Nici PDO/ PLLA

Cennik

ZabiegCena
Nici PLLA5 nici — 500 zł
Nici PDO5 nici — 400 zł
Nici PDO — lecze­nie łysienia1600 zł
lifting twarzy

Czym są nici PDO/PLLA?

Nici PDO/PLLA- stymulujące to rozpuszczalne nici umieszczone na bardzo cienkich, sterylnych igłach, za pomocą których wprowadza się je w określone partie twarzy i ciała oraz skórę głowy.

Nici wpro­wa­dza się śród­skór­nie lub do podskór­nej tkan­ki tłusz­czo­wej, w zależ­no­ści od miej­sca aplikacji. 

Obszary zastosowania nici PDO/PLLA

Nici PDO/PLLA mogą być apli­ko­wa­ne na całym ciele- popra­wia­ją wygląd skóry twarzy, dekol­tu, szyi, biustu, poślad­ków brzu­cha oraz nóg. Nici stymu­lu­ją­ce  stosu­je się do:

 • odmła­dza­nia twarzy, szyi i dekoltu,
 • głębo­kie­go nawil­że­nia i popra­wy kondy­cji skóry,
 • ujędr­nie­nia i popra­wy napię­cia zwiot­cza­łej skóry.
 • lecze­nia łysienia

Zabieg znacz­nie popra­wia stan skóry stymu­lu­jąc fibro­bla­sty do produk­cji kola­ge­nu, co wpły­wa na przy­spie­sze­nie proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych w tkan­kach skórnych.

Dla kogo pole­ca­ne są nici PDO i PLLA?

Nici PDO i PLLA są dosko­na­łą opcją dla osób, które chcą uzyskać efekt liftin­gu twarzy bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się zabie­gom chirur­gicz­nym. Są pole­ca­ne zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy zauwa­ża­ją ozna­ki starze­nia się skóry, takie jak utra­ta elastycz­no­ści, opada­ją­ce partie twarzy czy zmarszcz­ki, a także dla osób poszu­ku­ją­cych meto­dy na popra­wę ogól­nej jako­ści skóry. Nale­ży jednak pamię­tać, że przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu warto skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym specja­li­stą, aby ocenić indy­wi­du­al­ne potrze­by i ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

Podsu­mo­wa­nie

Nici PDO i PLLA to nowo­cze­sne i skutecz­ne rozwią­za­nia dla osób pragną­cych odmło­dzić swoją skórę i popra­wić jej jakość bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom. Oferu­ją one natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu oraz długo­trwa­łe korzy­ści zwią­za­ne z rege­ne­ra­cją skóry. Dzię­ki mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści i krót­kie­mu czaso­wi rekon­wa­le­scen­cji, zabie­gi te cieszą się rosną­cą popu­lar­no­ścią i są coraz chęt­niej wybie­ra­ne przez pacjen­tów na całym świecie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wyjąt­ko­we efek­ty odmła­dza­ją­ce i ujędr­nia­ją­ce spra­wia­ją, że cena zabie­gu w stosun­ku do jego jako­ści jest bardzo korzyst­na. Koszt zabie­gu uzależ­nio­ny jest od obsza­ru, w którym zosta­ną wpro­wa­dzo­ne nici.

Bezpieczeństwo

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych i jest całko­wi­cie bezpiecz­ny. Do wytwa­rza­nia nici używa­ny jest poli­mer stoso­wa­ny w chirur­gii naczy­nio­wej, co prze­kła­da się na wyso­kie bezpie­czeń­stwo oraz dosko­na­łe efek­ty zabiegu.

Komfort

Zabieg z użyciem nici PDO/PLLA- stymu­lu­ją­cych Darvin jest zazwy­czaj bezbo­le­sny, prze­pro­wa­dza się go szyb­ko i nie wyma­ga uciąż­li­we­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Szyb­kie tempo wchła­nia­nia nici prze­kła­da się na brak ryzy­ka zagęsz­cze­nia i bliznowacenia.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Wpro­wa­dze­nie nici PDO/PLLA- stymu­lu­ją­cych Darvin w skórę twarzy, szyi czy dekol­tu daje natych­mia­sto­wy efekt popra­wy jej wyglą­du. Po ok. 10–14 dni po zabie­gu rozpo­czy­na się proces synte­zy kola­ge­nu i elasty­ny, który utrzy­mu­je się przez o. 7–8 miesię­cy, czyli do czasu, w którym nici pozo­sta­ją w orga­ni­zmie. Efekt zabie­gu czyli popra­wa wyglą­du skóry, jest widocz­ny przez około 2 lata.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg wpro­wa­dze­nia nici PDO/PLLA- stymu­lu­ją­cych Darvin w skórę twarzy, szyi czy dekol­tu trwa zazwy­czaj ok. 30–60 minut. 

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Nici PDO/PLLA- stymu­lu­ją­ce Darvin są zabie­giem małym stop­niu inwa­zyj­no­ści. W niektó­rych przy­pad­kach może wystą­pić miej­sco­we zasi­nie­nie, obrzęk lub świąd skóry.

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz karmie­nie piersią
 • padacz­ka
 • choro­by o charak­te­rze autoimmunologicznym
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi

Nici PDO/PLLA krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg wyma­ga konsul­ta­cji lekar­skiej, podczas której omawia­ny jest zakres lecze­nia oraz obszar zabie­gu. Podczas konsul­ta­cji wyklu­cza się również prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia zabiegu.

2

Zabieg

Wpro­wa­dze­nie nici PDO/PLLA- stymu­lu­ją­cych Darvin prze­pro­wa­dza­ne jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Podczas zabie­gu lekarz wpro­wa­dza pod skórę igły wraz nitka­mi, następ­nie igły są wyjmo­wa­ne, a nici pozo­sta­ją. W trak­cie zabie­gu wpro­wa­dza się od kilku­na­stu do nawet kilku­dzie­się­ciu igieł. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu omawia­ne są efek­ty zabie­gu oraz ewen­tu­al­ne  stoso­wa­nie tera­pii wspie­ra­ją­cych podczas konsul­ta­cji lekarskiej.

Nici PDO/PLLA okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu możli­we uczu­cie mrowie­nia lub podraż­nie­nia, który dość szyb­ko ustę­pu­je. Zabieg nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji, nale­ży jednak przez pierw­sze tygo­dnie ogra­ni­czyć wysi­łek fizycz­ny, mimi­kę twarzy oraz unikać zabie­gów z użyciem lasera.

Jak działają nici PDO/PLLA?

11

Wskazania do zabiegu

 • widocz­ne zmarszczki 
 • zwiot­cza­ła skóra
 • zmniej­szo­na jędr­ność i napię­cie skóry
22

Działanie nici Darvin

Zabieg z użyciem nici stymu­lu­ją­cych Darvin natych­miast popra­wia kondy­cję skóry twarzy szyi i dekol­tu oraz widocz­ne odmło­dze­nie i ujędr­nie­nie skóry. Apli­ka­cja specjal­nych nici pod skórę zapew­nia spły­ce­nie zmarsz­czek, popra­wę napię­cia oraz głębo­kie nawil­że­nie oraz przy­spie­sze­nie proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych skóry. Nici stymu­lu­ją­ce Darvin to bezpiecz­ny i komfor­to­wy sposób na szyb­ką popra­wę wyglą­du twarzy, szyi i dekol­tu oraz efekt este­tycz­ny utrzy­mu­ją­cy się około 2 lat.

33

Druga faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

44

Trzecia faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

55

Ostatnia faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry