Neauvia Stimulate and Lift

Cennik

Neau­via Stimu­la­te oraz Neau­via Hydro Deluxe1100zł
Dwa kolej­ne poda­nia Neau­via Hydro Deluxe 600zł/ każde
odmladzanie skory

Czym jest Neauvia Stimulate and Lift?

Neauvia Stimulate and Lift to doskonała propozycja dla osób szukających sposobu na ujędrnienie i poprawę jakości skóry.

Zabieg poma­ga również w likwi­da­cji chomi­ków z policz­ków i uzupeł­nia ubyt­ki zwią­za­ne z zani­kiem podskór­nej tkan­ki tłuszczowej.

Na Neau­via Stimu­la­te and Lift zapra­sza­my przede wszyst­kim osoby po 30–40 roku życia, które bory­ka­ją się z:

 • Opada­ją­cy­mi policzkami
 • Utra­tą młodzień­cze­go owalu twarzy
 • Wiot­ko­ści i elastycz­no­ści skóry
 • Cienia­mi pod oczami
 • Widocz­ny­mi bruz­da­mi nosowo-wargowymi.

Formuła Neauvia Stimulate and Lift

Neau­via Stimu­la­te and Lift jest prepa­ra­tem na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go i hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia. Substan­cje te posia­da­ją właści­wo­ści odbu­do­wu­ją­ce młodzień­czy wygląd skóry. Dzia­ła­ją natych­mia­sto­wo i długo­trwa­le. Zabieg stymu­lu­je fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu, dzię­ki czemu efek­ty Neau­via Stimu­la­te and Lift są niezwy­kle naturalne.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Cena zabie­gu Neau­via Stimu­la­te and Lift w stosun­ku do jako­ści oraz skutecz­no­ści jest atrak­cyj­na. Inno­wa­cyj­na meto­da poma­ga wyeli­mi­no­wać wiele defek­tów urody i proble­mów skórnych.

Bezpieczeństwo

Zabieg Neau­via Stimu­la­te and Lift jest całko­wi­cie bezpiecz­ny – potwier­dzi­ły to licz­bę dania klinicz­ne. Pacjent­ka nie musi obawiać się niepo­żą­da­nych obja­wów i długiej rekon­wa­le­scen­cji. W prepa­ra­cie zasto­so­wa­no czysty kwas hialu­ro­no­wy wypro­du­ko­wa­ny z niepa­to­gen­nej dla czło­wie­ka bakte­rii Bacil­lus Subti­lis oraz bardzo cenne­go mine­ra­łu dla naszej skóry — hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest pod znie­czu­le­niem indy­wi­du­al­nie dobra­nym do potrzeb pacjen­ta. Dzię­ki temu nie odczu­wa się bólu i dyskomfortu.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Efek­ty Neau­via Stimu­la­te and Lift widocz­ne są po 5–7 dniach. Pacjent­ki zauwa­ża­ją efekt nawil­że­nia i rozświe­tle­nia skóry. Najlep­sze efek­ty widocz­ne są w miej­scu po wyko­na­nej iniek­cji prepa­ra­tu. Rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się przez 12 miesię­cy. Przez ten czas docho­dzi do biode­gra­da­cji produk­tu, czyli uwal­nia­ne są drob­ne cząst­ki hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia, co stymu­lu­je orga­nizm do tworze­nia się kolagenu.

 • Ile trwa zabieg Neauvia Stimulate and Lift?

  Cały zabieg nie jest czaso­chłon­ny. Pacjent­ka powin­na zare­zer­wo­wać sobie na zabieg od 30 do 60 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Dzię­ki temu, że w prepa­ra­cie zasto­so­wa­ny jest czysty kwas hialu­ro­no­wy, zabieg nie wywo­łu­je skut­ków ubocz­nych, a ryzy­ko wystą­pie­nie reak­cji immu­no­lo­gicz­nej orga­ni­zmu jest równe zeru.

Przeciwwskazania

 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Choro­ba nowotworowa
 • Aktyw­na opryszczka
 • Choro­by skóry i stany zapalne
 • Cukrzy­ca
 • Uczu­le­nie na który­kol­wiek ze skład­ni­ków preparatu

Neauvia Stimulate and Lift krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym krokiem jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą z klini­ki Novo­derm, który wyeli­mi­nu­je prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Specja­li­sta prze­pro­wa­dza zabieg, który opie­ra się na apli­ka­cji kompo­zy­cji usie­cio­wa­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go z dodat­kiem 1% hydrok­sy­apa­ty­tu wapnia oraz nieusie­cio­wa­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go z dodat­kiem amino­kwa­sów – glicy­ny i l‑proliny. Prepa­rat poda­je się za pomo­cą wstrzyk­nię­cia w wybra­ne obsza­ry ciała.

3

Kolejne zabiegi

Po 3 i 6 tygo­dniach od pierw­sze­go zabie­gu poda­je się kolej­ne dawki preparatu.

4

Konsultacja kończąca

Lekarz ocenia efek­ty kura­cji, reko­men­du­je właści­wą pielę­gna­cję skóry i ewen­tu­al­ne zabie­gi uzupełniające.

Neauvia Stimulate and Lift okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu Neau­via Stimu­la­te and Lift nie jest wyma­ga­na. Zale­ca się jedy­nie pielę­gna­cję cery w obsza­rze zabie­go­wym kosme­ceu­ty­ka­mi dopa­so­wa­ny­mi do rodza­ju skóry.

70%

Koniecz­ność powtarzania

Zale­ca­ne jest prze­pro­wa­dza­nie całej serii zabie­gów Neau­via Stimu­la­te and Lift. W zależ­no­ści od proble­mu jest to od 3 do 6 sesji zabie­go­wych w odstę­pie 6–8 tygodni.

Jak działa technologia Neauvia Stimulate and Lift?

11

Przygotowanie do zabiegu

Prze­pro­wa­dze­nie wywia­du i dobra­nie odpo­wied­niej formy znieczulenia.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go pacjentowi.

33

Druga faza

Apli­ka­cja skład­ni­ków stymu­lu­ją­cych poprzez iniekcję.

44

Trzecia faza

Ostrzy­ki­wa­nie trwa ok. 60 minut.

55

Ostatnia faza

Prze­ka­za­nie reko­men­da­cji doty­czą­cych domo­wej pielęgnacji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry