Zabiegi pod oczy – likwidacja zmarszczek, korekcja cieni i worków

Cennik

ZabiegCena
Trans­fer nanotłuszczu4500 zł
Tropo­ko­la­gen500 zł
Nucle­ofiil Eyes900 zł
Fibry­na strukturalna500 zł
Radio­fre­kwen­cja mikroigłowa600 zł
Stymu­la­tor Juvelook1000 zł
usuwanie kurzych lapek

Czym są zabiegi pod oczy?

Skóra pod oczami jest bardzo delikatna i cienka, dlatego tak szybko ulega procesom starzenia się skóry.

Z upły­wem lat coraz częściej może­my zauwa­żyć poja­wia­ją­ce się zmarszcz­ki, cienie i worki pod ocza­mi. Prze­ciw­dzia­łać proce­som starze­nia można stosu­jąc zabie­gi na zmarszcz­ki pod oczy oraz zabie­gi na cienie i worki pod oczami. 

W naszej klinice oferujemy wiele zabiegów, które pomagają wygładzić zmarszczki i poprawić kondycję skóry pod oczami. 

Wyko­na­nie serii zabie­gów umoż­li­wia odmło­dze­nie okolic oka i reduk­cji mało­este­tycz­nych zmian skór­nych. Wybór zabie­gu uzależ­nio­ny jest od kondy­cji i zaawan­so­wa­nia proble­mu. Może­my zapro­po­no­wać takie zabie­gi pod oczy na zmarszcz­ki, cienie lub worki jak: botox, kwas hialu­ro­no­wy, zabie­gi z zakre­su mezo­te­ra­pii. Dzię­ki nim twarz wyglą­da młodziej, a wszel­kie nierów­no­ści zosta­ją zniwe­lo­wa­ne. Skóra staje się wygła­dzo­na i napię­ta. Efek­ty poszcze­gól­nych zabie­gów mogą różnić się nieco od siebie, ale wszyst­kie poma­ga­ją uporać się ze skut­ka­mi starze­nia się skóry w obrę­bie oczu. 

Zabie­gi pod oczy stano­wią kluczo­wy element nowo­cze­snej medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­jąc szero­ki wachlarz opcji dla osób poszu­ku­ją­cych skutecz­nych metod na odmło­dze­nie i popra­wę wyglą­du deli­kat­nej skóry wokół oczu. Ta specy­ficz­na stre­fa twarzy jest szcze­gól­nie nara­żo­na na poja­wia­nie się zmarsz­czek, cieni oraz worków, co może znaczą­co wpły­nąć na wygląd i odbiór naszej prezencji.

Popu­lar­ne zabie­gi pod oczy:

Wypeł­nia­cze z kwasem hialu­ro­no­wym — jedne z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów, które poma­ga­ją zredu­ko­wać drob­ne linie i zmarszcz­ki, a także przy­wró­cić obję­tość i świe­ży wygląd skórze wokół oczu.

Mezo­te­ra­pia — proce­du­ra pole­ga­ją­ca na mikro­iniek­cjach, które dostar­cza­ją skórze niezbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łów, popra­wia­jąc jej kondy­cję, elastycz­ność i wygląd.

Lase­ro­we odmła­dza­nie skóry — zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia lase­ro­wa, która pozwa­la na skutecz­ne zniwe­lo­wa­nie cieni pod ocza­mi, reduk­cję zmarsz­czek oraz popra­wę ogól­nej jako­ści skóry.

Peelin­gi chemicz­ne — zabie­gi, które poprzez kontro­lo­wa­ne usunię­cie wierzch­nich warstw skóry, stymu­lu­ją jej rege­ne­ra­cję, odświe­że­nie i wygładzenie.

Efek­ty zabie­gów pod oczy

Zabie­gi este­tycz­ne skon­cen­tro­wa­ne na okoli­cy oczu mogą przy­nieść szereg korzy­ści, w tym:

 • Zmniej­sze­nie widocz­no­ści zmarsz­czek i drob­nych linii,
 • Zredu­ko­wa­nie cieni i worków pod oczami,
 • Popra­wa jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry,
 • Rozja­śnie­nie i odświe­że­nie wyglą­du skóry,
 • Przy­wró­ce­nie młodzień­cze­go i wypo­czę­te­go wyglądu.

Dla kogo są pole­ca­ne zabie­gi pod oczy?

Zabie­gi pod oczy są pole­ca­ne dla osób, które zauwa­ża­ją ozna­ki starze­nia się skóry wokół oczu, takie jak zmarszcz­ki, cienie czy worki. Są one również ideal­nym rozwią­za­niem dla osób, które pragną zapo­biec poja­wie­niu się tych oznak lub po prostu chcą popra­wić wygląd i kondy­cję skóry w tej deli­kat­nej stre­fie. Nieza­leż­nie od wieku, zabie­gi te mogą pomóc odzy­skać świe­ży i promien­ny wygląd, który odzwier­cie­dla wewnętrz­ne poczu­cie młodo­ści i energii.

Podsu­mo­wa­nie

Zabie­gi pod oczy oferu­ją efek­tyw­ną pomoc w walce z ozna­ka­mi starze­nia, zmęcze­nia i stre­sem, które najczę­ściej mani­fe­stu­ją się w okoli­cy oczu. Dzię­ki różno­rod­no­ści dostęp­nych metod, każdy może znaleźć rozwią­za­nie dopa­so­wa­ne do swoich indy­wi­du­al­nych potrzeb i ocze­ki­wań. Inwe­sty­cja w profe­sjo­nal­ne zabie­gi este­tycz­ne to nie tylko sposób na popra­wę wyglą­du, ale również na podnie­sie­nie samo­oce­ny i komfor­tu życia. Jeśli marzysz o świe­żym i młodzień­czym spoj­rze­niu, warto rozwa­żyć skorzy­sta­nie z ofer­ty nowo­cze­snych zabie­gów pod oczy.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabie­gi na zmarszcz­ki pod ocza­mi poma­ga­ją wygła­dzić skórę w obrę­bie oczu, a zabie­gi na cienie i worki pod ocza­mi popra­wia­ją kondy­cję i kolo­ryt skóry. Cena zabie­gu uzależ­nio­na jest od zasto­so­wa­nej metody. 

Bezpieczeństwo

Zabie­gi są w pełni bezpiecz­ne. Nad ich prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej. 

Komfort

Stara­my się, aby każdy zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny w jak najbar­dziej komfor­to­wych warun­kach dla pacjen­ta. Liczy się dla nas zado­wo­le­nie pacjen­tów i ich bezpieczeństwo. 

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dza­ne­go zabie­gu pacjen­to­wi może zostać poda­ny środek znie­czu­la­ją­cy. Chce­my, by dyskom­fort w trak­cie prze­pro­wa­dza­nia zabie­fu był dla niego jak najmniejszy. 

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabie­gi pod oczy najczę­ściej nie trwa­ją długo. W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu trwa­ją od kilku do kilku­na­stu minut. 

 • Jak efektów możemy się spodziewać?

  Efek­tem zabie­gów pod oczy jest popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, wyrów­na­nie wszel­kich nierów­no­ści, rege­ne­ra­cja i nawil­że­nie skóry. Dzię­ki temu twarz wyglą­da młodziej, a pacjent czuje się pewien siebie. 

Przeciwwskazania

 • ciąża i okres laktacji,
 • nowo­two­ry,
 • podraż­nie­nie okolic oczu, 
 • jęcz­mień i stany zapalne,
 • infek­cje bakte­ryj­ne i wirusowe, 
 • choro­by z autoagresji, 
 • choro­by nowo­two­ro­we i autoimmunologiczne,
 • przyj­mo­wa­nie leków przeciwkrzepliwych,
 • skłon­no­ści do blizn i zwłóknień,
 • aler­gia / uczu­le­nie na skład­ni­ki zawar­te w preparatach.

Zabiegi pod oczy krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem nale­ży skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia stra­te­gii działania. 

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu lekarz ocenia kondy­cję skórę i zaawan­so­wa­nie proble­mu. Dobie­ra odpo­wied­ni zabieg, który pomo­że zniwe­lo­wać zmarszcz­ki lub cienie i worki pod oczami.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi powin­ny być skon­sul­to­wa­ne z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej.  W niektó­rych przy­pad­kach wystar­czy tylko jeden zabieg, aby osią­gnąć zamie­rzo­ny efekt. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. W razie koniecz­no­ści powtó­rze­nia wyzna­cza kolej­ną wizy­tę w klinice. 

Zabiegi pod oczy okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabie­gi pod oczy nie prze­wi­du­ją okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po zakoń­cze­niu proce­du­ry pacjent może wrócić od razu do domu. 

80%

Koniecz­ność powtarzania

W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu i zaawan­so­wa­nia proble­mu może okazać się, że koniecz­ne jest powtó­rze­nie zabie­gu. Każde kolej­ne powtó­rze­nie powin­no zostać skon­sul­to­wa­ne wcze­śniej z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

Jak działają zabiegi pod oczy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz dokład­nie omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

22

Pierwsza faza

W zależ­no­ści od zabie­gu przed jego rozpo­czę­ciem pacjen­to­wi może zostać poda­ny środek znieczulający. 

33

Druga faza

Lekarz przy­stę­pu­je do okre­śle­nia kondy­cji skóry.

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniek­cji lub wybra­nie urzą­dze­nia zabiegowego. 

55

Ostatnia faza

Rozpo­czę­cie proce­du­ry zabiegowej. 

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry