Mezoterapia bezigłowa — Mesoskin

Cennik

ZabiegCena
Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa- Toskani500 zł

Czym jest Mesoskin?

Technologia opiera się na systemie ElectroPoration Microchip, czyli pustych w środku mikroigłach, które nie uszkadzają skóry, a przy tym pozwalają substancjom odżywczym przeniknąć w głąb.

W związ­ku z tym jest to zabieg ideal­ny dla cery;

 • wraż­li­wej,
 • suchej,
 • z pierw­szy­mi zmarszczkami.

Więcej o Mezoterapii bezigłowej — Mesoskin

Skóra stano­wi barie­rę ochron­ną orga­ni­zmu, jednak gdy chcesz, by substan­cje skutecz­nie wnik­nę­ły wgłąb, potrze­bu­jesz urzą­dze­nia, które dostar­czy je na odpo­wied­nią głębo­kość. Meso­skin umoż­li­wia doko­na­nie tego bez tworze­nia uszko­dzeń w skórze i bez krwi. Połą­cze­nie łagod­no­ści i skutecz­no­ści to najwięk­szy atut mezo­te­ra­pii bezi­gło­wej Mesoskin.

Odkryj Nowo­cze­sną Mezo­te­ra­pię Bez Igieł z MESOSKIN — Poszu­ku­jesz skutecz­nych, ale jedno­cze­śnie deli­kat­nych metod odmła­dza­nia skóry? Mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa MESOSKIN to inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia, która rewo­lu­cjo­ni­zu­je bran­żę kosme­tycz­ną, oferu­jąc głębo­kie odży­wie­nie i rege­ne­ra­cję skóry bez koniecz­no­ści użycia igieł. Dzię­ki temu zabieg jest całko­wi­cie bezbo­le­sny, a jedno­cze­śnie wyjąt­ko­wo skutecz­ny w walce z ozna­ka­mi starze­nia, nawil­ża­niu skóry oraz popra­wie jej ogól­nej kondycji.

Jak Dzia­ła Mezo­te­ra­pia Bezi­gło­wa MESOSKIN? — Zabieg wyko­rzy­stu­je elek­tro­po­ra­cję oraz elek­tro­fo­re­zę do bezpiecz­ne­go i efek­tyw­ne­go prze­ni­ka­nia skład­ni­ków aktyw­nych, takich jak wita­mi­ny, mine­ra­ły, kwas hialu­ro­no­wy i pepty­dy, głębo­ko do warstw skóry. Te kluczo­we substan­cje odżyw­cze dzia­ła­ją od wewnątrz, stymu­lu­jąc natu­ral­ne proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne skóry, co prowa­dzi do jej odmło­dze­nia, ujędr­nie­nia i głębo­kie­go nawilżenia.

Korzy­ści Zabie­gu MESOSKIN:

 • Inten­syw­ne Nawil­że­nie: Skóra staje się głębo­ko nawil­żo­na i promien­na, co znaczą­co popra­wia jej wygląd i teksturę.
 • Reduk­cja Zmarsz­czek i Drob­nych Linii: Regu­lar­ne zabie­gi poma­ga­ją wygła­dzić zmarszcz­ki oraz linie mimicz­ne, przy­wra­ca­jąc skórze młodzień­czy wygląd.
 • Popra­wa Jędr­no­ści i Elastycz­no­ści Skóry: Stymu­la­cja produk­cji kola­ge­nu i elasty­ny przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia jędr­no­ści i elastycz­no­ści skóry.
 • Reduk­cja Prze­bar­wień i Wyrów­na­nie Kolo­ry­tu Skóry: Skład­ni­ki aktyw­ne docie­ra­ją­ce do skóry poma­ga­ją w walce z prze­bar­wie­nia­mi i nierów­no­mier­nym kolorytem.

Dla Kogo Jest Mezo­te­ra­pia Bezi­gło­wa MESOSKIN? — Zabieg jest ideal­ny dla osób w każdym wieku, poszu­ku­ją­cych skutecz­ne­go, ale bezpiecz­ne­go rozwią­za­nia na popra­wę kondy­cji skóry, reduk­cję oznak starze­nia, nawil­że­nie oraz popra­wę jędr­no­ści skóry. Jest szcze­gól­nie pole­ca­ny dla osób o wraż­li­wej skórze, które nie mogą poddać się trady­cyj­nym meto­da­mi mezoterapii.

Zain­we­stuj w Pięk­no Swojej Skóry z MESOSKIN — Wybie­ra­jąc mezo­te­ra­pię bezi­gło­wą MESOSKIN, decy­du­jesz się na bezpiecz­ny, komfor­to­wy i niezwy­kle efek­tyw­ny zabieg, który przy­nie­sie Twojej skórze młodzień­czy wygląd.

 

Najważniejsze aspekty zabiegu

Uniwersalny

Służy do stoso­wa­nia zarów­no na więk­szych obsza­rach, jak i małych i deli­kat­nych – np. skóra wokół oczu, a nawet powieki.

Bezbolesny

Mimo, że podczas zabie­gu w skórze tworzą się mikro­ka­na­li­ki, to takie mikrow­kłu­cia miej­sce przy miej­scu na niewiel­ką głębo­kość nie są bole­sne. Po zabie­gu można wrócić do codzien­nych zajęć niemal natychmiast.

Nowoczesny

Mezo­te­ra­pia odby­wa się dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii Elec­tro­Po­ra­tion Micro­chip. Wiąz­ka pozwa­la dotrzeć na głębo­kość 0,15 mm w głąb skóry bez uszka­dza­nia jej bariery.

Częste pytania

 • Na czym polega elektroporacja?

  Elek­tro­Po­ra­tion Micro­chip pozwa­la na otwar­cie dodat­ko­wych dróg wnika­nia w skórę substan­cji aktyw­nych bez jej uszkadzania.

 • Kiedy sprawdzi się mezoterapia Mesoskin?

  Najczę­ściej stoso­wa­na jest na twarz i szyję, ale może być wyko­rzy­sty­wa­na przy: cellu­li­cie, wypa­da­ją­cych włosach, bliznach, otyło­ści, suchej skórze całe­go ciała.

 • Od kiedy mezoterapia Mesoskin?

  Ten uniwer­sal­ny i bezbo­le­sny zabieg można zasto­so­wać już w okoli­cach 20 r. ż.

Przeciwwskazania

 • ciąża i laktacja,
 • rany w miej­scu zabiegu,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • opryszcz­ka.

Mezoterapia bezigłowa — Mesoskin krok po kroku

1

Przygotowanie głowicy

Siłę dzia­ła­nia i głębo­kość można dobrać do konkret­ne­go proble­mu skóry.

2

Oczyszczenie twarzy

Twarz zosta­je oczysz­czo­na i przy­go­to­wa­na na zabieg.

3

Przyłożenie głowicy do skóry

Pacjent nic nie czuje, podczas gdy urzą­dze­nie Meso­skin dzia­ła w warstwie podskórnej.

4

Działanie miejsce przy miejscu

Mała głowi­ca Meso­skin umoż­li­wia precy­zję i dzia­ła­nie np. na powie­kach, skrzy­deł­kach nosa, wokół ust itp.

Mesoskin okiem eksperta

90%

0,1 mm

Mini­mal­na głębo­kość, na której pracu­je urzą­dze­nie do mezo­te­ra­pii bezi­gło­wej Mesoskin.

80%

0,15 mm

Maksy­mal­na głębo­kość, na jakiej dzia­ła elek­tro­po­ra­cja Mesoskin.

Jak działa mezoterapia bezigłowa — Mesoskin?

11

Przygotowanie do zabiegu

Osoba wyko­nu­ją­ca zabieg oczy­ści twarz pacjen­ta i przy­go­tu­je głowi­cę, dobie­ra­jąc siłę dzia­ła­nia urządzenia.

22

Pierwsza faza

W trak­cie zabie­gu pacjent nie odczu­wa bólu. Nakła­da­ne są dodat­ko­wo substan­cje aktyw­ne, które zwięk­sza­ją skutecz­ność zabiegu.

33

Druga faza

Pierw­sze efek­ty widocz­ne są od razu po zabie­gu. Od razu można też wrócić do codzien­nych zajęć.

44

Trzecia faza

Zabie­go­wi Meso­skin może towa­rzy­szyć infu­zja tleno­wa lub mikro­der­ma­bra­zja dla napraw­dę spek­ta­ku­lar­ne­go efektu.

55

Ostatnia faza

Meso­skin można wyko­ny­wać w seriach dla pełne­go, utrzy­mu­ją­ce­go się długo efektu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry