Mezoterapia pistoletem U225

Cennik

ZabiegCena
Tropo­ko­la­gen GunaCała twarz — 1000 zł Okoli­ca oczu — 500 zł Twarz i szyja — 1600 zł Twarz, szyja i dekolt — 1900 zł
Neau­via HydrodeluxeTwarz — 700 zł Twarz i szyja — 1200 zł Twarz, szyja i dekolt — 1800 zł
Kwas hiaru­lo­no­wy RRS+ krzemionka/tropokolagenCała twarz — 600 zł Twarz i szyja — 1000 zł Twarz, szyja i dekolt — 1400 zł
mezoterapia igłowa w Łodzi

Czym jest mezoterapia pistoletem U225?

Mezoterapia pistoletem U225 to innowacyjny sposób na intensywną regenerację skóry i poprawę jej kondycji.

Łączy w sobie skutecz­ność i natu­ral­ne efek­ty klasycz­nej mezo­te­ra­pii z wygo­dą i precy­zją nowo­cze­snych tech­no­lo­gii. Prepa­rat odżyw­czy poda­wa­ny jest za pomo­cą pisto­le­tu U225 wyko­nu­ją­ce­go błyska­wicz­ne mikro­na­kłu­cia (tech­ni­ka micro needling nappa­ge), co zapew­nia mniej­szą bole­sność zabie­gu. Wyko­rzy­sty­wa­na w zabie­gu igła do akupunk­tu­ry dosko­na­le spraw­dza się na wraż­li­wych partiach, takich jak skóra wokół oczu, obszar dekol­tu czy grzbie­ty dłoni.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg mezo­te­ra­pii pisto­le­tem U225 prze­pro­wa­dza­ny jest w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych i najczę­ściej trwa od 15 do 20 minut. Czas ten może wydłu­żyć się w przy­pad­ku pacjen­tów, którzy będą chcie­li skorzy­stać ze znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w posta­ci nakła­da­ne­go przed proce­du­rą specjal­ne­go kremu. Stoso­wa­ny pisto­let wyko­nu­je nakłu­cia cien­ką, precy­zyj­na igłą do akupunk­tu­ry z pręd­ko­ścią aż 450 na 1 minu­tę. Po prze­pro­wa­dze­niu proce­du­ry pacjent może od razu powró­cić do swoich codzien­nych aktywności.

Jakie są korzyści z mezoterapii pistoletem U225?

Podczas wstęp­nej konsul­ta­cji specja­li­sta dobie­ra prepa­rat dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta. Zabieg może być wyko­na­ny m.in. w celu:

 • odmło­dze­nia i wygła­dze­nia tkanki,
 • zmniej­sze­nia produk­cji sebum,
 • rozja­śnie­nia prze­bar­wień i popra­wy kolo­ry­tu skóry,
 • zwięk­sze­nia napię­cia i gęsto­ści tkanek,
 • zwal­cza­nia trądziku.

Proce­du­ra mezo­te­ra­pii z użyciem pisto­le­tu U225 wiąże się ze znacz­nym zmniej­sze­niem dole­gli­wo­ści bólo­wych wzglę­dem klasycz­nej mezo­te­ra­pii. Co więcej, dostęp­ne usta­wie­nia pozwa­la­ją na prze­pro­wa­dze­nie nakłuć na różnej głębo­ko­ści, co zwięk­sza skutecz­ność i bezpie­czeń­stwo zabiegu.

Kto może skorzystać z zabiegu?

Zabieg mezo­te­ra­pii pisto­le­tem U225 może być prze­pro­wa­dzo­ny u osób w różnym wieku, zmaga­ją­cych się z rozma­ity­mi proble­ma­mi skór­ny­mi, taki­mi jak: brak jędr­no­ści, zmarszcz­ki, niezdro­wy kolo­ryt, nadmier­ne prze­tłusz­cza­nie, trądzik czy prze­bar­wie­nia. Istot­ne jest również, aby u dane­go pacjen­ta nie wystę­po­wa­ły żadne prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia procedury.

Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Mezo­te­ra­pia pisto­le­tem U225 to zabieg bezpiecz­ny, obar­czo­ny niewiel­kim ryzy­kiem wystą­pie­nia skut­ków ubocz­nych. Po wyko­na­niu proce­du­ry możli­we jest wystą­pie­nie niewiel­kie­go obrzę­ku, zaczer­wie­nie­nia czy zasi­nie­nia w miej­scu zabie­gu. Zwykle znika­ją one samo­ist­nie po kilku dniach.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Uniwersalność

Zabieg pozwa­la zwal­czyć rozma­ite proble­my skór­ne, w tym zwią­za­ne z ozna­ka­mi starze­nia się, spadek nawil­że­nia, nadmier­ne prze­tłusz­cza­nie czy nierów­no­mier­ny kolo­ryt i zmia­ny trądzikowe.

Bezpieczeństwo

Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­sne­go pisto­le­tu U225 zabieg jest niezwy­kle precy­zyj­ny i niemal bezbo­le­sny. Urzą­dze­nie to jest zale­ca­ne szcze­gól­nie w przy­pad­ku proce­dur w obrę­bie deli­kat­ny partii twarzy i ciała, jak okoli­ce oczu, szyja, dekolt i grzbie­ty dłoni.

Komfort

Dzię­ki cien­kim, niezwy­kle precy­zyj­nym igłom zabieg mezo­te­ra­pii pisto­le­tem U225 staje się niemal bezbo­le­sny. Wyjąt­ko­wo wraż­li­wi pacjen­ci mogą również skorzy­stać z możli­wo­ści zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w posta­ci kremu znieczulającego.

Częste pytania

 • Czy zabieg należy powtarzać?

  Dla uzyska­nia opty­mal­nych rezul­ta­tów zale­ca­ne jest powtó­rze­nie zabie­gów 3–5 razy w odstę­pach od 1 do 3 tygo­dni. Po wyko­na­niu pełnej serii zale­ca­ne są zabie­gi przy­po­mi­na­ją­ce co kilka miesięcy.

 • Ile trwa jedna sesja?

  Sam zabieg mezo­te­ra­pii pisto­le­tem U225 trwa zazwy­czaj od 15 do 20 minut. Czas ten może ulec wydłu­że­niu w niektó­rych sytu­acjach, np. u pacjen­tów chcą­cych skorzy­stać ze znie­czu­le­nia miejscowego.

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Dzię­ki odpo­wied­nie­mu rozmia­ro­wi i formie igieł, a także indy­wi­du­al­ne­mu dosto­so­wa­niu para­me­trów zabie­gu, mezo­te­ra­pia pisto­le­tem U225 jest niemal bezbo­le­sna. Nie jest zale­ca­ne stoso­wa­nie znieczulenia.

Przeciwwskazania

 • okres ciąży i karmie­nia piersią
 • aktyw­ne nowotwory
 • nieure­gu­lo­wa­na cukrzyca
 • skłon­ność do blizn i bliznowców
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi
 • infek­cje skórne
 • aler­gia na jaki­kol­wiek skład­nik preparatu

Mezoterapia pistoletem U225 krok po kroku

1

Konsultacja

Podczas pierw­szej konsul­ta­cji lekarz wyklu­cza u pacjen­ta prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabie­gu oraz przed­sta­wia plan tera­pii. Dobie­ra­ny jest także prepa­rat odpo­wied­ni dla proble­mu pacjenta.

2

Pierwszy zabieg

Prze­pro­wa­dza­na proce­du­ra pole­ga na wtła­cza­niu odpo­wied­nio dobra­nej substan­cji w skórę pacjen­ta. Do tego celu wyko­rzy­stu­je się specjal­ne urzą­dze­nie wyko­nu­ją­ce aż 450 mikro­na­kłuć na minutę.

3

Kolejne zabiegi

Zale­ca się, aby mezo­te­ra­pię pisto­le­tem U225 prze­pro­wa­dzić od 3 do 5 razy w odstę­pach ok. 7–21 dni. Dzię­ki temu możli­we jest uzyska­nie opty­mal­nych efektów.

4

Konsultacja kończąca

Po kilka miesią­cach (zwykle 3–6) od ostat­nie­go zabie­gu plano­wa­na jest wizy­ta w celu oceny rezul­ta­tów tera­pii. Po tym czasie warto wyko­nać też zabieg przypominający.

Mezoterapia pistoletem U225 okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Pacjent może powró­cić do swoich codzien­nych zajęć właści­wie natych­miast po wyko­na­niu zabie­gu. Ewen­tu­al­ne niewiel­kie efek­ty ubocz­ne, jak lekka opuchli­zna czy zaczer­wie­nie­nie bądź drob­ne siniacz­ki znika­ją samo­ist­nie, w prze­cią­gu nie więcej niż kilku dni od wyko­na­nia procedury.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Aby osią­gnąć opty­mal­ne rezul­ta­ty tera­pii, zale­ca się powtó­rze­nie zabie­gu od 3 do 5 razy w odstę­pach od 7 do 21 dni. Dokład­ną licz­bę i często­tli­wość zabie­gów zawsze usta­la lekarz. Po kilku miesią­cach od ostat­niej sesji warto wyko­nać również zabieg przypominający.

Jak działa zabieg mezoterapii pistoletem U225?

11

Przygotowanie do zabiegu

W trak­cie konsul­ta­cji lekarz wyklu­cza prze­ciw­wska­za­nia oraz dobie­ra prepa­rat odpo­wia­da­ją­cy potrze­bom skóry pacjen­ta. Omawia­ny jest również plan terapii.

22

Pierwsza faza

Skóra jest dokład­nie oczysz­cza­na, aby przy­go­to­wać ją na poda­nie prepa­ra­tu. Na życze­nie pacjen­ta możli­we jest również poda­nie znie­czu­le­nia w formie kremu.

33

Druga faza

Do skóry poda­wa­na jest przy­go­to­wa­na przez leka­rza substan­cja. Najczę­ściej stoso­wa­ne są koktaj­le odżyw­cze, kwas hialu­ro­no­wy oraz osocze bogatopłytkowe.

44

Trzecia faza

Zabieg jest niemal bezbo­le­sny i nie wywo­łu­je krwa­wie­nia. Pacjent może właści­wie natych­miast opuścić klinikę.

55

Ostatnia faza

Pacjent otrzy­mu­je wska­zów­ki co do postę­po­wa­nia poza­bie­go­we­go oraz zosta­je umówio­ny na kolej­ną wizy­tę lub konsul­ta­cję pozabiegową.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry