Wypełnienie bruzd nosowo-wargowych

Cennik

ZabiegCena
Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych kwasem hialu­ro­no­wym Juvederm1 ml Juve­derm — 1200 zł
Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych kwasem hialu­ro­no­wym Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest wypełnienie bruzd nosowo-wargowych?

Bruzdy nosowo-wargowe pojawiają się pomiędzy kącikami ust a nosem w związku ze starzeniem się i opadaniem skóry.

Niektó­rzy mają rysy twarzy, które sprzy­ja­ją ich powsta­wa­niu nawet w młodym wieku. Ocenia­jąc twarz osoba widzą­ca bruz­dy noso­wo-wargo­we daje jej więcej lat, niż w przy­pad­ku twarzy bez takich linii.

Więcej o wypełnianiu bruzd nosowo-wargowych

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych odby­wa się za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go, który;

 • jest bezpiecz­ny,
 • natu­ral­ny,
 • skutecz­ny.

Wypełnianie bruzd nosowo wargowych

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych to zabieg , który pole­ga na wstrzyk­nię­ciu substan­cji wypeł­nia­ją­cej w bruz­dy znaj­du­ją­ce się między nosem a warga­mi. Jest to popu­lar­ny zabieg z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, który ma na celu wygła­dze­nie skóry i popra­wie­nie jej wyglądu.

Substan­cją najczę­ściej stoso­wa­ną do wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych jest kwas hialu­ro­no­wy. Jest to natu­ral­ny skład­nik skóry, który odpo­wia­da za jej elastycz­ność i nawil­że­nie. Wstrzyk­nię­cie kwasu hialu­ro­no­we­go w bruz­dy noso­wo-wargo­we pozwa­la na natych­mia­sto­we wygła­dze­nie skóry, a efek­ty utrzy­mu­ją się zwykle przez okres od 10- 24 miesięcy.

 

Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych — zalecenia po zabiegu

Po zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych nale­ży prze­strze­gać kilku zale­ceń, aby zapew­nić sobie jak najwięk­szą skutecz­ność i mini­ma­li­zo­wać ryzy­ko dzia­łań niepo­żą­da­nych. Oto kilka zale­ceń, które warto wziąć pod uwagę po zabiegu:

 1. Unikaj doty­ka­nia i uciska­nia obsza­ru podda­ne­go zabie­go­wi przez co najmniej 24 godzi­ny po zabiegu.
 2. Unikaj ekspo­zy­cji na słoń­ce, opala­nie i saunę przez co najmniej 24 godzi­ny po zabiegu.
 3. Unikaj ćwiczeń fizycz­nych i aktyw­no­ści, które mogą powo­do­wać zwięk­sze­nie ciśnie­nia krwi przez co najmniej 24 godzi­ny po zabiegu.
 4. Unikaj stoso­wa­nia maki­ja­żu na obsza­rze podda­nym zabie­go­wi przez co najmniej 4 godzi­ny po zabiegu.
 5. Unikaj stoso­wa­nia aspi­ry­ny i innych leków prze­ciw­za­pal­nych przez co najmniej 24 godzi­ny po zabiegu.
 6. Stosuj nawil­ża­ją­ce kremy na obsza­rze podda­nym zabie­go­wi, aby utrzy­mać odpo­wied­nie nawil­że­nie skóry.

Ważne jest również, aby pamię­tać, że efek­ty wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych nie są trwa­łe i zwykle utrzy­mu­ją się od 6 do 18–24 miesię­cy. Aby utrzy­mać efek­ty, można powtó­rzyć zabieg po upły­wie tego czasu.

 

Wypełnianie bruzdy nosowo wargowych — kiedy efekt ?

Efek­ty wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych są widocz­ne natych­miast po zabie­gu. Zazwy­czaj pacjent może zaob­ser­wo­wać wygła­dze­nie i wypeł­nie­nie bruzd noso­wo-wargo­wych od razu po wstrzyk­nię­ciu substan­cji. Osta­tecz­ny efekt będzie widocz­ny po znik­nię­ciu obrzę­ku, który zazwy­czaj ustę­pu­je w ciągu kilku dni po zabiegu.

Efekt wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych zale­ży od wielu czyn­ni­ków, takich jak rodzaj użytej substan­cji, jej ilość, tech­ni­ka wstrzyk­nię­cia oraz indy­wi­du­al­ne cechy pacjen­ta, takie jak wiek, rodzaj skóry i stopień zmarszczek.

Ważne jest, aby po zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych stoso­wać się do zale­ceń leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, aby utrzy­mać efek­ty jak najdłu­żej. Regu­lar­ne powta­rza­nie zabie­gu po upły­wie czasu utrzy­mu­ją­ce­go efekt, pozwo­li na dłuż­sze utrzy­my­wa­nie się pożą­da­ne­go efektu.

Wypeł­nie­nie bruz­dy noso­wo-wargo­wej to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, który pozwa­la na skutecz­ną popra­wę wyglą­du i odmło­dze­nie twarzy bez koniecz­no­ści inter­wen­cji chirur­gicz­nej. Bruz­dy noso­wo-wargo­we, zwane również “linia­mi śmie­chu” lub “linia­mi mario­net­ki”, to zmarszcz­ki, które poja­wia­ją się między boka­mi nosa a kąci­ka­mi ust. Wraz z wiekiem mogą stawać się głęb­sze i bardziej widocz­ne, co dla wielu osób stano­wi este­tycz­ny problem

Na czym pole­ga wypeł­nie­nie bruz­dy nosowo-wargowej?

Wypeł­nie­nie bruz­dy noso­wo-wargo­wej pole­ga na wstrzyk­nię­ciu prepa­ra­tów zawie­ra­ją­cych kwas hialu­ro­no­wy lub inne substan­cje wypeł­nia­ją­ce bezpo­śred­nio pod skórę w obsza­rze zmarsz­czek. Kwas hialu­ro­no­wy jest substan­cją natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie, która odpo­wia­da za nawil­że­nie, jędr­ność i elastycz­ność skóry. Dzię­ki swoim właści­wo­ściom, prepa­ra­ty na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go dosko­na­le spraw­dza­ją się w reduk­cji zmarsz­czek i popra­wie kontu­rów twarzy.

Korzy­ści z wypeł­nie­nia bruz­dy nosowo-wargowej

 1. Reduk­cja widocz­no­ści zmarsz­czek: Zabieg pozwa­la na znaczą­ce zmniej­sze­nie głębo­ko­ści bruzd noso­wo-wargo­wych, co prze­kła­da się na młod­szy wygląd twarzy.
 2. Natu­ral­ne efek­ty: Dzię­ki możli­wo­ści precy­zyj­ne­go dosto­so­wa­nia ilości użyte­go prepa­ra­tu, efek­ty zabie­gu wyglą­da­ją natu­ral­nie i estetycznie.
 3. Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ne ryzy­ko: Użycie kwasu hialu­ro­no­we­go mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych, a sam zabieg jest uważa­ny za bezpieczny.
 4. Szyb­ki powrót do codzien­nych aktyw­no­ści: Po zabie­gu nie ma potrze­by długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji, a więk­szość pacjen­tów może wrócić do swoich codzien­nych zajęć niemal od razu.

Dla kogo jest wypeł­nie­nie bruz­dy nosowo-wargowej?

Zabieg ten jest prze­zna­czo­ny dla osób, które zauwa­ży­ły u siebie pogłę­bie­nie bruzd noso­wo-wargo­wych i chcą popra­wić wygląd swojej twarzy, nada­jąc jej bardziej odmło­dzo­ny i wypo­czę­ty wyraz. Jest to dosko­na­ła opcja zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy szuka­ją niein­wa­zyj­nej meto­dy na zniwe­lo­wa­nie oznak starzenia.

Jak prze­bie­ga zabieg wypeł­nie­nia bruz­dy nosowo-wargowej?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty. Następ­nie, stosu­jąc cien­ką igłę lub kaniu­lę, lekarz wstrzy­ku­je odpo­wied­ni prepa­rat w okoli­ce bruzd noso­wo-wargo­wych. Cała proce­du­ra trwa zwykle od 15 do 30 minut, a efek­ty są widocz­ne od razu po zabiegu.

Podsu­mo­wa­nie

Wypeł­nie­nie bruz­dy noso­wo-wargo­wej kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­ny i bezpiecz­ny sposób na odzy­ska­nie młod­sze­go wyglą­du i popra­wę kontu­rów twarzy. Zabieg ten oferu­je szyb­kie i natu­ral­ne efek­ty, mini­ma­li­zu­jąc jedno­cze­śnie potrze­bę czasu na rekon­wa­le­scen­cję. Jeże­li marzysz o gład­kiej, odmło­dzo­nej skórze bez głębo­kich bruzd noso­wo-wargo­wych, ta meto­da może być ideal­nym rozwią­za­niem dla Ciebie. Pamię­taj jednak, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, co zapew­ni bezpie­czeń­stwo i satys­fak­cjo­nu­ją­ce rezultaty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalne

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w naszym orga­ni­zmie, więc istnie­je niewiel­kie ryzy­ko podraż­nień czy uczuleń.

Szybkie

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych kwasem nale­ży do tzw. luncho­wych zabie­gów, bo potrze­bu­jesz na nie maksy­mal­nie pół godziny.

Duża zmiana

Duża zmia­na w wyglą­dzie zosta­nie osią­gnię­ta w sposób bardzo natu­ral­ny. Osoby z otocze­nia często nie wiedzą, co konkret­nie się zmie­ni­ło, a jedy­nie widzą zauwa­żal­ne odmło­dze­nie twarzy.

Częste pytania

 • Czy wypełnianie bruzd nosowo-wargowych boli?

  Igły i kaniu­le do zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych są bardzo cien­kie, więc zabieg jest niemal bezbo­le­sny. Dodat­ko­wo może­my znie­czu­lić okoli­cę bruzd nosowo-wargowych.

 • Od kiedy można wykonywać zabieg?

  Bruz­dy noso­wo-wargo­we poja­wia­ją się zwykle w okoli­cy 35–40 roku życia, ale na zabieg można umówić się wcze­śniej. Niektó­rzy mają skłon­ność do bruzd już w młodym wieku.

 • Jakie znaczenie ma wybór gabinetu?

  Ogrom­ne, bo od jako­ści kwasu hialu­ro­no­we­go, precy­zji i steryl­no­ści sprzę­tu zale­ży, czy efekt będzie natu­ral­ny i nie poja­wią się powikłania.

Przeciwwskazania

 • aler­gia,
 • ciąża i laktacja,
 • rany skóry w miej­scu zabie­gu, podraż­nie­nie skóry,
 • choro­by autoimmunologiczne.

Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych krok po kroku

1

Dobranie dawki

Dawkę dobie­ra się na podsta­wie ocze­ki­wa­ne­go efek­tu, głębo­ko­ści bruzd i wieku pacjentki.

2

Podanie preparatu

Prepa­rat poda­je się bez znie­czu­le­nia, chyba że pacjent jest nadwraż­li­wy na ból.

3

Masaż

Deli­kat­ny masaż pozwa­la na lepsze rozpro­wa­dze­nie preparatu.

4

Po zabiegu

Po zabie­gu warto w domu prze­myć bruz­dy noso­wo- wargo­we środ­kiem dezyn­fe­ku­ją­cym oraz zadbać o jego szcze­gól­ną higienę.

Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych okiem eksperta

90%

9–12 miesię­cy

Śred­nio do roku utrzy­mu­ją się efek­ty zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd nosowo-wargowych.

80%

0,5 – 1,5 ml

Tyle prepa­ra­tu poda­je się zwykle podczas wypeł­nia­nia jednej bruz­dy nosowo-wargowej.

Jak działa wypełnianie bruzd nosowo-wargowych?

11

Nakłucie skóry

Kwas hialu­ro­no­wy do wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych poda­je się poprzez nakłu­cie skóry specjal­ną igłą.

22

Podanie kwasu

Prepa­rat wnika w skórę w wybra­nym miej­scu. Od dawki zale­ży skutecz­ność i natu­ral­ność efektu.

33

Rozprowadzenie kwasu

Lekki masaż spra­wia, że prepa­rat jest podda­wa­ny dokład­nie w każde miej­sce, które wyma­ga wypełnienia.

44

Efekty

Pierw­sze efek­ty będą widocz­ne już w dniu zabiegu.

55

Kolejny zabieg

Aby efekt się utrzy­mał, zabieg nale­ży powtó­rzyć przed upły­nię­ciem roku.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry