Powiększanie, modelowanie, wypełnianie i korekcja ust

Cennik

Mode­lo­wa­nie ust kwasem hialuronowymCena
Neauvia800 zł
Teosy­al900 zł
Juve­derm1200 zł
powiekszanie ust

Czym jest zabieg powiększania ust?

Najpopularniejszą ostatnio metodą poprawiania wyglądu ust stało się ich modelowanie, czyli poprawianie ich konturu i powiększenie objętości.

Wyko­nać zabieg można w każdym wieku. Młode kobie­ty i mężczyź­ni wyko­nu­ją zabieg ze wzglę­du na mało wykształ­co­ną wargę górną lub dolną. W później­szym wieku doko­nu­ją jedy­nie korek­ty kontu­ru warg i zmian wyni­ka­ją­cych z postę­pu­ją­ce­go proce­su starze­nia się ust zwią­za­ne­go z odwod­nie­niem czer­wie­ni wargo­wej. Do powięk­sza­nia ust, mode­lo­wa­nia, czy ich ujędr­nia­nia stosu­je­my kwas hialu­ro­no­wy, który jest podsta­wo­wym prepa­ra­tem stoso­wa­nym w medy­cy­nie este­tycz­nej. Dość istot­ne dla efek­tów zabie­gu jest to, że kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nym skład­ni­kiem ludz­kie­go orga­ni­zmu, więc dosko­na­le się przy­swa­ja i jest bezpiecz­ny dla pacjenta.

Po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu usta stają się lepiej nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność. Ponad­to, powięk­sza­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym zapew­nia zniwe­lo­wa­nie małych i więk­szych zmarsz­czek wokół ust, dzię­ki czemu może­my uzyskać efekt odmłodzenia.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego rewe­la­cyj­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w orga­ni­zmie czło­wie­ka, dzię­ki temu jego poda­nie jest tak dobrze przyj­mo­wa­ne, a sam zabieg jest całko­wi­cie bezpieczny.

Komfort

Komfort pacjen­tów w trak­cie zabie­gu jest dla nas niezwy­kle ważny. Dbamy, aby każdy zabieg prze­bieg prze­biegł jak najpre­cy­zyj­niej z mini­mal­nym stop­niem dyskom­for­tu dla pacjenta.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Okoli­ca ust jest bardzo wraż­li­wa, dlate­go naszym pacjen­tom przed wyko­na­niem zabie­gu propo­nu­je­my znie­czu­le­nie prze­wo­do­we lub za pomo­cą kremu znieczulającego.

 • Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?

  Implant zaapli­ko­wa­ny w miej­sce zabie­go­we jest niewy­czu­wal­ny, co więcej spra­wia wraże­nie natu­ral­nie powięk­szo­nych ust. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu efek­ty mogą się utrzy­my­wać od 6 do 15 miesięcy.

 • Jakie skutki uboczne mogą się pojawić?

  Opuchli­zna po powięk­sza­niu ust kwasem hialu­ro­no­wym powin­na ustą­pić w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża i okres laktacji,
 • miej­sca z proble­ma­mi skór­ny­mi typu zapal­ne­go lub infek­cje (trądzik, opryszczka…)
 • skłon­no­ści do blizn prze­ro­sto­wych (kelo­idów),
 • choro­by ukła­du immunologicznego,
 • immu­no­te­ra­pia,
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy.

Powiększanie i modelowanie ust krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg powi­nien zostać poprze­dzo­ny wnikli­wą konsul­ta­cją medycz­ną w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia stra­te­gii działania.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej znie­czu­la skórę wokół ust pacjen­ta. Następ­nie przy­stę­pu­je do ostrzy­ki­wa­nia ust kwasem hialuronowym.

3

Kolejne zabiegi

Gdy efek­ty zabie­gu zaczy­na­ją ustę­po­wać, zabieg można powtó­rzyć. Każde kolej­ne powtó­rze­nie powin­no zostać skon­sul­to­wa­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia uzyska­ne efek­ty. Spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy wypeł­nił wska­za­ne obsza­ry zabiegowe.

Powiększanie i modelowanie ust okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu nie trze­ba prze­cho­dzić okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent po zakoń­cze­niu zabie­gu może wrócić od razu do domu i swoich codzien­nych zajęć.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do kilku miesię­cy. Gdy zaczy­na­ją stop­nio­wo zani­kać, zabieg można powtó­rzyć. Każde powtó­rze­nie musi być wcze­śniej usta­lo­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa powiększenie i modelowanie ust?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza się konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Znie­czu­le­nie miej­sca podda­wa­ne­go iniek­cji kwasem hialuronowym.

33

Druga faza

Ocena zaawan­so­wa­nia problemu.

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji.

55

Ostatnia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry