Modelowanie brody i żuchwy Juvederm Volux

Cennik

Mode­lo­wa­nie brody1000 — 6000 zł
Juve­drm Volux1ml — 1000 zł

Czym jest modelowanie brody?

Zastosowanie preparatu Juvederm Volux może uwydatnić kąt żuchwy, wyraźnie zarysować i wyrzeźbić rysy dolnej części twarzy, nadając jej wyraźnie młodszy wygląd.

Wielu pacjen­tów zmaga się z proble­mem słabo zary­so­wa­ne­go kształ­tu twarzy. Można zauwa­żyć u nich braki bocz­nej części żuchwy.

Z pomo­cą w popra­wie propor­cji twarzy przy­cho­dzi nowo­cze­sny prepa­rat Juve­dérm Volux. Został stwo­rzo­ny w labo­ra­to­rium specjal­nie w odpo­wie­dzi na potrze­by Pacjen­tów, którzy chcie­li zmie­nić ukształ­to­wa­nie tego obsza­ru.  Na bazie spraw­dzo­nej i dedy­ko­wa­nej specjal­nie dla podbród­ka tech­no­lo­gii Vycross™ naukow­cy opra­co­wa­li prepa­rat do precy­zyj­nej i trwa­łej korek­ty brody i żuchwy.

Juve­dérm Volux jest nowo­cze­snym wypeł­nia­czem o jedy­nej w swoim rodza­ju żelo­wej formu­le, wyróż­nia­ją­cy się ekstre­mal­ną gład­ko­ścią i, tym samym, dosko­na­le spraw­dza­ją­cy się przy zabie­gach wolumetrycznych.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • niere­gu­lar­na linia żuchwy,
 • zabu­rzo­ne propor­cje twarzy,
 • krót­ka i cofnię­ta broda.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Popra­wa brody wypeł­nia­czem zapew­nia unie­sie­nie i zaak­cen­to­wa­nie linii żuchwy. Zabieg nada­je skórze sprę­ży­sto­ści, niwe­lu­je zwiot­cze­nie i opada­nie tkanek. Efekt zabie­gu z pewno­ścią jest wart swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Mode­lo­wa­nie brody wypeł­nia­czem jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­ny zosta­je wypeł­niacz, żeby znie­czu­lić okoli­ce zabie­go­we. Pacjent w trak­cie zabie­gu nie odczu­wa bólu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia brody widocz­ny jest już po jednej kura­cji. Pełen rezul­tat może­my zaob­ser­wo­wać już po 2 tygodniach.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg mode­lo­wa­nia brody kwasem hialu­ro­no­wym trwa od 20 do 30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może poja­wić się zaczer­wie­nie­nie, deli­kat­ny obrzęk i zasi­nie­nie. Obja­wy te ustę­pu­ją w ciągu kilku dni po zabiegu.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • proble­my z krze­pli­wo­ścią krwi,
 • stoso­wa­nie prepa­ra­tów obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi,
 • aler­gia na skład­ni­ki zawar­te w preparacie,
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry (trądzik, opryszczka)

Modelowanie brody i żuchwy krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Po poda­niu znie­czu­le­nia lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej za pomo­cą cien­kiej igły poda­je kwas hialu­ro­no­wy w okoli­cy obsza­ru zabie­go­we­go. Po poda­niu prepa­ra­tu specja­li­sta masu­je miej­sce zabie­go­we w celu jego równe­go rozprowadzenia.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg jest bardzo skutecz­ny, w więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jedna kura­cja. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Modelowanie brody i żuchwy okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu mode­lo­wa­nia brody i żuchwy pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu powin­ny utrzy­mać się do 12 miesię­cy, w niektó­rych przy­pad­kach nawet do dwóch lat. Nale­ży pamię­tać, że długość utrzy­my­wa­nia się efek­tów jest uzależ­nio­ne od indy­wi­du­al­nych prefe­ren­cji skóry pacjen­ta i rodza­ju zasto­so­wa­ne­go preparatu.

Jak działa zabieg modelowania brody i żuchwy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie preparatu.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie wypeł­nia­cza za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty i umawia pacjen­ta na wizy­tę kontrolną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry