Stymulatory tkankowe: Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill, Sunekos, Juvelook, Leninsa, Biostymulacja Pluryal, Tropokolagen Guna, HArmonyCa, Juvederm Volite

Cennik

ZabiegCena
Nucle­ofill Strong800 zł
Nucle­ofill Eyes900 zł
Juve­lo­ok1 zabieg pod oczy — 1000 zł, 1 zabieg na szyję — 1800 zł
Sune­kos 200800 zł
Lenin­sa1 zabieg ( stan­dar­do­wy ) — 1400 zł 1 zabieg podwój­na dawka — 2800 zł
Plury­al Silk1300 zł
Plury­al Densify1300 zł
Tropo­ko­la­gen3 fiol­ki — 1000 zł
Tropo­ko­la­gen GunaOkoli­ca oczu 500 zl Cała twarz — 100 zł , Twarz i szyja — 1600 zł , Dłonie — 1000 zł
HArmo­ny­Ca2800 zł
Juve­derm Volite1 amp — 1300 zł , 2 amp — 2200 zł
infuzja tlenowa lódź

Czym są stymulatory tkankowe?

Stymulatory tkankowe pobudzają skórę do odnowy i regeneracji na poziomie komórkowym.

Wspo­ma­ga­ją produk­cję elasty­ny i prowa­dzą do zagęsz­cze­nia owalu twarzy i jej poszcze­gól­nych części. Mogą uzupeł­niać lub zastę­po­wać stoso­wa­nie wypełniaczy.

Więcej o stymulatorach tkankowych

W naszym gabi­ne­cie masz do wybo­ru pięć stymu­la­to­rów tkankowych:

 • Jalu­pro – amino­kwa­so­wa bio-rewitalizacja.
 • Ellan­se — stymu­lu­je produk­cję kola­ge­nu typu 1.
 • Profhi­lo – zapew­nia rege­ne­ra­cję i odbu­do­wę na długo.
 • Line­ra­se – stymu­lu­je produk­cję nowych fibroplastów.
 • Nucle­ofill – rysy twarzy wyglą­da­ją po nim natu­ral­nie młodo, ale bez sztucz­ne­go efek­tu wypełnienia.

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we: Prze­łom w odmła­dza­niu skóry

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we stano­wią nową erę w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­jąc inno­wa­cyj­ne i skutecz­ne rozwią­za­nie dla osób pragną­cych popra­wić jakość swojej skóry, zwięk­szyć jej jędr­ność oraz zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia. Ta zaawan­so­wa­na meto­da rege­ne­ra­cji i odmła­dza­nia skóry zysku­je na popu­lar­no­ści dzię­ki swojej zdol­no­ści do natu­ral­nej stymu­la­cji proce­sów rege­ne­ra­cyj­nych w orga­ni­zmie, co prze­kła­da się na długo­trwa­łe i widocz­ne efekty.

Jak dzia­ła­ją stymu­la­to­ry tkankowe?

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we to prepa­ra­ty, które po wpro­wa­dze­niu do skóry inicju­ją proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne i odbu­do­wu­ją­ce na pozio­mie komór­ko­wym. Dzia­ła­ją poprzez stymu­la­cję produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny – białek odpo­wie­dzial­nych za elastycz­ność, napię­cie i młodzień­czy wygląd skóry. W prze­ci­wień­stwie do trady­cyj­nych metod odmła­dza­nia, które często pole­ga­ją na dostar­cza­niu zewnętrz­nych substan­cji wypeł­nia­ją­cych, stymu­la­to­ry tkan­ko­we mobi­li­zu­ją natu­ral­ne zdol­no­ści orga­ni­zmu do samoregeneracji.

Zale­ty stymu­la­to­rów tkankowych

 • Natu­ral­ne efek­ty: Stymu­la­to­ry tkan­ko­we pozwa­la­ją na uzyska­nie natu­ral­nie wyglą­da­ją­cych rezul­ta­tów, zacho­wu­jąc rysy twarzy i unika­jąc efek­tu “nadmier­nie wypeł­nio­nej” skóry.
 • Długo­trwa­ła popra­wa jako­ści skóry: Efek­ty zabie­gów są długo­trwa­łe, ponie­waż stymu­lo­wa­na jest natu­ral­na produk­cja kola­ge­nu, co spra­wia, że skóra dłużej zacho­wu­je młodzień­czy wygląd.
 • Wszech­stron­ność: Stymu­la­to­ry tkan­ko­we mogą być stoso­wa­ne na różnych obsza­rach ciała, nie tylko na twarzy, ale również na szyi, dekol­cie czy dłoniach, miej­scach, gdzie ozna­ki starze­nia są szcze­gól­nie widoczne.
 • Mini­mal­ne ryzy­ko: Zabie­gi z użyciem stymu­la­to­rów tkan­ko­wych są bezpiecz­ne i charak­te­ry­zu­ją się mini­mal­nym ryzy­kiem niepo­żą­da­nych reakcji.
 • Krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji: W porów­na­niu z inwa­zyj­ny­mi meto­da­mi chirur­gicz­ny­mi, stymu­la­to­ry tkan­ko­we oferu­ją krót­ki okres rekon­wa­le­scen­cji, co ozna­cza szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.

Ideal­ne rozwią­za­nie dla każdego

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we są ideal­ne dla osób w każdym wieku, które chcą popra­wić jakość swojej skóry bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Są to prepa­ra­ty pole­ca­ne zarów­no dla osób zauwa­ża­ją­cych pierw­sze ozna­ki starze­nia, jak i dla tych, którzy pragną zinten­sy­fi­ko­wać efek­ty wcze­śniej prze­pro­wa­dzo­nych zabie­gów estetycznych.

Stymu­la­to­ry tkan­ko­we repre­zen­tu­ją przy­szłość w dzie­dzi­nie odmła­dza­nia skóry, oferu­jąc skutecz­ne, bezpiecz­ne i przede wszyst­kim natu­ral­ne rozwią­za­nie dla każde­go, kto pragnie cieszyć się zdro­wą, jędr­ną i młodo wyglą­da­ją­cą skórą. Zapra­sza­my do skorzy­sta­nia z konsul­ta­cji w naszym centrum medy­cy­ny este­tycz­nej, aby dowie­dzieć się więcej o możli­wo­ściach, jakie oferu­ją stymu­la­to­ry tkan­ko­we, i rozpo­cząć swoją drogę do pięk­nej, odmło­dzo­nej skóry.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalny efekt

Jeśli boisz się niena­tu­ral­ne­go efek­tu wypeł­nie­nia, stymu­la­to­ry tkan­ko­we są dla Ciebie.

Nowoczesne

Niewie­le gabi­ne­tów ma obok wypeł­nia­czy kilka rodza­jów stymu­la­to­rów tkan­ko­wych, jak Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucleofill.

Bezpieczne

To bezpiecz­ne zabie­gi z niewiel­kim ryzy­kiem wystą­pie­nia jakich­kol­wiek komplikacji.

Częste pytania

 • Czy zabieg stymulatorami tkankowymi boli?

  Zabie­go­wi może towa­rzy­szyć nieprzy­jem­ne uczu­cie, ale nie jest bole­sny, bo prze­pro­wa­dza się go w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Podczas zabie­gu Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se, Nucle­ofill skóra jest nakłuwana.

 • Jak wybrać pomiędzy Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill?

  Wybo­ru doko­nasz wspól­nie ze swoim lekarzem.

 • Jak działają stymulatory tkankowe?

  Pobu­dza­ją skórę do produk­cji kola­ge­nu i fibro­pla­stów, a więc zagęsz­cza­ją opada­ją­ce policz­ki czy skórę pod oczami.

Przeciwwskazania

 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • ciąża i okres laktacji,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • aler­gia.

Jalupro, Ellanse, Profhilo, Linerase, Nucleofill krok po kroku

1

Wybór

Razem z leka­rzem wybierz­cie, który stymu­la­tor tkan­ko­wy lub jakie połą­cze­nie stymu­la­to­rów będzie najlepsze.

2

Wizyta

Zabieg stymu­la­to­ra­mi tkan­ko­wy­mi pole­ga na nakłu­wa­niu skóry miej­sce przy miejscu.

3

Powtórka

Dla najlep­sze­go efek­tu zale­ca się serię 2–3 zabie­gów w odstę­pie ok. miesią­ca. Później zauwa­żysz coraz więk­szą popra­wę gęsto­ści skóry.

4

Efekt

Efek­ty utrzy­ma­ją się nawet przez 1,5 roku.

Stymulatory tkankowe okiem eksperta

90%

2

Po dwóch sesjach w odstę­pie kilku tygo­dni zoba­czysz pełen efekt.

80%

5

Do wybo­ru masz aż 5 różnych stymu­la­to­rów tkan­ko­wych – to więcej, niż w więk­szo­ści gabinetów.

Jak działają stymulatory tkankowe?

11

Przygotowanie do zabiegu

Podczas konsul­ta­cji razem z leka­rzem wybie­rze­cie stymu­la­tor tkan­ko­wy spośród Jalu­pro, Ellan­se, Profhi­lo, Line­ra­se i Nucleofill.

22

Pierwsza faza

Na oczysz­czo­ną skórę twarzy nakła­da­ny jest żel znieczulający.

33

Druga faza

Gdy znie­czu­le­nie zacznie dzia­łać, skóra zacznie być nakłu­wa­na miej­sce przy miej­scu. Nic nie poczujesz.

44

Trzecia faza

Na koniec wyko­nu­je się deli­kat­ny masaż skóry, by substan­cje dobrze się rozprowadziły.

55

Kolejny zabieg

Kolej­ny zabieg możesz wyko­nać po ok. miesiącu.

Biosty­mu­la­tor tkan­ko­wy do twarzy
mezoterapia kolagenowa w Łodzi
Rewi­ta­li­za­cja skóry tropokolagenem
Hybry­do­wy biosty­mu­la­tor tkankowy
Odmła­dza­nie skóry, reduk­cja zmarszczek
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry