mezoterapia

Mezoterapia skóry głowy — zdrowie i uroda włosów

Dbasz o skórę na twarzy i całym ciele? Bierzesz udział w zabie­gach pielę­gna­cyj­nych i odmła­dza­ją­cych? To oczy­wi­ste. Ale czy pamię­tasz także o pielę­gno­wa­niu skóry głowy? Takie możli­wo­ści stwa­rza zabieg mezo­te­ra­pii. Ta powszech­na dla medy­cy­ny este­tycz­nej proce­du­ra pole­ga w tym przy­pad­ku na poda­wa­niu w obszar pod włosa­mi niewiel­kich dawek substan­cji lecz­ni­czych.

Mezo­te­ra­pia skóry głowy spra­wia, że znacz­nie popra­wi się jakość Twoich włosów, wzmoc­nio­ne zosta­ną miesz­ki włoso­we, a przy­kry problem ich wypa­da­nia zosta­nie zatrzy­ma­ny. Tera­pia zasa­dza się na powierzch­nio­wym ostrzy­ki­wa­niu skóry głowy substan­cja­mi stymu­lu­ją­cy­mi wzrost włosa i zatrzy­mu­ją­cy­mi łysie­nie (są to leki prze­ciw­za­pal­ne, wita­mi­ny i substan­cje odżyw­cze). Substan­cje lecz­ni­cze dobie­ra­ne są perso­nal­nie do potrzeb pacjen­ta. Mezo­te­ra­pia skóry głowy to zabieg ideal­ny dla Ciebie, jeże­li bory­kasz się z proble­mem utra­ty włosów. Specja­li­ści z Klini­ki Novo­derm spra­wią, że Twoje włosy będą znów pięk­ne i zdro­we.

Mezoterapia skóry głowy, czyli co Cię czeka podczas terapii?

Tera­pii…, ponie­waż mezo­te­ra­pia nale­ży do metod lecz­ni­czych. Dzia­ła nie tylko napraw­czo, ale też  profi­lak­tycz­nie. Nakłu­cia, dzię­ki którym zosta­nie poda­ny Ci prepa­rat lecz­ni­czy, wyko­ny­wa­ne są za pomo­cą igły, kaniu­li cien­ką igłę lub pisto­le­tu do mezo­te­ra­pii igło­wej głowy. Jeśli jesteś ciekawy/a, co to za substan­cje, warto wiedzieć, że lekarz zapro­po­nu­je Ci albo osocze boga­to­płyt­ko­we, albo specjal­ny koktajl z rewi­ta­li­zu­ją­cych skład­ni­ków, np. kwasu hialu­ro­no­we­go i wita­min. W przy­pad­ku poda­wa­nia osocza, najpierw zosta­nie pobra­na od Ciebie krew. Odpo­wied­nio odwi­ro­wa­ne w specjal­nym urzą­dze­niu osocze jest znako­mi­tym auto­ge­nicz­nym mate­ria­łem odżyw­czym, który wstrzy­ku­je się w skórę głowy. Jeśli przechodziłaś/eś wampi­rzy lifting, wiesz, że po zabie­gu na skórze pozo­sta­ją drob­ne ślady w posta­ci punk­ci­ków lub kratek. Mezo­te­ra­pia skóry głowy nie jest  bole­sna, jednak możesz zawsze popro­sić o zasto­so­wa­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Po zabie­gu lekarz prze­pro­wa­dzi masaż skóry, dzię­ki które­mu zaapli­ko­wa­ne skład­ni­ki odżyw­cze zosta­ną równo­mier­nie rozpro­wa­dza­ne. Zabieg mezo­te­ra­pii skóry głowy trwa zwykle 30 minut. Wkrót­ce zauwa­żysz, że włosy prze­sta­ją Ci wypa­dać, a nawet poja­wia­ją się nowe zdro­we odro­sty. Mezo­te­ra­pię stosu­je się w wielu proble­mach, także w  sytu­acjach zwią­za­nych z utra­tą włosów i osła­bie­niem cebu­lek. Dla uzyska­nia zado­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów nale­ży wyko­nać od 4 do 7 zabie­gów.

Mezoterapia skóry głowy- kto powinien się zainteresować?

Zabie­gi mezo­te­ra­pii igło­wej najczę­ściej prze­pro­wa­dza się w celu popra­wie­nia defek­tów urody oraz zniwe­lo­wa­nia efek­tów starze­nia się skóry. Oczy­wi­ście doty­czy to także partii głowy i włosów. Ostrzy­ki­wa­nie skóry głowy substan­cja­mi odżyw­czy­mi, lecz­ni­czy­mi i rege­ne­ru­ją­cy­mi powstrzy­mu­je nadmier­ne prze­rze­dza­nie się owło­sie­nia, pobu­dza do pracy miesz­ki włoso­we oraz stymu­lu­je wzrost włosów. Nieste­ty wystę­pu­ją także prze­ciw­wska­za­nia do tego zabie­gu. Są nimi: wiru­so­we i bakte­ryj­ne choro­by skóry, grzy­bi­ce skóry, choro­by nowo­two­ro­we, aler­gia na substan­cję używa­ną w trak­cie mezo­te­ra­pii igło­wej, choro­by auto­im­mu­no­lo­gicz­ne. Zabie­gów mezo­te­ra­pii igło­wej nie prze­pro­wa­dza się również w ciąży i w okre­sie lakta­cji. Po kura­cji pacjen­ci dość szyb­ko wraca­ją do zdro­wia. Pamię­taj, żeby po zabie­gu stoso­wać się do zale­ceń leka­rza, który na pewno zleci odpo­wied­nią pielę­gna­cję skóry głowy. Tak jak w przy­pad­ku innych zabie­gów tego typu powin­naś pamię­tać, że po mezo­te­ra­pii nie korzy­sta się przez okre­ślo­ny czas z sola­rium i sauny oraz ogra­ni­cza spoży­wa­nie alko­ho­lu. Chcesz poznać możli­wo­ści zabie­gu mezo­te­ra­pii skóry głowy, skon­sul­tuj się ze specja­li­sta­mi z Klini­ki Novo­derm. Poznaj ofer­tę zabie­gów odmła­dza­ją­cych tej klini­ki. Zadzwoń już dziś.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry