Zabiegi pod oczy – likwidacja zmarszczek, korekcja cieni i worków

Cennik

likwi­da­cja cieni pod ocza­mi — Derma­he­al Darm Circ­le Solu­tion — 1,5ml450 zł
likwi­da­cja worków pod ocza­mi Derma­he­al Eyebag — 1,5ml 450 zł 
Nucle­ofiil Eyes900 zł
Fibry­na strukturalna500 zł
usuwanie kurzych lapek

Czym są zabiegi pod oczy?

Skóra pod oczami jest bardzo delikatna i cienka, dlatego tak szybko ulega procesom starzenia się skóry.

Z upły­wem lat coraz częściej może­my zauwa­żyć poja­wia­ją­ce się zmarszcz­ki, cienie i worki pod ocza­mi. Prze­ciw­dzia­łać proce­som starze­nia można stosu­jąc zabie­gi na zmarszcz­ki pod oczy oraz zabie­gi na cienie i worki pod oczami. 

W naszej klinice oferujemy wiele zabiegów, które pomagają wygładzić zmarszczki i poprawić kondycję skóry pod oczami. 

Wyko­na­nie serii zabie­gów umoż­li­wia odmło­dze­nie okolic oka i reduk­cji mało­este­tycz­nych zmian skór­nych. Wybór zabie­gu uzależ­nio­ny jest od kondy­cji i zaawan­so­wa­nia proble­mu. Może­my zapro­po­no­wać takie zabie­gi pod oczy na zmarszcz­ki, cienie lub worki jak: botox, kwas hialu­ro­no­wy, zabie­gi z zakre­su mezo­te­ra­pii. Dzię­ki nim twarz wyglą­da młodziej, a wszel­kie nierów­no­ści zosta­ją zniwe­lo­wa­ne. Skóra staje się wygła­dzo­na i napię­ta. Efek­ty poszcze­gól­nych zabie­gów mogą różnić się nieco od siebie, ale wszyst­kie poma­ga­ją uporać się ze skut­ka­mi starze­nia się skóry w obrę­bie oczu. 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabie­gi na zmarszcz­ki pod ocza­mi poma­ga­ją wygła­dzić skórę w obrę­bie oczu, a zabie­gi na cienie i worki pod ocza­mi popra­wia­ją kondy­cję i kolo­ryt skóry. Cena zabie­gu uzależ­nio­na jest od zasto­so­wa­nej metody. 

Bezpieczeństwo

Zabie­gi są w pełni bezpiecz­ne. Nad ich prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej. 

Komfort

Stara­my się, aby każdy zabieg został prze­pro­wa­dzo­ny w jak najbar­dziej komfor­to­wych warun­kach dla pacjen­ta. Liczy się dla nas zado­wo­le­nie pacjen­tów i ich bezpieczeństwo. 

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dza­ne­go zabie­gu pacjen­to­wi może zostać poda­ny środek znie­czu­la­ją­cy. Chce­my, by dyskom­fort w trak­cie prze­pro­wa­dza­nia zabie­fu był dla niego jak najmniejszy. 

 • Jak długo trwa zabieg?

  Zabie­gi pod oczy najczę­ściej nie trwa­ją długo. W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu trwa­ją od kilku do kilku­na­stu minut. 

 • Jak efektów możemy się spodziewać?

  Efek­tem zabie­gów pod oczy jest popra­wa kondy­cji i kolo­ry­tu skóry, wyrów­na­nie wszel­kich nierów­no­ści, rege­ne­ra­cja i nawil­że­nie skóry. Dzię­ki temu twarz wyglą­da młodziej, a pacjent czuje się pewien siebie. 

Przeciwwskazania

 • ciąża i okres laktacji,
 • nowo­two­ry,
 • podraż­nie­nie okolic oczu, 
 • jęcz­mień i stany zapalne,
 • infek­cje bakte­ryj­ne i wirusowe, 
 • choro­by z autoagresji, 
 • choro­by nowo­two­ro­we i autoimmunologiczne,
 • przyj­mo­wa­nie leków przeciwkrzepliwych,
 • skłon­no­ści do blizn i zwłóknień,
 • aler­gia / uczu­le­nie na skład­ni­ki zawar­te w preparatach.

Zabiegi pod oczy krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem nale­ży skon­sul­to­wać się z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej w celu omówie­nia proble­mu i usta­le­nia stra­te­gii działania. 

2

Pierwszy zabieg

Podczas pierw­sze­go zabie­gu lekarz ocenia kondy­cję skórę i zaawan­so­wa­nie proble­mu. Dobie­ra odpo­wied­ni zabieg, który pomo­że zniwe­lo­wać zmarszcz­ki lub cienie i worki pod oczami.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi powin­ny być skon­sul­to­wa­ne z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej.  W niektó­rych przy­pad­kach wystar­czy tylko jeden zabieg, aby osią­gnąć zamie­rzo­ny efekt. 

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz ocenia uzyska­ne efek­ty. W razie koniecz­no­ści powtó­rze­nia wyzna­cza kolej­ną wizy­tę w klinice. 

Zabiegi pod oczy okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabie­gi pod oczy nie prze­wi­du­ją okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po zakoń­cze­niu proce­du­ry pacjent może wrócić od razu do domu. 

80%

Koniecz­ność powtarzania

W zależ­no­ści od prze­pro­wa­dzo­ne­go zabie­gu i zaawan­so­wa­nia proble­mu może okazać się, że koniecz­ne jest powtó­rze­nie zabie­gu. Każde kolej­ne powtó­rze­nie powin­no zostać skon­sul­to­wa­ne wcze­śniej z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej. 

Jak działają zabiegi pod oczy?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz dokład­nie omawia z pacjen­tem proce­du­rę zabiegową.

22

Pierwsza faza

W zależ­no­ści od zabie­gu przed jego rozpo­czę­ciem pacjen­to­wi może zostać poda­ny środek znieczulający. 

33

Druga faza

Lekarz przy­stę­pu­je do okre­śle­nia kondy­cji skóry.

44

Trzecia faza

Przy­go­to­wa­nie prepa­ra­tu do iniek­cji lub wybra­nie urzą­dze­nia zabiegowego. 

55

Ostatnia faza

Rozpo­czę­cie proce­du­ry zabiegowej. 

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry