Wypełnianie zmarszczek marionetki

Cennik

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek marionetkiod 800 zł

Czym jest wypełnianie zmarszczek marionetki kwasem hialuronowym?

Idealnym zabiegiem, który może pomóc poprawić kontury twarzy, jest wypełnianie zmarszczek marionetki kwasem hialuronowym.

Po zabie­gu twarz wyglą­da młodziej i popra­wi się jej owal, a zmarszcz­ka mario­net­ki już się nie pojawi.

Wskazania do zastosowania zabiegu

 • likwi­da­cja zmarszczek,
 • odmła­dza­nie okolic oczu,
 • mode­lo­wa­nie owalu twarzy.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la na zary­so­wa­nie i mode­lo­wa­nie okoli­cy twarzy. Dzię­ki temu nabie­ra łagod­niej­sze­go i młod­sze­go wyglą­du. Cena zabie­gu jest bardzo przystępna.

Bezpieczeństwo

Wypeł­nia­nie zmarsz­czek mimicz­nych  hialu­ro­no­wym jest zabie­giem niein­wa­zyj­nym i bezpiecz­nym. Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Przed rozpo­czę­ciem zabie­gu poda­ny zosta­je kwas hialu­ro­no­wy, żeby znie­czu­lić okoli­ce zabie­go­we. Pacjent w trak­cie zabie­gu nie odczu­wa bólu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Pierw­sze efek­ty widocz­ne są już po pierw­szym zabie­gu. Osta­tecz­ny efekt może­my zauwa­żyć po upły­wie kilku tygodni.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg uzależ­nio­ny jest głów­nie od ilości okolic, w które ma zostać poda­ny kwas hialu­ro­no­wy. Zazwy­czaj trwa od 30 do 90 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu może wystą­pić chwi­lo­we zaczer­wie­nie­nie skóry i drob­ne siniacz­ki. Wszyst­kie obja­wy powin­ny ustą­pić w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • choro­by nowotworowe,
 • stany zapal­ne skóry (opryszcz­ka, trądzik),
 • nadwraż­li­wość na kwas hialuronowy,
 • choro­by o podło­żu autoimmunologicznym,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych.

Wypełnianie bruzd marionetki krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym przy­wra­ca obję­tość oraz nawil­że­nie tkan­ki tłusz­czo­wej. Ponad­to, zabieg spły­ca zmarszcz­ki oraz popra­wia gęstość i elastycz­ność skóry.

3

Kolejne zabiegi

Efek­ty zabie­gu utrzy­mu­ją się do 18 miesię­cy. W razie potrze­by zabieg można powtó­rzyć po skon­sul­to­wa­niu się z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Wypełnianie zmarszczek marionetki okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu wypeł­nia­nia zmarsz­czek mario­net­ki kwasem hialu­ro­no­wym pacjent może wrócić do swoich codzien­nych obowiązków.

80%

Koniecz­ność powtarzania

W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg wypeł­nia­nia okolic skro­ni kwasem hialu­ro­no­wym. O koniecz­no­ści powtó­rze­nia zabie­gu decy­du­je lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Jak działa zabieg wypełniania zmarszczek marionetki?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w miej­scu zabiegowym.

33

Druga faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu z kwasem hialuronowym.

44

Trzecia faza

Wpro­wa­dze­nie kwasu hialu­ro­no­we­go za pomo­cą igły lub kaniu­li w wyzna­czo­ne miej­sce na twarzy.

55

Ostatnia faza

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty i umawia pacjen­ta na wizy­tę kontrolną.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry