Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium

Cennik

ZabiegCena
Komór­ki macie­rzy­ste z krwi – Plasma Complex Premium1100 zł

Czym jest Plasma Complex Premium?

Dzięki zabiegowi skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium można podać w miejsca, w których występuje jeden z następujących problemów:

 • rozstę­py,
 • chore stawy,
 • łysie­nie,
 • blizny potrą­dzi­ko­we i inne,
 • zmarszcz­ki,
 • inne ubyt­ki w skórze.

Dzięki temu terapia jest właściwie skrojona na miarę, a Ty masz pełną kontrolę nad tym procesem – w końcu to od Ciebie pochodzą wykorzystywane do zabiegu Plasma Complex Premium komórki.

Plasma Complex Premium to zaawan­so­wa­na proce­du­ra medycz­na, która pole­ga na wyko­rzy­sta­niu wzbo­ga­co­nej plazmy krwi pacjen­ta, boga­tej w komór­ki macie­rzy­ste i czyn­ni­ki wzro­stu. Tech­ni­ka ta opie­ra się na pobra­niu niewiel­kiej ilości krwi od pacjen­ta, jej specja­li­stycz­nym prze­two­rze­niu w celu skon­cen­tro­wa­nia komó­rek macie­rzy­stych i czyn­ni­ków wzro­stu, a następ­nie wstrzyk­nię­ciu tego prepa­ra­tu w obsza­ry ciała wyma­ga­ją­ce rege­ne­ra­cji lub odmło­dze­nia. Dzię­ki temu, tera­pia wspo­ma­ga natu­ral­ne proce­sy napraw­cze orga­ni­zmu, przy­czy­nia­jąc się do odno­wy tkanki.

Jakie korzy­ści niesie Plasma Complex Premium?

Odmła­dza­nie skóry: Zabieg może znaczą­co popra­wić jakość i wygląd skóry, redu­ku­jąc zmarszcz­ki, linie mimicz­ne i inne ozna­ki starzenia.

Rege­ne­ra­cja tkanek: Tera­pia jest skutecz­na w lecze­niu uszko­dzeń tkan­ko­wych, przy­spie­sza­jąc proce­sy goje­nia i naprawy.

Bezpie­czeń­stwo i natu­ral­ność: Wyko­rzy­sta­nie własnych komó­rek macie­rzy­stych pacjen­ta mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych oraz odrzu­ce­nia mate­ria­łu przez organizm.

Wszech­stron­ność zasto­so­wań: Plasma Complex Premium może być stoso­wa­na w różnych dzie­dzi­nach medy­cy­ny, od orto­pe­dii, przez derma­to­lo­gię, po medy­cy­nę estetyczną.

Mini­mal­nie inwa­zyj­ny zabieg: Proce­du­ra jest mniej inwa­zyj­na niż trady­cyj­ne meto­dy chirur­gicz­ne, co wiąże się z krót­szym czasem rekonwalescencji.

Dla kogo prze­zna­czo­na jest tera­pia Plasma Complex Premium?

Tera­pia Plasma Complex Premium jest pole­ca­na osobom poszu­ku­ją­cym skutecz­nych, bezpiecz­nych i natu­ral­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia. Jest to dosko­na­ła opcja dla pacjen­tów pragną­cych popra­wić wygląd i kondy­cję skóry, przy­spie­szyć goje­nie po urazach, a także dla tych, którzy szuka­ją alter­na­ty­wy dla inwa­zyj­nych zabie­gów chirurgicznych.

Podsu­mo­wa­nie

Plasma Complex Premium repre­zen­tu­je nową gene­ra­cję tera­pii rege­ne­ra­cyj­nych, wyko­rzy­stu­jąc niezwy­kły poten­cjał komó­rek macie­rzy­stych i czyn­ni­ków wzro­stu z krwi pacjen­ta. Dzię­ki temu zapew­nia szero­kie możli­wo­ści w zakre­sie odmła­dza­nia, rege­ne­ra­cji i lecze­nia, otwie­ra­jąc drzwi do bardziej skutecz­nej i bezpiecz­nej medy­cy­ny przy­szło­ści. Jeśli szukasz inno­wa­cyj­nej meto­dy na popra­wę swoje­go wyglą­du i samo­po­czu­cia, Plasma Complex Premium może być kluczem do osią­gnię­cia tych celów.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalność

Skóra ulega rege­ne­ra­cji, staje się bardziej napię­ta. Wszyst­ko to w sposób natu­ral­ny – bez jej nacią­ga­nia czy wypeł­nia­nia obcy­mi preparatami.

Wszechstronność

Na łysie­nie? Trądzik? Cellu­lit? To Ty decy­du­jesz, który­mi obsza­ra­mi skóry chcesz się zająć. Możesz wybrać kilka!

Bezpieczeństwo

Skutecz­ność tera­pii potwier­dza­ją licz­ne bada­nia, nie tylko z zakre­su medy­cy­ny estetycznej.

Częste pytania

 • Ile to trwa?

  Jeden zabieg zamy­ka się w ok. 45 minu­tach – łącz­nie z poda­niem odwi­ro­wa­ne­go preparatu!

 • Jak wygląda skóra od razu po zabiegu?

  Może być lekko zaczer­wie­nio­na, ale to minie po kilku godzi­nach. Krwiacz­ki czy ślady po wkłu­ciach bywa­ją bardziej widocz­ne u osób, które mają cerę naczyn­ko­wą, bardzo wraż­li­wą. Wszyst­ko to minie po ok. 3 dniach.

 • Jak trzeba się przygotować do zabiegu?

  Zabieg nie wyma­ga specjal­nych przy­go­to­wań. Warto pamię­tać, by w dniu zabie­gu nie brać aspi­ry­ny i innych podob­nych leków. Skóra twarzy u mężczyzn powin­na być ogolo­na. Zabieg wyko­nu­je się na skórze czystej (jest możli­wość zmycia maki­ja­żu w klinice).

Przeciwwskazania

 • choro­by autoimmunologiczne,
 • poważ­nie chora wątroba,
 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • stoso­wa­nie leków rozrze­dza­ją­cych krew
 • przyj­mo­wa­nie antykoagulantów

Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium krok po kroku

1

Liczba podziałów

Cechą charak­te­ry­stycz­ną komó­rek macie­rzy­stych z krwi jest to, że ulega­ją one nieogra­ni­czo­nej licz­bie podziałów.

2

Unikalne zdolności

Mogą one też różni­co­wać się w komór­ki innych tkanek. To znaczy, że wyko­rzy­stasz je w niemal dowol­nym miej­scu ciała mając pewność, że się przyjmą.

3

Odnawialne

Mają one zdol­ność do samo­od­na­wia­nia się, więc nie ubywa ich podczas pobierania.

4

Bez rekonwalescencji

Od razu po zabie­gu wracasz do domu.

Skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium eksperta

90%

3 zabie­gi

Zale­ca się 3 zabie­gi prze­pro­wa­dza­ne co miesiąc dla perfek­cyj­ne­go efektu.

80%

30–45 minut

Tyle trwa cały zabieg. Nie musisz zosta­wać po nim w klinice!

Jak działa zabieg skoncentrowane komórki macierzyste z krwi – Plasma Complex Premium?

11

Przygotowanie do zabiegu

W czasie konsul­ta­cji razem z leka­rzem omówi­cie miej­sca zabie­go­we. Dowiesz się, jakie­go efek­tu możesz się spodziewać.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie krwi.

33

Druga faza

Odwi­ro­wa­nie fibry­ny struk­tu­ral­nej i komór­ko­wej – to one odpo­wia­da­ją za rege­ne­ra­cyj­ne właściwości.

44

Trzecia faza

Poda­nie preparatu.

55

Ostatnia faza

Zabieg warto powtó­rzyć 3 razy w odstę­pie 4 tygodni.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry