Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych

Cennik

Wypeł­nia­nie bruzd nosowo-wargowychod 800 zł 

Czym jest wypełnianie bruzd nosowo-wargowych?

Bruzdy nosowo-wargowe pojawiają się pomiędzy kącikami ust a nosem w związku ze starzeniem się i opadaniem skóry.

Niektó­rzy mają rysy twarzy, które sprzy­ja­ją ich powsta­wa­niu nawet w młodym wieku. Ocenia­jąc twarz osoba widzą­ca bruz­dy noso­wo-wargo­we daje jej więcej lat, niż w przy­pad­ku twarzy bez takich linii.

Więcej o wypełnianiu bruzd nosowo-wargowych

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych odby­wa się za pomo­cą kwasu hialu­ro­no­we­go, który;

 • jest bezpiecz­ny,
 • natu­ral­ny,
 • skutecz­ny.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Naturalne

Kwas hialu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w naszym orga­ni­zmie, więc istnie­je niewiel­kie ryzy­ko podraż­nień czy uczuleń.

Szybkie

Wypeł­nia­nie bruzd noso­wo-wargo­wych kwasem nale­ży do tzw. luncho­wych zabie­gów, bo potrze­bu­jesz na nie maksy­mal­nie pół godziny.

Duża zmiana

Duża zmia­na w wyglą­dzie zosta­nie osią­gnię­ta w sposób bardzo natu­ral­ny. Osoby z otocze­nia często nie wiedzą, co konkret­nie się zmie­ni­ło, a jedy­nie widzą zauwa­żal­ne odmło­dze­nie twarzy.

Częste pytania

 • Czy wypełnianie bruzd nosowo-wargowych boli?

  Igły do zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych są bardzo cien­kie, więc zabieg nie powi­nien być bole­sny, szcze­gól­nie, że skórę wcze­śniej się schła­dza i napi­na. Osoby, które są wyjąt­ko­wo wraż­li­we na ból, mogą popro­sić o znieczulenie.

 • Od kiedy można wykonywać zabieg?

  Bruz­dy noso­wo-wargo­we poja­wia­ją się zwykle w okoli­cy 35–40 roku życia, ale na zabieg można umówić się wcze­śniej. Niektó­rzy mają skłon­ność do bruzd już w młodym wieku.

 • Jakie znaczenie ma wybór gabinetu?

  Ogrom­ne, bo od jako­ści kwasu hialu­ro­no­we­go, precy­zji i steryl­no­ści sprzę­tu zale­ży, czy efekt będzie natu­ral­ny i nie poja­wią się powi­kła­nia. To jeden z tych zabie­gów, na których lepiej nie oszczędzać.

Przeciwwskazania

 • aler­gia,
 • ciąża i laktacja,
 • rany skóry w miej­scu zabie­gu, podraż­nie­nie skóry,
 • choro­by autoimmunologiczne.

Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych krok po kroku

1

Dobranie dawki

Dawkę dobie­ra się na podsta­wie ocze­ki­wa­ne­go efek­tu, głębo­ko­ści bruzd i wieku pacjentki.

2

Podanie preparatu

Prepa­rat poda­je się bez znie­czu­le­nia, chyba że pacjent jest nadwraż­li­wy na ból.

3

Masaż

Deli­kat­ny masaż pozwa­la na lepsze rozpro­wa­dze­nie preparatu.

4

Po zabiegu

Po zabie­gu warto chło­dzić miej­sce i zadbać o jego szcze­gól­ną higienę.

Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych okiem eksperta

90%

9–12 miesię­cy

Do roku utrzy­mu­ją się efek­ty zabie­gu wypeł­nia­nia bruzd nosowo-wargowych.

80%

0,5 – 1,5 ml

Tyle prepa­ra­tu poda­je się zwykle podczas wypeł­nia­nia jednej bruz­dy nosowo-wargowej.

Jak działa wypełnianie bruzd nosowo-wargowych?

11

Nakłucie skóry

Kwas hialu­ro­no­wy do wypeł­nia­nia bruzd noso­wo-wargo­wych poda­je się poprzez nakłu­cie skóry specjal­ną igłą.

22

Podanie kwasu

Prepa­rat wnika w skórę w wybra­nym miej­scu. Od dawki zale­ży skutecz­ność i natu­ral­ność efektu.

33

Rozprowadzenie kwasu

Lekki masaż spra­wia, że prepa­rat jest podda­wa­ny dokład­nie w każde miej­sce, które wyma­ga wypełnienia.

44

Efekty

Pierw­sze efek­ty będą widocz­ne już w dniu zabiegu.

55

Kolejny zabieg

Aby efekt się utrzy­mał, zabieg nale­ży powtó­rzyć przed upły­nię­ciem roku.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry