Liposukcja strzykawkowa

Cennik

Lipo­suk­cja strzykawkowa2500 zł

Na czym polega liposukcja strzykawkowa?

Liposukcja strzykawkowa to zabieg z zakresu medycyny estetycznej mający na celu modelowanie ciała.

Dzię­ki niemu pacjent może trwa­le pozbyć się nagro­ma­dzo­nej tkan­ki tłuszczowej.

Obszary zastosowania

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa może być zasto­so­wa­na na obsza­rach takich jak:

 • podwój­ny podbródek,
 • talia (bocz­ki),
 • biodra,
 • poślad­ki,
 • uda,
 • ramio­na,
 • brzuch,
 • wzgó­rek łonowy,
 • kola­na.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa to lipo­suk­cja bez skal­pe­la, która zapew­nia natych­mia­sto­we i trwa­łe efek­ty. Dzię­ki temu wystar­czy już jeden zabieg, by cieszyć się zgrab­ną sylwet­ką. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Zabieg lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

W trak­cie zabie­gu pacjent nie odczu­wa bólu. Przed rozpo­czę­ciem lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej pacjen­to­wi poda­ny zosta­je środek znie­czu­la­ją­cy w okoli­cach miej­sca zabiegowego.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej może­my zaob­ser­wo­wać tuż po zakoń­cze­niu zabie­gu. Jednak pełnym efek­tem może­my się cieszyć dopie­ro po kilku tygo­dniach od zabie­gu, gdy obrzęk tkanek całko­wi­cie ustą­pi, a skóra zacznie się obkurczać.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej trwa 2–4 godzi­ny. Czas zabie­gu uzależ­nio­ny jest od miej­sca zabie­go­we­go i ilości nama­ga­zy­no­wa­nej tkan­ki tłuszczowej.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może poja­wić się obrzęk w okoli­cy miej­sca zabie­go­we­go, ból i tkli­wość przy doty­ka­niu. Goje­nie okoli­cy wkłu­cia kaniu­li może trwać do 7 dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża i karmie­nie piersią,
 • infek­cje bakteryjne,
 • infek­cje wiru­so­we i grzybicze,
 • choro­by nowotworowe,
 • choro­by ukła­du krążenia,
 • uczu­le­nie na środ­ki znieczulające,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • niewy­dol­ność nerek lub wątroby,
 • zabu­rze­nia krzepnięcia,
 • choro­by psychiczne,
 • tera­pia leka­mi prze­ciw­krze­pli­wy­mi (np. kwas acety­lo­sa­li­cy­lo­wy, hepa­ry­na, acenokumarol),
 • inne prze­ciw­wska­za­nia usta­lo­ne przez leka­rza podczas wywia­du medycznego.

Liposukcja strzykawkowa krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Podczas zabie­gu stoso­wa­na jest specjal­na kaniu­la, przy pomo­cy której tkan­ka tłusz­czo­wa zosta­je precy­zyj­nie usunię­ta nawet z małych obsza­rów. Pobra­ny mate­riał może zostać wyko­rzy­sta­ny do mode­lo­wa­nia sylwet­ki w okoli­cach, gdzie tkan­ki tłusz­czo­wej brakuje.

3

Kolejne zabiegi

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej. Każde ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie powin­no zostać skon­sul­to­wa­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontro­l­ną, aby ocenić dotych­cza­so­wy progres po zabiegu.

Liposukcja strzykawkowa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu. Powi­nien jedy­nie przez tydzień po zabie­gu szcze­gól­nie ostroż­nie trak­to­wać obszar zabie­go­wy, a przez dwa tygo­dnie nosić odzież lub opatru­nek ucisko­wy. Zale­ca się także zrezy­gno­wa­nie z wysił­ku fizycz­ne­go  i wahań tempe­ra­tur ciała przez 14 dni.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Lipo­suk­cja strzy­kaw­ko­wa nale­ży do trwa­łych zabie­gów. Ważne jest, by pacjent odpo­wied­nio dbał o zdro­wie. Odpo­wied­nia dieta i zdro­wy tryb życia wspo­ma­ga­ją utrzy­ma­nie się efek­tu. Nie można zapo­mnieć także o odpo­wied­niej pielę­gna­cji skóry. Stoso­wa­nie się do zale­ceń leka­rza pomo­że w utrzy­ma­niu efek­tu lipo­suk­cji strzy­kaw­ko­wej przez wiele lat.

Jak działa liposukcja strzykawkowa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przy­go­to­wa­nie pacjen­ta do zabiegu.

33

Druga faza

Poda­nie znie­czu­le­nia w obrę­bie miej­sca zabiegowego.

44

Trzecia faza

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej za pomo­cą specjal­nej kaniu­li odsy­sa nadmiar tkan­ki tłuszczowej.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie wizy­ty kontro­l­nej przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry