Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex

Cennik

ZabiegCena
Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arth­rex ACP1000 zł
Każdy dodat­ko­wy obszar400 zł

Czym jest zabieg z użycia osocza bogatopłytkowego HD Arthrex?

Osocze bogatopłytkowe Arthrex to nowa formuła zabiegu najwyższej jakości.

Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści własnych czyn­ni­ków wzro­stu w natu­ral­ny sposób rozświe­tla i odmła­dza skórę.

 

Obszary zastosowania

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arth­rex można stoso­wać w wiele miejsc na ciele. Zabieg niwe­luj ozna­ki starze­nia i wysu­sza­nia skóry. Poma­ga uporać się z blizna­mi i rozstę­pa­mi. Dobrze wpły­wa na lecze­nie łysie­nia i osła­bie­nia włosów.

 

Mezoterapia z użyciem osocza bogatopłytkowego

Mezo­te­ra­pia z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go Arth­rex® ACP skie­ro­wa­na jest do osób, które pragną osią­gnąć natu­ral­ny efekt odmło­dze­nia bez udzia­łu substan­cji obcych. To inno­wa­cyj­na, bezbo­le­sna meto­da anti-aging wyko­rzy­stu­ją­ca własny poten­cjał orga­ni­zmu do rege­ne­ra­cji i odbu­do­wy skóry.

 

Tera­pia Arth­rex® ACP ​​wyko­rzy­stu­je najnow­szą tech­no­lo­gię dwustrzy­kaw­ko­wą, która pozwa­la na ekstrak­cję czyn­ni­ków rege­ne­ra­cyj­nych z krwi pacjen­ta bez użycia dodat­ko­wych substan­cji takich jak synte­tycz­ne żele lub chemicz­nie aktyw­ne środ­ki hamu­ją­ce krzep­nię­cie krwi. Dzię­ki temu zawdzię­cza miano kura­cji całko­wi­cie auto­lo­gicz­nej . Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowych para­me­trów wiro­wa­nia osocza udało się osią­gnąć bardzo wyso­kie stęże­nia czyn­ni­ków wzro­stu w obsza­rze tera­peu­tycz­nym. To ponad 2,5 razy więcej w porów­na­niu z krwią pełną. Dzię­ki niemu zabieg PRP Arth­rex® ACP ​​jest bardzo skutecz­ny w odmła­dza­niu skóry, reduk­cji zmarsz­czek, rozstę­pów i blizn.  Poda­nie osocza pozy­ska­ne­go od pacjen­ta spra­wia, że ​​zabieg nie powo­du­je aler­gii. Zabieg ten stymu­lu­je wzrost komó­rek produ­ku­ją­cych kola­gen i elasty­nę. Prze­kła­da się to na znacz­ną popra­wę kolo­ry­tu oraz wzrost sprę­ży­sto­ści, sprę­ży­sto­ści i gęsto­ści skóry. Efek­ty kura­cji Arth­re­xem utrzy­mu­ją się około roku.

Oprócz natu­ral­ne­go odmło­dze­nia i rozja­śnie­nia skóry, osocze boga­to­płyt­ko­we zasto­so­wa­ne na skórę głowy dogłęb­nie rewi­ta­li­zu­je włosy.  Osocze Arth­rex ten daje znako­mi­te efek­ty w proce­sie lecze­nia wypa­da­nia włosów, stymu­lu­jąc również tzw. uśpio­ne miesz­ki włosowe.
Osocze boga­to­płyt­ko­we może być również stoso­wa­ne jako uzupeł­nie­nie zabie­gów lase­ro­wych, gdyż przy­spie­sza goje­nie i rege­ne­ra­cję skóry nawet o 30%.

Korzy­ści z Tera­pii Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym HD Arthrex

 1. Szyb­ka rege­ne­ra­cja i goje­nie: Tera­pia przy­spie­sza proce­sy rege­ne­ra­cji tkan­ki, wspo­ma­ga­jąc lecze­nie urazów orto­pe­dycz­nych oraz popra­wia­jąc szyb­kość goje­nia się ran.
 2. Reduk­cja bólu i stanów zapal­nych: Skon­cen­tro­wa­ne czyn­ni­ki wzro­stu efek­tyw­nie łago­dzą ból i redu­ku­ją stany zapal­ne, co jest szcze­gól­nie korzyst­ne w tera­pii scho­rzeń stawów i ścięgien.
 3. Popra­wa kondy­cji skóry: W medy­cy­nie este­tycz­nej tera­pia wspie­ra odmła­dza­nie skóry, reduk­cję zmarsz­czek, popra­wę jej elastycz­no­ści oraz nawilżenie.
 4. Bezpie­czeń­stwo i natu­ral­ność: Wyko­rzy­sta­nie własnych zaso­bów biolo­gicz­nych pacjen­ta mini­ma­li­zu­je ryzy­ko aler­gii i reak­cji niepożądanych.
 5. Wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia: Tera­pia znaj­du­je zasto­so­wa­nie zarów­no w lecze­niu urazów i scho­rzeń orto­pe­dycz­nych, jak i w zabie­gach este­tycz­nych na skórę.

Dla Kogo Jest Tera­pia Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym HD Arthrex?

Tera­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym HD Arth­rex jest reko­men­do­wa­na osobom poszu­ku­ją­cym efek­tyw­nej meto­dy lecze­nia urazów mięśni, ścię­gien, stawów, a także tych, którzy chcą skorzy­stać z natu­ral­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia skóry. Jest to dosko­na­ła opcja dla spor­tow­ców, osób aktyw­nych fizycz­nie doświad­cza­ją­cych prze­cią­żeń stawów oraz dla każde­go, kto pragnie popra­wić este­ty­kę i kondy­cję swojej skóry.

Jak Prze­bie­ga Tera­pia Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym HD Arthrex?

Zabieg rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej ilości krwi od pacjen­ta, która następ­nie jest podda­wa­na proce­so­wi centri­fu­ga­cji w celu uzyska­nia skon­cen­tro­wa­ne­go osocza boga­to­płyt­ko­we­go. Tak przy­go­to­wa­ny prepa­rat jest wstrzy­ki­wa­ny bezpo­śred­nio w miej­sce urazu lub obszar skóry podda­wa­ny tera­pii. Proce­du­ra jest stosun­ko­wo szyb­ka i prze­pro­wa­dza­na ambu­la­to­ryj­nie, a pacjent może wrócić do swoich codzien­nych aktyw­no­ści bezpo­śred­nio po zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arth­rex to zaawan­so­wa­na tera­pia rege­ne­ra­cyj­na, oferu­ją­ca szereg korzy­ści w lecze­niu urazów oraz odmła­dza­niu skóry. Wyko­rzy­stu­jąc natu­ral­ne proce­sy biolo­gicz­ne i poten­cjał własnych zaso­bów orga­ni­zmu, tera­pia ta stano­wi bezpiecz­ną i efek­tyw­ną meto­dę wspo­ma­ga­ją­cą lecze­nie i rege­ne­ra­cję tkan­ki. Dzię­ki wyso­kiej koncen­tra­cji płytek krwi i czyn­ni­ków wzro­stu, pacjen­ci mogą cieszyć się szyb­szą rege­ne­ra­cją, reduk­cją bólu oraz popra­wą wyglą­du skóry.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg odmła­dza skórę, redu­ku­je zmarszcz­ki, blizny i rozstę­py. Zapew­nia skórze świe­ży wygląd oraz popra­wia jej napię­cie i obję­tość. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Zabieg z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg jest całko­wi­cie bezbo­le­sny, dzię­ki zasto­so­wa­niu 2 strzy­ka­wek w ukła­dzie zamkniętym.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są po upły­wie dwóch tygo­dni. Skóra staje się bardziej elastycz­na, napię­ta i nawil­żo­na. Zabieg nada­je skórze blasku i młodzień­cze­go wyglądu.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa zazwy­czaj od 15 do 25 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu mogą poja­wić się niewiel­kie zaczer­wie­nie­nie skóry. Stan ten utrzy­mu­je się przez kilka dni po zabie­gu. Z dnia na dzień skóra w miej­scu prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu wyglą­da coraz lepiej. Widać widocz­ną popra­wę jej kondycji.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres karmie­nia piersią,
 • lecze­nie antykoagulantami,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by krwi.

Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej prób­ki krwi bezpo­śred­nio do podwój­nej strzy­kaw­ki Arth­rex. Następ­nie z prób­ki zosta­je odwi­ro­wa­ne osocze, które jest goto­we do zaapli­ko­wa­nia w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

3

Kolejne zabiegi

Dla uzyska­nia opty­mal­nych efek­tów zabie­gu z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex zale­ca się prze­pro­wa­dze­nie kilku serii zabie­gów. Najlep­sze efek­ty będą widocz­ne po 4–6 zabiegach.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontro­l­ną, aby ocenić dotych­cza­so­wy progres po zabiegu.

Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zakoń­cze­niu zabie­gu apli­ka­cji osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex pacjent może wrócić do domu, do swoich codzien­nych obowiąz­ków. Nie jest koniecz­ny okres rekonwalescencji.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Dla osią­gnię­cia najlep­sze­go efek­tu zale­ca się zasto­so­wa­nie 4–6 serii zabie­gów. Dla podtrzy­ma­nia efek­tu można wyko­ny­wać zabieg 1–2 razy w roku.

Jak działa zabieg z użyciem osoczem bogatopłytkowym HD Arthrex

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem pacjen­to­wi zosta­je poda­ny środek znieczulający.

33

Druga faza

Pobra­nie prób­ki krwi przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej i odwi­ro­wa­nie osocza bogatopłytkowego.

44

Trzecia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry