Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu Adivive + Celltibator

Cennik

Twarz + szyja
komorki macierzyste

Czym jest zabieg Adivive + Celltibator?

Doskonałym wypełniaczem oraz wartościowym materiałem do regeneracji i odbudowy jest tkanka tłuszczowa bogata w komórki macierzyste.

Mate­riał pobra­ny właśnie z tkan­ki tłusz­czo­wej nazy­wa­ny jest komór­ka­mi mezen­chy­mal­ny­mi, które w orga­ni­zmie skupia­ją się w obsza­rze uszko­dzo­nych tkanek w celu ich napra­wy. Mate­riał ten jest na wagę złota, gdyż w przy­pad­ku prze­szcze­pów tkan­ki tłusz­czo­wej podczas zabie­gu Adivi­ve, umoż­li­wia osią­gnię­cie znako­mi­te­go efek­tu, dzię­ki apli­ka­cji własne­go tłusz­czu, a tym samym 100% akcep­ta­cji prze­szcze­pio­ne­go materiału.

Następ­nie cell­ti­ba­tor pozwa­la na dodat­ko­wą obrób­kę tkan­ki tłusz­czo­wej przy pomo­cy tech­no­lo­gii Adivi­ve. W ten sposób powsta­je koncen­trat komó­rek macie­rzy­stych o wszech­stron­nym zasto­so­wa­niu w medy­cy­nie estetycznej.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Pozy­ski­wa­nie komó­rek macie­rzy­stych z tłusz­czu daje spek­ta­ku­lar­ne efek­ty rege­ne­ra­cji skóry. Może być wyko­rzy­sta­ny również w orto­pe­dii do rege­ne­ra­cji stawów, a także w chirur­gii do lecze­nia ran. Jakość i efek­ty zabie­gu są propor­cjo­nal­ne do jego ceny.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest w pełni bezpiecz­ny, głów­nie z powo­du pozy­ska­ne­go mate­ria­łu z własnych komó­rek tłusz­czo­wych. Daje to pewność, że orga­nizm nie odrzu­ci zaapli­ko­wa­ne­go mate­ria­łu i nie pójdzie do ewen­tu­al­nych powikłań.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest zawsze przed doświad­czo­ne­go specja­li­stę w całko­wi­cie steryl­nych warun­kach. Po zabie­gu pacjent powi­nien nosić specjal­ną odzież ucisko­wą w miej­scu pobra­nia tkan­ki tłuszczowej.

Galeria efektów

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg nie jest bole­sny dla pacjen­ta. Przed zabie­giem poda­ny zosta­je środek znie­czu­la­ją­cy. Ewen­tu­al­ny dyskom­fort można odczuć podczas iniek­cji i zakła­da­nia szwu.

 • Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?

  Komór­ki macie­rzy­ste pozy­ski­wa­ne z tłusz­czu za pomo­cą tech­no­lo­gii Cell­ti­ba­tor cechu­je się bardzo wyso­ką żywot­no­ścią i zdol­no­ścią do pobu­dza­nia proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych. Dzię­ki temu efek­ty mogą utrzy­mać się nawet przez wiele lat.

 • Czy zabieg powoduje skutki uboczne?

  Zabieg może powo­do­wać zasi­nie­nie, obrzęk i napię­cie skóry. Skut­ki ubocz­ne ustę­pu­ją w ciągu kilku dni. W razie pytań można w każdej chwi­li skon­sul­to­wać się ze specja­li­stą prze­pro­wa­dza­ją­cym zabieg.

Przeciwwskazania

 • niepra­wi­dło­we czyn­ni­ki krzep­nię­cia krwi,
 • przyj­mo­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew (np. aspiryny),
 • infek­cje skóry,
 • zakrze­pi­ca w wywia­dzie lekarskim,
 • aktyw­ne infek­cje skórne.

Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu Adivive + Celltibator

1

Konsultacja

Każdy zabieg powi­nien być poprze­dzo­ny wnikli­wą konsul­ta­cją medycz­ną w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia sche­ma­tu działania.

2

Pierwszy zabieg

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu lekarz poda­je pacjen­to­wi środek znie­czu­la­ją­cy. Następ­nie przy­stę­pu­je do rozpo­czę­cia proce­du­ry zabiegowej.

3

Kolejne zabiegi

Prze­szczep tkan­ki tłusz­czo­wej na jednym obsza­rze jest zabie­giem długo­trwa­łym i nie ma koniecz­no­ści powta­rza­nia proce­du­ry. Zabieg może zostać powtó­rzo­ny wyłącz­nie po konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. W niektó­rych przy­pad­kach pełne efek­ty zabie­gu widocz­ne są po kilku tygo­dniach. W takim przy­pad­ku lekarz może wyzna­czyć wizy­tę kontro­l­ną w celu okre­śle­nia pełnych rezul­ta­tów zabiegu.

Adivive okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zakoń­cze­niu zabie­gu pacjent może wrócić do domu i swoich codzien­nych zajęć. Jest zobo­wią­za­ny jedy­nie do nosze­nia specjal­nej odzie­ży ucisko­wej w miej­scu pobra­nia tkan­ki tłuszczowej.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabie­gu nie trze­ba powta­rzać, proce­du­ra jest dość trwa­ła. Jeśli pacjent zdecy­du­je się jednak go powtó­rzyć lub chciał­by zasto­so­wać go na innym miej­scu powi­nien skon­sul­to­wać się wcze­śniej z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa technologia Adivive + Celltibator?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem nale­ży prze­pro­wa­dzić konsul­ta­cję z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Pacjen­to­wi zosta­je poda­ny środek znieczulający.

33

Druga faza

Cell­ti­ba­tor to urzą­dze­nie sprzę­żo­ne z Adivi­ve, dlate­go począ­tek zabie­gu prze­bie­ga podob­nie. Specja­li­sta pobie­ra mate­riał do autotransplantacji.

44

Trzecia faza

Mate­riał uzyska­ny na drodze zabie­gu Adivi­ve trafia następ­nie do urzą­dze­nia Cell­ti­ba­tor, gdzie podda­wa­ny jest obrób­ce enzy­ma­tycz­nej i aktywacji.

55

Ostatnia faza

Otrzy­ma­ny koncen­trat komó­rek macie­rzy­stych wstrzy­ki­wa­ny jest w leczo­ne miej­sce za pomo­cą cien­kiej kaniuli.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry