Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex

Cennik

ZabiegCena
Komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arthrex 3500 zł

Co to są skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu?

Tłuszcz kojarzy się z czymś, czego chcemy się pozbyć. Tymczasem jest to również obok krwi naturalny rezerwuar komórek macierzystych.

Zawie­ra­ją one natu­ral­ne czyn­ni­ki wzro­stu, które mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przy:

 • bliznach,
 • łysie­niu,
 • zmarszcz­kach,
 • rozstę­pach,
 • ranach,
 • zwyrod­nie­niach stawów.

Ta niepeł­na lista poka­zu­je, jak szero­ką gamę efek­tów można uzyskać. Nie chodzi tylko o popra­wę urody!

Więcej o metodzie Arthex

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex to połą­cze­nie tera­pii osoczem boga­to­płyt­ko­wym z krwi z dzia­ła­niem komó­rek macie­rzy­stych pobra­nych z tłusz­czu. To pozwa­la na skutecz­ną rege­ne­ra­cję tkanek. Efek­ty zabie­gu dale­ko wykra­cza­ją poza samą popra­wę wyglą­du skóry. Meto­da jest stoso­wa­na również w rekon­wa­le­scen­cji spor­tow­ców czy w nowo­cze­snych gabi­ne­tach fizjo­te­ra­peu­tycz­nych i w medy­cy­nie rekonstrukcyjnej.

Komór­ki macie­rzy­ste pozy­ska­ne z tłusz­czu stano­wią inno­wa­cyj­ne rozwią­za­nie w dzie­dzi­nie medy­cy­ny rege­ne­ra­cyj­nej, a system Arth­rex umoż­li­wia ich wyko­rzy­sta­nie na nieosią­gal­ną dotąd skalę. Wyko­rzy­stu­jąc własny tłuszcz pacjen­ta, tech­no­lo­gia ta oferu­je skutecz­ną i bezpiecz­ną meto­dę lecze­nia, odmła­dza­nia i rege­ne­ra­cji różnych części ciała.

Co to są komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu Arthrex?

System Arth­rex wyko­rzy­stu­je specja­li­stycz­ną tech­no­lo­gię do izola­cji komó­rek macie­rzy­stych z tkan­ki tłusz­czo­wej pacjen­ta, co pozwa­la na ich później­sze wyko­rzy­sta­nie w celach medycz­nych i este­tycz­nych. Tkan­ka tłusz­czo­wa jest boga­tym źródłem komó­rek macie­rzy­stych, które mają zdol­ność do rege­ne­ra­cji i napra­wy uszko­dzo­nych tkanek. Proces ten jest mini­mal­nie inwa­zyj­ny i wyko­rzy­stu­je tłuszcz pozy­ska­ny z lipo­suk­cji, zapew­nia­jąc pacjen­tom bezpiecz­ne i natu­ral­ne rozwiązanie.

Jakie są korzy­ści z wyko­rzy­sta­nia komó­rek macie­rzy­stych z tłusz­czu Arthrex?

Natu­ral­na rege­ne­ra­cja: Komór­ki macie­rzy­ste pozy­ska­ne z własne­go tłusz­czu pacjen­ta są w pełni natu­ral­ne, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko odrzu­ce­nia czy reak­cji alergicznych.

Wszech­stron­ność zasto­so­wań: Komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu mogą być stoso­wa­ne w lecze­niu orto­pe­dycz­nym, rege­ne­ra­cji skóry, lecze­niu blizn, a także w popra­wie este­ty­ki i obję­to­ści różnych części ciała, w tym pier­si i pośladków.

Skutecz­ność w rege­ne­ra­cji: Bada­nia wyka­zu­ją, że komór­ki macie­rzy­ste mają wyso­ki poten­cjał w napra­wie i rege­ne­ra­cji uszko­dzo­nych tkanek, co może przy­czy­nić się do szyb­sze­go powro­tu do zdrowia.

Mini­mal­nie inwa­zyj­ny zabieg: Proce­du­ra wyko­rzy­stu­ją­ca komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu jest mniej inwa­zyj­na niż trady­cyj­ne meto­dy chirur­gicz­ne, co wiąże się z krót­szym czasem rekonwalescencji.

Dla kogo jest pole­ca­ny zabieg komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi z tłusz­czu Arthrex?

Zabieg jest szcze­gól­nie pole­ca­ny osobom szuka­ją­cym skutecz­nych metod rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia, a także tym, którzy pragną popra­wić este­ty­kę swoje­go ciała natu­ral­ny­mi meto­da­mi. Jest to dosko­na­ła opcja dla pacjen­tów poszu­ku­ją­cych alter­na­ty­wy dla synte­tycz­nych wypeł­nia­czy czy inwa­zyj­nych proce­dur chirurgicznych.

Podsu­mo­wa­nie

Komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu Arth­rex otwie­ra­ją nowe możli­wo­ści w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej i este­tycz­nej, oferu­jąc pacjen­tom natu­ral­ne, bezpiecz­ne i skutecz­ne rozwią­za­nie. Dzię­ki tej nowo­cze­snej tech­no­lo­gii możli­wa jest rege­ne­ra­cja i odmła­dza­nie ciała bez długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji i z mini­mal­nym ryzy­kiem powi­kłań. Wyko­rzy­sta­nie własnych komó­rek macie­rzy­stych pacjen­ta stano­wi przy­szło­ścio­we podej­ście do lecze­nia i este­ty­ki ciała, dając nadzie­ję na lepszą jakość życia i zado­wo­le­nie z własne­go wyglądu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Spersonalizowane

Pobie­ra­my Twoje komór­ki, to Ty decy­du­jesz, jaki efekt chcesz osią­gnąć. Wszyst­ko to bez anty­ko­agu­lan­tów i akty­wa­to­rów chemicznych.

Wszechstronne

Na chore stawy, posza­rza­łą cerę, blizny czy łysie­nie? Ty decydujesz.

Proste

Mimo, że sama tech­no­lo­gia jest zaawan­so­wa­na, zabieg wyko­ny­wa­ny jest szyb­ko i w czasie jednej sesji.

Częste pytania

 • Czy to boli?

  W prze­ci­wień­stwie do niektó­rych podob­nych metod, podczas zabie­gu skon­cen­tro­wa­ny­mi komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi z tłusz­czu – Arth­rex nie odczu­wasz bólu ani pieczenia!

 • Czy to bezpieczne?

  Tera­pia skon­cen­tro­wa­ny­mi komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi z tłusz­czu – Arth­rex jest bada­na na całym świe­cie nie tylko w bran­ży medy­cy­ny este­tycz­nej, ale też w sporcie, fizjo­te­ra­pii czy medy­cy­nie rekon­struk­cyj­nej na różne­go typu tkan­kach. To daje duże bezpie­czeń­stwo, a fakt, że otrzy­mu­jesz własne komór­ki bez żadnych dodat­ków spra­wia, że meto­da jest jesz­cze bardziej skuteczna.

 • Czy można wykonać serię zabiegów?

  Tak, pole­ca się wyko­na­nie serii 3–6 zabie­gów dla efek­tów, które długo się utrzy­mu­ją i są napraw­dę spek­ta­ku­lar­ne. Przy mniej poważ­nych proble­mach skór­nych można poprze­stać na 1–2 zabie­gach w serii.

Przeciwwskazania

 • proble­my z krze­pli­wo­ścią krwi,
 • ciąża i laktacja,
 • nowo­two­ry,
 • choro­by krwi.

Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex krok po kroku

1

Naturalny skład

To sama natu­ra – w końcu skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex pocho­dzą od Ciebie!

2

Efekt na długo

Czyn­ni­ki wzro­stu z komó­rek macie­rzy­stych z tłusz­czu stop­nio­wo uwal­nia­ją swoją moc.

3

Tylko jeden zabieg

Proce­du­ra pobra­nia i poda­nia komó­rek macie­rzy­stych Arth­rex zamy­ka się w jednym zabie­gu. To więk­sze bezpie­czeń­stwo i steryl­ność, a Ty oszczę­dzasz czas.

4

Bez rekonwalescencji

Po zabie­gu idziesz do domu i wkrót­ce widzisz pierw­sze efek­ty, które nasi­la­ją się z czasem.

Arthrex okiem eksperta

90%

2 strzy­kaw­ki

Unikal­ny system pozwa­la na steryl­ną sepa­ra­cję frak­cji i od razu – poda­nie osocza.

80%

30 proc.

O tyle skra­ca czas rekon­wa­le­scen­cji, jeśli zabieg skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex jest prze­pro­wa­dza­ny razem z tera­pią laserową.

Jak działają skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex

11

Przygotowanie do zabiegu

Podczas konsul­ta­cji omówi­cie z leka­rzem, gdzie ma być poda­ne osocze i jakie­go efek­tu tera­peu­tycz­ne­go ocze­ku­jesz. Dosta­niesz zale­ce­nia odno­śnie ewen­tu­al­nych badań.

22

Pierwsza faza

Zosta­je pobra­na od Ciebie niewiel­ka ilość krwi.

33

Druga faza

Osocze jest sepa­ro­wa­ne i odwi­ro­wy­wa­ne w obie­gu zamkniętym.

44

Trzecia faza

Poda­nie osocza w miej­sce zabiegowe.

55

Efekty

Proces odno­wy skóry zaczy­na nastę­po­wać od razu, nie musisz prze­cho­dzić rekonwalescencji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry