Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex

Cennik

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arthrex 1100 zł

Czym jest zabieg z użycia osocza bogatopłytkowego HD Arthrex?

Osocze bogatopłytkowe Arthrex to nowa formuła zabiegu najwyższej jakości.

Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści własnych czyn­ni­ków wzro­stu w natu­ral­ny sposób rozświe­tla i odmła­dza skórę.

Obszary zastosowania

Osocze boga­to­płyt­ko­we HD Arth­rex można stoso­wać w wiele miejsc na ciele. Zabieg niwe­lu­je ozna­ki starze­nia i wysu­sza­nia skóry. Poma­ga uporać się z blizna­mi i rozstę­pa­mi. Dobrze wpły­wa na lecze­nie łysie­nia i osła­bie­nia włosów. Może okazać się skutecz­ny w walce ze zwiot­cze­niem tkanek narzą­du rodne­go i okolic intym­nych po poro­dzie oraz w okre­sie około i po menopauzie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg odmła­dza skórę, redu­ku­je zmarszcz­ki, blizny i rozstę­py. Zapew­nia skórze świe­ży wygląd oraz popra­wia jej napię­cie i obję­tość. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Zabieg z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg jest całko­wi­cie bezbo­le­sny, dzię­ki zasto­so­wa­niu 2 strzy­ka­wek w ukła­dzie zamkniętym.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są po upły­wie dwóch tygo­dni. Skóra staje się bardziej elastycz­na, napię­ta i nawil­żo­na. Zabieg nada­je skórze blasku i młodzień­cze­go wyglądu.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa zazwy­czaj od 15 do 25 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu mogą poja­wić się niewiel­kie zaczer­wie­nie­nie skóry. Stan ten utrzy­mu­je się przez kilka dni po zabie­gu. Z dnia na dzień skóra w miej­scu prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu wyglą­da coraz lepiej. Widać widocz­ną popra­wę jej kondycji.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres karmie­nia piersią,
 • lecze­nie antykoagulantami,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by krwi.

Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej prób­ki krwi bezpo­śred­nio do podwój­nej strzy­kaw­ki Arth­rex. Następ­nie z prób­ki zosta­je odwi­ro­wa­ne osocze, które jest goto­we do zaapli­ko­wa­nia w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

3

Kolejne zabiegi

Dla uzyska­nia opty­mal­nych efek­tów zabie­gu z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex zale­ca się prze­pro­wa­dze­nie kilku serii zabie­gów. Najlep­sze efek­ty będą widocz­ne po 4–6 zabiegach.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontro­l­ną, aby ocenić dotych­cza­so­wy progres po zabiegu.

Osocze bogatopłytkowe HD Arthrex okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zakoń­cze­niu zabie­gu apli­ka­cji osocza boga­to­płyt­ko­we­go HD Arth­rex pacjent może wrócić do domu, do swoich codzien­nych obowiąz­ków. Nie jest koniecz­ny okres rekonwalescencji.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Dla osią­gnię­cia najlep­sze­go efek­tu zale­ca się zasto­so­wa­nie 4–6 serii zabie­gów. Dla podtrzy­ma­nia efek­tu można wyko­ny­wać zabieg 1–2 razy w roku.

Jak działa zabieg z użyciem osoczem bogatopłytkowym HD Arthrex

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Przed zabie­giem pacjen­to­wi zosta­je poda­ny środek znieczulający.

33

Druga faza

Pobra­nie prób­ki krwi przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej i odwi­ro­wa­nie osocza bogatopłytkowego.

44

Trzecia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry