Osocze bogatopłytkowe z kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Osocze boga­to­płyt­ko­we + kwas hialu­ro­no­wy NTCF 135 HATwarz — 900 zł, Twarz i szyja — 1000 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1400 zł

Czym jest zabieg z osoczem bogatopłytkowym z kwasem hialuronowym?

Osocze bogatopłytkowe z kwasem hialuronowym pomaga odbudować komórki skóry oraz powoduje jej nawilżenie i odżywienie.

Ponad­to rege­ne­ru­je skórę i zapew­nia wygła­dze­nie zmarsz­czek. Skóra staje się jędr­na, gład­ka i bardzo sprężysta.

Obszary zastosowania

Zabieg z zasto­so­wa­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialu­ro­no­wym może być zasto­so­wa­ny w każdym wieku. Szcze­gól­nie u osób, u których może­my zaob­ser­wo­wać utra­tę napię­cia, obję­to­ści i jędr­no­ści skóry. Obsza­ry, na które można stoso­wać osocze boga­to­płyt­ko­we i kwas hialu­ro­no­wy to

 • twarz,
 • twarz+szyja.
 • twarz+szyja+dekolt.

Korzy­ści z Zabiegu

 1. Inten­syw­na rege­ne­ra­cja skóry: PRP akty­wi­zu­je natu­ral­ne mecha­ni­zmy napraw­cze skóry, przy­spie­sza­jąc jej regenerację.
 2. Głębo­kie nawil­że­nie: Kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia skórze długo­trwa­łe nawil­że­nie, popra­wia­jąc jej tekstu­rę i wygląd.
 3. Reduk­cja zmarsz­czek: Tera­pia wspo­ma­ga wygła­dze­nie drob­nych linii i zmarsz­czek, przy­wra­ca­jąc skórze młodzień­czy wygląd.
 4. Popra­wa elastycz­no­ści i jędr­no­ści skóry: Zabieg stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu i elasty­ny, co przy­czy­nia się do ujędr­nie­nia i zwięk­sze­nia elastycz­no­ści skóry.
 5. Natu­ral­ne efek­ty: Tera­pia wyko­rzy­stu­je skład­ni­ki natu­ral­nie wystę­pu­ją­ce w orga­ni­zmie, co gwaran­tu­je natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce rezultaty.

Dla Kogo Jest Ten Zabieg?

Zabieg jest ideal­ny dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nej meto­dy na odmło­dze­nie skóry, reduk­cję zmarsz­czek, popra­wę jej elastycz­no­ści oraz inten­syw­ne nawil­że­nie. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób w różnym wieku, które pragną popra­wić wygląd i kondy­cję swojej skóry w sposób natu­ral­ny i bezpiecz­ny, bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirurgicznym.

Jak Prze­bie­ga Zabieg?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który ocenia stan skóry i okre­śla indy­wi­du­al­ne potrze­by pacjen­ta. Następ­nie, specja­li­sta pobie­ra prób­kę krwi pacjen­ta, z której wyizo­lo­wa­ne zosta­je osocze boga­to­płyt­ko­we. Osocze to, wzbo­ga­co­ne o kwas hialu­ro­no­wy, jest następ­nie apli­ko­wa­ne w okre­ślo­ne obsza­ry skóry za pomo­cą precy­zyj­nych iniek­cji. Cała proce­du­ra jest stosun­ko­wo szyb­ka i prze­waż­nie nie wyma­ga długie­go czasu rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Zabieg osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialu­ro­no­wym stano­wi rewo­lu­cyj­ną meto­dę odmła­dza­nia skóry, łącząc rege­ne­ra­cyj­ne dzia­ła­nie PRP z inten­syw­nym nawil­że­niem kwasu hialu­ro­no­we­go. Dzię­ki temu pacjen­ci mogą cieszyć się długo­trwa­ły­mi efek­ta­mi rege­ne­ra­cji, nawil­że­nia oraz popra­wy ogól­nej kondy­cji skóry. Wybie­ra­jąc tę tera­pię, warto zwró­cić się do doświad­czo­ne­go specja­li­sty, aby zapew­nić sobie najlep­sze rezul­ta­ty i bezpie­czeń­stwo zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Osocze boga­to­płyt­ko­we i kwas hialu­ro­no­wy    stymu­lu­ją skórę do odbu­do­wy kola­ge­nu i elasty­ny, a także znaczą­co popra­wia wygląd i jakość skóry. Efek­ty zabie­gu są propor­cjo­nal­ne do swojej ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialu­ro­no­wym jest w pełni bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Pacjent podczas zabie­gu nie odczu­wa bólu. W razie potrze­by lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej zasto­su­je maść znieczulającą.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu. Pełen efekt można osią­gnąć po serii 2–3 zabiegów.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Każdy zabieg trwa około 30 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialu­ro­no­wym może wystą­pić chwi­lo­we opuch­nię­cie skóry.  Po kilku godzi­nach opuchli­zna znika.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • nowo­two­ry,
 • aktyw­ne infekcje,
 • przyj­mo­wa­nie retinoidów,
 • stany zapal­ne skóry,
 • choro­by wirusowe,
 • karmie­nie piersią,
 • niektó­re antybiotyki,
 • infek­cje grzybicze.

Osocze bogatopłytkowe z kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Każdy zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej poprze­dza wnikli­wa konsul­ta­cja medycz­na, w której trak­cie specja­li­sta omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

2

Pierwszy zabieg

Na począt­ku lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej pobie­ra prób­kę krwi, by następ­nie poddać ją odwi­ro­wa­niu w celu uzyska­nia osocza boga­to­płyt­ko­we­go. Potem łączy go z kwasem hialu­ro­no­wym i apli­ku­je w wybra­ne miejsce.

3

Kolejne zabiegi

Każdy kolej­ny zabieg powi­nien zostać uzgod­nio­ny z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej w celu osią­gnię­cia zado­wa­la­ją­ce­go efektu.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej usta­la wizy­tę kontro­l­ną, aby ocenić dotych­cza­so­wy progres po zabiegu.

Osocze bogatopłytkowe z kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zakoń­cze­niu zabie­gu apli­ka­cji osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do domu, do swoich codzien­nych obowiąz­ków. Nie jest koniecz­ny okres rekonwalescencji.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Skóra po zabie­gu ostrzy­ki­wa­nia osoczem boga­to­płyt­ko­wym z kwasem hialu­ro­no­wym staje się wygła­dzo­na, a jej kolo­ryt ujed­no­li­co­ny. Ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie zabie­gu powin­no być uzgod­nio­ne z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa osocze bogatopłytkowe z kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie prób­ki krwi przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej i odwi­ro­wa­nie osocza bogatopłytkowego.

33

Druga faza

Połą­cze­nie osocza boga­to­płyt­ko­we­go z kwasem hialuronowym.

44

Trzecia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry