Adivive – przeszczep tkanki tłuszczowej

Cennik

Obszar zabie­go­wyCena

Czym jest Adivive?

Od wielu lat medycyna estetyczna szuka cudownego środka, który spowolniłby procesy starzenia się skóry. 

Nieste­ty z wiekiem u każde­go czło­wie­ka może dojść do lipo­dy­stro­fii, czyli miej­sco­we­go zani­ku tkan­ki tłusz­czo­wej. W innych miej­scach nato­miast jest jej o wiele więcej. W zakre­sie medy­cy­ny­ny este­tycz­nej istnie­je proce­du­ra zwana auto­trans­plan­ta­cją, która pole­ga na prze­szcze­pie tkanek lub narzą­dów w obrę­bie tego same­go orga­ni­zmu. W ten sposób tkan­ka tłusz­czo­wa, która jest w nadmia­rze w danym miej­scu, może być prze­nie­sio­na do miej­sca, w którym jest jej za mało. Dodat­ko­wo pobra­nie własnej tkan­ki tłusz­czo­wej elimi­nu­je ryzy­ko odrzu­ce­nia i wywo­ła­nia alergii. 

W naszej klinice Novaderm przy zabiegach przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenie Adivive. 

Dzię­ki zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii urzą­dze­nia można pobrać wyso­kiej jako­ści tkan­kę tłusz­czo­wą, która boga­ta będzie w najbar­dziej warto­ścio­we i najmłod­sze komór­ki tłusz­czo­we oraz komór­ki macie­rzy­ste. Niesa­mo­wi­te i spek­ta­ku­lar­ne efek­ty tego zabie­gu spra­wi­ły, że nazwa­ny został “elik­si­rem młodości”. 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Prze­szczep własnej tkan­ki tłusz­czo­wej to dosko­na­ły sposób na utrzy­ma­nie młode­go i pięk­ne­go wyglą­du skóry. Zabieg jest bezpiecz­ny i nie powo­du­je aler­gii. Cena zabie­gu jest porów­ny­wal­na do otrzy­ma­nych efektów. 

Bezpieczeństwo

Zabieg prze­szcze­pu własnej tkan­ki tłusz­czo­wej jest bezpiecz­ny dla pacjen­ta. Dzię­ki temu elimi­nu­je­my ryzy­ko odrzu­ce­nia zaapli­ko­wa­ne­go mate­ria­łu lub poja­wie­nia się alergii. 

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest zawsze przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w całko­wi­cie steryl­nych warun­kach. Po zabie­gu pacjent powi­nien nosić specjal­ną odzież ucisko­wą w miej­scu pobra­nia tkan­ki tłuszczowej. 

Galeria efektów

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu pacjen­to­wi poda­ny zosta­je środek znie­czu­la­ją­cy. Niewiel­ki dyskom­fort może odczu­wać podczas iniek­cji i zakła­da­nia szwów.

 • Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?

  Pierw­sze efek­ty zabie­gu prze­szcze­pie­nia własnej tkan­ki tłusz­czo­wej widać już po zakoń­cze­niu zabie­gu. Pełne efek­tu zabie­gu wyko­na­ne­go na twarzy w celu jej odmło­dze­nia i popra­wy elastycz­no­ści może­my zauwa­żyć w ciągu 3 miesię­cy. Uzyska­ne rezul­ta­ty mogą utrzy­mać się nawet przez kilka lat w prawie niezmie­nio­nej formie. 

 • Czy zabieg powoduje skutki uboczne? 

  Po zabie­gu może wystą­pić obrzęk i zasi­nie­nie obsza­ru podda­wa­ne­go iniek­cji. Skut­ki ubocz­ne ustę­pu­ją w ciągu kilku dni. W razie pytań można w każdej chwi­li skon­sul­to­wać się ze specja­li­stą prze­pro­wa­dza­ją­cym zabieg.

Przeciwwskazania

 • niepra­wi­dło­we czyn­ni­ki krzep­nię­cia krwi,
 • przyj­mo­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew (np. aspiryny),
 • infek­cje skóry,
 • zakrze­pi­ca w wywia­dzie lekarskim,
 • aktyw­ne infek­cje skórne.

Adivive krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu nale­ży skon­sul­to­wać się ze specja­li­stą w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia sche­ma­tu działania. 

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej poda­je pacjen­to­wi środek znie­czu­la­ją­cy. Następ­nie przy­stę­pu­je do pobra­nia tkan­ki tłuszczowej.

3

Kolejne zabiegi

Prze­szczep tkan­ki tłusz­czo­wej na jednym obsza­rze jest zabie­giem długo­trwa­łym i nie ma koniecz­no­ści powta­rza­nia proce­du­ry. Zabieg może zostać powtó­rzo­ny wyłącz­nie po konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zakoń­cze­niu zabie­gu lekarz ocenia jego efek­ty. W zależ­no­ści od miej­sca zabie­go­we­go może popro­sić pacjen­ta o wizy­tę kontro­l­ną w usta­lo­nym termi­nie w celu okre­śle­nia pełnych rezul­ta­tów zabiegu. 

Adivive okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie prze­wi­du­je okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po zabie­gu pacjent może wrócić do domu. Jest zobo­wią­za­ny jedy­nie do nosze­nia specjal­nej odzie­ży ucisko­wej w miej­scu pobra­nia tkan­ki tłuszczowej.

100%

Koniecz­ność powtarzania

Zabie­gu nie trze­ba powta­rzać, jest dość trwa­ły. Jeśli pacjent chciał­by go jednak powtó­rzyć lub doko­nać iniek­cji w innym miej­scu powi­nien wcze­śniej skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa technologia Adivive?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem koniecz­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem, który zleci pacjen­to­wi bada­nia niezbęd­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia go do zabiegu.

22

Pierwsza faza

Pacjen­to­wi zosta­je poda­ny środek znieczulający. 

33

Druga faza

Następ­nie specja­li­sta wyko­nu­je kilku­me­tro­we nacię­cie w skórze, po czym za pomo­cą strzy­kaw­ki pobie­ra mate­riał do autotransplantacji. 

44

Trzecia faza

Pobra­ny mate­riał zosta­je podda­ny odse­pa­ro­wa­niu z niepo­trzeb­nych struk­tur, by uzyskać najbar­dziej warto­ścio­wy i najmłod­szy tłuszcz boga­ty w komór­ki macierzyste.

55

Ostatnia faza

Goto­wy mate­riał zosta­je zaapli­ko­wa­ny w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry