Wypełnienie skroni kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym Juvederm1 ml Juve­derm — 1200 zł
Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest wypełnianie skroni kwasem hialuronowym?

Wypełnianie skroni kwasem hialuronowym spłyca zagłębienia, a także niweluje cień, który twarzy się w okolicy dołków skroniowych.

Z wiekiem skóra twarzy starze­je się i niektó­re obsza­ry twarzy takie jak skro­nie ulega­ją zapad­nię­ciu. Skóra zaczy­na wiot­czeć i znacz­nie zmniej­sza się ilość tkan­ki podskór­nej. Kwas hialu­ro­no­wy pobu­dza namna­ża­nie się kola­ge­nu, dzię­ki czemu skóra w obsza­rze zabie­go­wym staje się zagęsz­czo­na i bardziej ujędrniona.

 

Wskazania do zastosowania zabiegu

Zabieg pole­ca­ny jest osobom po 40 roku życia. Na wypeł­nia­nie okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym mogą zdecy­do­wać się zarów­no kobie­ty, jak i mężczyź­ni. Zabieg poma­ga zniwe­lo­wać zapad­nię­te okoli­ce skroni.

Wypełnianie skroni kwasem hialuronowym

Wypeł­nia­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym to jeden z zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej, który ma na celu popra­wę wyglą­du twarzy poprzez uzupeł­nie­nie utra­co­nej obję­to­ści skro­ni. Zabieg ten jest prze­pro­wa­dza­ny przez wstrzyk­nię­cie kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­cę skro­ni, co prowa­dzi do wypeł­nie­nia ubyt­ków i przy­wró­ce­nia młodzień­cze­go wyglą­du twarzy.

Wypeł­nia­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym jest odpo­wied­nie dla pacjen­tów, którzy zauwa­ży­li utra­tę obję­to­ści w okoli­cy skro­ni, co może prowa­dzić do stwo­rze­nia “zagłę­bień” i “cieni” na twarzy, a także do wydłu­że­nia i zmarsz­czek w okoli­cy oczu. Zabieg ten może być także odpo­wied­ni dla pacjen­tów, którzy chcą popra­wić syme­trię twarzy, wyrów­nać nierów­no­ści skóry lub odmło­dzić wygląd twarzy.

Zabieg wypeł­nie­nia skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym jest stosun­ko­wo bezpiecz­ny i nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty zabie­gu są zwykle widocz­ne od razu i utrzy­mu­ją się od kilku miesię­cy do roku, w zależ­no­ści od rodza­ju i ilości użytej substan­cji oraz indy­wi­du­al­nych cech pacjenta.

Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym to nowo­cze­sna i skutecz­na meto­da w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, pozwa­la­ją­ca na odzy­ska­nie młodzień­cze­go wyglą­du twarzy poprzez przy­wró­ce­nie utra­co­nej obję­to­ści w okoli­cy skro­nio­wej. Zabieg ten zdoby­wa coraz więk­szą popu­lar­ność wśród osób poszu­ku­ją­cych niein­wa­zyj­nych sposo­bów na popra­wę este­ty­ki swojej twarzy i wygła­dze­nie jej konturów.

Na czym pole­ga wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialuronowym?

Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym to zabieg este­tycz­ny, pole­ga­ją­cy na wstrzyk­nię­ciu prepa­ra­tu zawie­ra­ją­ce­go kwas hialu­ro­no­wy bezpo­śred­nio w obszar skro­nio­wy. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie substan­cją, która odpo­wia­da za nawil­że­nie, jędr­ność i elastycz­ność skóry. Dzię­ki wstrzyk­nię­ciu kwasu hialu­ro­no­we­go w okoli­cę skro­ni, możli­we jest uzyska­nie efek­tu wypeł­nie­nia, co przy­czy­nia się do odmło­dze­nia wyglą­du twarzy i zniwe­lo­wa­nia efek­tu “zapad­nię­tych skroni”.

Korzy­ści z wypeł­nie­nia skro­ni kwasem hialuronowym

 1. Popra­wa este­ty­ki twarzy: Zabieg pozwa­la na przy­wró­ce­nie harmo­nij­nych propor­cji twarzy, wygła­dze­nie kontu­rów i uzyska­nie młodzień­cze­go wyglądu.
 2. Reduk­cja oznak starze­nia: Wypeł­nie­nie zapad­nię­tych skro­ni skutecz­nie redu­ku­je widocz­ne ozna­ki starze­nia, dając efekt odświe­że­nia i witalności.
 3. Natych­mia­sto­we efek­ty: Efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu po jego prze­pro­wa­dze­niu, co stano­wi dużą zale­tę dla osób ocze­ku­ją­cych szyb­kich rezultatów.
 4. Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ne ryzy­ko: Kwas hialu­ro­no­wy jest substan­cją dobrze tole­ro­wa­ną przez orga­nizm, co mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i zapew­nia wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa zabiegu.
 5. Brak koniecz­no­ści długiej rekon­wa­le­scen­cji: Po zabie­gu nie ma potrze­by długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji, co umoż­li­wia szyb­ki powrót do normal­ne­go trybu życia.

Dla kogo jest wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialuronowym?

Zabieg ten jest ideal­ny dla osób, które zauwa­ży­ły utra­tę obję­to­ści w okoli­cy skro­nio­wej, co często wiąże się z proce­sem starze­nia. Jest to dosko­na­ła opcja zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy pragną popra­wić kontu­ry swojej twarzy i przy­wró­cić jej młodzień­czy wygląd bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirurgicznym.

Jak prze­bie­ga zabieg wypeł­nie­nia skro­ni kwasem hialuronowym?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne efek­ty. Następ­nie, po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, lekarz doko­nu­je precy­zyj­nych iniek­cji kwasu hialu­ro­no­we­go w obszar skro­nio­wy. Cała proce­du­ra trwa zwykle około 30–60 minut, a jej efek­ty są natychmiastowe.

Podsu­mo­wa­nie

Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­na, bezpiecz­na i szyb­ka meto­da na odzy­ska­nie młodzień­cze­go wyglą­du i popra­wę este­ty­ki twarzy. Zabieg ten oferu­je natu­ral­ne efek­ty, mini­ma­li­zu­jąc jedno­cze­śnie potrze­bę czasu na rekon­wa­le­scen­cję. Jeśli marzysz o gład­kich kontu­rach twarzy bez widocz­nych oznak starze­nia, ta meto­da może być ideal­nym rozwią­za­niem dla Ciebie. Pamię­taj jednak, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, aby zapew­nić sobie bezpie­czeń­stwo i satys­fak­cjo­nu­ją­ce rezultaty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wypeł­nia­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la odmło­dze­nie okolic skro­ni oraz górnej części twarzy. Twarz nabie­ra łagod­niej­sze­go i młod­sze­go wyglądu.

Bezpieczeństwo

Wypeł­nie­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Wypeł­nia­nie skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym może być wyko­ny­wa­ne bez znie­czu­le­nia. Pacjent może odczu­wać niewiel­ki dyskom­fort zwią­za­ny z ostrzy­ki­wa­niem okoli­cy zabie­go­wej kwasem hialu­ro­no­wym. Na proś­bę pacjen­ta można zasto­so­wać znie­czu­le­nie miejscowe.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu. Osta­tecz­ny efekt może­my zauwa­żyć po upły­wie 3–4 tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg wypeł­nie­nia skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym trwa zazwy­czaj kilka minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu może wystą­pić chwi­lo­we zaczer­wie­nie­nie skóry i drob­ne siniacz­ki. Wszyst­kie obja­wy powin­ny ustą­pić w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • okres karmie­nia piersią,
 • stany zapal­ne skóry,
 • choro­by nowo­two­ro­we i autoimmunologiczne.

Wypełnianie okolic skroni kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Podczas zabie­gu kwas hialu­ro­no­wy zosta­je zaapli­ko­wa­ny w wybra­ne miej­sce na twarzy. Dzię­ki temu wszel­kie widocz­ne zagłę­bie­nia w okoli­cach skro­ni spły­ca­ją się, a twarz wyglą­da na bardziej wypoczętą.

3

Kolejne zabiegi

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do 12 miesię­cy. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Wypełnianie okolic skroni okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu wypeł­nia­nia okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg wypeł­nia­nia okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg wypełniania okolic skroni kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. Wizy­ta kontro­l­na nie jest potrzebna.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry