Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex

Cennik

Komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arthrex 3500 zł

Co to są skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu?

Tłuszcz kojarzy się z czymś, czego chcemy się pozbyć. Tymczasem jest to również obok krwi naturalny rezerwuar komórek macierzystych.

Zawie­ra­ją one natu­ral­ne czyn­ni­ki wzro­stu, które mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przy:

 • bliznach,
 • łysie­niu,
 • zmarszcz­kach,
 • rozstę­pach,
 • ranach,
 • zwyrod­nie­niach stawów.

Ta niepeł­na lista poka­zu­je, jak szero­ką gamę efek­tów można uzyskać. Nie chodzi tylko o popra­wę urody!

Więcej o metodzie Arthex

Skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex to połą­cze­nie tera­pii osoczem boga­to­płyt­ko­wym z krwi z dzia­ła­niem komó­rek macie­rzy­stych pobra­nych z tłusz­czu. To pozwa­la na skutecz­ną rege­ne­ra­cję tkanek. Efek­ty zabie­gu dale­ko wykra­cza­ją poza samą popra­wę wyglą­du skóry. Meto­da jest stoso­wa­na również w rekon­wa­le­scen­cji spor­tow­ców czy w nowo­cze­snych gabi­ne­tach fizjo­te­ra­peu­tycz­nych i w medy­cy­nie rekonstrukcyjnej.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Spersonalizowane

Pobie­ra­my Twoje komór­ki, to Ty decy­du­jesz, jaki efekt chcesz osią­gnąć. Wszyst­ko to bez anty­ko­agu­lan­tów i akty­wa­to­rów chemicznych.

Wszechstronne

Na chore stawy, posza­rza­łą cerę, blizny czy łysie­nie? Ty decydujesz.

Proste

Mimo, że sama tech­no­lo­gia jest zaawan­so­wa­na, zabieg wyko­ny­wa­ny jest szyb­ko i w czasie jednej sesji.

Częste pytania

 • Czy to boli?

  W prze­ci­wień­stwie do niektó­rych podob­nych metod, podczas zabie­gu skon­cen­tro­wa­ny­mi komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi z tłusz­czu – Arth­rex nie odczu­wasz bólu ani pieczenia!

 • Czy to bezpieczne?

  Tera­pia skon­cen­tro­wa­ny­mi komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi z tłusz­czu – Arth­rex jest bada­na na całym świe­cie nie tylko w bran­ży medy­cy­ny este­tycz­nej, ale też w sporcie, fizjo­te­ra­pii czy medy­cy­nie rekon­struk­cyj­nej na różne­go typu tkan­kach. To daje duże bezpie­czeń­stwo, a fakt, że otrzy­mu­jesz własne komór­ki bez żadnych dodat­ków spra­wia, że meto­da jest jesz­cze bardziej skuteczna.

 • Czy można wykonać serię zabiegów?

  Tak, pole­ca się wyko­na­nie serii 3–6 zabie­gów dla efek­tów, które długo się utrzy­mu­ją i są napraw­dę spek­ta­ku­lar­ne. Przy mniej poważ­nych proble­mach skór­nych można poprze­stać na 1–2 zabie­gach w serii.

Przeciwwskazania

 • proble­my z krze­pli­wo­ścią krwi,
 • ciąża i laktacja,
 • nowo­two­ry,
 • choro­by krwi.

Skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex krok po kroku

1

Naturalny skład

To sama natu­ra – w końcu skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex pocho­dzą od Ciebie!

2

Efekt na długo

Czyn­ni­ki wzro­stu z komó­rek macie­rzy­stych z tłusz­czu stop­nio­wo uwal­nia­ją swoją moc.

3

Tylko jeden zabieg

Proce­du­ra pobra­nia i poda­nia komó­rek macie­rzy­stych Arth­rex zamy­ka się w jednym zabie­gu. To więk­sze bezpie­czeń­stwo i steryl­ność, a Ty oszczę­dzasz czas.

4

Bez rekonwalescencji

Po zabie­gu idziesz do domu i wkrót­ce widzisz pierw­sze efek­ty, które nasi­la­ją się z czasem.

Arthrex okiem eksperta

90%

2 strzy­kaw­ki

Unikal­ny system pozwa­la na steryl­ną sepa­ra­cję frak­cji i od razu – poda­nie osocza.

80%

30 proc.

O tyle skra­ca czas rekon­wa­le­scen­cji, jeśli zabieg skon­cen­tro­wa­ne komór­ki macie­rzy­ste z tłusz­czu – Arth­rex jest prze­pro­wa­dza­ny razem z tera­pią laserową.

Jak działają skoncentrowane komórki macierzyste z tłuszczu – Arthrex

11

Przygotowanie do zabiegu

Podczas konsul­ta­cji omówi­cie z leka­rzem, gdzie ma być poda­ne osocze i jakie­go efek­tu tera­peu­tycz­ne­go ocze­ku­jesz. Dosta­niesz zale­ce­nia odno­śnie ewen­tu­al­nych badań.

22

Pierwsza faza

Zosta­je pobra­na od Ciebie niewiel­ka ilość krwi.

33

Druga faza

Osocze jest sepa­ro­wa­ne i odwi­ro­wy­wa­ne w obie­gu zamkniętym.

44

Trzecia faza

Poda­nie osocza w miej­sce zabiegowe.

55

Efekty

Proces odno­wy skóry zaczy­na nastę­po­wać od razu, nie musisz prze­cho­dzić rekonwalescencji.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry