Modelowanie nosa kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wum Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest modelowanie nosa kwasem hialuronowym?

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym pozwala zlikwidować drobne problemy natury estetycznej i jest świetną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych.

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w orga­ni­zmie, więc jest bezpiecz­nym mate­ria­łem do kory­go­wa­nia kształ­tu nosa.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • obni­żo­ny kąt czoło­wo-noso­wy i grzbiet,
 • ostry kąt nosowo-wargowy,
 • cofnię­ta kolu­mien­ka nosa,
 • nieza­do­wo­le­nia z kształ­tu nosa,
 • niesa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce­go rozmia­ru nosa,
 • nieeste­tycz­nie wyglą­da­ją­ce­go rozdzie­le­nia chrząst­ki na czub­ku nosa

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym

Mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wym to jedna z tech­nik medy­cy­ny este­tycz­nej, która pole­ga na wpro­wa­dze­niu kwasu hialu­ro­no­we­go do nosa w celu zmia­ny jego kształ­tu i proporcji.

Kwas hialu­ro­no­wy to natu­ral­ny skład­nik skóry, który odpo­wia­da za jej nawil­że­nie i elastycz­ność. W medy­cy­nie este­tycz­nej kwas ten stosu­je się do wypeł­nie­nia zmarsz­czek, popra­wy kontu­rów twarzy oraz do korek­cji nosa.

Podczas zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym lekarz najpierw dokład­nie ocenia indy­wi­du­al­ne cechy pacjen­ta, takie jak kształt nosa, propor­cje twarzy i ocze­ki­wa­nia co do efek­tu końco­we­go. Następ­nie, za pomo­cą cien­kiej igły, wstrzy­ku­je kwas hialu­ro­no­wy w okre­ślo­ne miej­sca na nosie, w celu uzyska­nia pożą­da­ne­go efektu.

Efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym utrzy­mu­je się od 8 do 16 miesię­cy, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta. Po tym czasie zabieg można powtó­rzyć, aby utrzy­mać efekt.

Mode­lo­wa­nie nosa bez opera­cji, to meto­da znana również w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej jako nie chirur­gicz­na korek­ta nosa umoż­li­wia­ją­ca zmia­nę jego kształ­tu. Wyko­rzy­stu­jąc prepa­ra­ty na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go, specja­li­ści są w stanie skory­go­wać niewiel­kie niedo­sko­na­ło­ści nosa, popra­wia­ją jego propor­cje oraz estetykę.

Na czym pole­ga mode­lo­wa­nie nosa bez operacji?

Mode­lo­wa­nie nosa bez opera­cji pole­ga na wstrzyk­nię­ciu specjal­nych prepa­ra­tów wypeł­nia­ją­cych, takich jak kwas hialu­ro­no­wy, w okre­ślo­ne miej­sca na nosie, aby zmie­nić jego kształt, zredu­ko­wać widocz­ność garbów, wyrów­nać profil czy popra­wić propor­cje. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie substan­cją, która zapew­nia skórze nawil­że­nie, elastycz­ność i obję­tość, co czyni go ideal­nym mate­ria­łem do subtel­nych korekt nosa.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia nosa bez operacji

 1. Brak potrze­by inter­wen­cji chirur­gicz­nej: Najwięk­szą zale­tą tej meto­dy jest możli­wość unik­nię­cia ryzy­ka, bólu i długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji zwią­za­ne­go z opera­cją plastycz­ną nosa.
 2. Natych­mia­sto­we efek­ty: Efek­ty mode­lo­wa­nia są widocz­ne od razu po zabie­gu, umoż­li­wia­jąc pacjen­tom szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 3. Mini­mal­ne ryzy­ko i skut­ki ubocz­ne: Zabieg jest bezpiecz­ny i wiąże się z mini­mal­nym ryzy­kiem powi­kłań czy skut­ków ubocznych.
 4. Dosto­so­wa­nie do potrzeb pacjen­ta: Meto­da pozwa­la na precy­zyj­ne dosto­so­wa­nie korek­ty do indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań pacjenta.

Dla kogo jest mode­lo­wa­nie nosa bez operacji?

Mode­lo­wa­nie nosa bez opera­cji jest ideal­ne dla osób, które pragną popra­wić wygląd swoje­go nosa, nie decy­du­jąc się na zabieg chirur­gicz­ny. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób z niewiel­ki­mi niedo­sko­na­ło­ścia­mi, taki­mi jak lekki garb noso­wy, asyme­tria czy niewiel­kie proble­my z propor­cja­mi nosa. Zabieg ten nie jest jednak zale­ca­ny osobom, które potrze­bu­ją głębo­kich zmian struk­tu­ral­nych nosa.

Jak prze­bie­ga zabieg mode­lo­wa­nia nosa bez operacji?

Zabieg rozpo­czy­na się od dokład­nej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni struk­tu­rę nosa i omówi możli­we do osią­gnię­cia efek­ty. Następ­nie, stosu­jąc miej­sco­we znie­czu­le­nie, specja­li­sta wyko­nu­je precy­zyj­ne iniek­cje prepa­ra­tu wypeł­nia­ją­ce­go w stra­te­gicz­ne miej­sca na nosie. Proce­du­ra trwa zazwy­czaj od 15 do 30 minut, a efek­ty są natychmiastowe.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie nosa bez opera­cji to skutecz­na i bezpiecz­na alter­na­ty­wa dla trady­cyj­nej ryno­pla­sty­ki, oferu­ją­ca pacjen­tom możli­wość korek­ty niedo­sko­na­ło­ści nosa bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się zabie­go­wi chirur­gicz­ne­mu. Dzię­ki mini­mal­nym ryzy­ku, szyb­kim efek­tom, meto­da ta zysku­je na popu­lar­no­ści wśród osób pragną­cych popra­wić este­ty­kę swoje­go nosa. Ważne jest, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, co zapew­ni opty­mal­ne rezul­ta­ty i bezpie­czeń­stwo procedury.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg popra­wia wygląd nosa, wypeł­nia frag­men­ty, które stra­ci­ły jędr­ność. Popra­wia także obję­tość skóry w miej­scach, gdzie nie jest potrzeb­na chirur­gicz­na korek­ta nosa. Cena zabie­gu jest bardzo przystępna.

Bezpieczeństwo

Zabieg mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym jest mało­in­wa­zyj­na i bezpiecz­ne. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Mode­lo­wa­nie nosa nez opera­cji jest mało­in­wa­zyj­ne i prak­tycz­nie bezbo­le­sne. Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu poda­ny zosta­je środek znie­czu­la­ją­cy. Pacjent może odczu­wać jedy­nie drob­ne nakłu­cia igły.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efekt zabie­gu widocz­ny jest od razu po zabie­gu. Oczy­wi­ście pełny efekt może­my zaob­ser­wo­wać po mniej więcej dwóch tygo­dniach, gdy kwas hialu­ro­no­wy się upla­stycz­ni i ułoży.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa około pół godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Spora­dycz­nie po zabie­gu może wystą­pić niewiel­ki obrzęk, który utrzy­mu­je się maksy­mal­nie kilka dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • stany zapal­ne skóry,
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych,
 • choro­by o podło­żu autoimmunologicznym.

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem cały obszar został zdezyn­fe­ko­wa­ny, a następ­nie lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej poda­je środek znie­czu­la­ją­cy. Później przy­stę­pu­je do apli­ka­cji kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą cien­kich igieł.

3

Kolejne zabiegi

W razie chęci prze­pro­wa­dze­nia kolej­ne­go zabie­gu nale­ży to wcze­śniej usta­lić z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

Modelowanie nosa kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg modelowania nosa kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Dokład­ne oczysz­cze­nie miej­sca zabiegowego.

33

Druga faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w okoli­cy nosa.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry