Unoszenie i modelowanie policzków kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym Juvederm1 ml Juve­derm — 1200 zł
Unosze­nie i mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest unoszenie i modelowanie policzków kwasem hialuronowym?

Doskonałym sposobem na unoszenie policzków, jest modelowanie policzków kwasem hialuronowym.

Zabieg ten powstrzy­mu­je ozna­ki starze­nia, wyrów­nu­je kolo­ryt skóry, wypeł­nia i mode­lu­je zapad­nię­te policz­ki, a także popra­wia owal twarzy.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • uwydat­nie­nie kości policzkowych,
 • mode­lo­wa­nie policzków,
 • kontu­ro­wa­nie zary­su żuchwy,
 • wypeł­nie­nie „doli­ny łez”,
 • wyrów­na­nie ubyt­ków obję­to­ści twarzy,
 • unosze­nie opada­ją­cych policz­ków tzw. „chomi­ków”.

Mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym to jedna z najbar­dziej pożą­da­nych proce­dur w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­ją­ca spek­ta­ku­lar­ne efek­ty odmło­dze­nia i popra­wy kontu­rów twarzy. Dzię­ki tej niein­wa­zyj­nej meto­dzie możli­we jest uzyska­nie wyraź­nie zary­so­wa­nych policz­ków, co przy­czy­nia się do osią­gnię­cia młod­sze­go wyglą­du i lepszej propor­cji twarzy

Czym jest mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialuronowym?

Mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg este­tycz­ny pole­ga­ją­cy na wstrzyk­nię­ciu specjal­nie dobra­ne­go prepa­ra­tu z kwasem hialu­ro­no­wym w obszar policz­ków. Kwas hialu­ro­no­wy, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cy w orga­ni­zmie substan­cja odpo­wie­dzial­na za nawil­że­nie, jędr­ność i elastycz­ność skóry, pozwa­la na natych­mia­sto­wą popra­wę obję­to­ści oraz mode­lo­wa­nie owalu twarzy.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialuronowym

 1. Odmło­dze­nie twarzy: Zabieg pozwa­la na przy­wró­ce­nie utra­co­nej z wiekiem obję­to­ści policz­ków, co przy­czy­nia się do osią­gnię­cia efek­tu odmłodzenia.
 2. Popra­wa kontu­rów twarzy: Dzię­ki precy­zyj­ne­mu mode­lo­wa­niu policz­ków, można uzyskać bardziej zary­so­wa­ne rysy twarzy i lepszą jej proporcję.
 3. Natych­mia­sto­we i natu­ral­ne efek­ty: Efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu po jego wyko­na­niu, przy czym wyglą­da­ją bardzo naturalnie.
 4. Mini­mal­ne ryzy­ko i szyb­ki powrót do codzien­nych aktyw­no­ści: Zabieg jest bezpiecz­ny, nie wyma­ga długie­go czasu na rekon­wa­le­scen­cję i pozwa­la na szyb­ki powrót do normal­ne­go trybu życia.
 5. Możli­wość korek­ty i odwra­cal­ność efek­tów: W razie potrze­by możli­we jest doko­na­nie korek­ty lub całko­wi­te usunię­cie prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

Dla kogo jest mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialuronowym?

Zabieg mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym jest prze­zna­czo­ny dla osób, które pragną popra­wić kontu­ry swojej twarzy, przy­wró­cić jej młodzień­czą obję­tość oraz zniwe­lo­wać ozna­ki starze­nia. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych alter­na­ty­wy dla bardziej inwa­zyj­nych metod odmła­dza­nia, takich jak lifting twarzy.

Jak prze­bie­ga zabieg mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialuronowym?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry oraz ocze­ki­wa­nia pacjen­ta. Następ­nie, po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, specja­li­sta wstrzy­ku­je kwas hialu­ro­no­wy w wybra­ne obsza­ry policz­ków, używa­jąc cien­kich igieł lub kaniul. Proce­du­ra trwa zazwy­czaj około 30–60 minut, a jej efek­ty są widocz­ne natych­miast po zakoń­cze­niu zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­ny sposób na osią­gnię­cie młod­sze­go wyglą­du i popra­wę kontu­rów twarzy bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirur­gicz­nym. Zabieg ten oferu­je szyb­kie, natu­ral­ne efek­ty i jest dobrze tole­ro­wa­ny przez pacjen­tów. Aby zapew­nić sobie bezpie­czeń­stwo i satys­fak­cjo­nu­ją­ce rezul­ta­ty, ważne jest, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny estetycznej.

Modelowanie policzków  — co to takiego?

Mode­lo­wa­nie kości policz­ko­wych to zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który cieszy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród osób, które chcą popra­wić wygląd swojej twarzy. Wypeł­nie­nie obsza­ru kości policz­ko­wych kwasem hialu­ro­no­wym lub inny­mi wypeł­nia­cza­mi pozwa­la na podnie­sie­nie ich obję­to­ści, co nada­je twarzy defi­ni­cji oraz wygła­dza drob­ne zmarszczki.

Jeśli szukasz profe­sjo­nal­ne­go i bezpiecz­ne­go zabie­gu mode­lo­wa­nia kości policz­ko­wych, warto skorzy­stać z usług specja­li­stów w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej. Nasza klini­ka oferu­je pełen zakres usług zwią­za­nych z popra­wą wyglą­du, w tym mode­lo­wa­nie kości policzkowych.

W naszej klini­ce stosu­je­my najnow­sze i najbez­piecz­niej­sze meto­dy wypeł­nia­nia kości policz­ko­wych, zapew­nia­jąc klien­tom zado­wo­le­nie z efek­tów zabie­gu. Nasz zespół skła­da się z doświad­czo­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych specja­li­stów, którzy służą pomo­cą na każdym etapie zabiegu.

Zapra­sza­my do skorzy­sta­nia z naszych usług mode­lo­wa­nia kości policz­ko­wych i ciesze­nia się pięk­ną, odmło­dzo­ną twarzą. Skon­tak­tuj się z nami już dziś, a nasi specja­li­ści dora­dzą Ci, jak najle­piej zadbać o swój wygląd i dobre samopoczucie.

 

Modelowanie policzków — ile ml kwasu hialuronowego?

Ilość kwasu hialu­ro­no­we­go lub inne­go wypeł­nia­cza, które są wstrzy­ki­wa­ne podczas zabie­gu mode­lo­wa­nia kości policz­ko­wych, zale­ży od indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań pacjen­ta oraz od wska­zań leka­rza. Zazwy­czaj stosu­je się od 1 do 3 ml kwasu hialu­ro­no­we­go lub inne­go wypeł­nia­cza na jedną stro­nę twarzy, w zależ­no­ści od stop­nia ubyt­ku tkan­ki tłusz­czo­wej w okoli­cy kości policz­ko­wych oraz od pozio­mu podnie­sie­nia policz­ków, jakie chce się osiągnąć.

Osta­tecz­na ilość wstrzy­ki­wa­ne­go prepa­ra­tu będzie usta­la­na indy­wi­du­al­nie przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej na podsta­wie konsul­ta­cji i oceny stanu skóry oraz struk­tu­ry twarzy pacjen­ta. Przed zabie­giem zawsze omawia­ne są też ocze­ki­wa­nia co do efek­tów, aby lekarz mógł dobrać odpo­wied­nią ilość prepa­ra­tu i zapew­nić jak najlep­sze rezul­ta­ty zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Mode­lo­wa­nie policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym zapew­nia popra­wę owalu twarzy i wypeł­nie­nie zapad­nię­tych policz­ków. Zabieg pozwa­la ujędr­nić i nadać skórze elastycz­no­ści, a także popra­wia napię­cie twarzy. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego efektów.

Bezpieczeństwo

Zabieg unosze­nia i mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym jest niein­wa­zyj­ny i bezpiecz­ny. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Po zabie­gu może poja­wić się deli­kat­ny obrzęk i opuchli­zna. Obja­wy powin­ny ustą­pić po kilku dniach.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu. Zauwa­żyć można popra­wę jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry.  Popra­wia się też jej kształt.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Unie­sie­nie policz­ków trwa od kilku minut do godziny.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu może poja­wić się deli­kat­ne zaczer­wie­nie­nie i niewiel­ki obrzęk w miej­scu zabie­gu. Wszel­kie obja­wy powin­ny ustą­pić w ciągu paru dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres lakta­cji,
 • cukrzy­ca,
 • opryszcz­ka,
 • nowo­two­ry,
 • nosze­nie apara­tu ortodontycznego,
 • choro­by ukła­du odpornościowego.

Unoszenie i modelowanie policzków kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym wpro­wa­dzo­ny zosta­je w wybra­ny obszar na twarzy. Dzię­ki temu ideal­nie wypeł­nia braki w tkan­ce skór­nej i popra­wia wygląd twarzy.

3

Kolejne zabiegi

Pełny efekt zabie­gu widocz­ny jest już po jednej serii. Nie jest koniecz­ne powtórzenie.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Unoszenie i modelowanie policzków kwasem hialuronowym okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu unosze­nia i mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg unosze­nia i mode­lo­wa­nia policz­ków kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg unoszenia i modelowania policzków kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty i umawia pacjen­ta na wizy­tę kontrolną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry