Powiększanie, modelowanie, wypełnianie, nawilżenie i korekcja ust

Cennik

ZabiegZabieg
Mode­lo­wa­nie ust kwasem hialuronowym
Neau­via Inten­se Lips — 1ml800 zł
Juve­derm Ultra Smile — 0,55ml700 zł
Juve­derm Ultra 2, Ultra 3, Volift, Volbel­la — 1ml1200 zł
powiekszanie ust

Czym jest zabieg powiększania ust?

Najpopularniejszą ostatnio metodą poprawiania wyglądu ust stało się ich modelowanie, czyli poprawianie ich konturu i powiększenie objętości.

Wyko­nać zabieg można w każdym wieku. Młode kobie­ty i mężczyź­ni wyko­nu­ją zabieg ze wzglę­du na mało wykształ­co­ną wargę górną lub dolną. W później­szym wieku doko­nu­ją jedy­nie korek­ty kontu­ru warg i zmian wyni­ka­ją­cych z postę­pu­ją­ce­go proce­su starze­nia się ust zwią­za­ne­go z odwod­nie­niem czer­wie­ni wargo­wej. Do powięk­sza­nia ust, mode­lo­wa­nia, czy ich ujędr­nia­nia stosu­je­my kwas hialu­ro­no­wy, który jest podsta­wo­wym prepa­ra­tem stoso­wa­nym w medy­cy­nie este­tycz­nej. Dość istot­ne dla efek­tów zabie­gu jest to, że kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nym skład­ni­kiem ludz­kie­go orga­ni­zmu, więc dosko­na­le się przy­swa­ja i jest bezpiecz­ny dla pacjenta.

Po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu usta stają się lepiej nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność. Ponad­to, powięk­sza­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym zapew­nia zniwe­lo­wa­nie małych i więk­szych zmarsz­czek wokół ust, dzię­ki czemu może­my uzyskać efekt odmłodzenia.

Ile się utrzymuje modelowanie ust?

Mode­lo­wa­nie ust to zabieg kosme­tycz­ny, który pole­ga na zmia­nie kształ­tu i obję­to­ści ust przy użyciu wypeł­nia­czy. Czas, przez jaki utrzy­mu­je się efekt zabie­gu, zale­ży od wielu czyn­ni­ków, w tym od rodza­ju użyte­go wypeł­nia­cza, jego jako­ści, ilości wstrzyk­nię­te­go mate­ria­łu, a także od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjenta.

W zależ­no­ści od rodza­ju użyte­go wypeł­nia­cza, efekt zabie­gu mode­lo­wa­nia ust może utrzy­my­wać się od kilku miesię­cy do nawet ponad roku. Niektó­re wypeł­nia­cze są wchła­nia­ne przez orga­nizm szyb­ciej, co ozna­cza, że efekt zabie­gu może zani­kać po kilku miesią­cach. Inne nato­miast są bardziej trwa­łe i mogą utrzy­my­wać się nawet przez ponad rok.

Warto jednak pamię­tać, że mode­lo­wa­nie ust nie jest zabie­giem jedno­ra­zo­wym i jego efekt można podtrzy­my­wać poprzez regu­lar­ne wizy­ty kontro­l­ne i ewen­tu­al­ne uzupeł­nia­nie wypeł­nia­czy. Dlate­go też, czas utrzy­my­wa­nia się efek­tu zabie­gu mode­lo­wa­nia ust zale­ży w dużej mierze od dbało­ści pacjen­ta o regu­lar­ne kontro­le u leka­rza i od jego chęci do podtrzy­my­wa­nia efek­tu zabiegu.

 

Jak się przygotować do modelowania ust?

Przed zabie­giem mode­lo­wa­nia ust istnie­je kilka kroków, które można podjąć, aby przy­go­to­wać się do zabie­gu. Oto kilka wskazówek:

 1. Konsul­ta­cja z specja­li­stą: Przed zabie­giem nale­ży skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który prze­pro­wa­dzi zabieg. Podczas konsul­ta­cji można omówić ocze­ki­wa­nia wobec zabie­gu, jak również poznać szcze­gó­ły doty­czą­ce proce­du­ry, takie jak rodzaj wypeł­nia­cza, ilość mate­ria­łu potrzeb­ne­go do wypeł­nie­nia ust, czas trwa­nia zabie­gu i ewen­tu­al­ne skut­ki uboczne.
 2. Przyj­mo­wa­nie leków: Przed zabie­giem nale­ży poin­for­mo­wać leka­rza o wszyst­kich stoso­wa­nych lekach, w tym o suple­men­tach diety i lekach bez recep­ty. Niektó­re leki mogą wpły­nąć na skutecz­ność zabie­gu lub zwięk­szyć ryzy­ko dzia­łań niepożądanych.
 3. Unika­nie aspi­ry­ny: Nale­ży unikać aspi­ry­ny lub innych leków zawie­ra­ją­cych kwas acety­lo­sa­li­cy­lo­wy co najmniej 7 dni przed zabie­giem. Aspi­ry­na może powo­do­wać nadmier­ne krwa­wie­nie podczas zabie­gu, co może wpły­nąć na skutecz­ność i bezpie­czeń­stwo zabiegu.
 4. Unika­nie alko­ho­lu: Nale­ży unikać spoży­wa­nia alko­ho­lu co najmniej 24 godzi­ny przed zabie­giem. Alko­hol może wpły­nąć na skutecz­ność i bezpie­czeń­stwo zabiegu.
 5. Unika­nie pale­nia: Pale­nie tyto­niu powo­du­je obni­że­nie zdol­no­ści orga­ni­zmu do rege­ne­ra­cji, dlate­go przed i po zabie­gu nale­ży unikać pale­nia tytoniu.
 6. Przy­go­to­wa­nie się psychicz­ne: Przy­go­to­wa­nie się psychicz­ne jest również ważne przed zabie­giem. Nale­ży poznać szcze­gó­ły doty­czą­ce zabie­gu, a także okre­ślić swoje ocze­ki­wa­nia, aby unik­nąć niepo­trzeb­ne­go stre­su i niepewności.

Prze­strze­ga­nie powyż­szych zasad może pomóc w przy­go­to­wa­niu się do zabie­gu mode­lo­wa­nia ust i zmini­ma­li­zo­wać ryzy­ko dzia­łań niepożądanych.

 

Powiększanie ust kiedy można się całować ?

Po zabie­gu powięk­sza­nia ust nale­ży prze­strze­gać pewnych zale­ceń, aby unik­nąć powi­kłań i zmini­ma­li­zo­wać ryzy­ko infek­cji. Z tego powo­du warto pocze­kać z cało­wa­niem przez pewien czas po zabie­gu. Osta­tecz­na decy­zja zale­ży od indy­wi­du­al­nych prefe­ren­cji i oceny stanu zdro­wia przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, który prze­pro­wa­dził zabieg.

Zazwy­czaj zale­ca się, aby unikać cało­wa­nia przez pierw­sze 24–48 godzin po zabie­gu. W tym czasie wargi mogą być wraż­li­we i obrzęk­nię­te, a skóra wokół ust może być deli­kat­na. Ponad­to, jaki­kol­wiek kontakt z usta­mi może zwięk­szyć ryzy­ko zaka­że­nia, co może wpły­nąć na proces goje­nia i efek­tyw­ność zabiegu.

Po tym okre­sie można powo­li wracać do normal­nej aktyw­no­ści, w tym do cało­wa­nia. Jednak zale­ca się zacho­wa­nie ostroż­no­ści i unika­nie zbyt inten­syw­nych lub agre­syw­nych poca­łun­ków, szcze­gól­nie przez pierw­sze kilka dni lub tygo­dni po zabie­gu, kiedy skóra wokół ust jest wciąż w trak­cie gojenia.

 

Powiększanie ust jakie znieczulenie ?

Podczas zabie­gu powięk­sza­nia ust stoso­wa­ne są różne rodza­je znie­czu­le­nia, które zale­żą od prefe­ren­cji pacjen­ta, obsza­ru do znie­czu­le­nia, rodza­ju zabie­gu oraz jego zakresu.

Najczę­ściej stoso­wa­ne są dwa rodza­je znieczulenia:

 1. Znie­czu­le­nie miej­sco­we: jest to najczę­ściej stoso­wa­ne znie­czu­le­nie podczas zabie­gu powięk­sza­nia ust. Pole­ga na apli­ko­wa­niu specjal­nej maści lub płynu znie­czu­la­ją­ce­go bezpo­śred­nio na wargi i okolicz­ne obsza­ry. Po krót­kim czasie wargi stają się znie­czu­lo­ne, co umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu bez bólu.
 2. Znie­czu­le­nie stoma­to­lo­gicz­ne: może być stoso­wa­ne przy niektó­rych zabie­gach mode­lo­wa­nia ust, w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta oraz obsza­ru, który ma zostać podda­ny zabiegowi.

Jeśli pacjent wyra­ża potrze­bę zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia stoma­to­lo­gicz­ne­go, wówczas lekarz może zasto­so­wać takie rozwią­za­nie. Zabieg taki pole­ga na poda­niu znie­czu­la­ją­ce­go środ­ka do tkanek okoli­cy ustnej za pomo­cą strzy­kaw­ki. Dzię­ki temu zabieg jest całko­wi­cie bezbo­le­sny, a pacjent może czuć się bardziej komfor­to­wo podczas jego przeprowadzania.

Nale­ży jednak pamię­tać, że każdy przy­pa­dek jest inny i koniecz­ne jest indy­wi­du­al­ne podej­ście do każde­go pacjen­ta. Osta­tecz­na decy­zja doty­czą­ca zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia stoma­to­lo­gicz­ne­go powin­na zostać podję­ta przez leka­rza prze­pro­wa­dza­ją­ce­go zabieg na podsta­wie anali­zy indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta i stanu jego zdrowia.

Mode­lo­wa­nie ust kwasem:

Mode­lo­wa­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych i najbar­dziej efek­tyw­nych zabie­gów w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, mają­cych na celu popra­wę wyglą­du i obję­to­ści ust. Kwas hialu­ro­no­wy, znany ze swoich inten­syw­nie nawil­ża­ją­cych i wypeł­nia­ją­cych właści­wo­ści, stano­wi ideal­ne rozwią­za­nie dla osób pragną­cych uzyskać pełniej­sze, bardziej zdefi­nio­wa­ne usta, a jedno­cze­śnie zacho­wać natu­ral­ny efekt.

Czym jest mode­lo­wa­nie ust kwasem hialuronowym?

Mode­lo­wa­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg pole­ga­ją­cy na wstrzyk­nię­ciu prepa­ra­tu zawie­ra­ją­ce­go kwas hialu­ro­no­wy bezpo­śred­nio do tkan­ki ust. Kwas hialu­ro­no­wy jest substan­cją natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie czło­wie­ka, odpo­wie­dzial­ną za nawil­że­nie, elastycz­ność i obję­tość skóry. Wstrzyk­nię­ty prepa­rat pozwa­la na natych­mia­sto­we i widocz­ne zwięk­sze­nie obję­to­ści ust, popra­wę ich kontu­ru oraz wygła­dze­nie drob­nych linii wokół ust.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia ust kwasem hialuronowym

 1. Natych­mia­sto­we efek­ty: Zabieg pozwa­la na uzyska­nie natych­mia­sto­wej popra­wy obję­to­ści i kształ­tu ust, co prze­kła­da się na bardziej młodzień­czy i atrak­cyj­ny wygląd.
 2. Natu­ral­ny wygląd: Dzię­ki precy­zyj­nej apli­ka­cji i możli­wo­ści dosto­so­wa­nia ilości prepa­ra­tu, mode­lo­wa­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym oferu­je natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezultaty.
 3. Bezpie­czeń­stwo: Kwas hialu­ro­no­wy jest substan­cją dobrze tole­ro­wa­ną przez orga­nizm, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i zapew­nia wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa zabiegu.
 4. Odwra­cal­ność efek­tów: W przy­pad­ku nieza­do­wo­le­nia z efek­tów, istnie­je możli­wość odwró­ce­nia rezul­ta­tów zabie­gu za pomo­cą specjal­ne­go prepa­ra­tu rozpusz­cza­ją­ce­go kwas hialuronowy.
 5. Długo­trwa­łe, ale tymcza­so­we rezul­ta­ty: Efek­ty mode­lo­wa­nia utrzy­mu­ją się od 6 do 18 miesię­cy, co pozwa­la na elastycz­ne dosto­so­wa­nie wyglą­du ust do zmie­nia­ją­cych się tren­dów i preferencji.

Dla kogo jest mode­lo­wa­nie ust kwasem hialuronowym?

Zabieg mode­lo­wa­nia ust kwasem hialu­ro­no­wym jest prze­zna­czo­ny dla osób, które chcą popra­wić wygląd swoich ust, uzysku­jąc więk­szą obję­tość, lepszą defi­ni­cję czy syme­trię, a także wygła­dzić drob­ne linie wokół ust. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób w każdym wieku, poszu­ku­ją­cych bezpiecz­nej i skutecz­nej meto­dy odmło­dze­nia i popra­wy este­ty­ki ust.

Jak prze­bie­ga zabieg mode­lo­wa­nia ust kwasem hialuronowym?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan ust, omówi ocze­ki­wa­nia i zapro­po­nu­je indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ny plan zabie­gu. Następ­nie, stosu­jąc miej­sco­we znie­czu­le­nie, lekarz precy­zyj­nie apli­ku­je kwas hialu­ro­no­wy w usta­lo­ne miej­sca, co pozwa­la na natych­mia­sto­wą korek­tę obję­to­ści i kształ­tu ust. Cały zabieg trwa zwykle nie dłużej niż 30–60 minut, a efek­ty są widocz­ne od razu po jego zakończeniu.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie ust kwasem hialu­ro­no­wym to dosko­na­ły wybór dla osób pragną­cych uzyskać pięk­ne, pełne i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce usta. Dzię­ki wyso­kie­mu profi­lo­wi bezpie­czeń­stwa, możli­wo­ści indy­wi­du­al­ne­go dosto­so­wa­nia efek­tów oraz natu­ral­nym rezul­ta­tom, zabieg ten cieszy się nieusta­ją­cą popu­lar­no­ścią. Pamię­taj, aby wybrać reno­mo­wa­ną klini­kę i doświad­czo­ne­go specja­li­stę, co jest gwaran­cją satys­fak­cjo­nu­ją­cych efek­tów i bezpie­czeń­stwa procedury.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg powo­du­je powięk­sze­nie obję­to­ści ust, które stają się nawil­żo­ne, odzy­sku­ją kolor i młodzień­czą jędr­ność. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego rewe­la­cyj­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w orga­ni­zmie czło­wie­ka, dzię­ki temu jego poda­nie jest tak dobrze przyj­mo­wa­ne, a sam zabieg jest całko­wi­cie bezpieczny.

Komfort

Komfort pacjen­tów w trak­cie zabie­gu jest dla nas niezwy­kle ważny. Dbamy, aby każdy zabieg prze­bieg prze­biegł jak najpre­cy­zyj­niej z mini­mal­nym stop­niem dyskom­for­tu dla pacjenta.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Okoli­ca ust jest bardzo wraż­li­wa, dlate­go naszym pacjen­tom przed wyko­na­niem zabie­gu propo­nu­je­my znie­czu­le­nie prze­wo­do­we lub za pomo­cą kremu znieczulającego.

 • Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?

  Kwas hialu­ro­no­wy zaapli­ko­wa­ny w miej­sce zabie­go­we jest niewy­czu­wal­ny, co więcej spra­wia wraże­nie natu­ral­nie powięk­szo­nych ust. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu efek­ty mogą się utrzy­my­wać od 6 do 12 miesięcy.

 • Jakie skutki uboczne mogą się pojawić?

  Opuchli­zna po powięk­sza­niu ust kwasem hialu­ro­no­wym powin­na ustą­pić w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża i okres laktacji,
 • miej­sca z proble­ma­mi skór­ny­mi typu zapal­ne­go lub infek­cje (trądzik, opryszczka…)
 • skłon­no­ści do blizn prze­ro­sto­wych (kelo­idów),
 • choro­by ukła­du immunologicznego,
 • immu­no­te­ra­pia,
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy.

Powiększanie i modelowanie ust krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg powi­nien zostać poprze­dzo­ny wnikli­wą konsul­ta­cją medycz­ną w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia stra­te­gii działania.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej znie­czu­la skórę wokół ust pacjen­ta. Następ­nie przy­stę­pu­je do ostrzy­ki­wa­nia ust kwasem hialuronowym.

3

Kolejne zabiegi

Gdy efek­ty zabie­gu zaczy­na­ją ustę­po­wać, zabieg można powtó­rzyć. Każde kolej­ne powtó­rze­nie powin­no zostać skon­sul­to­wa­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia uzyska­ne efek­ty. Spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy wypeł­nił wska­za­ne obsza­ry zabiegowe.

Powiększanie i modelowanie ust okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu nie trze­ba prze­cho­dzić okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent po zakoń­cze­niu zabie­gu może wrócić od razu do domu i swoich codzien­nych zajęć.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do kilku miesię­cy. Gdy zaczy­na­ją stop­nio­wo zani­kać, zabieg można powtó­rzyć. Każde powtó­rze­nie musi być wcze­śniej usta­lo­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa powiększenie i modelowanie ust?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza się konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Znie­czu­le­nie miej­sca podda­wa­ne­go iniek­cji kwasem hialuronowym.

33

Druga faza

Ocena zaawan­so­wa­nia problemu.

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji.

55

Ostatnia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry