Lifting wolumetryczny – wolumetria twarzy

Cennik

Neau­via1ml — 800zł
Juvederm1 ml — 1000zł
lifting

Czym jest lifting wolumetryczny?

Wolumetria  jest zabiegiem, który polega na zmianie konturów twarzy poprzez wprowadzenie wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego.

Co praw­da kwas hialu­ro­no­wy natu­ral­nie wystę­pu­je w orga­ni­zmie każde­go czło­wie­ka, jednak jego stęże­nie z wiekiem jest coraz mniejsze. 

Uzupeł­nie­nie pozio­mu kwasu hialu­ro­no­we­go pozwa­la powstrzy­mać nieko­rzyst­ną zmia­nę owalu twarzy i uzyskać spek­ta­ku­lar­ny efekt este­tycz­ny nawet do kilku­na­stu miesię­cy. Wszel­kie zmia­ny kontu­ru twarzy spowo­do­wa­ne są zapa­da­niem się policz­ków i zwiot­cze­niem skóry. Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy można wyko­nać w przypadku: 

 • zapad­nię­tych policzków, 
 • znacz­nej zmia­ny kontu­ru twarzy, co nega­tyw­nie odbi­ja się na natu­ral­nym wyglądzie,
 • wymo­de­lo­wa­nia policz­ków i tym samym uwydat­nie­nia kości policzkowych,
 • wypeł­nie­nia tzw. doli­ny łez, czyli obsza­ru twarzy tuż pod oczodołami,
 • wyrów­na­nia kontu­ru twarzy po wypad­ku czy chorobie.

Kiedy wyglądamy dobrze, czujemy się dobrze. 

Wolumetria — to zabieg, który można porównać do idealnie dopasowanej sukni lub garnituru.

Wolumetria — co umożliwia?

Wolu­me­tria umoż­li­wia podcią­gnię­cie policz­ków, zmniej­sze­nie chomicz­ków, popra­wę środ­ko­wej części twarzy, wypeł­nie­nie bruzd noso­wo-wargo­wych, zmniej­sze­nie zmarsz­czek mario­net­ki, wypeł­nie­nie skro­ni, wymo­de­lo­wa­nie brody. Popra­wia owal twarzy, daje efekt odmło­dze­nia i upiększenia.

 

Ile się utrzymuje wolumetria?

W zależ­no­ści od wybra­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go zabieg utrzy­mu­je się od 12 do 24 miesię­cy, ozna­cza to, że wolu­me­trii nie trze­ba powta­rzać, nie robi­my serii, tylko jeden zabieg i już nasza twarz wyglą­da ładnie przez 12–24 miesięcy.

 

Jak przygotować się do wolumetrii?

Tydzień przed zabie­giem dobrze jest odsta­wić zielone/ziołowe herba­ty, na zabieg można przyjść bez makijażu.

 

Jak długo trwa wolumetria?

Lekarz Krzysz­tof Teysler na zabieg wolu­me­trii poświę­ca 60 min, w tym czasie prze­pro­wa­dza­na jest konsul­ta­cja z ryso­wa­niem kred­ką na twarzy linii obra­zu­ją­cych efekt zabie­gu, następ­nie wypeł­nia­na jest doku­men­ta­cja medycz­na, wyko­ny­wa­ne są zdję­cia do doku­men­ta­cji i prze­pro­wa­dza­ny jest zabieg. Są to precy­zyj­ne poda­nia kwasu hialu­ro­no­we­go wyko­ny­wa­ne igłą i kaniulą.

 

Jaki kwas hialuronowy wybrać?

Podczas konsul­ta­cji zosta­nie dobra­ny przez leka­rza odpo­wied­ni kwas hialu­ro­no­wy o odpo­wied­niej gęsto­ści i sprężystości.

 

Wolumetria- jak długo się goi?

Następ­ne­go dnia po zabie­gu można iść do pracy. Twarz nie jest czer­wo­na, mogą być drob­ne poje­dyn­cze sinia­ki lub krwia­ki, ale można zama­sko­wać je podkładem.

 

Wolumetria- ile ml kwasu hialuronowego?

Wszyst­ko zale­ży od efek­tu, jaki chce­my uzyskać. Do deli­kat­nej popra­wy mogą wystar­czyć 2–3 ml kwasu hialu­ro­no­we­go. Do efek­tyw­niej­sze­go podcią­gnię­cia policz­ków, popra­wy środ­ko­wej części twarzy, wypły­ce­nia bruzd, zmniej­sze­nia zmarsz­czek mario­net­ki, wymo­de­lo­wa­nia żuchwy, brody i skro­ni mogą być potrzeb­ne 5–8 ml kwasu.

 

Ile kosztuje wolumetria?

Cena wolu­me­trii zale­ży od wybra­ne­go kwasu hialu­ro­no­we­go, jego ilości oraz długo­ści utrzy­my­wa­nia się zabie­gu.  Ceny kształ­tu­ją się między 1400 zł a 3500 zł.

 

Kiedy są efekty po wolumetrii ?

Efek­ty widocz­ne są od razu po zabie­gu, a jesz­cze lepsze są po ok. 3–4 tyg.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg daje zado­wa­la­ją­ce efek­ty w mode­lo­wa­niu kontu­ru twarzy. Wyko­nu­ją go zarów­no kobie­ty, jak i mężczyź­ni. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do jego rewe­la­cyj­nych efektów. 

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy stoso­wa­ny w naszej klini­ce zawsze jest najwyż­szej jako­ści. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, co gwaran­tu­je pełne bezpieczeństwo. 

Komfort

Stara­my się, by dyskom­fort podczas zabie­gu był zniwe­lo­wa­ny do mini­mum, gdyż bardzo zale­ży nam na komfor­cie naszych pacjentów. 

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Nakłu­cia są mini­mal­nie odczu­wal­ne.  Twarz przed zabie­giem może być znieczulona.

 • Ile trwa procedura zabiegowa?

  Proce­du­ra zabie­go­wa trwa około 20 minut. Każdy zabieg wyko­ny­wa­ny jest przez doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej. Sama wizy­ta w gabi­ne­cie trwa 60  min, omawia­ny jest zabieg, lekarz tłuma­czy jaki będzie efekt oraz rysu­je na twarzy miej­sca poda­nia kwasu hialuronowego. 

 • Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu?

  Trwa­łość zabie­gu zale­ży od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji, diety, higie­ny życia i przy­zwy­cza­jeń pacjen­ta. Efekt zazwy­czaj utrzy­mu­je się od 12 do 24 miesięcy. 

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz okres karmie­nia piersią,
 • choro­ba nowotworowa,
 • choro­by autoimmunologiczne, 
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych 
 • stany zapal­ne skóry np. opryszcz­ka, trądzik. 

Lifting wolumetryczny krok po kroku

1

Konsultacja

Lifting wolu­me­trycz­ny twarzy powi­nien zostać poprze­dzo­ny konsul­ta­cją lekar­ską w celu omówie­nia proble­mu i uzgod­nie­nia meto­dy działania. 

2

Pierwszy zabieg

Przed zabie­giem pacjent zosta­je znie­czu­lo­ny kremem znie­czu­la­ją­cym. Następ­nie lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przy­stę­pu­je do iniek­cji kwasu hialuronowego. 

3

Kolejne zabiegi

Po ustą­pie­niu efek­tu zabieg można powtó­rzyć. Nale­ży wcze­śniej skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia otrzy­ma­ne efek­ty. Spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy został właści­wie zaapli­ko­wa­ny w daną powierzch­nię skóry twarzy. 

Lifting wolumetryczny okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po jego wyko­na­niu pacjent może od razu wrócić do swoich codzien­nych obowiązków. 

90%

Koniecz­ność powtarzania

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do kilku­na­stu miesię­cy, w zależ­no­ści od predys­po­zy­cji skóry pacjen­ta. Ewen­tu­al­ne powtó­rze­nie może zostać wyko­na­ne w momen­cie ustę­po­wa­nia efek­tów, po wcze­śniej­szej konsul­ta­cji z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

Jak działa lifting wolumetryczny?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza się konsul­ta­cję medyczną.

22

Pierwsza faza

Poda­nie kremu znie­czu­la­ją­ce­go na skórę pacjenta. 

33

Druga faza

Ocena skóry twarzy i postę­pu jej starze­nia się. 

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji. 

55

Ostatnia faza

Apli­ka­cja kwasu hialu­ro­no­we­go w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry