Stymulatory tkankowe: Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill, Sunekos

Cennik

Jalupro600 zł
Ellan­se1400 zł
Profhilo1400 zł
Line­ra­se1200 zł
Nucle­ofill Strong800 zł
Nucle­ofill Eyes900 zł
Lumi Eyes700 zł
Sune­kos 200800 zł
infuzja tlenowa lódź

Czym są stymulatory tkankowe?

Stymulatory tkankowe pobudzają skórę do odnowy i regeneracji na poziomie komórkowym.

Wspo­ma­ga­ją produk­cję elasty­ny i prowa­dzą do zagęsz­cze­nia owalu twarzy i jej poszcze­gól­nych części. Mogą uzupeł­niać lub zastę­po­wać stoso­wa­nie wypełniaczy.

Więcej o stymulatorach tkankowych

W naszym gabi­ne­cie masz do wybo­ru pięć stymu­la­to­rów tkankowych:

 • Jalu­pro – amino­kwa­so­wa bio-rewitalizacja.
 • Ellan­se — stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu typu 1.
 • Profhi­lo – zapew­nia rege­ne­ra­cję i odbu­do­wę na długo.
 • Line­ra­se – stymu­lu­je produk­cję nowych fibroplastów.
 • Nucle­ofill – rysy twarzy wyglą­da­ją po nim natu­ral­nie młodo, ale bez sztucz­ne­go efek­tu wypełnienia.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalny efekt

Jeśli boisz się niena­tu­ral­ne­go efek­tu wypeł­nie­nia, stymu­la­to­ry tkan­ko­we są dla Ciebie.

Nowoczesne

Niewie­le gabi­ne­tów ma obok wypeł­nia­czy kilka rodza­jów stymu­la­to­rów tkan­ko­wych, jak Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucleofill.

Bezpieczne

To bezpiecz­ne zabie­gi z niewiel­kim ryzy­kiem wystą­pie­nia jakich­kol­wiek komplikacji.

Częste pytania

 • Czy zabieg stymulatorami tkankowymi boli?

  Zabie­go­wi może towa­rzy­szyć nieprzy­jem­ne uczu­cie, ale nie jest bole­sny, bo prze­pro­wa­dza się go w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Podczas zabie­gu Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill skóra jest nakłuwana.

 • Jak wybrać pomiędzy Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill?

  Wybo­ru doko­nasz wspól­nie ze swoim lekarzem.

 • Jak działają stymulatory tkankowe?

  Pobu­dza­ją skórę do produk­cji kola­ge­nu i fibro­pla­stów, a więc zagęsz­cza­ją opada­ją­ce policz­ki czy skórę pod oczami.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • ciąża i okres laktacji,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • aler­gia.

Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill krok po kroku

1

Wybór

Razem z leka­rzem wybierz­cie, który stymu­la­tor tkan­ko­wy lub jakie połą­cze­nie stymu­la­to­rów będzie najlepsze.

2

Wizyta

Zabieg stymu­la­to­ra­mi tkan­ko­wy­mi pole­ga na nakłu­wa­niu skóry miej­sce przy miejscu.

3

Powtórka

Dla najlep­sze­go efek­tu zale­ca się serię 2–3 zabie­gów w odstę­pie ok. miesią­ca. Później zauwa­żysz coraz więk­szą popra­wę gęsto­ści skóry.

4

Efekt

Efek­ty utrzy­ma­ją się nawet przez 1,5 roku.

Stymulatory tkankowe okiem eksperta

90%

2

Po dwóch sesjach w odstę­pie kilku tygo­dni zoba­czysz pełen efekt.

80%

5

Do wybo­ru masz aż 5 różnych stymu­la­to­rów tkan­ko­wych – to więcej, niż w więk­szo­ści gabinetów.

Jak działają stymulatory tkankowe?

11

Przygotowanie do zabiegu

Podczas konsul­ta­cji razem z leka­rzem wybie­rze­cie stymu­la­tor tkan­ko­wy spośród Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se i Nucleofill.

22

Pierwsza faza

Na oczysz­czo­ną skórę twarzy nakła­da­ny jest żel znieczulający.

33

Druga faza

Gdy znie­czu­le­nie zacznie dzia­łać, skóra zacznie być nakłu­wa­na miej­sce przy miej­scu. Nic nie poczujesz.

44

Trzecia faza

Na koniec wyko­nu­je się deli­kat­ny masaż skóry, by substan­cje dobrze się rozprowadziły.

55

Kolejny zabieg

Kolej­ny zabieg możesz wyko­nać po ok. miesiącu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry