Osocze bogatopłytkowe Prolo 30

Cennik

ZabiegCena
Twarz1000 zł
Twarz i szyja1500 zł
Twarz, szyja i dekolt1900 zł
Lecze­nie łysienia1000 zł

Czym jest osocze bogatopłytkowe Prolo 30?

Osocze bogatopłytkowe to koncentrat płytek krwi

Jest to prepa­rat w pełni natu­ral­ny oraz auto­lo­gicz­ny, co niwe­lu­je zagro­że­nie jego odrzu­ce­nia przez orga­nizm pacjen­ta właści­wie do zera. Otrzy­my­wa­ny jest on  z krwi pacjen­ta pobra­nej z żyły odłok­cio­wej, która następ­nie podda­wa­na jest odwi­ro­wa­niu w specjal­nym urzą­dze­niu. Zesta­wy Prolo pozwa­la­ją na uzyska­nie wyjąt­ko­wo silne­go skon­cen­tro­wa­nia płytek krwi, dzię­ki czemu efek­ty jedne­go zabie­gu porów­ny­wal­ne są z tymi osią­ga­ny­mi po ok. 2–3 sesjach z zasto­so­wa­niem zwykłych zesta­wów PRP.

Obszary zastosowania osocza bogatopłytkowego Prolo 30

Osocze boga­to­płyt­ko­we Prolo 30 pozwa­la popra­wić kondy­cję tkanek na niemal całej powierzch­ni ciała. Najczę­ściej poda­wa­ne jest ono na obszarze:

 • Czoła
 • Policz­ków
 • Ust
 • Okolic oczu oraz powiek
 • Fałdy noso­wo-wargo­wej
 • Owło­sio­nej skórze głowy
 • Dekol­tu
 • Wierz­chów dłoni

Osocze boga­to­płyt­ko­we Prolo 30 dosko­na­le spraw­dza się również w niwe­lo­wa­niu blizn, w tym również potrą­dzi­ko­wych, a także przy­spie­sza­niu i uspraw­nia­niu goje­nia ran. Pozwa­la także popra­wić kolo­ryt skóry oraz złago­dzić lub nawet całko­wi­cie usunąć efek­ty starze­nia się tkanek.

Korzy­ści z Tera­pii Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30

 1. Szyb­ka rege­ne­ra­cja i goje­nie: Prolo 30 przy­spie­sza proce­sy goje­nia urazów orto­pe­dycz­nych, zmniej­sza ryzy­ko powi­kłań poope­ra­cyj­nych i wspo­ma­ga szyb­ką rege­ne­ra­cję tkanki.
 2. Reduk­cja bólu i stanów zapal­nych: Tera­pia skutecz­nie łago­dzi ból i redu­ku­je stany zapal­ne, wspie­ra­jąc lecze­nie prze­wle­kłych scho­rzeń stawów i ścięgien.
 3. Popra­wa kondy­cji skóry: W medy­cy­nie este­tycz­nej Prolo 30 odmła­dza skórę, popra­wia jej elastycz­ność, nawil­że­nie oraz wygła­dza drob­ne linie i zmarszczki.
 4. Natu­ral­ne i bezpiecz­ne: Zabieg wyko­rzy­stu­je natu­ral­ne skład­ni­ki z krwi pacjen­ta, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko aler­gii i skut­ków ubocznych.
 5. Wszech­stron­ność zasto­so­wa­nia: Prolo 30 znaj­du­je zasto­so­wa­nie zarów­no w lecze­niu urazów i scho­rzeń orto­pe­dycz­nych, jak i w zabie­gach este­tycz­nych na skórę.

Dla Kogo Jest Tera­pia Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30?

Tera­pia Prolo 30 jest prze­zna­czo­na dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nej i natu­ral­nej meto­dy rege­ne­ra­cji tkan­ki. Jest szcze­gól­nie pole­ca­na pacjen­tom z uraza­mi orto­pe­dycz­ny­mi, scho­rze­nia­mi stawów, a także tym, którzy pragną popra­wić wygląd i kondy­cję swojej skóry. Prolo 30 jest odpo­wied­nie dla spor­tow­ców, osób aktyw­nych fizycz­nie oraz każde­go, kto szuka bezpiecz­nej meto­dy na szyb­ką rege­ne­ra­cję i odmłodzenie.

Jak Prze­bie­ga Tera­pia Osoczem Boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30?

Zabieg rozpo­czy­na się od pobra­nia niewiel­kiej ilości krwi od pacjen­ta, która następ­nie jest prze­twa­rza­na w celu uzyska­nia wzbo­ga­co­ne­go osocza boga­to­płyt­ko­we­go. Specja­li­stycz­ne urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją oddzie­le­nie i koncen­tra­cję płytek krwi, które są kluczo­we dla efek­tyw­no­ści tera­pii. Skon­cen­tro­wa­ne osocze jest następ­nie apli­ko­wa­ne w obsza­ry wyma­ga­ją­ce rege­ne­ra­cji za pomo­cą precy­zyj­nych iniek­cji. Proce­du­ra jest bezbo­le­sna, a pacjent może wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści bezpo­śred­nio po zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Osocze boga­to­płyt­ko­we Prolo 30 to zaawan­so­wa­na, bezpiecz­na i natu­ral­na meto­da wspie­ra­ją­ca rege­ne­ra­cję i odmła­dza­nie tkan­ki. Dzię­ki swoim unikal­nym właści­wo­ściom rege­ne­ra­cyj­nym i odmła­dza­ją­cym, tera­pia ta oferu­je szero­kie zasto­so­wa­nie zarów­no w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej, jak i este­tycz­nej. Prolo 30 stano­wi dosko­na­łą opcję dla osób poszu­ku­ją­cych efek­tyw­nych rozwią­zań wspo­ma­ga­ją­cych zdro­wie i urodę, opar­tych na natu­ral­nych mecha­ni­zmach rege­ne­ra­cji organizmu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Poje­dyn­czy zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30 daje rezul­ta­ty podob­ne do tych, jakie można zoba­czyć po 2–3 sesjach z użyciem innych zesta­wów PRP. Dzię­ki tak skutecz­ne­mu dzia­ła­niu stosu­nek jako­ści do ceny proce­du­ry jest wyjąt­ko­wo korzystny.

Bezpieczeństwo

Osocze boga­to­płyt­ko­we to natu­ral­ny, w pełni auto­lo­gicz­ny prepa­rat. Zmniej­sza to ryzy­ko odrzu­ce­nia prepa­ra­tu przez orga­nizm właści­wie do zera. Co więcej, zabieg Prolo 30 zale­ca­ny jest nawet jako uzupeł­nie­nie bardziej inwa­zyj­nych proce­dur, dosko­na­le wpły­wa bowiem na goje­nie się ran.

Komfort

Zabieg Prolo 30 jest właści­wie bezbo­le­sny dla pacjen­ta. Wyso­ki komfort odczu­wal­ny jest na każdym etapie zabie­gu. Również ewen­tu­al­ne efek­ty ubocz­ne są mini­mal­ne, zwią­za­ne wyłącz­nie z wyko­na­niem niewiel­kich nakłuć.

Częste pytania

 • Czym Prolo 30 różni się od innych zabiegów osoczem bogatopłytkowym?

  Wyjąt­ko­wość proce­du­ry Prolo 30 pole­ga na silniej­szym skon­cen­tro­wa­niu płytek krwi, co gwaran­tu­je więk­sze stęże­nie czyn­ni­ków wzro­stu w uzyska­nym prepa­ra­cie. Podczas gdy zwykłe zesta­wy są w stanie opra­co­wać ok. 8–10 ml krwi, zestaw Prolo 30 odwi­ro­wu­je obję­tość aż 30 ml. Dodat­ko­wo duża śred­ni­ca kapsu­ły zmniej­sza ryzy­ko uszko­dze­nia cennych elemen­tów preparatu.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Mezo­te­ra­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30 zwykle trwa ok. 30–60 minut. Dokład­ny czas trwa­nia zale­ży przede wszyst­kim od obsza­ru zabie­go­we­go, szcze­gól­nie jego wielkości.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Efek­ty ubocz­ne zabie­gu wiążą się jedy­nie z samym poda­niem prepa­ra­tu drogą iniek­cji. Są to niewiel­kie sinia­ki w miej­scach wkłu­cia, niedu­ży obrzęk czy bole­sność, wszyst­kie ustę­pu­ją jednak samo­ist­nie w prze­cią­gu maksy­mal­nie kilku dni.

Przeciwwskazania

 • Ciąża
 • Okres karmie­nia piersią
 • Aktyw­na opryszczka
 • Przyj­mo­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew
 • Zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi

Osocze bogatopłytkowe Prolo 30 krok po kroku

1

Konsultacja

Przed wyko­na­niem zabie­gu koniecz­na jest konsul­ta­cja ze specja­li­stą. W jej trak­cie omawia­ne są ocze­ki­wa­nia pacjen­ta i usta­la­ny jest dokład­ny plan kura­cji. Lekarz wyklu­cza również ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu od pacjen­ta pobie­ra­na jest krew obwo­do­wa z żyły odłok­cio­wej. Następ­nie krew jest odwi­ro­wy­wa­na w specjal­nym urzą­dze­niu, a uzyska­ny prepa­rat poda­wa­ny w miej­sce zabiegowe.

3

Kolejne zabiegi

Konty­nu­acja tera­pii usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie dla każde­go pacjen­ta i zale­ży między inny­mi od obsza­ru zabie­go­we­go, ocze­ki­wa­ne­go rezul­ta­tu oraz proble­mu, jaki kura­cja ma zwal­czyć. Śred­nio zale­ca się prze­pro­wa­dze­nie ok. 3 zabiegów.

4

Konsultacja kończąca

Ostat­nia konsul­ta­cja ma na celu ocenie­nie osią­gnię­tych efek­tów, a także ewen­tu­al­ną reko­men­da­cję co do dalsze­go postę­po­wa­nia, w tym zapro­po­no­wa­nie zabie­gów wspie­ra­ją­cych rezul­ta­ty kura­cji osoczem boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30.

Osocze bogatopłytkowe Prolo 30 okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg osoczem boga­to­płyt­ko­wym Prolo 30 nie wyma­ga zacho­wa­nia okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Jedy­ne zale­ce­nia poza­bie­go­we to unika­nie unika­nie wysił­ku fizycz­ne­go, base­nu i sauny przez 2–3 dni po prze­pro­wa­dze­niu proce­du­ry, a także stoso­wa­nie kremów z wyso­kim filtrem (SPF 50).

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zale­ca­na licz­ba zabie­gów zale­żeć będzie od wielu indy­wi­du­al­nych czyn­ni­ków, zwykle jednak mezo­te­ra­pię prze­pro­wa­dza się 3 razy. Zwykle kolej­ne sesje wyko­nu­je się co 2 tygodnie.

Jak działa osocze bogatopłytkowe?

11

Przygotowanie do zabiegu

Dokład­ne oczysz­cze­nie i zdezyn­fe­ko­wa­nie skóry oraz nało­że­nie na nią specjal­ne­go kremu znie­czu­la­ją­ce­go na ok. 30 minut przed zabiegiem.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie krwi z żyły odłok­cio­wej pacjen­ta i umiesz­cze­nie jej w specjal­nej wirów­ce w celu uzyska­nia silne­go koncentratu.

33

Druga faza

Poda­nie osocza boga­to­płyt­ko­we­go Prolo 30 meto­dą iniek­cji w wybra­ny obszar na ciele pacjenta.

55

Ostatnia faza

Ocena efek­tów na wizy­cie kontrolnej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry