Modelowanie brody i żuchwy

Cennik

ZabiegCena
Mode­lo­wa­nie brody / żuchwy kwasem hialu­ro­no­wym Juve­derm Volu­ma / Volift1 ml Juve­derm — 1200 zł
Mode­lo­wa­nie brody / żuchwy kwasem hialu­ro­no­wym Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł
Mode­lo­wa­nie brody / żuchwy implan­tem Juve­drm Volux1 ml Juve­derm Volux — 1500 zł

Czym jest modelowanie brody?

Zastosowanie preparatu Juvederm Volux może uwydatnić kąt żuchwy, wyraźnie zarysować i wyrzeźbić rysy dolnej części twarzy, nadając jej wyraźnie młodszy wygląd.

Wielu pacjen­tów zmaga się z proble­mem słabo zary­so­wa­ne­go kształ­tu twarzy. Można zauwa­żyć u nich braki bocz­nej części żuchwy.

Z pomo­cą w popra­wie propor­cji twarzy przy­cho­dzi nowo­cze­sny prepa­rat Juve­dérm Volux. Został stwo­rzo­ny w labo­ra­to­rium specjal­nie w odpo­wie­dzi na potrze­by Pacjen­tów, którzy chcie­li zmie­nić ukształ­to­wa­nie tego obsza­ru.  Na bazie spraw­dzo­nej i dedy­ko­wa­nej specjal­nie dla podbród­ka tech­no­lo­gii Vycross™ naukow­cy opra­co­wa­li prepa­rat do precy­zyj­nej i trwa­łej korek­ty brody i żuchwy.

Juve­dérm Volux jest nowo­cze­snym wypeł­nia­czem o jedy­nej w swoim rodza­ju żelo­wej formu­le, wyróż­nia­ją­cy się ekstre­mal­ną gład­ko­ścią i, tym samym, dosko­na­le spraw­dza­ją­cy się przy zabie­gach wolumetrycznych.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • niere­gu­lar­na linia żuchwy,
 • zabu­rzo­ne propor­cje twarzy,
 • krót­ka i cofnię­ta broda.

Modelowanie brody i żuchwy

Mode­lo­wa­nie brody i żuchwy to jeden z popu­lar­nych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, który ma na celu popra­wę propor­cji i syme­trii twarzy, a także doda­nie defi­ni­cji i kontu­ru do dolnej części twarzy. Zabieg ten może być prze­pro­wa­dzo­ny poprzez użycie różnych metod, w tym wypeł­nie­nia kwasem hialu­ro­no­wym lub innych substan­cji wypeł­nia­ją­cych, a także poprzez stoso­wa­nie toksy­ny botu­li­no­wej w celu zmniej­sze­nia obję­to­ści mięśni.

W przy­pad­ku mode­lo­wa­nia brody, najczęst­szą tech­ni­ką jest wypeł­nia­nie kwasem hialu­ro­no­wym, który jest wstrzy­ki­wa­ny w okoli­cę brody w celu popra­wy jej propor­cji i wypeł­nie­nia ubyt­ków. Kwas hialu­ro­no­wy dzia­ła jako natu­ral­ny wypeł­niacz i pozwa­la na precy­zyj­ne dopa­so­wa­nie do kształ­tu i kontu­ru twarzy. Inną meto­dą może być wstrzyk­nię­cie innych substan­cji wypeł­nia­ją­cych, takich jak hydrok­sy­apa­tyt wapnia, który pozwa­la na uzyska­nie długo­trwa­łych efektów.

W przy­pad­ku mode­lo­wa­nia żuchwy, popu­lar­ną meto­dą jest zasto­so­wa­nie wstrzyk­nięć kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­cę żuchwy, co pozwa­la na popra­wę defi­ni­cji i kontu­ru tej części twarzy. Innym podej­ściem może być zasto­so­wa­nie toksy­ny botu­li­no­wej w celu zmniej­sze­nia obję­to­ści mięśni, co pozwa­la na uzyska­nie bardziej syme­trycz­ne­go wyglą­du twarzy.

Zabieg mode­lo­wa­nia brody i żuchwy jest stosun­ko­wo bezpiecz­ny i zwykle nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty zabie­gu są zwykle widocz­ne od razu i utrzy­mu­ją się od kilku miesię­cy do roku, w zależ­no­ści od rodza­ju i ilości użytej substan­cji oraz indy­wi­du­al­nych cech pacjenta.

Przed wyko­na­niem zabie­gu mode­lo­wa­nia brody i żuchwy, pacjent powi­nien skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który dokład­nie oceni stan skóry i dobie­rze odpo­wied­nią meto­dę i substan­cję wypeł­nia­ją­cą. Pacjent powi­nien również prze­dys­ku­to­wać wszel­kie wątpli­wo­ści i ocze­ki­wa­nia z leka­rzem, aby osią­gnąć jak najlep­sze wyniki.

Mode­lo­wa­nie brody i żuchwy kwasem hialu­ro­no­wym to jeden z najnow­szych tren­dów w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, pozwa­la­ją­cy na uzyska­nie wyraź­nie zdefi­nio­wa­nych linii twarzy i popra­wie jej propor­cji. Proce­du­ra ta cieszy się rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem wśród osób poszu­ku­ją­cych niein­wa­zyj­nych metod odmła­dza­nia i korek­ty kontu­rów twarzy.

Na czym pole­ga mode­lo­wa­nie brody i żuchwy?

Mode­lo­wa­nie brody i żuchwy kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg este­tycz­ny, który pole­ga na wstrzyk­nię­ciu specjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych prepa­ra­tów z kwasem hialu­ro­no­wym w obszar brody i linii żuchwy. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą  substan­cją w orga­ni­zmie, która odpo­wia­da za nawil­że­nie, jędr­ność i elastycz­ność skóry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu kwasu hialu­ro­no­we­go w konkret­nych miej­scach, możli­we jest uzyska­nie lepszej defi­ni­cji kształ­tu brody i żuchwy, co przy­czy­nia się do popra­wy syme­trii i propor­cji twarzy.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia brody i żuchwy

 1. Popra­wa propor­cji twarzy: Zabieg pozwa­la na skory­go­wa­nie propor­cji twarzy, co spra­wia, że staje się ona bardziej harmo­nij­na i este­tycz­nie atrakcyjna.
 2. Zwięk­sze­nie defi­ni­cji brody i żuchwy: Mode­lo­wa­nie umoż­li­wia uzyska­nie wyraź­niej zary­so­wa­nych linii żuchwy i brody, co jest szcze­gól­nie pożą­da­ne w profi­lu twarzy.
 3. Reduk­cja oznak starze­nia: Poprzez przy­wró­ce­nie obję­to­ści w okoli­cy brody i żuchwy, zabieg pozwa­la na zredu­ko­wa­nie oznak starze­nia, takich jak obwi­sła skóra.
 4. Natych­mia­sto­we i trwa­łe efek­ty: Efek­ty zabie­gu są widocz­ne niemal natych­miast po jego prze­pro­wa­dze­niu i mogą utrzy­my­wać się od kilku do kilku­na­stu miesięcy.
 5. Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ny dyskom­fort: Zabieg jest bezpiecz­ny, a dzię­ki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, dyskom­fort jest minimalny.

Dla kogo jest mode­lo­wa­nie brody i żuchwy?

Zabieg mode­lo­wa­nia brody i żuchwy jest prze­zna­czo­ny dla osób, które chcą popra­wić wygląd i propor­cje swojej twarzy bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirur­gicz­nym. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób, które nie są zado­wo­lo­ne z kształ­tu swojej brody lub żuchwy, pragną zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia w tej okoli­cy lub po prostu chcą uzyskać bardziej zdefi­nio­wa­ny i este­tycz­ny kontur twarzy.

Jak prze­bie­ga zabieg mode­lo­wa­nia brody i żuchwy?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne efek­ty. Następ­nie, po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, lekarz doko­nu­je precy­zyj­nych iniek­cji kwasu hialu­ro­no­we­go w obszar brody i żuchwy. Cała proce­du­ra trwa zwykle od 30 do 60 minut, a jej efek­ty są natychmiastowe.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie brody i żuchwy kwasem hialu­ro­no­wym to inno­wa­cyj­na i skutecz­na meto­da na popra­wę este­ty­ki twarzy, oferu­ją­ca szyb­kie i trwa­łe efek­ty. Dzię­ki tej proce­du­rze można uzyskać bardziej harmo­nij­ne propor­cje twarzy,  oraz zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia. Zabieg jest bezpiecz­ny, a jego wyko­na­nie wiąże się z mini­mal­nym dyskom­for­tem. Jeśli marzysz o lepiej zary­so­wa­nej linii żuchwy i brody, mode­lo­wa­nie kwasem hialu­ro­no­wym może być ideal­nym rozwią­za­niem dla Ciebie. Pamię­taj jednak, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, aby zapew­nić sobie bezpie­czeń­stwo i satys­fak­cjo­nu­ją­ce rezultaty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Popra­wa brody wypeł­nia­czem zapew­nia unie­sie­nie i zaak­cen­to­wa­nie linii żuchwy. Zabieg nada­je skórze sprę­ży­sto­ści, niwe­lu­je zwiot­cze­nie i opada­nie tkanek. Efekt zabie­gu z pewno­ścią jest wart swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Mode­lo­wa­nie brody wypeł­nia­czem jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­ny zosta­je wypeł­niacz, żeby znie­czu­lić okoli­ce zabie­go­we. Pacjent w trak­cie zabie­gu nie odczu­wa bólu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia brody widocz­ny jest już po jednej kura­cji. Pełen rezul­tat może­my zaob­ser­wo­wać już po 2 tygodniach.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg mode­lo­wa­nia brody kwasem hialu­ro­no­wym trwa od 20 do 30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może poja­wić się zaczer­wie­nie­nie, deli­kat­ny obrzęk i zasi­nie­nie. Obja­wy te ustę­pu­ją w ciągu kilku dni po zabiegu.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • choro­by nowotworowe,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • proble­my z krze­pli­wo­ścią krwi,
 • stoso­wa­nie prepa­ra­tów obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi,
 • aler­gia na skład­ni­ki zawar­te w preparacie,
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry (trądzik, opryszczka)

Modelowanie brody i żuchwy krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Po poda­niu znie­czu­le­nia lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej za pomo­cą cien­kiej igły poda­je kwas hialu­ro­no­wy w okoli­cy obsza­ru zabie­go­we­go. Po poda­niu prepa­ra­tu specja­li­sta masu­je miej­sce zabie­go­we w celu jego równe­go rozprowadzenia.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg jest bardzo skutecz­ny, w więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jedna kura­cja. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Modelowanie brody i żuchwy okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu mode­lo­wa­nia brody i żuchwy pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu powin­ny utrzy­mać się w przy­pad­ku kwasu hialu­ro­no­we­go do 10–18 miesię­cy, w przy­pad­kach prepa­ra­tu Juve­derm Volux nawet do 3–4  lat. Nale­ży pamię­tać, że długość utrzy­my­wa­nia się efek­tów jest uzależ­nio­ne od indy­wi­du­al­nych prefe­ren­cji skóry pacjen­ta i rodza­ju zasto­so­wa­ne­go preparatu.

Jak działa zabieg modelowania brody i żuchwy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie preparatu.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie wypeł­nia­cza za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty i umawia pacjen­ta na wizy­tę kontrolną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry