Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium

Cennik

Komór­ki macie­rzy­ste z krwi – Plasma Complex Premium1100 zł

Czym jest Plasma Complex Premium?

Dzięki zabiegowi skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium można podać w miejsca, w których występuje jeden z następujących problemów:

 • rozstę­py,
 • chore stawy,
 • łysie­nie,
 • blizny potrą­dzi­ko­we i inne,
 • zmarszcz­ki,
 • inne ubyt­ki w skórze.

Dzięki temu terapia jest właściwie skrojona na miarę, a Ty masz pełną kontrolę nad tym procesem – w końcu to od Ciebie pochodzą wykorzystywane do zabiegu Plasma Complex Premium komórki.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalność

Skóra ulega rege­ne­ra­cji, staje się bardziej napię­ta. Wszyst­ko to w sposób natu­ral­ny – bez jej nacią­ga­nia czy wypeł­nia­nia obcy­mi preparatami.

Wszechstronność

Na łysie­nie? Trądzik? Cellu­lit? To Ty decy­du­jesz, który­mi obsza­ra­mi skóry chcesz się zająć. Możesz wybrać kilka!

Bezpieczeństwo

Skutecz­ność tera­pii potwier­dza­ją licz­ne bada­nia, nie tylko z zakre­su medy­cy­ny estetycznej.

Częste pytania

 • Ile to trwa?

  Jeden zabieg zamy­ka się w ok. 45 minu­tach – łącz­nie z poda­niem odwi­ro­wa­ne­go preparatu!

 • Jak wygląda skóra od razu po zabiegu?

  Może być lekko zaczer­wie­nio­na, ale to minie po kilku godzi­nach. Krwiacz­ki czy ślady po wkłu­ciach bywa­ją bardziej widocz­ne u osób, które mają cerę naczyn­ko­wą, bardzo wraż­li­wą. Wszyst­ko to minie po ok. 3 dniach.

 • Jak trzeba się przygotować do zabiegu?

  Zabieg nie wyma­ga specjal­nych przy­go­to­wań. Warto pamię­tać, by w dniu zabie­gu nie brać aspi­ry­ny i innych podob­nych leków. Skóra twarzy u mężczyzn powin­na być ogolo­na. Zabieg wyko­nu­je się na skórze czystej (jest możli­wość zmycia maki­ja­żu w klinice).

Przeciwwskazania

 • choro­by autoimmunologiczne,
 • poważ­nie chora wątroba,
 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • stoso­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew
 • przyj­mo­wa­nie antykoagulantów

Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium krok po kroku

1

Liczba podziałów

Cechą charak­te­ry­stycz­ną komó­rek macie­rzy­stych z krwi jest to, że ulega­ją one nieogra­ni­czo­nej licz­bie podziałów.

2

Unikalne zdolności

Mogą one też różni­co­wać się w komór­ki innych tkanek. To znaczy, że wyko­rzy­stasz je w niemal dowol­nym miej­scu ciała mając pewność, że się przyjmą.

3

Odnawialne

Mają one zdol­ność do samo­od­na­wia­nia się, więc nie ubywa ich podczas pobierania.

4

Bez rekonwalescencji

Od razu po zabie­gu wracasz do domu.

Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium eksperta

90%

3 zabie­gi

Zale­ca się 3 zabie­gi prze­pro­wa­dza­ne co miesiąc dla perfek­cyj­ne­go efektu.

80%

30–45 minut

Tyle trwa cały zabieg. Nie musisz zosta­wać po nim w klinice!

Jak działa zabieg skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium?

11

Przygotowanie do zabiegu

W czasie konsul­ta­cji razem z leka­rzem omówi­cie miej­sca zabie­go­we. Dowiesz się, jakie­go efek­tu możesz się spodziewać.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie krwi.

33

Druga faza

Odwi­ro­wa­nie fibry­ny struk­tu­ral­nej i komór­ko­wej – to one odpo­wia­da­ją za rege­ne­ra­cyj­ne właściwości.

44

Trzecia faza

Poda­nie preparatu.

55

Ostatnia faza

Zabieg warto powtó­rzyć 3 razy w odstę­pie 4 tygodni.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry