Osocze bogatopłytkowe

Cennik

ZabiegCena
Osocze boga­to­płyt­t­ko­weTwarz — 600 zł, Twarz i szyja — 800 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1100zł
Osocze boga­to­płyt­ko­we + kwas hialu­ro­no­wy NTCF 135 HATwarz — 900 zł, Twarz i szyja — 1000 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1400 zł
Lecze­nie łysie­nia osoczem bogatopłytkowymSkóra głowy — 600 zł
Osocze boga­to­płyt­ko­we i fibry­na komórkowaTwarz — 800 zł, Twarz i szyja — 1100 zł, Twarz, szyja i dekolt — 1500 zl
mezoterapia

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek krwi. 

Otrzy­my­wa­ne jest ono z krwi pacjen­ta podczas proce­du­ry odwi­ro­wy­wa­nia i izolo­wa­nia. Osocze boga­to­płyt­ko­we jest prepa­ra­tem auto­lo­gicz­nym, natu­ral­nym. Zawie­ra ponad 1500 aktyw­nych substan­cji, wśród których najistot­niej­szym jest czyn­nik wzro­stu (PDGF).

Obszary zastosowania osocza bogatopłytkowego

Osocze boga­to­płyt­ko­we wpro­wa­dza się pod skórę w niemal każdym obsza­rze ciała i twarzy. Zabie­gi osoczem boga­to­płyt­ko­wym najczę­ściej wyko­nu­je się w celu popra­wy wyglądu:

 • Policz­ków
 • Powiek i okolic oczu
 • Ust
 • Fałdy noso­wo-wargo­wej
 • Czoła
 • Dekol­tu
 • Dłoni.

Zabieg pozwa­la zatrzy­mać proce­sy starze­nia się skóry, znacz­nie popra­wia wygląd i niwe­lu­je wiele defek­tów urody.

Korzy­ści z Tera­pii Osoczem Bogatopłytkowym

 1. Stymu­la­cja natu­ral­nych proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych: PRP akty­wu­je natu­ral­ne mecha­ni­zmy napraw­cze skóry, co przy­czy­nia się do szyb­szej rege­ne­ra­cji i odno­wy komórkowej.
 2. Reduk­cja zmarsz­czek i popra­wa tekstu­ry skóry: Dzię­ki zwięk­sze­niu produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny, tera­pia PRP wygła­dza drob­ne linie i zmarszcz­ki, popra­wia­jąc ogól­ną tekstu­rę skóry.
 3. Odmło­dze­nie i zwięk­sze­nie jędr­no­ści skóry: Skóra staje się bardziej jędr­na, elastycz­na i młodzień­cza w wyglądzie.
 4. Lecze­nie blizn i prze­bar­wień: PRP jest skutecz­ne w reduk­cji blizn, w tym blizn potrą­dzi­ko­wych, oraz w wyrów­ny­wa­niu kolo­ry­tu skóry.
 5. Natu­ral­ne i bezpiecz­ne: Tera­pia wyko­rzy­stu­je natu­ral­ne skład­ni­ki z krwi pacjen­ta, mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i skut­ków ubocznych.

Dla kogo jest Tera­pia Osoczem Bogatopłytkowym?

Tera­pia PRP jest ideal­na dla osób poszu­ku­ją­cych natu­ral­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia skóry. Jest szcze­gól­nie pole­ca­na dla osób zmaga­ją­cych się z ozna­ka­mi starze­nia, taki­mi jak zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści czy blizny, jak również dla tych, którzy pragną popra­wić ogól­ną kondy­cję i wygląd swojej skóry. Meto­da ta jest odpo­wied­nia dla osób w każdym wieku, zarów­no kobiet, jak i mężczyzn.

Jak Prze­bie­ga Tera­pia Osoczem Bogatopłytkowym?

Tera­pia PRP rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który oceni stan skóry i zdecy­du­je o przy­dat­no­ści tera­pii. Następ­nie, po pobra­niu krwi od pacjen­ta i przy­go­to­wa­niu osocza boga­to­płyt­ko­we­go, specja­li­sta wstrzy­ku­je prepa­rat w okre­ślo­ne obsza­ry skóry. Proce­du­ra jest stosun­ko­wo krót­ka i prze­waż­nie nie wyma­ga czasu rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty są stop­nio­wo widocz­ne, a pełna rege­ne­ra­cja skóry nastę­pu­je w ciągu kilku tygo­dni po zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Tera­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym (PRP) stano­wi bezpiecz­ną, natu­ral­ną i skutecz­ną meto­dę rege­ne­ra­cji skóry, która wyko­rzy­stu­je poten­cjał własnych zaso­bów orga­ni­zmu do stymu­lo­wa­nia proce­sów napraw­czych. Dzię­ki tej meto­dzie pacjen­ci mogą cieszyć się odmło­dzo­ną, zdro­wo wyglą­da­ją­cą skórą bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirur­gicz­nym. Wybie­ra­jąc tera­pię PRP, warto skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym specja­li­stą, aby zapew­nić sobie najlep­sze rezul­ta­ty i bezpie­czeń­stwo zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wyso­ka skutecz­ność zabie­gu osoczem boga­to­płyt­ko­wym spra­wia, że stosu­nek jako­ści do ceny jest niezwy­kle korzyst­ny. Cena zabie­gu uzależ­nio­na jest od obsza­ru ciała, na jakim ma być on przeprowadzany.

Bezpieczeństwo

Osocze boga­to­płyt­ko­we jest natu­ral­nym prepa­ra­tem. Dzię­ki temu zabie­gi z jego wyko­rzy­sta­niem są w 100% bezpiecz­ne, a także wyeli­mi­no­wa­ne jest ryzy­ko poja­wie­nia się powi­kłań, skut­ków ubocz­nych, nieto­le­ran­cji i wszel­kich niewska­za­nych reak­cji ze stro­ny ukła­du odpornościowego.

Komfort

Zabieg z osoczem boga­to­płyt­ko­wym jest dla pacjen­ta bezbo­le­sny i komfor­to­wy. Nie wywo­łu­je on bólu czy innych dole­gli­wo­ści. U pacjen­ta podczas trwa­nia zabie­gu może poja­wić się jedy­nie deli­kat­ne odczu­cie ukłu­cia igłą.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pełne efek­ty zabie­gu osoczem boga­to­płyt­ko­wym widocz­ne są po ok. 2 tygo­dniach. Trwa­łość rezul­ta­tów zale­ży od indy­wi­du­al­nych skłon­no­ści pacjen­ta, a także właści­wej pielę­gna­cji skóry i prowa­dze­nia zdro­we­go trybu życia. Pełne efek­ty poza­bie­go­we u więk­szo­ści pacjen­tów utrzy­mu­ją się od 6 do 12 miesięcy.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  W zależ­no­ści od obsza­ru ciała obję­te­go tera­pią zabieg z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go trwa od 30 minut do godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Zabieg z osoczem boga­to­płyt­ko­wym może powo­do­wać niewiel­kie zasi­nie­nia, krwia­ki, obrzę­ki, zaczer­wie­nie­nia, napię­cie skóry, tkli­wość. Skut­ki te mija­ją po kilku dniach.

Przeciwwskazania

 • Choro­by nowotworowe
 • Choro­by krwi
 • Infek­cje skóry
 • Ciąża i karmie­nie piersią

Osocze bogatopłytkowe krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go wyma­ga konsul­ta­cji lekar­skiej. W jej trak­cie usta­la­ny jest plan lecze­nia i obsza­ry zabie­go­we oraz wyklu­cza się prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Pierw­szy zabieg z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go pole­ga na pobra­niu go z krwi pacjen­ta i przy­go­to­wa­niu specjal­ne­go koktaj­lu, który następ­nie wstrzy­ku­je się w skórę.

3

Kolejne zabiegi

Konty­nu­acja tera­pii zale­ży od wybra­nej meto­dy zasto­so­wa­nia osocza boga­to­płyt­ko­we­go. Najczę­ściej zabieg powta­rza się 3 razy w celu osią­gnię­cia najlep­szych z możli­wych rezultatów.

4

Konsultacja kończąca

Zakoń­cze­nie kura­cji ma ocenić osią­gnię­te rezul­ta­ty i dobrać ewen­tu­al­ne zabie­gi wspie­ra­ją­ce efek­ty tera­pii osoczem bogatopłytkowym.

Osocze bogatopłytkowe okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem osocza boga­to­płyt­ko­we­go nie wyma­ga­ją rekon­wa­le­scen­cji. Zale­ca się jednak, aby bezpo­śred­nio po zabie­gu (przez pierw­sze 24 godzi­ny) unikać kontak­tu ze słoń­cem sauny, base­nu i siłowni.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Więk­szość zabie­gów z osoczem boga­to­płyt­ko­wym nale­ży wyko­ny­wać w serii 3 zabie­gów, które wyko­ny­wa­ne są co dwa tygodnie/miesiąc – w zależ­no­ści od wska­zań leka­rza. Osocze boga­to­płyt­ko­we można podać również jedno­ra­zo­wo jako prepa­rat wspo­ma­ga­ją­cy goje­nie się.

Jak działa osocze bogatopłytkowe

11

Przygotowanie do zabiegu

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w celu złago­dze­nia dyskom­for­tu pacjen­ta i przy­go­to­wa­nie skóry do zabiegu

22

Pierwsza faza

Wpro­wa­dze­nie krwi do probó­wek i odwi­ro­wa­nie w specjal­nej labo­ra­to­ryj­nej wirów­ce, tworząc koncen­trat goto­wy do poda­nia pacjentowi.

33

Druga faza

Wpro­wa­dze­nie krwi do probó­wek i odwi­ro­wa­nie w specjal­nej labo­ra­to­ryj­nej wirów­ce, tworząc koncen­trat goto­wy do poda­nia pacjentowi

44

Trzecia faza

Wstrzyk­nię­cie uzyska­ne­go osocza boga­to­płyt­ko­we­go w wybra­ne miej­sce na ciele pacjenta.

55

Ostatnia faza

Ocena rezul­ta­tów na wizy­cie kontrolnej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry