Modelowanie nosa kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wum Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest modelowanie nosa kwasem hialuronowym?

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym pozwala zlikwidować drobne problemy natury estetycznej i jest świetną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych.

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w orga­ni­zmie, więc jest bezpiecz­nym mate­ria­łem do kory­go­wa­nia kształ­tu nosa.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • obni­żo­ny kąt czoło­wo-noso­wy i grzbiet,
 • ostry kąt nosowo-wargowy,
 • cofnię­ta kolu­mien­ka nosa,
 • nieza­do­wo­le­nia z kształ­tu nosa,
 • niesa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce­go rozmia­ru nosa,
 • nieeste­tycz­nie wyglą­da­ją­ce­go rozdzie­le­nia chrząst­ki na czub­ku nosa

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym

Mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wym to jedna z tech­nik medy­cy­ny este­tycz­nej, która pole­ga na wpro­wa­dze­niu kwasu hialu­ro­no­we­go do nosa w celu zmia­ny jego kształ­tu i proporcji.

Kwas hialu­ro­no­wy to natu­ral­ny skład­nik skóry, który odpo­wia­da za jej nawil­że­nie i elastycz­ność. W medy­cy­nie este­tycz­nej kwas ten stosu­je się do wypeł­nie­nia zmarsz­czek, popra­wy kontu­rów twarzy oraz do korek­cji nosa.

Podczas zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym lekarz najpierw dokład­nie ocenia indy­wi­du­al­ne cechy pacjen­ta, takie jak kształt nosa, propor­cje twarzy i ocze­ki­wa­nia co do efek­tu końco­we­go. Następ­nie, za pomo­cą cien­kiej igły, wstrzy­ku­je kwas hialu­ro­no­wy w okre­ślo­ne miej­sca na nosie, w celu uzyska­nia pożą­da­ne­go efektu.

Efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym utrzy­mu­je się od 8 do 16 miesię­cy, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta. Po tym czasie zabieg można powtó­rzyć, aby utrzy­mać efekt.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg popra­wia wygląd nosa, wypeł­nia frag­men­ty, które stra­ci­ły jędr­ność. Popra­wia także obję­tość skóry w miej­scach, gdzie nie jest potrzeb­na chirur­gicz­na korek­ta nosa. Cena zabie­gu jest bardzo przystępna.

Bezpieczeństwo

Zabieg mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym jest mało­in­wa­zyj­na i bezpiecz­ne. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Mode­lo­wa­nie nosa nez opera­cji jest mało­in­wa­zyj­ne i prak­tycz­nie bezbo­le­sne. Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu poda­ny zosta­je środek znie­czu­la­ją­cy. Pacjent może odczu­wać jedy­nie drob­ne nakłu­cia igły.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efekt zabie­gu widocz­ny jest od razu po zabie­gu. Oczy­wi­ście pełny efekt może­my zaob­ser­wo­wać po mniej więcej dwóch tygo­dniach, gdy kwas hialu­ro­no­wy się upla­stycz­ni i ułoży.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa około pół godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Spora­dycz­nie po zabie­gu może wystą­pić niewiel­ki obrzęk, który utrzy­mu­je się maksy­mal­nie kilka dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • stany zapal­ne skóry,
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych,
 • choro­by o podło­żu autoimmunologicznym.

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem cały obszar został zdezyn­fe­ko­wa­ny, a następ­nie lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej poda­je środek znie­czu­la­ją­cy. Później przy­stę­pu­je do apli­ka­cji kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą cien­kich igieł.

3

Kolejne zabiegi

W razie chęci prze­pro­wa­dze­nia kolej­ne­go zabie­gu nale­ży to wcze­śniej usta­lić z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg modelowania nosa kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Dokład­ne oczysz­cze­nie miej­sca zabiegowego.

33

Druga faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w okoli­cy nosa.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry