Mezoterapia — jesienne odżywienie skóry

Jesień to dosko­na­ły czas na korzy­sta­nie z zabie­gów rewi­ta­li­zu­ją­cych i odży­wia­ją­cych skórę.

Jedną z najpo­pu­lar­niej­szych tera­pii, jakie wybie­ra­ją po lecie pacjent­ki naszej Klini­ki Novo­derm w Łodzi jest mezo­te­ra­pia Cyto­ca­re. Co warto wiedzieć, zanim zdecy­du­je­my się na podskór­ne iniek­cje prepa­ra­tów z dobro­czyn­ny­mi substancjami?

Mezoterapia skóry Cytocare – idealny zabieg na jesień

Mezo­te­ra­pia igło­wa Cyto­ca­re spra­wia, że skóra staje się pełna zdro­we­go blasku, zrewi­ta­li­zo­wa­na, i wygła­dzo­na. Ten popu­lar­ny zabieg na twarz:

 • stymu­lu­je natu­ral­ne proce­sy regeneracyjne,
 • likwi­du­je ozna­ki przemęczenia,
 • rozwią­zu­je problem wiot­ko­ści skóry, zwią­za­ny z proce­sem starzenia.

Odżyw­cze, eksklu­zyw­ne koktaj­le wyko­rzy­sty­wa­ne podczas iniek­cji to bomba wita­mi­no­wa dla skóry. Dzię­ki zawar­to­ści amino­kwa­sów, mine­ra­łów i nieorga­nicz­nych soli efek­ty kura­cji są napraw­dę spek­ta­ku­lar­ne. Dogłęb­ne nawil­że­nie, popra­wę napię­cia skóry i spły­ce­nie szpe­cą­cych zmarsz­czek zapew­nia kwas hialu­ro­no­wy. Nielicz­ne prze­ciw­wska­za­nia i brak poważ­nych skut­ków ubocz­nym to kolej­ne zale­ty mezo­te­ra­pii Cytocare.

Na czym polega mezoterapia Cytocare?

Warto podkre­ślić, że Cyto­ca­re to napraw­dę mało­in­wa­zyj­ny zabieg. Specjal­nie opra­co­wa­ny prepa­rat boga­ty w substan­cje o dobro­czyn­nym dzia­ła­niu jest apli­ko­wa­ny podskór­nie w serii nakłuć, wyko­ny­wa­nych cien­ką igłą. Nie jest to bole­sna proce­du­ra. Mezo­te­ra­pia igło­wa nie jest bardzo bole­sna, dzię­ki zasto­so­wa­niu kremu o dzia­ła­niu znie­czu­la­ją­cym nie musi­my obawiać się dyskom­for­tu. Proce­du­ra nie wyma­ga od pacjent­ki rekon­wa­le­scen­cji. Rezul­tat końco­wy jest widocz­ny po kilku zabie­gach mezo­te­ra­pii (zwykle potrze­ba 3–7 sesji wyko­ny­wa­nych co 7–21 dni, ich dokład­na licz­ba jest usta­la­na indywidualnie).

Jeśli chodzi o zale­ce­nia poza­bie­go­we, przez kolej­ne 48 godzin nale­ży unikać ekspo­zy­cji skóry na dzia­ła­nie promie­ni słonecz­nych. W celu ochro­ny skóry nale­ży apli­ko­wać kremy z wyso­kim filtrem SPF (30 lub 50). Zale­ca się też, by przez kilka dni nie korzy­stać z base­nu, sauny i ostroż­nie osuszać mokrą skórę (lepiej nie używać szorst­kich ręczników).

Chcąc cieszyć się zrewi­ta­li­zo­wa­ną, pięk­ną skórą jak najdłu­żej, po zakoń­czo­nej kura­cji co 3–6 miesię­cy nale­ży wyko­ny­wać tzw. zabie­gi przypominające.

Kto będzie zadowolony z efektów mezoterapii Cytocare?

Mezo­te­ra­pia igło­wa to uniwer­sal­ny zabieg, jednak najwię­cej korzy­ści będą czer­pać z iniek­cji kobie­ty, po 35. roku życia, które zauwa­ży­ły pierw­sze zmarszcz­ki i inne ozna­ki starze­nia (utra­ta nawod­nie­nia i elastycz­no­ści). Z efek­tów mezo­te­ra­pii Cyto­ca­re będą zado­wo­lo­ne wszyst­kie panie zmaga­ją­ce się z:

 • wiot­ko­ścią skóry,
 • brakiem nawil­że­nia skóry,
 • zmęczo­ną, szarą cerą,
 • szorst­ki­mi, znisz­czo­ny­mi dłońmi,
 • zmarszcz­ka­mi na szyi i dekolcie.

To dosko­na­ły zabieg dla kobiet, które chcą wyglą­dać promien­nie i młodo bez inge­ren­cji chirur­gicz­nej, długiej rekon­wa­le­scen­cji, bólu i blizn.

Mezoterapia igłowa a czynniki wykluczające

Każda proce­du­ra zabie­go­wa wiąże się z pewny­mi wyklu­cze­nia­mi. Mezo­te­ra­pii igło­wej Cyto­ca­re nie mogą poddać się pacjent­ki będą­ce ciąży lub karmią­ce pier­sią. Prze­ciw­wska­za­niem do kura­cji są też:

 • choro­by nowotworowe,
 • niewy­rów­na­na cukrzyca,
 • aktyw­na opryszczka,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi,
 • doust­na tera­pia reitnoidami,
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn,
 • aler­gia na skład­ni­ki koktaj­li odżywczych.

Twoja skóra potrze­bu­je dogłęb­ne­go odży­wie­nia i chcesz skorzy­stać z mezo­te­ra­pii igło­wej z użyciem prepa­ra­tów fran­cu­skiej marki Revi­ta­ca­re? Nasi eksper­ci z Klini­ki Novo­derm w Łodzi chęt­nie przy­go­tu­ją dla Ciebie opty­mal­ny plan kura­cji. Umów się już dziś na wstęp­ną konsul­ta­cję z doświad­czo­ny­mi specja­li­sta­mi i zachwy­caj dosko­na­łą kondy­cją skóry. Zapew­nia­my wyso­ką skutecz­ność mezo­te­ra­pii i wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa. Profe­sjo­nal­ne podej­ście do pacjen­ta i empa­tia to motto naszej codzien­nej pracy. Zadzwoń teraz!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry