­rzem, który bada stan ogól­ny skóry i wyja­śnia, na czym pole­ga zabieg.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry