Wypełnienie zmarszczek marionetki

Cennik

ZabiegCena
Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym Juvederm1 ml Juve­derm — 1200 zł
Wypeł­no­anie zmarsz­czek kwasem hialu­ro­no­wym Neauvia1 ml Neau­via — 800 zł

Czym jest wypełnianie zmarszczek marionetki kwasem hialuronowym?

Idealnym zabiegiem, który spowoduje że odbiór naszej twarzy przez inne osoby będzie bardziej pozytywy, jest wypełnianie zmarszczek marionetki kwasem hialuronowym.

Po zabie­gu dolna część twarzy ulega odmło­dze­niu, znika smut­ny i znie­cier­pli­wio­ny wyraz twarzy.

 

Wskazania do wypełnienia zmarszczek marionetki obejmują:

 1. Zmarszcz­ki mario­net­ki: głów­nym wska­za­niem do zabie­gu wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki są same zmarszcz­ki mario­net­ki, czyli linie biegną­ce wzdłuż kąci­ków ust w kierun­ku brody. Zmarszcz­ki te powsta­ją w wyni­ku natu­ral­ne­go proce­su starze­nia się skóry, ale także mogą być spowo­do­wa­ne nadmier­nym napię­ciem mięśni, pale­niem papie­ro­sów, nadmier­nym opala­niem lub inny­mi czynnikami.
 2. Zmniej­sze­nie obję­to­ści twarzy: wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki może również pomóc w popra­wie obję­to­ści twarzy i ujędr­nie­niu skóry w okoli­cy kąci­ków ust i brody.
 3. Odmło­dze­nie wyglą­du: wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki może również przy­czy­nić się do ogól­ne­go odmło­dze­nia wyglą­du twarzy i przy­wró­ce­nia jej natu­ral­ne­go kształtu.
 4. Popra­wa kontu­ru ust: zabieg wypeł­nie­nia zmarsz­czek mario­net­ki może również pomóc w popra­wie kontu­ru ust i ich propor­cji, co przy­czy­ni się do bardziej este­tycz­ne­go wyglą­du twarzy.

Warto jednak pamię­tać, że każdy pacjent jest inny i decy­zja o wypeł­nie­niu zmarsz­czek mario­net­ki powin­na być podej­mo­wa­na indy­wi­du­al­nie przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej po dokład­nej ocenie stanu skóry pacjen­ta i omówie­niu oczekiwań.

Wypełnianie zmarszczek marionetki

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mario­net­ki to zabieg medy­cy­ny este­tycz­nej, który ma na celu wygła­dze­nie linii i zmarsz­czek biegną­cych wzdłuż kąci­ków ust w kierun­ku brody. Zmarszcz­ki te mogą nada­wać twarzy smut­ny lub znie­cier­pli­wio­ny wygląd, a wypeł­nie­nie ich może przy­czy­nić się do odmło­dze­nia wyglądu.

Zabieg wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki pole­ga na wstrzyk­nię­ciu kwasu hialu­ro­no­we­go lub innych substan­cji wypeł­nia­ją­cych do obsza­ru zmarsz­czek, co ma na celu ich wypeł­nie­nie i wygła­dze­nie. Kwas hialu­ro­no­wy to natu­ral­na substan­cja wystę­pu­ją­ca w skórze, która poma­ga zatrzy­mać wodę i zapew­nia elastycz­ność skóry. Wstrzyk­nię­cie kwasu hialu­ro­no­we­go do zmarsz­czek mario­net­ki może spowo­do­wać wygła­dze­nie i ujędr­nie­nie skóry w okoli­cy kąci­ków ust i brody.

Zabieg wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki jest stosun­ko­wo bezpiecz­ny i zazwy­czaj nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Efek­ty są zwykle natych­mia­sto­we i utrzy­mu­ją się przez kilka miesię­cy, a czasem nawet do roku, w zależ­no­ści od rodza­ju i ilości użytej substan­cji oraz indy­wi­du­al­nych cech pacjenta.

Ważne jest, aby wyko­nać zabieg u doświad­czo­ne­go leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej, który dokład­nie oceni stan skóry pacjen­ta i dobie­rze odpo­wied­nią substan­cję wypeł­nia­ją­cą. Przed zabie­giem nale­ży również omówić wszel­kie wątpli­wo­ści i ocze­ki­wa­nia z leka­rzem, aby osią­gnąć jak najlep­sze wyniki.

Wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym to jedna z najsku­tecz­niej­szych metod walki z ozna­ka­mi starze­nia, która cieszy się rosną­cą popu­lar­no­ścią wśród osób pragną­cych zacho­wać młody i świe­ży wygląd skóry. Zmarszcz­ki mario­net­ki, biegną­ce od kąci­ków ust w kierun­ku brody, mogą nada­wać twarzy smut­ny lub zmęczo­ny wyraz. Dzię­ki nowo­cze­snym tech­ni­kom medy­cy­ny este­tycz­nej możli­we jest skutecz­ne i bezpiecz­ne ich zredukowanie

Czym jest wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialuronowym?

Wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki pole­ga na iniek­cji kwasu hialu­ro­no­we­go bezpo­śred­nio w obszar tych zmarsz­czek. Kwas hialu­ro­no­wy jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w orga­ni­zmie substan­cją, która odpo­wia­da za nawil­że­nie, elastycz­ność i gęstość skóry. Dzię­ki swoim właści­wo­ściom, prepa­ra­ty na bazie tego kwasu dosko­na­le spraw­dza­ją się w zniwe­lo­wa­niu bruzd, przy­wra­ca­jąc skórze gład­kość i młodzień­czy wygląd.

Korzy­ści z wypeł­nie­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialuronowym

 1. Reduk­cja zmarsz­czek: Zabieg pozwa­la na wyraź­ne zmniej­sze­nie głębo­ko­ści i widocz­no­ści zmarsz­czek mario­net­ki, co prze­kła­da się na bardziej wypo­czę­ty i młod­szy wygląd twarzy.
 2. Popra­wa kontu­rów twarzy: Oprócz reduk­cji zmarsz­czek, kwas hialu­ro­no­wy może przy­czy­nić się do popra­wy ogól­nych kontu­rów twarzy, doda­jąc jej harmo­nii i proporcji.
 3. Natych­mia­sto­we efek­ty: Efek­ty zabie­gu są widocz­ne niemal od razu po jego prze­pro­wa­dze­niu, co stano­wi dużą zale­tę dla osób ocze­ku­ją­cych szyb­kich rezultatów.
 4. Mini­mal­ne ryzy­ko i krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji: Zabieg jest bezpiecz­ny i zazwy­czaj nie wiąże się z długim okre­sem rekon­wa­le­scen­cji, co umoż­li­wia szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 5. Efek­ty długo­trwa­łe, ale tymcza­so­we: Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się zwykle od 6 do 12 miesię­cy, co pozwa­la na elastycz­ne dosto­so­wa­nie wyglą­du twarzy do zmie­nia­ją­cych się potrzeb i oczekiwań.

Dla kogo jest wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialuronowym?

Zabieg ten jest prze­zna­czo­ny dla osób, które chcą zredu­ko­wać widocz­ność zmarsz­czek mario­net­ki i przy­wró­cić swojej twarzy młod­szy, bardziej zrelak­so­wa­ny wygląd. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób w różnym wieku, które zauwa­ża­ją pogłę­bie­nie się tych zmarsz­czek i pragną skory­go­wać ten obszar bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym proce­du­rom chirurgicznym.

Jak prze­bie­ga zabieg wypeł­nie­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialuronowym?

Zabieg rozpo­czy­na się od konsul­ta­cji z doświad­czo­nym specja­li­stą medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni stan skóry i omówi ocze­ki­wa­ne efek­ty. Następ­nie, po zasto­so­wa­niu miej­sco­we­go znie­czu­le­nia, lekarz doko­nu­je precy­zyj­nych iniek­cji kwasu hialu­ro­no­we­go w obszar zmarsz­czek mario­net­ki. Cała proce­du­ra trwa zwykle około 30 minut, a jej efek­ty są natychmiastowe.

Podsu­mo­wa­nie

Wypeł­nie­nie zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym to efek­tyw­na, bezpiecz­na i szyb­ka meto­da na odzy­ska­nie młodzień­cze­go wyglą­du i popra­wę este­ty­ki twarzy. Zabieg ten oferu­je natu­ral­ne efek­ty, mini­ma­li­zu­jąc jedno­cze­śnie potrze­bę czasu na rekon­wa­le­scen­cję. Jeśli marzysz o gład­kiej skórze bez widocz­nych zmarsz­czek mario­net­ki, ta meto­da może być ideal­nym rozwią­za­niem dla Ciebie. Pamię­taj jednak, aby zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne­go specja­li­stę w reno­mo­wa­nej klini­ce medy­cy­ny este­tycz­nej, aby zapew­nić sobie bezpie­czeń­stwo i satys­fak­cjo­nu­ją­ce rezultaty.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la na zary­so­wa­nie i mode­lo­wa­nie okoli­cy twarzy. Dzię­ki temu nabie­ra łagod­niej­sze­go i młod­sze­go wyglą­du. Cena zabie­gu jest bardzo przystępna.

Bezpieczeństwo

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych  hialu­ro­no­wym jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­ny zosta­je kwas hialu­ro­no­wy, żeby znie­czu­lić okoli­ce zabie­go­we. Pacjent w trak­cie zabie­gu nie odczu­wa bólu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu. Osta­tecz­ny efekt może­my zauwa­żyć po upły­wie kilku tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Cały zabieg trwa prze­waż­nie 10 min. Cała wizy­ta wraz z konsul­ta­cją trwa 30–60 min.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu może wystą­pić chwi­lo­we zaczer­wie­nie­nie skóry i drob­ne siniacz­ki. Wszyst­kie obja­wy powin­ny ustą­pić w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • choro­by nowotworowe,
 • stany zapal­ne skóry (opryszcz­ka, trądzik),
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • choro­by o podło­żu autoimmunologicznym,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych.

Wypełnianie bruzd marionetki krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym wypły­ca bruz­dy bbie­gną­ce od kąci­ków ust w kierun­ku brody.  Ponad­to, zabieg spły­ca zmarszcz­ki oraz popra­wia gęstość i elastycz­ność skóry.

3

Kolejne zabiegi

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do 18 miesię­cy. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu nie jest koniecz­na wizy­ta kontrolna.

Wypełnianie zmarszczek marionetki okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg wypeł­nia­nia okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg wypełniania zmarszczek marionetki?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. Wizy­ta kontro­l­na nie jest konieczna.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry