Nici hialuronowe HydroLift

Cennik

ZabiegCena
Nici hialu­ro­no­we HydroLiftod 800 zł

Czym jest zabieg z zastosowaniem nici hialuronowych?

Nici hialuronowe HydroLift to świetny sposób na wysmuklenie i odmłodzenie twarzy oraz poprawę jej wyglądu.

Wpro­wa­dzo­ne pod skórę powo­du­ją zmniej­sze­nia opada­nia skóry i mode­lu­ją rysy całej twarzy.

Obszary zastosowania

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift mogą zostać wpro­wa­dzo­ne w wybra­ne miej­sca na twarzy, dzię­ki czemu dzia­ła­ją na wiele obsza­rów na raz. Po ich zasto­so­wa­niu może­my wymo­de­lo­wać i ujędr­nić owal twarzy oraz wygła­dzić napię­cie skóry policz­ków i czoła. Świet­nie spraw­dza się przy unosze­niu brwi i zewnętrz­ne­go kąci­ka oka.

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift to inno­wa­cyj­ne rozwią­za­nie w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, które zdoby­wa coraz więk­szą popu­lar­ność wśród osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nych i bezpiecz­nych metod odmła­dza­nia skóry. Ta nowo­cze­sna tech­ni­ka łączy w sobie zale­ty nici liftin­gu­ją­cych z inten­syw­nym nawil­że­niem, jakie oferu­je kwas hialu­ro­no­wy, zapew­nia­jąc spek­ta­ku­lar­ne efek­ty odmło­dze­nia bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirurgicznym.

Czym są nici hialu­ro­no­we HydroLift?

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift to zaawan­so­wa­ne nici este­tycz­ne, które oprócz trady­cyj­ne­go efek­tu liftin­gu, zapew­nia­ją głębo­kie nawil­że­nie skóry dzię­ki zawar­to­ści kwasu hialu­ro­no­we­go. Nici te są apli­ko­wa­ne pod skórę, gdzie nie tylko podtrzy­mu­ją tkan­ki, prze­ciw­dzia­ła­jąc ich wiot­cze­niu, ale także stymu­lu­ją natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne, w tym produk­cję nowe­go kolagenu.

Korzy­ści z zabie­gu nici hialu­ro­no­wych HydroLift

 1. Odmło­dze­nie skóry: Nici Hydro­Lift skutecz­nie redu­ku­ją ozna­ki starze­nia, takie jak zmarszcz­ki, linie mimicz­ne i utra­ta jędr­no­ści skóry.
 2. Inten­syw­ne nawil­że­nie: Dzię­ki zawar­to­ści kwasu hialu­ro­no­we­go, nici zapew­nia­ją głębo­kie nawil­że­nie skóry, co prze­kła­da się na jej zdro­wy wygląd i witalność.
 3. Natu­ral­ne efek­ty: Zabieg daje subtel­ne i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty, zacho­wu­jąc rysy twarzy i jej natu­ral­ną ekspresję.
 4. Mini­mal­nie inwa­zyj­na meto­da: Zabieg z użyciem nici Hydro­Lift jest mniej inwa­zyj­ny niż trady­cyj­ne meto­dy chirur­gicz­ne, co ozna­cza krót­szy czas rekon­wa­le­scen­cji i niższe ryzy­ko powikłań.
 5. Długo­trwa­łe rezul­ta­ty: Efek­ty zabie­gu są długo­trwa­łe, ale nie perma­nent­ne, co pozwa­la na elastycz­ne dosto­so­wa­nie proce­du­ry do zmie­nia­ją­cych się potrzeb i ocze­ki­wań pacjenta.

Dla kogo są prze­zna­czo­ne nici hialu­ro­no­we HydroLift?

Zabieg z użyciem nici hialu­ro­no­wych Hydro­Lift jest prze­zna­czo­ny dla osób poszu­ku­ją­cych efek­tyw­ne­go rozwią­za­nia proble­mów zwią­za­nych ze starze­niem się skóry, takich jak utra­ta jędr­no­ści, zmarszcz­ki czy suchość skóry. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób, które pragną uzyskać szyb­kie i widocz­ne efek­ty odmło­dze­nia, bez koniecz­no­ści długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji i z mini­mal­nym ryzykiem.

Jak prze­bie­ga zabieg nici hialu­ro­no­wych HydroLift?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który oceni stan skóry i okre­śli opty­mal­ne miej­sca apli­ka­cji nici. Następ­nie, w zależ­no­ści od potrzeb, pod skórę wpro­wa­dza­ne są nici hialu­ro­no­we. Proce­du­ra jest zazwy­czaj szyb­ka i prze­pro­wa­dza­na w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych. Dzię­ki zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, zabieg jest komfor­to­wy dla pacjen­ta. Efek­ty są widocz­ne niemal od razu, a pełne rezul­ta­ty ujaw­nia­ją się po kilku tygo­dniach, gdy skóra w pełni zrege­ne­ru­je się i odzy­ska swoją jędrność.

Podsu­mo­wa­nie

Nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift to nowa­tor­skie rozwią­za­nie dla osób pragną­cych skutecz­nie i bezpiecz­nie zająć się proble­mem starze­ją­cej się skóry. Zabieg ten oferu­je nie tylko efekt liftin­gu, ale także inten­syw­ne nawil­że­nie i rege­ne­ra­cję skóry, co prze­kła­da się na młod­szy wygląd i popra­wę ogól­nej kondy­cji skóry. Jeśli szukasz meto­dy na odmło­dze­nie twarzy, która jest jedno­cze­śnie bezpiecz­na, skutecz­na i oferu­je natu­ral­ne efek­ty, nici hialu­ro­no­we Hydro­Lift mogą być ideal­nym wybo­rem. Pamię­taj, aby zabieg został wyko­na­ny przez certy­fi­ko­wa­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, co gwaran­tu­je bezpie­czeń­stwo i zado­wo­le­nie z uzyska­nych rezultatów.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Nici z kwasu hialu­ro­no­we­go zapew­nia­ją popra­wę struk­tu­ry zwiot­cza­łej skóry oraz wyszczu­ple­nie twarzy. Ponad­to nawil­ża­ją, odży­wia­ją i ujędr­nia­ją skórę. Efek­ty zabie­gu są z pewno­ścią warte swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg z użyciem nici hialu­ro­no­wych Hydro­Lift jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg nie jest bole­sny dla pacjen­ta, gdyż wpro­wa­dza­ny prepa­rat zawie­ra środek znie­czu­la­ją­cy. W trak­cie zabie­gu pacjent może odczu­wać jedy­nie prze­su­wa­nie kaniu­li pod skórą.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Efek­ty zabie­gu widocz­ne są właści­wie od razu po jego zakoń­cze­niu. Na osta­tecz­ny rezul­tat nale­ży pocze­kać 3–4 tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg z użyciem nici z kwasu hialu­ro­no­we­go trwa zazwy­czaj 20–30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może wystą­pić lekka opuchli­zna i zaczer­wie­nie­nie, które zazwy­czaj zani­ka­ją po kilku godzinach.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres karmie­nia piersią,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • infek­cje wirusowe,
 • choro­by drobnoustrojowe,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • tenden­cje do powsta­wa­nia bliznowców,
 • aktyw­ne zaka­że­nia okoli­cy zabiegu,
 • choro­ba nowotworowa.

Nici hialuronowe HydroLift krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Podczas zabie­gu mikro­ka­niu­la wpro­wa­dza nici hialu­ro­no­we pod skórę. Jest zakoń­czo­na okrą­głą końców­kę, dzię­ki czemu podczas zabie­gu wyko­nu­je się mniej wkłuć.

3

Kolejne zabiegi

Zazwy­czaj nie jest koniecz­ne powta­rza­nia zabie­gu. Jednak wszyst­ko zale­ży od kondy­cji skóry pacjen­ta. O powtó­rze­niu zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontrolną.

Nici hialuronowe HydroLift okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić do domu i wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści. Musi pamię­tać jedy­nie o spoży­wa­niu dużej ilości wody przez kilka dni po zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Już po jednym zabie­gu widać efek­ty wygła­dze­nia i wysmu­kle­nia skóry twarzy. Twarz staje się odpo­wied­nio odży­wio­na i nawil­żo­na. Dlate­go w wielu przy­pad­kach wystar­czy jeden zabieg.

Jak działa zabieg z użyciem nici hialuronowych HydroLift?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przy­go­to­wa­nie pacjen­ta do zabiegu.

33

Druga faza

Poda­nie znie­czu­le­nia w obrę­bie miej­sca zabiegowego.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie nici hialu­ro­no­wych pod skórę pacjen­ta w wyzna­czo­nych miejscach.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry