Nici hialuronowe HydroLift

Cennik

Nici hialu­ro­no­we HydroLiftod 800 zł

Czym jest zabieg z zastosowaniem nici hialuronowych?

Nici hialuronowe HydroLift to świetny sposób na wysmuklenie i odmłodzenie twarzy oraz poprawę jej wyglądu.

Wpro­wa­dzo­ne pod skórę powo­du­ją zmniej­sze­nia opada­nia skóry i mode­lu­ją rysy całej twarzy.

Obszary zastosowania

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift mogą zostać wpro­wa­dzo­ne w wybra­ne miej­sca na twarzy, dzię­ki czemu dzia­ła­ją na wiele obsza­rów na raz. Po ich zasto­so­wa­niu może­my wymo­de­lo­wać i ujędr­nić owal twarzy oraz wygła­dzić napię­cie skóry policz­ków i czoła. Świet­nie spraw­dza się przy unosze­niu brwi i zewnętrz­ne­go kąci­ka oka.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Nici z kwasu hialu­ro­no­we­go zapew­nia­ją popra­wę struk­tu­ry zwiot­cza­łej skóry oraz wyszczu­ple­nie twarzy. Ponad­to nawil­ża­ją, odży­wia­ją i ujędr­nia­ją skórę. Efek­ty zabie­gu są z pewno­ścią warte swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg z użyciem nici hialu­ro­no­wych Hydro­Lift jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg nie jest bole­sny dla pacjen­ta, gdyż wpro­wa­dza­ny prepa­rat zawie­ra środek znie­czu­la­ją­cy. W trak­cie zabie­gu pacjent może odczu­wać jedy­nie prze­su­wa­nie kaniu­li pod skórą.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efek­ty zabie­gu widocz­ne są właści­wie od razu po jego zakoń­cze­niu. Na osta­tecz­ny rezul­tat nale­ży pocze­kać 3–4 tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg z użyciem nici z kwasu hialu­ro­no­we­go trwa zazwy­czaj 20–30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może wystą­pić lekka opuchli­zna i zaczer­wie­nie­nie, które zazwy­czaj zani­ka­ją po kilku godzinach.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres karmie­nia piersią,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • infek­cje wirusowe,
 • choro­by drobnoustrojowe,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • tenden­cje do powsta­wa­nia bliznowców,
 • aktyw­ne zaka­że­nia okoli­cy zabiegu,
 • choro­ba nowotworowa.

Nici hialuronowe HydroLift krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Podczas zabie­gu mikro­ka­niu­la wpro­wa­dza nici hialu­ro­no­we pod skórę. Jest zakoń­czo­na okrą­głą końców­kę, dzię­ki czemu podczas zabie­gu wyko­nu­je się mniej wkłuć.

3

Kolejne zabiegi

Zazwy­czaj nie jest koniecz­ne powta­rza­nia zabie­gu. Jednak wszyst­ko zale­ży od kondy­cji skóry pacjen­ta. O powtó­rze­niu zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontrolną.

Nici hialuronowe HydroLift okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić do domu i wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści. Musi pamię­tać jedy­nie o spoży­wa­niu dużej ilości wody przez kilka dni po zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Już po jednym zabie­gu widać efek­ty wygła­dze­nia i wysmu­kle­nia skóry twarzy. Twarz staje się odpo­wied­nio odży­wio­na i nawil­żo­na. Dlate­go w wielu przy­pad­kach wystar­czy jeden zabieg.

Jak działa zabieg z użyciem nici hialuronowych HydroLift?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przy­go­to­wa­nie pacjen­ta do zabiegu.

33

Druga faza

Poda­nie znie­czu­le­nia w obrę­bie miej­sca zabiegowego.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie nici hialu­ro­no­wych pod skórę pacjen­ta w wyzna­czo­nych miejscach.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry