Lifting wolumetryczny – wolumetria twarzy

Cennik

Neau­via1ml — 800zł
Juvederm1 ml — 1000zł
lifting

Czym jest lifting wolumetryczny?

Wolumetria  jest zabiegiem, który polega na zmianie konturów twarzy poprzez wprowadzenie wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego.

Co praw­da kwas hialu­ro­no­wy natu­ral­nie wystę­pu­je w orga­ni­zmie każde­go czło­wie­ka, jednak jego stęże­nie z wiekiem jest coraz mniejsze. 

Uzupeł­nie­nie pozio­mu kwasu hialu­ro­no­we­go pozwa­la powstrzy­mać nieko­rzyst­ną zmia­nę owalu twarzy i uzyskać spek­ta­ku­lar­ny efekt este­tycz­ny nawet do kilku­na­stu miesię­cy. Wszel­kie zmia­ny kontu­ru twarzy spowo­do­wa­ne są zapa­da­niem się policz­ków i zwiot­cze­niem skóry. Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy można wyko­nać w przypadku: 

 • zapad­nię­tych policzków, 
 • znacz­nej zmia­ny kontu­ru twarzy, co nega­tyw­nie odbi­ja się na natu­ral­nym wyglądzie,
 • wymo­de­lo­wa­nia policz­ków i tym samym uwydat­nie­nia kości policzkowych,
 • wypeł­nie­nia tzw. doli­ny łez, czyli obsza­ru twarzy tuż pod oczodołami,
 • wyrów­na­nia kontu­ru twarzy po wypad­ku czy chorobie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg daje zado­wa­la­ją­ce efek­ty w mode­lo­wa­niu kontu­ru twarzy. Wyko­nu­ją go zarów­no kobie­ty, jak i mężczyź­ni. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego rewe­la­cyj­nych efektów. 

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy stoso­wa­ny w naszej klini­ce zawsze jest najwyż­szej jako­ści. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, co gwaran­tu­je pełne bezpieczeństwo. 

Komfort

Stara­my się, by dyskom­fort podczas zabie­gu był zniwe­lo­wa­ny do mini­mum, gdyż bardzo zale­ży nam na komfor­cie naszych pacjentów. 

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań oraz wska­za­niu obsza­rów zabie­go­wych, specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę do wyko­na­nia zabiegu.

 • Ile trwa procedura zabiegowa?

  Proce­du­ra zabie­go­wa trwa około 20 minut. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

 • Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu?

  Trwa­łość zabie­gu zale­ży od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji, diety, higie­ny życia i przy­zwy­cza­jeń pacjen­ta. Efekt zazwy­czaj utrzy­mu­je się od 8 do 12 miesięcy. 

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz okres karmie­nia piersią,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by autoimmunologiczne, 
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych 
 • stany zapal­ne skóry np. opryszcz­ka, trądzik. 

Lifting wolumetryczny krok po kroku

1

Konsultacja

Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy powi­nien zostać poprze­dzo­ny konsul­ta­cją lekar­ską w celu omówie­nia proble­mu i uzgod­nie­nia meto­dy działania. 

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem pacjent zosta­je znie­czu­lo­ny kremem znie­czu­la­ją­cym. Następ­nie lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przy­stę­pu­je do iniek­cji kwasu hialuronowego. 

3

Kolejne zabiegi

Po ustą­pie­niu efek­tu zabieg można powtó­rzyć. Nale­ży wcze­śniej skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia otrzy­ma­ne efek­ty. Spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy został właści­wie zaapli­ko­wa­ny w daną powierzch­nię skóry twarzy. 

Lifting wolumetryczny okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po jego wyko­na­niu pacjent może od razu wrócić do swoich codzien­nych obowiązków. 

90%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do kilku­na­stu miesię­cy, w zależ­no­ści od predys­po­zy­cji skóry pacjen­ta. Ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie może zostać wyko­na­ne w momen­cie ustę­po­wa­nia efek­tów, po wcze­śniej­szej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

Jak działa lifting wolumetryczny?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza się konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Poda­nie kremu znie­czu­la­ją­ce­go na skórę pacjenta. 

33

Druga faza

Ocena skóry twarzy i postę­pu jej starze­nia się. 

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji. 

55

Ostatnia faza

Apli­ka­cja kwasu hialu­ro­no­we­go w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry