Mezoterapia igłowa

Cennik

Resty­la­ne Skin­bo­oster Vital750 zł
Resty­la­ne Skin­bo­oster Vital light750 zł
Saypha Rich600 zł
Neau­via Hydro delux 2,5ml700 zł
Reden­si­ty I750 zł
Xela Rederm700 zł
Cyto­ca­re400 zł
Lumi­ne­ra800 zł
Juve­derm Volite1300 zł

Jakie rodzaje mezoterapii wykonujemy?

Mezoterapia igłowa
Cytocare

Poda­wa­ny koktajl to eksklu­zyw­ny prepa­rat fran­cu­skie­go labo­ra­to­rium Revi­ta­Ca­re®. Zawie­ra on kwas hialu­ro­no­wy oraz 55 innych skład­ni­ków aktyw­nych takich jak wita­mi­ny, sole nieorga­nicz­ne i amino­kwa­sy. Efek­tem dzia­ła­nia jest nawod­nie­nie i rege­ne­ra­cja skóry, zatrzy­ma­nie efek­tów starze­nia się, przy­wró­ce­nie cerze blasku, stymu­lu­ją­ce do produk­cji nowych komórek.

Mezoterapia igłowa
Neauvia

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w opar­ciu o dosko­na­le skom­po­no­wa­ny prepa­rat do biore­wi­ta­li­za­cji skóry ciała i twarzy. Prepa­rat wyróż­nia się bardzo wyso­kim stęże­niem kwasu hialu­ro­no­we­go oraz zawar­to­ścią hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia i amino­kwa­sów glicy­ny i l‑proliny.  Głów­ne zada­nia zabie­gu to nawil­że­nie, odbu­do­wa kola­ge­nu i elasty­ny, ujędr­nia­nie skóry.

Mezoterapia igłowa
Croma Rich

Mezo­te­ra­pia z wyko­rzy­sta­niem koktaj­li marki Croma pole­ca­na jest osobom bory­ka­ją­cym się z ciem­ny­mi kręga­mi wokół oczu, obrzę­kiem powiek oraz cien­ki­mi zmarszcz­ka­mi. Koktajl zawie­ra kwas hialu­ro­no­wy, rusz­czyk, jago­dę, rozma­ryn, wita­mi­nę Ci heksa­pep­ty­dy. Zabieg popra­wia mikro­krą­że­nie oraz elastycz­ność skóry, a także zmniej­sza tenden­cję do groma­dze­nia się płynów wokół oczu.

Mezoterapia igłowa
Juvederm Volite

Zabieg popra­wia nawil­że­nie i elastycz­ność skóry oraz poma­ga pozbyć się drob­nych zmarsz­czek. Mezo­te­ra­pie prze­pro­wa­dza się z wyko­rzy­sta­niem Juvéderm® VOLITE, prepa­ra­tu zawie­ra­ją­ce­go kwas hialu­ro­no­wy, który jest wstrzy­ki­wa­ny do skóry właści­wej. Zabieg może być wyko­rzy­sty­wa­ny w obrę­bie twarzy, szyi, dekol­tu, dłoni. Prepa­rat zawie­ra środek znie­czu­la­ją­cy, który zwięk­sza komfort pacjen­ta w czasie iniekcji.

Aminokwasowa Terapia Zastępcza Jalupro

Zabieg stano­wi broń w walce ze starze­niem się skóry. Pozy­tyw­nie dzia­ła na elastycz­ność i jędr­ność naskór­ka, niwe­lu­je prze­bar­wie­nia, stymu­lu­je wzrost włosów i paznok­ci. Koktajl poda­wa­ny w czasie mezo­te­ra­pii to unika­to­we połą­cze­nie komplek­su amino­kwa­sów z kwasem hialuronowym.

Czym jest mezoterapia igłowa?

Mezoterapia igłowa to jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej. 

Ma on szero­kie zasto­so­wa­nie i pozwa­la w efek­tyw­ny sposób popra­wić urodę. Zabieg pole­ga na poda­niu substan­cji aktyw­nych pod skórę za pomo­cą iniek­cji. Pod skórę najczę­ściej poda­je się koktaj­le zawie­ra­ją­ce kwas hialu­ro­no­wy, wita­mi­ny i amino­kwa­sy. Wpro­wa­dzo­ne w głąb skóry wyka­zu­ją 100% swojej aktyw­no­ści i pobu­dza­ją komór­ki do rege­ne­ra­cji. Na mezo­te­ra­pię igło­wą zapra­sza­my osoby, które:

 • Chcą opóź­nić ozna­ki starze­nia i zniwe­lo­wać już te widoczne,
 • Uela­stycz­nić skórę,
 • Popra­wić mikrokrążenie.

Wskazania do mezoterapii

Mezo­te­ra­pia igło­wa ma wiele zasto­so­wań. Zabieg prze­pro­wa­dza się na skórze twarzy i całe­go ciała, a także skórze głowy. Wstrzyk­nię­cie odpo­wied­nich skład­ni­ków zmniej­sza zmarszcz­ki, nawad­nia i ujędr­nia skórę twarzy. Prawa jej napię­cie i ogól­ną kondy­cję. Mezo­te­ra­pia to również skutecz­ny sposób na lecze­nie łysie­nia, rozstę­pów i cellulitu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg mezo­te­ra­pii igło­wej to efek­tyw­ny sposób na walkę z wielo­ma defek­ta­mi urody, a także dole­gli­wo­ścia­mi medycz­ny­mi np. łysie­niem. Cena mezo­te­ra­pii igło­wej porów­ny­wa­na jest do inwa­zyj­nych zabie­gów chirur­gii este­tycz­nej, przy­czyn mezo­te­ra­pia jest bezpiecz­niej­sza i bardziej komfor­to­wa dla pacjenta.

Bezpieczeństwo

Mezo­te­ra­pia igło­wa jest proce­du­rą bezpiecz­ną. Nie ma wielu prze­ciw­wska­zań, które wyklu­cza­ją prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu. Po kura­cji nie wystę­pu­ją też inwa­zyj­ne skut­ki uboczne.

Komfort

Mezo­te­ra­pia igło­wa jest zabie­giem bezbo­le­snym. Brak bólu wyni­ka z poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. U pacjen­tów ze zwięk­szo­ną wraż­li­wo­ścią może jednak poja­wić się niewiel­ki dyskomfort.

Częste pytania

 • Jak przygotować się do mezoterapii igłowej?

  Do mezo­te­ra­pii igło­wej nie trze­ba się specjal­nie przy­go­to­wy­wać. Zale­ca­ne jest jedy­nie wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań, które nie pozwa­la­ją na prze­pro­wa­dze­nie zabiegu.

 • Czy mezoterapia boli?

  Mezo­te­ra­pia wiąże się z nakłu­wa­niem skóry, co może wywo­łać ogól­ny dyskom­fort. Aby go zmini­ma­li­zo­wać, przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­je się pacjen­tom miej­sco­we znieczulenie.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Skut­ki ubocz­ne, jakie mogą powstać po mezo­te­ra­pii, są ściśle powią­za­ne z zasto­so­wa­niem w czasie zabie­gu igieł. Zali­cza się do nich niewiel­ki ból poza­bie­go­wy, krwia­ki i sińce. Dojść może również do reak­cji aler­gicz­nej lub obrzę­ków. Dole­gli­wo­ści te mija­ją w ciągu kilku dni po zabiegu.

Przeciwwskazania

 • infek­cje skór­ne na różnym podło­żu (np. ropnym),
 • nowo­two­ry lub stoso­wa­nie chemioterapii,
 • ciąża,
 • zaawan­so­wa­na cukrzyca,
 • regu­lar­ne stoso­wa­nie leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn.

Mezoterapia igłowa krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym krokiem jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm, która ma na celu wyeli­mi­no­wać prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu, omówie­nie proble­mów pacjen­ta i dobra­nie najlep­sze­go prepa­ra­tu do mezoterapii.

2

Pierwszy zabieg

Reali­za­cja pierw­sze­go zabie­gu jest efek­tem uzgod­nie­nia planu lecze­nia. Zabieg obej­mu­je podskór­ne poda­nie prepa­ra­tu w obrę­bie usta­lo­ne­go obsza­ru ciała.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi wyko­nu­je się w odstę­pie kilku tygo­dni, zgod­nie z zale­ce­nia­mi lekarza.

4

Konsultacja kończąca

Dla podtrzy­ma­nia efek­tu zale­ca się zabieg przy­po­mi­na­ją­cy po 3–6 miesią­cach. Lekarz ocenia też efek­ty kuracji.

Mezoterapia igłowa okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Przez mini­mum 48 godzin po zabie­gu nale­ży unikać wysta­wia­nia skóry na promie­nie słonecz­ne. Obszar zabie­gu nale­ży chro­nić, nakła­da­jąc kremy z wyso­kim filtrem SPF. Zale­ca się także zrezy­gno­wa­nie z base­nu, sauny, kosme­ty­ków o dzia­ła­niu podraż­nia­ją­cym i szorst­kich ręczników.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Każdy zabieg mezo­te­ra­pii zmie­nia skórę na lepsze. Efek­ty widocz­ne są już po pierw­szej iniek­cji. Najlep­sze rezul­ta­ty otrzy­mu­je się, wyko­nu­jąc mezo­te­ra­pię w serii. W zależ­no­ści od typu zabie­gu i proble­mu zale­ca­my wyko­nać od 3 do 7 zabie­gów w odstę­pach co 7–21 dni, a następ­nie co 3–6 miesię­cy wyko­ny­wać zabieg przypominający.

Jak działa mezoterapia?

11

Przygotowanie do zabiegu

Poda­nie skóry do zabie­gu, poprzez jej oczyszczenie.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­la­nia miej­sco­we­go, które ma elimi­no­wać ból i dyskomfort.

33

Druga faza

Wpro­wa­dze­nie za pomo­cą igły właści­we­go prepa­ra­tu z wita­mi­na­mi i substan­cja­mi odżywczymi.

44

Trzecia faza

Dalsze prowa­dze­nie mikro­na­kłuć, które wystę­pu­ją na skórze w odstę­pach od 5 do 10 milimetrów.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu można od razu wrócić do codzien­nej aktywności.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry