Tropokolagen Guna

Cennik

ZabiegCena
Okoli­ca oczu500 zl
Cała twarz1000 zł
Twarz i szyja1600 zł
Dłonie1000 zł
mezoterapia kolagenowa w Łodzi

Czym jest Tropokolagen Guna?

Tropokolagen podawany iniekcyjnie — ujędrnianie, leczenie blizn, rozstępów, ran

Kola­gen to biał­ko, które wystę­pu­je natu­ral­nie w ludz­kim orga­ni­zmie. Stano­wi podsta­wo­wy budu­lec skóry właści­wej i to właśnie w niej jest produ­ko­wa­ne. Odpo­wia­da­ją za to komór­ki tkan­ki łącz­nej – fibro­bla­sty – które regu­lu­ją również rozkład kola­ge­nu. Równo­wa­ga pomię­dzy synte­zą i degra­da­cją tej substan­cji jest jednym z kluczo­wych czyn­ni­ków warun­ku­ją­cych jędr­ność i sprę­ży­stość skóry. Nieste­ty balans ten zosta­je zachwia­ny przez natu­ral­ny proces starze­nia. Naru­szyć go mogą również inne nieko­rzyst­ne czyn­ni­ki zewnętrz­ne, takie jak ekspo­zy­cja na promie­nie UV czy wolne rodniki.

W proce­sie synte­zy kola­ge­nu powsta­je tropo­ko­la­gen typu I, który z czasem dojrze­wa do posta­ci osta­tecz­nej. Tropo­ko­la­gen typu I można uzyskać również w labo­ra­to­rium i stoso­wać jako prepa­rat medycz­ny do usuwa­nia skut­ków starze­nia się tkanek. Zabieg wyko­nu­je się meto­dą mezo­te­ra­pii, czyli ostrzy­ki­wa­nia skóry przy użyciu mikroigieł.

Tropo­ko­la­gen typu I poma­ga regu­lo­wać zależ­no­ści pomię­dzy synte­zą i degra­da­cją kola­ge­nu, zbli­ża­jąc je do pożą­da­nej równo­wa­gi. Zabieg umoż­li­wia pozby­wa­nie się takich proble­mów este­tycz­nych, jak:

 • utra­ta jędr­no­ści skóry zwią­za­na z wiekiem lub reduk­cją tkan­ki tłuszczowej,
 • obja­wy starze­nia się skóry twarzy, szyi i dekol­tu, dłoni oraz ciała,
 • lokal­ne nadmia­ry tkan­ki tłusz­czo­wej w obrę­bie twarzy i ciała,
 • zmarszcz­ki zwią­za­ne z wiekiem i foto­sta­rze­niem się skóry,
 • nadmier­ne napię­cie mięśni mimicz­nych i mięśni szyi,
 • utra­ta elastycz­no­ści i napię­cia mięśni szyi,
 • wypa­da­nie włosów,
 • blizny i rozstępy,
 • cellu­lit.

Rege­ne­ra­cja włókien kola­ge­no­wych umoż­li­wia również skutecz­ne zwal­cza­nie bólu zwią­za­ne­go np. ze zwyrod­nie­nia­mi stawów czy uraza­mi struk­tur kostno-stawowych.

Tropo­ko­la­gen GUNA to zaawan­so­wa­ny prepa­rat zawie­ra­ją­cy tropo­ko­la­gen, czyli najprost­szą formę kola­ge­nu, która jest podsta­wo­wym budul­cem skóry, kości, ścię­gien i więk­szo­ści tkanek łącz­nych w orga­ni­zmie czło­wie­ka. Dzię­ki swoim unikal­nym właści­wo­ściom, tropo­ko­la­gen GUNA stymu­lu­je skórę do rege­ne­ra­cji, wspo­ma­ga­jąc natu­ral­ne proce­sy napraw­cze i odmładzające.

Korzy­ści z zasto­so­wa­nia Tropo­ko­la­ge­nu GUNA

 1. Rege­ne­ra­cja skóry: Stymu­lu­je produk­cję nowe­go kola­ge­nu, co przy­czy­nia się do rege­ne­ra­cji skóry na pozio­mie komórkowym.
 2. Reduk­cja zmarsz­czek: Efek­tyw­nie wygła­dza drob­ne linie i zmarszcz­ki, przy­wra­ca­jąc skórze młodzień­czy wygląd.
 3. Popra­wa elastycz­no­ści: Zwięk­sza elastycz­ność i jędr­ność skóry, zapo­bie­ga­jąc jej wiotczeniu.
 4. Inten­syw­ne nawil­że­nie: Nawil­ża skórę od wewnątrz, zapew­nia­jąc jej zdro­wy wygląd i blask.
 5. Bezpiecz­na i natu­ral­na meto­da: Wyko­rzy­stu­je natu­ral­ne skład­ni­ki, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i efek­tów ubocznych.

Dla kogo jest Tropo­ko­la­gen GUNA?

Tera­pia tropo­ko­la­ge­nem GUNA jest prze­zna­czo­na dla osób, które chcą popra­wić stan swojej skóry, zredu­ko­wać ozna­ki starze­nia oraz zwięk­szyć jej elastycz­ność i nawil­że­nie. Jest to dosko­na­ła opcja zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku, którzy pragną cieszyć się zdro­wą i młodzień­czą skórą.

Jak prze­bie­ga tera­pia Tropo­ko­la­ge­nem GUNA?

Tera­pia tropo­ko­la­ge­nem GUNA rozpo­czy­na się od dokład­nej konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i dobie­rze odpo­wied­ni plan tera­pii. Następ­nie, za pomo­cą drob­nych iniek­cji, prepa­rat jest apli­ko­wa­ny bezpo­śred­nio w obsza­rze wyma­ga­ją­cym rege­ne­ra­cji. Zabieg jest zazwy­czaj szyb­ki, bezbo­le­sny i nie wyma­ga specjal­ne­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty są widocz­ne już po pierw­szych sesjach, a pełne rezul­ta­ty ujaw­nia­ją się w miarę konty­nu­acji terapii.

Podsu­mo­wa­nie

Tropo­ko­la­gen GUNA oferu­je inno­wa­cyj­ne i natu­ral­ne podej­ście do odmła­dza­nia i rege­ne­ra­cji skóry. Dzię­ki swoim rege­ne­ra­cyj­nym właści­wo­ściom, jest w stanie skutecz­nie popra­wić wygląd i kondy­cję skóry, redu­ku­jąc ozna­ki starze­nia i zapew­nia­jąc inten­syw­ne nawil­że­nie. Tera­pia ta jest bezpiecz­na, efek­tyw­na i dosto­so­wa­na do indy­wi­du­al­nych potrzeb każde­go pacjen­ta, co czyni ją atrak­cyj­ną alter­na­ty­wą dla trady­cyj­nych metod odmła­dza­nia skóry. Jeśli poszu­ku­jesz skutecz­ne­go sposo­bu na popra­wę wyglą­du swojej skóry, tropo­ko­la­gen GUNA może być dosko­na­łym wyborem

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg nie nale­ży do bardzo drogich. Trwa rela­tyw­nie krót­ko, a jego efek­ty – wyraź­ne odmło­dze­nie skóry i zmniej­sze­nie widocz­no­ści niedo­sko­na­ło­ści – są widocz­ne na pierw­szy rzut oka.

Bezpieczeństwo

Iniek­cja tropo­ko­la­ge­nu jest zabie­giem mało­in­wa­zyj­nym, a dzię­ki temu bezpiecznym.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, aby zapew­nić pacjen­to­wi maksy­mal­ny komfort.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Zabieg jest bezbo­le­sny. Wyko­nu­je się go z zasto­so­wa­niem znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w formie specjal­ne­go żelu lub kremu poda­wa­ne­go na skórę.

 • Jak długo trwa zabieg?

  W zależ­no­ści od rozle­gło­ści miej­sca zabie­go­we­go, mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa tropo­ko­la­ge­nem typu I może trwać od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty mezo­te­ra­pii mikro­igło­wej tropo­ko­la­ge­nem typu I są trwa­łe przy regu­lar­nym powta­rza­niu sesji zabiegowych.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • aktyw­ne infek­cje skórne,
 • choro­ba nowotworowa,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • skłon­ność do bliznowców,
 • przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.

Mezoterapia tropokolagenem typu I krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem proce­du­ry jest konsul­ta­cja wstęp­na z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej. Celem jest omówie­nie pożą­da­nych efek­tów zabie­gu i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do jego przeprowadzenia.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz ostrzy­ku­je skórę pacjen­ta, wyko­nu­jąc nakłu­cia co  2–3 cm. Przy każdym wkłu­ciu poda­je 0,1–0,2 ml preparatu.

3

Kolejne zabiegi

Mezo­te­ra­pię mikro­igło­wą zale­ca się wyko­ny­wać w serii, a następ­nie regu­lar­nie, co kilka miesię­cy, prze­pro­wa­dzać zabie­gi przypominające.

4

Konsultacja kończąca

Tuż po zabie­gu nie jest wyma­ga­na konsul­ta­cja kończą­ca. Efek­ty tera­pii są ocenia­ne przez leka­rza przed kolej­ną iniekcją.

Mezoterapia tropokolagenem typu I okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Mezo­te­ra­pia tropo­ko­la­ge­nem typu I nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji. Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć natych­miast po opusz­cze­niu gabi­ne­tu. Zale­ce­nia poza­bie­go­we obej­mu­ją unika­nie ekspo­zy­cji na promie­nie UV oraz rezy­gna­cję z base­nu, sauny i kosme­ty­ków o dzia­ła­niu draż­nią­cym przez mini­mum 48 godzin po iniek­cji. W kolej­nych dniach wska­za­ne jest korzy­sta­nie z kremów z filtrem o wyso­kim wskaź­ni­ku SPF.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Mezo­te­ra­pia tropo­ko­la­ge­nem typu I może być wyko­na­na jedno­ra­zo­wo. Dla osią­gnię­cia opty­mal­nych rezul­ta­tów tera­pii zale­ca się jednak prze­pro­wa­dze­nie kilku sesji zabiegowych.

Jak działa zabieg?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przy­go­to­wa­nie do mezo­te­ra­pii obej­mu­je dokład­ne oczysz­cze­nie skóry w miej­scu zabiegowym.

22

Pierwsza faza

Zabieg rozpo­czy­na się od poda­nia pacjen­to­wi znie­czu­le­nia miejscowego.

33

Druga faza

Skóra pacjen­ta w miej­scu zabie­go­wym jest ostrzy­ki­wa­na prepa­ra­tem medycz­nym z zawar­to­ścią tropo­ko­la­ge­nu typu I.

44

Trzecia faza

Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć od razu po zakoń­cze­niu zabiegu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry