Wolumetria twarzy

Cennik

Kwas hialu­ro­no­wyCena
Neau­via1ml — 800zł
Juvederm1 ml — 1200zł
lifting

Czym jest wolumetria?

Wolumetria  jest zabiegiem, który polega na zmianie konturów twarzy poprzez wprowadzenie wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego.

Co praw­da kwas hialu­ro­no­wy natu­ral­nie wystę­pu­je w orga­ni­zmie każde­go czło­wie­ka, jednak jego stęże­nie z wiekiem jest coraz mniejsze. 

Uzupeł­nie­nie pozio­mu kwasu hialu­ro­no­we­go pozwa­la powstrzy­mać nieko­rzyst­ną zmia­nę owalu twarzy i uzyskać spek­ta­ku­lar­ny efekt este­tycz­ny nawet do kilku­na­stu miesię­cy. Wszel­kie zmia­ny kontu­ru twarzy spowo­do­wa­ne są zapa­da­niem się policz­ków i zwiot­cze­niem skóry. Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy można wyko­nać w przypadku: 

 • zapad­nię­tych policzków, 
 • znacz­nej zmia­ny kontu­ru twarzy, co nega­tyw­nie odbi­ja się na natu­ral­nym wyglądzie,
 • wymo­de­lo­wa­nia policz­ków i tym samym uwydat­nie­nia kości policzkowych,
 • wypeł­nie­nia tzw. doli­ny łez, czyli obsza­ru twarzy tuż pod oczodołami,
 • wyrów­na­nia kontu­ru twarzy po wypad­ku czy chorobie.

Wolumetria — co umożliwia?

Wolu­me­tria umoż­li­wia podcią­gnię­cie policz­ków, zmniej­sze­nie chomicz­ków, popra­wę środ­ko­wej części twarzy, wypeł­nie­nie bruzd noso­wo-wargo­wych, zmniej­sze­nie zmarsz­czek mario­net­ki, wypeł­nie­nie skro­ni, wymo­de­lo­wa­nie brody. Popra­wia owal twarzy, daje efekt odmło­dze­nia i upiększenia.

Wolu­me­tria twarzy to meto­da, która umoż­li­wia ocenę propor­cji i asyme­trii poszcze­gól­nych części twarzy, a także umoż­li­wia dokład­ne okre­śle­nie obję­to­ści poszcze­gól­nych obsza­rów twarzy. Dzię­ki temu zabie­go­wi można uzyskać bardziej propor­cjo­nal­ny i harmo­nij­ny wygląd twarzy, popra­wić jej kontu­ry oraz zmniej­szyć ozna­ki starzenia.

Wolu­me­tria twarzy jest szcze­gól­nie przy­dat­na dla osób, które chcą popra­wić propor­cje swojej twarzy, wypeł­nić bruz­dy i zmarszcz­ki, a także popra­wić ogól­ny wygląd skóry. Meto­da ta umoż­li­wia indy­wi­du­al­ne dosto­so­wa­nie ilości i miej­sca wstrzyk­nię­cia kwasu hialu­ro­no­we­go lub innych wypeł­nia­czy do potrzeb i ocze­ki­wań pacjenta.

Ile się utrzymuje wolumetria?

W zależ­no­ści od wybra­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go zabieg utrzy­mu­je się od 10 do 18 miesięcy.

Czas utrzy­my­wa­nia się efek­tów wolu­me­trii twarzy zale­ży jednak od wielu czyn­ni­ków, w tym od rodza­ju zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu, indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu, a także od obsza­ru, na którym prze­pro­wa­dzo­no zabieg. W zależ­no­ści od tych czyn­ni­ków, efek­ty wolu­me­trii twarzy mogą utrzy­my­wać się od kilku miesię­cy do nawet ponad roku.

Prepa­ra­ty wypeł­nia­ją­ce, takie jak kwas hialu­ro­no­wy, są stop­nio­wo wchła­nia­ne przez orga­nizm, co ozna­cza, że efekt zabie­gu stop­nio­wo słab­nie. W przy­pad­ku wolu­me­trii twarzy, wypeł­nia­cze są zazwy­czaj wstrzy­ki­wa­ne w więk­szych ilościach niż przy poje­dyn­czych zabie­gach na mniej­sze obsza­ry, co może wydłu­żyć czas utrzy­my­wa­nia się efektów.

Osta­tecz­ny czas utrzy­my­wa­nia się efek­tów wolu­me­trii twarzy może być różny w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu, stylu życia pacjen­ta i rodza­ju prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu. W celu utrzy­ma­nia trwa­łych efek­tów, zale­ca się regu­lar­ne wizy­ty kontro­l­ne u leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej oraz odpo­wied­nie nawil­ża­nie i pielę­gna­cję skóry.

Jak przygotować się do wolumetrii?

Przed przy­stą­pie­niem do wolu­me­trii twarzy ważne jest przy­go­to­wa­nie się pacjen­ta. Oto kilka zasad, które warto prze­strze­gać, aby zabieg był jak najsku­tecz­niej­szy i jak najmniej inwazyjny:

 1. Konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej — przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu wolu­me­trii twarzy, warto umówić się na konsul­ta­cję z doświad­czo­nym leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej. Lekarz dokład­nie prze­ba­da pacjen­ta, oceni stan jego skóry oraz dobie­rze odpo­wied­ni prepa­rat wypełniający.
 2. Prze­rwa­nie przyj­mo­wa­nia leków i suple­men­tów diety — przed wolu­me­trią twarzy nale­ży prze­rwać przyj­mo­wa­nie aspi­ry­ny i innych leków z grupy nieste­ro­ido­wych leków prze­ciw­za­pal­nych, a także suple­men­tów diety, które mogą wpły­nąć na krze­pli­wość krwi. Pacjent powi­nien skon­sul­to­wać się z leka­rzem w celu okre­śle­nia, które leki nale­ży prze­rwać i na ile czasu przed zabiegiem.
 3. Unika­nie alko­ho­lu — przed wolu­me­trią twarzy warto unikać spoży­wa­nia alko­ho­lu, który może wpły­nąć na krąże­nie krwi i zwięk­szyć ryzy­ko wystą­pie­nia sinia­ków i obrzęków.
 4. Unika­nie zabie­gów kosme­tycz­nych — przed wolu­me­trią twarzy warto zrezy­gno­wać z innych zabie­gów kosme­tycz­nych, takich jak peelin­gi chemicz­ne, które mogą wpły­nąć na kondy­cję skóry i zmniej­szyć skutecz­ność zabie­gu wolumetrii.
 5. Unika­nie nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go — po wolu­me­trii twarzy warto unikać nadmier­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go, który może prowa­dzić do zwięk­sze­nia krąże­nia krwi i wydłu­żyć czas gojenia.
 6. Przy­go­to­wa­nie się na krót­ki okres rekon­wa­le­scen­cji — po wolu­me­trii twarzy mogą poja­wić się sinia­ki, obrzę­ki lub lekkie dyskom­fort, który jest zwykle krót­ko­trwa­ły i można łago­dzić odpo­wied­ni­mi krema­mi i zimny­mi okła­da­mi. Warto więc odpo­wied­nio zapla­no­wać czas po zabie­gu i zatrosz­czyć się o swój stan zdrowia.

Jak długo trwa wolumetria?

Lekarz Krzysz­tof Teysler na zabieg wolu­me­trii poświę­ca 60–90 min, w tym czasie prze­pro­wa­dza­na jest konsul­ta­cja z ryso­wa­niem na twarzy linii obra­zu­ją­cych efekt zabie­gu, następ­nie wypeł­nia­na jest doku­men­ta­cja medycz­na, wyko­ny­wa­ne są zdję­cia do doku­men­ta­cji i prze­pro­wa­dza­ny jest zabieg. Sam zabieg wolu­me­trii trwa ok. 20 min.  Są to precy­zyj­ne poda­nia kwasu hialu­ro­no­we­go wyko­ny­wa­ne igłą i kaniulą.

Jaki kwas hialuronowy wybrać?

Wybór odpo­wied­nie­go kwasu hialu­ro­no­we­go zale­ży od indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta oraz celu, jaki chce osią­gnąć poprzez wypeł­nie­nie skóry. W ofer­cie dostęp­ne są różne rodza­je kwasu hialu­ro­no­we­go o różnej gęsto­ści i konsy­sten­cji, co pozwa­la na dosto­so­wa­nie prepa­ra­tu do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjenta.

Jeśli chodzi o wybór kwasu hialu­ro­no­we­go, warto pole­gać na naszych  doświad­czo­nych leka­rzach medy­cy­ny este­tycz­nej, dobio­rą oni odpo­wied­ni prepa­rat na podsta­wie indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań pacjen­ta. Lekarz może zale­cić różne rodza­je kwasu hialu­ro­no­we­go w zależ­no­ści od obsza­ru twarzy, który ma być podda­ny wypeł­nie­niu oraz ocze­ki­wa­ne­go efektu.

Ważne jest, aby wybrać prepa­rat o dobrej jako­ści, pocho­dzą­cy od reno­mo­wa­ne­go produ­cen­ta oraz poda­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę. Przed decy­zją o podda­niu się zabie­go­wi warto również dokład­nie zapo­znać się z poten­cjal­ny­mi skut­ka­mi ubocz­ny­mi i ogra­ni­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z wypeł­nia­niem skóry kwasem hialu­ro­no­wym, aby podjąć świa­do­mą decyzję.

Wolumetria — jak długo się goi?

Wolu­me­tria to zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który ma na celu wypeł­nie­nie twarzy i popra­wie­nie jej propor­cji i obję­to­ści. Po zabie­gu może poja­wić się zaczer­wie­nie­nie, obrzęk, sinia­ki i piecze­nie w miej­scach podda­nych wypeł­nie­niu, co jest zwykłą reak­cją orga­ni­zmu na zabieg.

Czas goje­nia się po wolu­me­trii zale­ży od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta, obsza­ru podda­ne­go zabie­go­wi, rodza­ju użyte­go prepa­ra­tu oraz tech­ni­ki wypeł­nie­nia. Zazwy­czaj reak­cje te ustę­pu­ją po kilku dniach.

W celu przy­spie­sze­nia goje­nia po zabie­gu wolu­me­trii można stoso­wać  maści z wita­mi­na­mi. Ważne jest również, aby przez kilka dni po zabie­gu unikać zwięk­szo­ne­go wysił­ku fizycz­ne­go, sauny i base­nu, a także nadmier­ne­go opala­nia się oraz spoży­wa­nia alko­ho­lu i kawy.

Następ­ne­go dnia po zabie­gu można iść do pracy. Twarz nie jest czer­wo­na, mogą być drob­ne poje­dyn­cze sinia­ki lub krwia­ki, ale można zama­sko­wać je podkładem.

Wolumetria — ile ml kwasu hialuronowego?

Wszyst­ko zale­ży od efek­tu, jaki chce­my uzyskać. Do deli­kat­nej popra­wy mogą wystar­czyć 2–3 ml kwasu hialu­ro­no­we­go. Do efek­tyw­niej­sze­go podcią­gnię­cia policz­ków, popra­wy środ­ko­wej części twarzy, wypły­ce­nia bruzd, zmniej­sze­nia zmarsz­czek mario­net­ki, wymo­de­lo­wa­nia żuchwy, brody i skro­ni mogą być potrzeb­ne 6–8 ml kwasu.

Ilość kwasu hialu­ro­no­we­go potrzeb­na do wolu­me­trii twarzy zale­ży od indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta oraz obsza­ru, który ma zostać podda­ny zabie­go­wi. Konkret­na ilość kwasu hialu­ro­no­we­go jest dobie­ra­na przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej na podsta­wie anali­zy struk­tu­ry i obję­to­ści twarzy pacjen­ta, jak również jego oczekiwań.

W zależ­no­ści od obsza­ru wypeł­nie­nia, może to być kilka mili­li­trów kwasu hialu­ro­no­we­go, ale również znacz­nie więcej. Stan­dar­do­wo, podczas jednej wizy­ty, poda­je się zwykle od 1 do 4 ml kwasu hialu­ro­no­we­go. Jednak osta­tecz­na ilość użyte­go kwasu hialu­ro­no­we­go i licz­ba wizyt zale­żą od indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań pacjenta.

Ważne jest, aby wybie­rać dobrej jako­ści prepa­ra­ty, pocho­dzą­ce od reno­mo­wa­nych produ­cen­tów oraz poda­wać je przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę. Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przed zabie­giem dokład­nie wyja­śni, jakie ilości kwasu hialu­ro­no­we­go będą potrzeb­ne do osią­gnię­cia zamie­rzo­ne­go efek­tu, jak również jakie będą poten­cjal­ne skut­ki ubocz­ne i ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z wypeł­nia­niem skóry.

Ile kosztuje wolumetria w Łodzi?

Cena wolu­me­trii zale­ży od wybra­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go, jego ilości oraz długo­ści utrzy­my­wa­nia się zabie­gu.  Ceny kształ­tu­ją się między 1600 zł a 4800 zł.

Kiedy są efekty po wolumetrii?

Efek­ty po wolu­me­trii twarzy zale­żą od rodza­ju i ilości zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu, tech­ni­ki wypeł­nie­nia oraz indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta. Jednak zwykle pierw­sze efek­ty zabie­gu są widocz­ne już bezpo­śred­nio po jego wykonaniu.

Po wypeł­nie­niu twarzy kwasem hialu­ro­no­wym może poja­wić się lekkie zaczer­wie­nie­nie, obrzęk oraz sinia­ki w okoli­cy wstrzyk­nię­cia, ale zwykle ustę­pu­ją one w ciągu kilku dni. Osta­tecz­ny efekt wolu­me­trii jest widocz­ny po około 2–4 tygo­dniach, kiedy to prepa­rat zosta­je wchło­nię­ty przez orga­nizm i nastę­pu­je osta­tecz­ne ukształ­to­wa­nie twarzy.

Efek­ty wolu­me­trii są zwykle trwa­łe, jednak ich czas utrzy­my­wa­nia się zale­ży od indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta, rodza­ju zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu, obsza­ru podda­ne­go zabie­go­wi, a także stylu życia. Zwykle efek­ty utrzy­mu­ją się od kilku miesię­cy do kilku lat. Aby utrzy­mać opty­mal­ny efekt wypeł­nie­nia twarzy, można wyko­nać powtór­ny zabieg wolu­me­trii po upły­wie okre­ślo­ne­go czasu, zgod­nie z zale­ce­nia­mi leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

Wolu­me­tria twarzy to nowo­cze­sna i inno­wa­cyj­na tech­ni­ka w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, która zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność wśród osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nych metod odmła­dza­nia bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Meto­da ta, bazu­ją­ca na wstrzy­ki­wa­niu specja­li­stycz­nych prepa­ra­tów, pozwa­la na przy­wró­ce­nie utra­co­nej obję­to­ści twarzy, popra­wę jej kontu­rów oraz wygła­dze­nie zmarsz­czek. W poniż­szym arty­ku­le przy­bli­ży­my, czym jest wolu­me­tria, jakie przy­no­si korzy­ści i dlacze­go warto rozwa­żyć ten zabieg w ramach swojej stra­te­gii anti-aging.

 

Czym jest wolumetria twarzy?

Wolu­me­tria twarzy to tech­ni­ka pole­ga­ją­ca na przy­wró­ce­niu twarzy młodzień­czej obję­to­ści i właści­wych propor­cji za pomo­cą wstrzyk­nięć prepa­ra­tów wypeł­nia­ją­cych, takich jak kwas hialu­ro­no­wy czy hydrok­sy­apa­tyt wapnia. Zabieg ten umoż­li­wia nie tylko uzupeł­nie­nie ubyt­ków obję­to­ścio­wych, ale także mode­lo­wa­nie i podkre­śle­nie rysów twarzy, takich jak kości policz­ko­we, linia żuchwy czy kontu­ry ust.

Korzyści z wolumetrii twarzy

 1. Przy­wró­ce­nie młodzień­czej obję­to­ści: Wolu­me­tria pozwa­la na efek­tyw­ne przy­wró­ce­nie obję­to­ści tam, gdzie zosta­ła ona utra­co­na w wyni­ku proce­su starze­nia się skóry.
 2. Popra­wa kontu­rów twarzy: Zabieg umoż­li­wia mode­lo­wa­nie i podkre­śle­nie rysów twarzy, co przy­czy­nia się do uzyska­nia bardziej wyra­zi­stej i harmo­nij­nej sylwetki.
 3. Reduk­cja zmarsz­czek i bruzd: Wolu­me­tria wygła­dza zmarszcz­ki i bruz­dy, co prze­kła­da się na młod­szy i śwież­szy wygląd skóry.
 4. Natych­mia­sto­we efek­ty: Efek­ty zabie­gu są widocz­ne niemal natych­miast, a pełnia rezul­ta­tów ujaw­nia się po kilku dniach.
 5. Mini­mal­ny czas rekon­wa­le­scen­cji: Zabieg jest niein­wa­zyj­ny i pozwa­la na szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.

Dla kogo jest polecana wolumetria twarzy?

Wolu­me­tria twarzy jest pole­ca­na osobom, które zauwa­ża­ją u siebie ozna­ki starze­nia w posta­ci utra­ty obję­to­ści twarzy, pogłę­bia­ją­cych się zmarsz­czek czy zmia­ny kontu­rów. Jest to również dosko­na­ła opcja dla tych, którzy chcą popra­wić propor­cje swojej twarzy lub podkre­ślić niektó­re jej cechy, takie jak kości policz­ko­we czy linia żuchwy, w celu osią­gnię­cia bardziej harmo­nij­ne­go wyglądu.

Jak wygląda zabieg wolumetrii twarzy?

Zabieg wolu­me­trii prze­pro­wa­dza­ny jest w gabi­ne­cie medy­cy­ny este­tycz­nej przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę. Po konsul­ta­cji i usta­le­niu ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów, lekarz doko­nu­je wstrzyk­nięć w odpo­wied­nie obsza­ry twarzy, używa­jąc cien­kich igieł lub kaniul. Proce­du­ra trwa zazwy­czaj od 30 do 60 minut, w zależ­no­ści od zakre­su zabie­gu. Po zabie­gu mogą wystą­pić niewiel­kie zaczer­wie­nie­nia, obrzę­ki czy sinia­ki, które zwykle znika­ją po kilku dniach.

Podsumowanie

Wolu­me­tria twarzy to wyjąt­ko­wa meto­da, która oferu­je spek­ta­ku­lar­ne efek­ty w zakre­sie odmła­dza­nia i mode­lo­wa­nia twarzy, przy mini­mal­nym czasie rekon­wa­le­scen­cji i wyso­kim pozio­mie bezpie­czeń­stwa. Dzię­ki tej tech­ni­ce można nie tylko przy­wró­cić twarzy utra­co­ną obję­tość, ale także skory­go­wać jej propor­cje i zredu­ko­wać widocz­ność zmarsz­czek. Jeśli poszu­ku­jesz skutecz­ne­go rozwią­za­nia, które pomo­że Ci osią­gnąć młod­szy wygląd i popra­wić swoje samo­po­czu­cie, wolu­me­tria twarzy może okazać się ideal­nym wybo­rem. Pamię­taj, aby zabieg prze­pro­wa­dzić u doświad­czo­ne­go specja­li­sty w reno­mo­wa­nym gabi­ne­cie medy­cy­ny este­tycz­nej, co gwaran­tu­je najlep­sze rezul­ta­ty i bezpie­czeń­stwo procedury.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg daje zado­wa­la­ją­ce efek­ty w mode­lo­wa­niu kontu­ru twarzy. Wyko­nu­ją go zarów­no kobie­ty, jak i mężczyź­ni. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego rewe­la­cyj­nych efektów. 

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy stoso­wa­ny w naszej klini­ce zawsze jest najwyż­szej jako­ści. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, co gwaran­tu­je pełne bezpieczeństwo. 

Komfort

Stara­my się, by dyskom­fort podczas zabie­gu był zniwe­lo­wa­ny do mini­mum, gdyż bardzo zale­ży nam na komfor­cie naszych pacjentów. 

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Nakłu­cia są mini­mal­nie odczu­wal­ne.  Twarz przed zabie­giem może być znieczulona.

 • Ile trwa procedura zabiegowa?

  Proce­du­ra zabie­go­wa trwa około 20 minut. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej. Sama wizy­ta w gabi­ne­cie trwa 60  min, omawia­ny jest zabieg, lekarz tłuma­czy jaki będzie efekt oraz rysu­je na twarzy miej­sca poda­nia kwasu hialuronowego. 

 • Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu?

  Trwa­łość zabie­gu zale­ży od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji, diety, higie­ny życia i przy­zwy­cza­jeń pacjen­ta. Efekt zazwy­czaj utrzy­mu­je się od 12 do 24 miesięcy. 

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz okres karmie­nia piersią,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by autoimmunologiczne, 
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych 
 • stany zapal­ne skóry np. opryszcz­ka, trądzik. 

Lifting wolumetryczny krok po kroku

1

Konsultacja

Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy powi­nien zostać poprze­dzo­ny konsul­ta­cją lekar­ską w celu omówie­nia proble­mu i uzgod­nie­nia meto­dy działania. 

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem pacjent może zostać znie­czu­lo­ny za pomo­cą odpo­wied­nie­go środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go poda­ne­go drogą iniek­cji.  Następ­nie lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przy­stę­pu­je do poda­nia kwasu hialuronowego. 

3

Kolejne zabiegi

Po ustą­pie­niu efek­tu zabieg można powtó­rzyć. Nale­ży wcze­śniej skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia otrzy­ma­ne efek­ty. Spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy został właści­wie zaapli­ko­wa­ny w daną powierzch­nię skóry twarzy. 

Lifting wolumetryczny okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po jego wyko­na­niu pacjent może od razu wrócić do swoich codzien­nych obowiązków. 

90%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do kilku­na­stu miesię­cy, w zależ­no­ści od predys­po­zy­cji skóry pacjen­ta. Ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie może zostać wyko­na­ne w momen­cie ustę­po­wa­nia efek­tów, po wcze­śniej­szej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

Jak działa lifting wolumetryczny?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza się konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia na skórę pacjenta. 

33

Druga faza

Ocena skóry twarzy i postę­pu jej starze­nia się. 

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji. 

55

Ostatnia faza

Apli­ka­cja kwasu hialu­ro­no­we­go w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry