Trichoskopia FotoFinder leviacam

Cennik

ZabiegCena
Kompu­te­ro­wa diagno­sty­ka łysienia450 zł
zdalne badanie wlosow

Czym jest trichoskopia FotoFinder leviacam?

FotoFinder leviacam — szybkie badanie stanu włosów

Bada­nie stanu włosów i skóry głowy za pomo­cą specjal­nych urzą­dzeń ma wiele zalet. Foto­Fin­der levia­cam umoż­li­wia dokład­ne zbada­nie skóry i struk­tu­ry włosów. W zależ­no­ści od oglą­da­nej zmia­ny i struk­tur, levia­cam daje możli­wość obra­zo­wa­nia w trybie immer­syj­nym lub w świe­tle spola­ry­zo­wa­nym w stałym 20-krot­nym powięk­sze­niu optycz­nym wraz z opcją 70-krot­ne­go powięk­sza­nia cyfrowego.

W naszej klinice istnieje możliwość zdalnej diagnozy w TrichoLab.

Sprawdź, jak dzia­ła kame­ra.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Nowoczesna technologia w dobrej cenie

Do syste­mu lekarz wpro­wa­dza dane pacjen­ta, który jest diagno­zo­wa­ny. Następ­nie specja­li­sta rozpo­czy­na bada­nia. Jego zada­niem jest odpo­wied­nie usta­wie­nie kame­ry, tak aby dawa­ła odczyt wyso­kiej jako­ści. Obraz z kame­ry poja­wia się na ekra­nie kompu­te­ra. Istnie­je kilka metod na odczy­ty­wa­nie zapi­sów kamery.

Komfort

Za pomo­cą specjal­ne­go narzę­dzia ofero­wa­ne­go przez niemiec­ką firmę Foto­Fin­der można już dziś spraw­dzić, jaki jest stan włosów oraz co może być przy­czy­ną łysienia.

Wskazania

Foto­Fin­der poma­ga nie tylko w diagno­zo­wa­niu chorób włosów, ale także wykry­wa­niu znamion. Pole­ca­ny jest pacjen­tom, którzy chcą zadbać o swoje zdro­wie i spraw­dzić, w jakim stanie są znamio­na, czy zagra­ża­ją one życiu albo zdro­wiu. Szyb­kie wykry­cie niepra­wi­dło­wo­ści skór­nych poma­ga w lecze­niu i odpo­wied­niej diagnozie.

Przebieg badania

System umoż­li­wia korzy­sta­nie z opro­gra­mo­wa­nia Tricho­LAB snap, prze­pro­wa­dza­ją­ce­go użyt­kow­ni­ka krok po kroku przez bada­nie tricho­sko­po­we, a następ­nie skorzy­sta­nia z usłu­gi zdal­nej diagno­zy TrichoLAB.

Zalety kamery

  • najlżej­szy (220 gramów), wyso­ko­wy­daj­ny system na rynku
  • łączy w sobie możli­wość obra­zo­wa­nia w trybie immer­syj­nym oraz spolaryzowanym
  • Kame­ra posia­da 20-krot­ne powięk­sze­nie z możli­wo­ścią 70-krot­ne­go powięk­sze­nia cyfrowego
  • Precy­zja, z jaką dzia­ła poma­ga usta­lić przy­czy­nę dane­go scho­rze­nia bądź je wykryć

Bada­nie jest całko­wi­cie bezbo­le­sne, pole­ga na przy­ło­że­niu mikro­ka­me­ry do skóry głowy. Na ekra­nie kompu­te­ra widzi­my obraz powięk­szo­ny 200 krot­nie, dlate­go też żaden szcze­gół czy problem skór­ny nie jest w stanie nam umknąć.

Efekty

Diagno­za z użyciem mikro­ka­me­ry dostar­cza nam wielu niezbęd­nych infor­ma­cji oraz poma­ga w iden­ty­fi­ka­cji różnych scho­rzeń owło­sio­nej skóry głowy i wnikli­wej ocenie stanu cebu­lek i miesz­ków włosowych.

Trichoskopia FotoFinder Leviacam okiem eksperta

100%

Bezpie­czeń­stwo

Zabieg jest bezinwazyjny.

100%

Zale­ty badania

  • Komplek­so­wa diagno­za chorób skóry włosów
  • Ocena łody­gi włosów, miesz­ków i ujścia, co umoż­li­wia wdro­że­nie odpo­wied­nie­go lecze­nia chorób
  • Precy­zja — precy­zyj­ne bada­nie za pomo­cą najnow­szej technologii

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry