Lifting twarzy bez skalpela 7 i 9 punktowy

Cennik

ZabiegCena
odmładzanie twarzy Łódź

Czym jest 7 i 9 punktowy lifting twarzy bez skalpela?

Co to jest 7 i 9 punktowy lifting twarzy bez skalpela?

To inno­wa­cyj­na meto­da walki z nieuchron­nym upły­wem czasu opra­co­wa­na przez brazy­lij­skie­go chirur­ga plastycz­ne­go Mauri­cio de Maio.

Lifting opie­ra się na precy­zyj­nym sche­ma­cie wstrzy­ki­wa­nia kwasu hialu­ro­no­we­go w ściśle okre­ślo­ne punk­ty na twarzy — odpo­wied­nio dosto­so­wa­ne do odmien­nej budo­wy anato­micz­nej twarzy u kobiet i mężczyzn.

Wskazania do zastosowania zabiegu:

 • postę­pu­ją­cy proces starze­nia skóry,
 • opada­ją­ce frag­men­ty skóry np. “chomi­ki”,
 • wiot­kość i brak jędr­no­ści skóry,
 • widocz­ne bruz­dy i zmarszcz­ki na twarzy,
 • zmia­ny kontu­ru twarzy (utra­ta obję­to­ści m.in. w okoli­cy policzków),
 • drugi podbró­dek lub nierów­na linia żuchwy,
 • widocz­ne ozna­ki zmęcze­nia i stre­su na skórze,
 • nieeste­tycz­ne opuch­nię­cia w okoli­cy oczu,
 • utra­ta młodzień­cze­go i zdro­we­go wyglą­du skóry twarzy.

Lifting twarzy bez skal­pe­la 7 i 9 punk­to­wy to nieope­ra­cyj­na meto­da odmła­dza­nia i przy­wra­ca­nia twarzy odpo­wied­nich propor­cji przy użyciu kwasu hialu­ro­no­we­go. Lifting wyko­ny­wa­ny jest poprzez zabieg iniek­cji według specjal­ne­go sche­ma­tu, w którym u kobiet kwas hialu­ro­no­wy wstrzy­ku­je się w 7 stra­te­gicz­nych punk­tach, podczas gdy u mężczyzn w 9 kluczo­wych miej­scach na twarzy.

MD Codes wg Mauri­cio de Maio — na czym pole­ga 7 i 9 punk­to­wy lifting twarzy?

Stwo­rzo­ny przez dr Mauri­cio de Maio MD Codes to uniwer­sal­ny kod poda­wa­nia kwasu hialu­ro­no­we­go, który ma na celu upro­ścić i skla­sy­fi­ko­wać tech­ni­ki iniek­cji tego prepa­ra­tu. Dzię­ki temu możli­we jest uzyska­nie bardziej natu­ral­nych i długo­trwa­łych efek­tów zabie­gu w porów­na­niu do innych metod. Mauri­cio de Maio wyzna­czył współ­gra­ją­ce ze sobą punk­ty anato­micz­ne na twarzy kobiet i mężczyzn w taki sposób, by osią­gnąć pożą­da­ny efekt przy użyciu jak najmniej­szej ilości kwasu hialuronowego.

Korzyści z 7 i 9 punktowego liftingu twarzy bez skalpela

 1. Odzy­ska­nie wypo­czę­te­go i młodzień­cze­go wyglą­du twarzy — złago­dze­nie rysów, które spra­wia­ją, że twarz i oczy wyglą­da­ją na zmęczo­ne, smut­ne lub złe.
 2. Zwal­cza­nie kilku proble­mów zwią­za­nych z proce­sem starze­nia jedno­cze­śnie np. wypeł­nie­nie ubyt­ków w rejo­nie skro­ni pozwa­la unieść brew i optycz­nie otwo­rzyć oko, zaś zastrzyk kwasem w okoli­cy kości policz­ko­wych unosi policz­ki i umoż­li­wia spły­ce­nie bruzd nosowo-wargowych.
 3. Natu­ral­ne efek­ty zabie­gu — 7 i 9 punk­to­wy lifting twarzy jest zabie­giem wyko­ny­wa­nym bez użycia skal­pe­la, co pozwa­la na wizu­al­ne odtwo­rze­nie młodej rzeź­by twarzy bez sztucz­ne­go efek­tu, blizn poza­bie­go­wych czy długie­go okre­su rekonwalescencji.
 4. Natych­mia­sto­we efek­ty — krót­ki czas zabie­gu oraz niemal natych­mia­sto­we efek­ty kura­cji spra­wia­ją, że 7 i 9 punk­to­wy lifting twarzy stano­wi dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla bardziej inwa­zyj­nych tera­pii odmładzających.
 5. Długo­trwa­łe i odwra­cal­ne efek­ty — efek­ty zabie­gu przy zasto­so­wa­niu meto­dy MD Codes utrzy­mu­ją się nawet do 16 miesię­cy, a przy tym nie wpro­wa­dza­ją niemoż­li­wych do odwró­ce­nia zmian w struk­tu­rze twarzy.

Dla kogo 7 i 9 punk­to­wy lifting twarzy bez skalpela?

Lifting twarzy 7 i 9 punk­to­wy to zabieg pole­ca­ny kobie­tom i mężczy­znom, którzy chcie­li­by uzyskać komplek­so­wy efekt popra­wy wyglą­du twarzy — od zwięk­sze­nia jędr­no­ści skóry i wymo­de­lo­wa­nie kontu­ru twarzy, po reduk­cję takich manka­men­tów urody, jak: zmarszcz­ki, bruz­dy noso­wo-wargo­we, opada­ją­ce powie­ki i brwi, chomi­ki, linie mario­net­ki, drugi podbró­dek czy nieod­po­wied­ni kształt brody. Dodat­ko­wo, poprzez poda­nie kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­cy wybra­nych mięśni twarzy, możli­wy jest wpływ na ich pracę i m.in. likwi­da­cja uśmie­chu dzią­sło­we­go czy zmniej­sze­nie marsz­cze­nia skóry na brodzie.

Jak przebiega 7 i 9 punktowy lifting twarzy?

Zabieg rozpo­czy­na konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który doko­nu­je indy­wi­du­al­nej oceny twarzy, biorąc pod uwagę jej anato­mię oraz sche­mat MD Codes. Specja­li­sta precy­zyj­nie okre­śla te punk­ty na twarzy, których wypeł­nie­nie kwasem hialu­ro­no­wym będzie u dane­go pacjen­ta najbar­dziej efek­tyw­ne. Zwra­ca przy tym uwagę na wpływ struk­tur sąsied­nich, co pozwa­la na dobra­nie odpo­wied­niej dawki prepa­ra­tu. Następ­nie lekarz wstrzy­ku­je pod skórę kwas hialu­ro­no­wy w dokład­nie wyzna­czo­ne wcze­śniej miej­sca. Lifting 7 i 9 punk­to­wy trwa około 30 minut i nie wyma­ga okre­su rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Lifting twarzy bez skal­pe­la 7 i 9 punk­to­wy to bezpiecz­ny i szyb­ki sposób na przy­wró­ce­nie twarzy pożą­da­ne­go kształ­tu owalu i zniwe­lo­wa­nie niedo­sko­na­ło­ści zwią­za­nych z proce­sem starze­nia. Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy użyciu cenio­ne­go przez leka­rzy i pacjen­tów na całym świe­cie kwasu hialu­ro­no­we­go, znane­go ze swoich skutecz­nych właści­wo­ści odmła­dza­ją­cych i nawil­ża­ją­cych skórę. Wyko­na­nie 7 i 9 punk­to­we­go liftin­gu twarzy w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej to gwaran­cja natu­ral­nych, błyska­wicz­nych i satys­fak­cjo­nu­ją­cych rezultatów.

Lifting twarzy bez skal­pe­la — dlacze­go przy pomo­cy kwasu hialuronowego? 

Ze wzglę­du na wyjąt­ko­we zdol­no­ści wiążą­ce wodę w orga­ni­zmie, kwas hialu­ro­no­wy jest jedną z najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych substan­cji w medy­cy­nie este­tycz­nej. Na jego korzyść prze­ma­wia także fakt, że wystę­pu­je natu­ral­nie w ciele czło­wie­ka pod posta­cią soli sodo­wej, co spra­wia, że zabie­gi z użyciem kwasu hialu­ro­no­we­go są dobrze tole­ro­wa­ne przez pacjentów.

Wraz z wiekiem orga­nizm produ­ku­je coraz mniej­sze ilości kwasu hialu­ro­no­we­go, co ma bezpo­śred­ni wpływ na wygląd skóry — z czasem postę­pu­je jej wiot­cze­nie, zaś tkan­ka podskór­na i podusz­ki tłusz­czo­we zaczy­na­ją zani­kać. Lifting twarzy kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la uzupeł­nić te ubyt­ki i w pewnym stop­niu odwró­cić proces starze­nia poprzez poda­nie wypeł­nia­cza w odpo­wied­nich punk­tach na twarzy.

Lifting bez skal­pe­la — 7 punk­tów u kobiet i 9 punk­tów u mężczyzn. Gdzie wstrzy­ku­je się kwas hialuronowy?

Z uwagi na to, że twarz mężczy­zny i twarz kobie­ty różnią się od siebie pod wzglę­dem anato­micz­nym, opra­co­wa­ne punk­ty stra­te­gicz­ne zosta­ły dopa­so­wa­ne bezpo­śred­nio do płci pacjen­ta. W przy­pad­ku kobiet wyzna­czo­nych zosta­je 7 kluczo­wych obsza­rów, zaś u mężczyzn 9 decy­du­ją­cych miejsc na twarzy, które są istot­ne z punk­tu widze­nia wypeł­nia­nia i przy­wra­ca­nia utra­co­nej obję­to­ści. W głów­nej mierze stano­wią je punk­ty podpo­ro­we dla takich rejo­nów twarzy, jak: czoło, policz­ki, doli­na łez, bruz­dy noso­wo-wargo­we, rejon ust czy linia żuchwy.

 • Lifting 7 i 9 punk­to­wy stano­wi skutecz­ne rozwią­za­nie na zani­ka­ją­cą linię żuchwy, opada­ją­ce policz­ki i obwi­słą skórę. Poprzez iniek­cję kwasu hialu­ro­no­we­go możli­we jest unie­sie­nie kontu­rów twarzy i zapo­bie­ga­nie osuwa­nia się skóry.
 • Wypeł­niacz wpro­wa­dzo­ny w okoli­cy kości policz­ko­wych pozwa­la na uwydat­nie­nie policz­ków i zapo­bie­ga ich opada­niu (tzw. chomi­ki), nato­miast w rejo­nie doli­ny łez usuwa zmęczo­ny wyraz twarzy i odmła­dza spojrzenie.
 • W trak­cie 7 i 9 punk­to­we­go liftin­gu dużo uwagi poświę­ca się także obsza­ro­wi ust oraz fałdom noso­wo-wargo­wym. Po wypeł­nie­niu tych miejsc kwasem hialu­ro­no­wym m.in. podno­szą się kąci­ki ust, co pozwa­la pozbyć się wraże­nia smut­nej lub nieza­do­wo­lo­nej miny.

Lifting twarzy bez skal­pe­la 7‑point lift i 9 point lift to meto­da uniwer­sal­na, która przy­no­si tak samo dobre efek­ty natu­ral­nej wolu­me­trii twarzy u różnych pacjen­tów. Indy­wi­du­al­nym kryte­rium pozo­sta­je jednak ilość i gęstość wypeł­nia­cza, która jest dosto­so­wy­wa­na bezpo­śred­nio do potrzeb pacjenta.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go nale­żą do jednych z atrak­cyj­niej­szych ceno­wo. W zamian otrzy­mu­je­my komplek­so­wy zabieg odmła­dza­nia twarzy.

Bezpieczeństwo

Lifting twarzy 7 i 9 punk­to­wy jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i prze­pro­wa­dza­nym bez użycia skal­pe­la. Jest to tera­pia całko­wi­cie bezpiecz­na dla pacjen­ta i wyko­ny­wa­na przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko dole­gli­wo­ści bólo­wych. Po zabie­gu może poja­wić się deli­kat­ny obrzęk i zaczer­wie­nie­nie miejsc, które były podda­wa­ne iniekcji.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Rezul­ta­ty zabie­gu są niemal natych­mia­sto­we. Tuż po wyjściu z gabi­ne­tu pacjent jest w stanie zauwa­żyć pierw­sze efek­ty wypeł­nie­nia ubyt­ków i popra­wę kontu­ru twarzy. Efekt końco­wy będzie najle­piej widocz­ny po kilku dniach, gdy ustą­pią obrzę­ki pozabiegowe.

 • Ile trwa zabieg?

  Zabieg trwa około 30 minut i nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po jego wyko­na­niu pacjent może powró­cić do normal­nej aktywności.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Natu­ral­nym efek­tem ubocz­nym zabie­gu jest lekki obrzęk i zaczer­wie­nie­nie skóry w miej­scach, w których wstrzy­ki­wa­ny był kwas hialu­ro­no­wy. Obja­wy te powin­ny całko­wi­cie ustą­pić kilka dni po zabiegu.

Przeciwwskazania

 • ciąża lub karmie­nie piersią,
 • lecze­nie onkologiczne,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormonalnej,
 • tenden­cje do blizn przerostowych,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • aler­gia na prepa­ra­ty z kwasem hialuronowym,
 • stany zapal­ne skóry np. trądzik, opryszczka.

Lifting twarzy 7 i 9 punktowy krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg poprze­dza konsul­ta­cja z leka­rzem w celu prze­pro­wa­dze­nia indy­wi­du­al­nej anali­zy twarzy w opar­ciu o jej anato­mię i uniwer­sal­ne MD Codes. Podczas konsul­ta­cji specja­li­sta wyklu­cza też ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz precy­zyj­nie wpro­wa­dza odpo­wied­nią ilość kwasu hialu­ro­no­we­go pod skórę w 7 lub 9 wyzna­czo­nych punk­tach na mapie twarzy.

3

Kolejne zabiegi

Lifting przy­no­si zado­wa­la­ją­ce efek­ty po jedno­ra­zo­wym zabie­gu. Nie ma koniecz­no­ści powta­rza­nia tera­pii. Możli­we jest wyko­na­nie zabie­gów uzupeł­nia­ją­cych po upły­wie kilku­na­stu miesię­cy od zakoń­cze­nia pier­wot­ne­go zabie­gu liftingu.

4

Konsultacja kończąca

Lekarz wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną i prze­ka­zu­je mu odpo­wied­nie zale­ce­nia pozabiegowe.

Lifting twarzy bez skalpela 7 i 9 punktowy okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dze­niu 7 i 9 punk­to­we­go liftin­gu twarzy rekon­wa­le­scen­cja nie jest wyma­ga­na. Pacjent powi­nien jednak przez kilka dni unikać promie­nio­wa­nia UV, wysił­ku fizycz­ne­go, spoży­wa­nia alko­ho­lu, korzy­sta­nia z base­nu lub sauny.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Wystar­czy jeden zabieg liftin­gu twarzy kwasem hialu­ro­no­wym, by jego efek­ty utrzy­ma­ły się od 12 do nawet 16 miesię­cy. Rezul­ta­ty te można jednak wydłu­żyć, decy­du­jąc się na zabie­gi uzupeł­nia­ją­ce po uprzed­niej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa lifting twarzy bez skalpela 7 i 9 punktowy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Lekarz prze­pro­wa­dza obszer­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Lekarz poda­je pacjen­to­wi znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Lekarz przy­go­to­wu­je odpo­wied­nią ilość kwasu hialuronowego.

44

Trzecia faza

Lekarz precy­zyj­nie wpro­wa­dza prepa­rat przy pomo­cy igły pod skórę w wyzna­czo­ne punk­ty na twarzy.

55

Ostatnia faza

Lekarz ocenia efek­ty zabie­gu, infor­mu­je o zale­ce­niach i umawia wizy­tę kontrolną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry