Zagęszczanie włosów

Cennik

Osocze boga­to­płyt­ko­we Arth­rex z witaminami 750 zł
Osocze Prolo 30900 zł
Osocze boga­to­płyt­ko­we z biotyną750 zł
Mezo­te­ra­pia prepa­ra­tem złożonym450 zł
dr Cyj Hair Filler550 zł

Na czym polega zagęszczanie włosów?

Jednym z najlepszych sposobów zagęszczania włosów jest mezoterapia z użyciem osocza bogatopłytkowego.

Poma­ga na łysie­nie plac­ko­wa­te, ale także na włosy słabe i wyma­ga­ją­ce odpo­wied­nie­go odżywienia.

Obszary zastosowania

Na zabieg powin­ny zdecy­do­wać się osoby, które cier­pią na łysie­nie plac­ko­wa­te i nadmier­ne wypa­da­nie włosów. Pomo­że również osobom, których włosy są znisz­czo­ne i pozba­wio­ne blasku.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu zagęsz­cza­nie włosów prze­bie­ga stop­nio­wo. Ponad­to, zabieg zatrzy­mu­je wypa­da­nie włosów. Cena zabie­gu jest propor­cjo­nal­na do otrzy­ma­nia efektów.

Bezpieczeństwo

Zagęsz­cza­nie włosów jest w 100% bezpiecz­nym zabie­giem.  Nad jego prawi­dło­wym prze­bie­giem czuwa lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Komfort

Podczas zabie­gu pacjent może odczu­wać niewiel­ki dyskom­fort spowo­do­wa­ny ukłu­ciem w miej­scu poda­nia preparatu.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty zabiegu?

  Stymu­la­cja miesz­ków włosów jest proce­sem wyma­ga­ją­cym czasu. Prze­bu­do­wa tkanek zaczy­na się po dwóch dniach, lecz efek­ty zabie­gu widocz­ne są po 2–3 tygodniach.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Cała proce­du­ra zabie­go­wa trwa zazwy­czaj około 60 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu można odczu­wać niewiel­ki dyskom­fort spowo­do­wa­ny nakłu­cia, które pozo­sta­wi­ły zniko­me ślady na skórze. U nielicz­nych pacjen­tów poja­wić się mogą samo­ustę­pu­ją­ce i niedu­że podbie­gnię­cia krwa­we w miej­scu zabiegowym.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • karmie­nie piersią,
 • choro­by krwi,
 • nowo­two­ry,
 • przyj­mo­wa­nie leków wydłu­ża­ją­cych czas krwa­wie­nia (np. aspiryna).

Zagęszczanie włosów krok po kroku

1

Konsultacja

Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu niezbęd­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem medy­cy­ny este­tycz­nej, który oceni skalę proble­mu i usta­li meto­dę działania.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej przy­stę­pu­je do pobra­nia prób­kę krwi, by następ­nie wyod­ręb­nić z niej osocze boga­to­płyt­ko­we, które wzbo­ga­co­ne zosta­je o czyn­ni­ki akty­wu­ją­ce płyt­ki krwi do rege­ne­ra­cji. Następ­nie przy­go­to­wa­ny prepa­rat zosta­je zaapli­ko­wa­ny we właści­we miejsce.

3

Kolejne zabiegi

Każdy kolej­ny zabieg  na zagęsz­cze­nie włosów powi­nien zostać skon­sul­to­wa­ny z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wyzna­cza pacjen­to­wi wizy­tę kontro­l­ną w celu spraw­dze­nia efek­tów i samo­po­czu­cia pacjenta.

Zagęszczanie włosów okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Po zabie­gu pacjent może wrócić od razu do domu. Musi uważać jedy­nie na nadmier­ną ekspo­zy­cję na słoń­cu, a także unikać base­nu, sauny i siłow­ni mini­mum przez dobę od zakoń­cze­nia zabiegu.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Koniecz­ność powtó­rze­nia zabie­gu uzależ­nio­na jest od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji pacjen­ta. Im pacjent star­szy tym ilość powtó­rzeń może być większa.

Jak działa zabieg zagęszczania włosów?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad z pacjentem.

22

Pierwsza faza

Pobra­nie prób­ki krwi przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

33

Druga faza

Odwi­ro­wy­wa­nie prób­ki i pozy­ski­wa­nie osocza boga­to­płyt­ko­we­go, a następ­nie przy­go­to­wy­wa­nie prepa­ra­tu do iniekcji.

44

Trzecia faza

Zaapli­ko­wa­nie prepa­ra­tu w wybra­ne miej­sce zabiegowe.

55

Ostatnia faza

Wyzna­cze­nie kolej­nej wizy­ty przez leka­rza medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry