Wypełnianie doliny łez

Cennik

ZabiegCena
Wypeł­nie­nie doli­ny łez kwasem hialu­ro­no­wym Neau­via / Teosyal1 ml — 900 zł
Wypeł­nie­nie doli­ny łez tkan­ką tłuszczowąCały zabieg — 4500 zł

Czym jest zabieg wypełniania doliny łez?

Do niwelowania doliny łez stosuje się zabieg z użyciem kwasu hialuronowego lub tkanki tłuszczowej.

Dzię­ki zabie­go­wi twarz wyglą­da na młod­szą i bardziej wypo­czę­tą. Okoli­ca oczu ulega odmłodzeniu.

Obszary zastosowania

Zabie­go­wi powin­ny poddać się osoby, u których widocz­ne jest zwiot­cze­nie skóry okoli­cy dolnych powiek, a także obec­ność zagłę­bień skóry pod ocza­mi w obrę­bie oczo­do­łów, które prze­cho­dzą na policz­ki i tym samym tworzą doli­nę łez. Zabieg jest też dobry dla osób, u których widocz­na jest utra­ta podskór­nej tkan­ki tłuszczowej.

Wypełnienie doliny łez

Wypeł­nie­nie doli­ny łez to zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który pole­ga na wstrzyk­nię­ciu kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­ce doli­ny łez w celu zmniej­sze­nia widocz­no­ści zagłę­bień pod ocza­mi oraz popra­wy ogól­ne­go wyglą­du twarzy. Doli­na łez to obszar między dolny­mi powie­ka­mi a kością policz­ko­wą, który może być słabo wypeł­nio­ny, co prowa­dzi do cieni i worków pod ocza­mi, co z kolei może doda­wać twarzy zmęczo­ne­go lub smut­ne­go wyglądu.

Wstrzyk­nię­cie kwasu hialu­ro­no­we­go do doli­ny łez pozwa­la na wypeł­nie­nie ubyt­ków i wygła­dze­nie nierów­no­ści skóry. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nym skład­ni­kiem skóry, który pozwa­la na utrzy­ma­nie jej nawil­że­nia, sprę­ży­sto­ści i jędr­no­ści. Wstrzyk­nię­cie kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­ce doli­ny łez pozwa­la na uzyska­nie natych­mia­sto­we­go efek­tu, popra­wia­jąc wygląd twarzy i zmniej­sza­jąc widocz­ność cieni i worków pod oczami.

Zabieg wypeł­nie­nia doli­ny łez jest stosun­ko­wo krót­ki i nie wyma­ga długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty są zwykle widocz­ne od razu i utrzy­mu­ją się przez kilka miesię­cy do roku, w zależ­no­ści od rodza­ju i ilości użytej substan­cji oraz indy­wi­du­al­nych cech pacjenta.

W przy­pad­ku użycia tanki tłusz­czo­wej efekt wypeł­nie­nia dolny łez utrzy­muj się do 2–3 lat. Dodat­ko­wo dzię­ki obec­no­ści komó­rek macie­rzy­stych odmło­dze­niu ulega skóra w miej­scu zabiegu.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wypeł­nia­nie doli­ny łez kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la na pozby­cie się doli­ny łez, a tym samym na popra­wę wyglą­du skóry pod ocza­mi. Twarz staje się promien­na i wyglą­da młodziej. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nych efektów.

Bezpieczeństwo

Nad bezpie­czeń­stwem każde­go zabie­gu czuwa lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej. Zabieg nie stwa­rza zagro­że­nia dla życia i zdro­wia pacjenta.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, więc pacjent nie odczu­wa bólu. Po prze­pro­wa­dze­niu zabie­gu nale­ży stoso­wać się do zale­ceń leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Uzyska­ny efekt uzależ­nio­ny jest od głębo­ko­ści danej doli­ny łez i wieku pacjen­ta. Im skóra jest młod­sza, tym otrzy­ma­ny efekt jest lepszy. U star­szych pacjen­tów doli­na łez może być bardziej widocz­na,  w takim przy­pad­ku potrzeb­ny może okazać się kolej­ny zabieg. Pierw­sze efek­ty widać już po zabie­gu, lecz dopie­ro po 3–4 tygo­dniach może­my zaob­ser­wo­wać pełen efekt końcowy.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Wypeł­nia­nie doli­ny łez kwasem hialu­ro­no­wym trwa od kilku do kilku­dzie­się­ciu minut, w zależ­no­ści od obsza­ru zabie­go­we­go i kondy­cji skóry pacjenta.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu mogą wystą­pić skut­ki ubocz­ne takie jak: swędze­nie skóry, niewiel­kie krwia­ki w miej­scu poda­nia prepa­ra­tu, nadmier­na pigmen­ta­cja i prze­bar­wie­nia skóry. Wystą­pie­nie ewen­tu­al­ny skut­ków ubocz­nych uzależ­nio­ne jest od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji pacjenta.

Przeciwwskazania

 • uczu­le­nie na skład­ni­ki preparatu,
 • wiek poni­żej 18 lat,
 • ciąża i okres karmie­nia piersią,
 • aktyw­ne zaka­że­nie skóry np. trądzik lub opryszczka,
 • choro­by autoimmunologiczne.

Wypełnianie doliny łez krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja ze specja­li­stą, usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych, wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegów.

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej poda­je wypeł­niacz doli­ny łez w miej­sce zabiegowe.

3

Kolejne zabiegi

W przy­pad­ku małej efek­tyw­no­ści pierw­sze­go zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej może powtó­rzyć zabieg, lecz nie wcze­śniej niż po upły­wie 3–4 tygodni.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gach lekarz wyzna­cza termin ostat­niej konsul­ta­cji, na której omawia­ne są ewen­tu­al­ne skut­ki ubocz­ne i  efekt zabiegu.

Adivive okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu. Powi­nien jedy­nie schła­dzać okoli­ce  powiek dolnych, nosa i policz­ków, aby utrzy­mać reak­cję tkan­ki na możli­wie niskim poziomie.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Zabieg może być powtó­rzo­ny tylko wtedy, gdy wypeł­niacz doli­ny łez został poda­ny w zbyt małym stęże­niu i efekt końco­wy nie jest jesz­cze opty­mal­ny. Nale­ży zazna­czyć, że skóra każde­go pacjen­ta jest inna. Im młod­sza, tym bardziej podat­na na dzia­ła­nie kwasu hialuronowego.

Jak działa zabieg wypełniania doliny łez?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed każdym zabie­giem prze­pro­wa­dza­na jest konsul­ta­cja z pacjen­tem i omówie­nie proce­du­ry zabiegowej.

22

Pierwsza faza

Następ­nie skóra pacjen­ta zosta­je oczysz­czo­na z zabru­dzeń i ewen­tu­al­ne­go makijażu.

33

Druga faza

Poda­nie prepa­ra­tu znie­czu­la­ją­ce­go w miej­scu prze­pro­wa­dza­nia zabiegu.

44

Trzecia faza

Poda­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniuli.

55

Ostatnia faza

Wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry