Modelowanie brody kwasem hialuronowym

Cennik

Mode­lo­wa­nie brody800 zł

Czym jest modelowanie brody?

Zastosowanie kwasu hialuronowego może uwydatnić kąt żuchwy, wyraźnie zarysować i wyrzeźbić rysy dolnej części twarzy.

Wielu pacjen­tów zmaga się z proble­mem słabo zary­so­wa­nym kształ­tem twarzy. Można zauwa­żyć u nich braki bocz­nej części żuchwy.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • niere­gu­lar­na linia żuchwy,
 • zabu­rzo­ne propor­cje twarzy,
 • krót­ka i cofnię­ta broda.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Popra­wa brody kwasem hialu­ro­no­wym zapew­nia unie­sie­nie i zaak­cen­to­wa­nie linii żuchwy. Zabieg nada­je skórze sprę­ży­sto­ści, niwe­lu­je zwiot­cze­nie i opada­nie tkanek. Efekt zabie­gu z pewno­ścią jest wart swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Mode­lo­wa­nie brody kwasem hialu­ro­no­wym jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej.

Komfort

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­ny zosta­je kwas hialu­ro­no­wy, żeby znie­czu­lić okoli­ce zabie­go­we. Pacjent w trak­cie zabie­gu nie odczu­wa bólu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia brody widocz­ny jest już po jednej kura­cji. Pełen rezul­tat może­my zaob­ser­wo­wać już po 2 tygo­dniach.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg mode­lo­wa­nia brody kwasem hialu­ro­no­wym trwa od 20 do 30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może poja­wić się zaczer­wie­nie­nie, deli­kat­ny obrzęk i zasi­nie­nie. Obja­wy te ustę­pu­ją w ciągu kilku dni po zabie­gu.

Przeciwwskazania

 • ciąża i lakta­cja,
 • choro­by nowo­two­ro­we,
 • choro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne,
 • niewy­rów­na­na cukrzy­ca,
 • proble­my z krze­pli­wo­ścią krwi,
 • stoso­wa­nie prepa­ra­tów obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi,
 • aler­gia na skład­ni­ki zawar­te w prepa­ra­cie,
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry (trądzik, opryszcz­ka)

Modelowanie brody kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę dzia­ła­nia.

2

Pierwszy zabieg

Po poda­niu znie­czu­le­nia lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej za pomo­cą cien­kiej igły poda­je kwas hialu­ro­no­wy w okoli­cy obsza­ru zabie­go­we­go. Po poda­niu prepa­ra­tu specja­li­sta masu­je miej­sce zabie­go­we w celu jego równe­go rozpro­wa­dze­nia.

3

Kolejne zabiegi

Zabieg jest bardzo skutecz­ny, w więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jedna kura­cja. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjen­ta.

Modelowanie brody kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu mode­lo­wa­nia brody kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiąz­ków.

80%

Koniecz­ność powta­rza­nia

Efek­ty zabie­gu powin­ny utrzy­mać się do 12 miesię­cy, w niektó­rych przy­pad­kach nawet do dwóch lat. Nale­ży pamię­tać, że długość utrzy­my­wa­nia się efek­tów jest uzależ­nio­ne od indy­wi­du­al­nych prefe­ren­cji skóry pacjen­ta i rodza­ju zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu.

Jak działa zabieg modelowania brody kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjen­tem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabie­go­wym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu z kwasem hialu­ro­no­wym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty i umawia pacjen­ta na wizy­tę kontro­l­ną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry