Modelowanie mięśni z EmSculpting

Droga do uzyska­nia smukłej i jędr­nej sylwet­ki nie jest prosta. Często pomi­mo wielu wyrze­czeń i wysił­ku opor­na tkan­ka tłusz­czo­wa groma­dzi się miej­sco­wo, a mięśnie są niedo­sta­tecz­nie wyrzeź­bio­ne. Zabu­rza to propor­cje ciała, a skóra traci natu­ral­ną podpo­rę, przez co staje się wiot­ka i pozba­wio­na jędr­no­ści. Na szczę­ście medy­cy­na este­tycz­na dyspo­nu­je szere­giem zabie­gów, które w prosty i skutecz­ny sposób mogą popra­wić wygląd ciała. Jednym z nich jest elek­tro­sty­mu­la­cja EmSculp­ting. Wyja­śnia­my, na czym pole­ga mode­lo­wa­nie mięśni tą metodą!

Na czym polega zabieg EmSculpting?

Dzia­ła­nie EmSculp­ting Pro opie­ra się o elek­tro­sty­mu­la­cję, czyli emisję prądu o wyso­kiej często­tli­wo­ści. Fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne kiero­wa­ne są do mięśni za pośred­nic­twem elek­trod nakła­da­nych na powierzch­nię ciała. Jest to więc zabieg całko­wi­cie niein­wa­zyj­ny, w żaden sposób nie inge­ru­je w ciągłość tkanek.

W trak­cie poje­dyn­czej jak podczas ćwiczeń. Efek­ty po jednym zabie­gu można więc porów­nać do kilku­go­dzin­nej wizy­ty na siłowni.

sesji, która zwykle trwa od 30 do 45 minut, na obsza­rze zabie­go­wym gene­ro­wa­ne są inten­syw­ne skur­cze mięśni. Elek­tro­sty­mu­la­cja dopro­wa­dza do kurcze­nia mięśni bez zaan­ga­żo­wa­nia pacjen­ta, jednak zmia­ny zacho­dzą­ce w tkan­kach pod wpły­wem skur­czu są takie same,

W jaki sposób EmSculpting modeluje mięśnie?

Wraz z wiekiem male­je siła mięśnio­wa, na co wpły­wa m.in. rozcią­gnię­cie włókien mięśnio­wych pod wpły­wem zmian struk­tu­ral­nych w ich budo­wie. Do osła­bie­nia mięśni docho­dzi także u osób młodych, mało aktyw­nych fizycz­nie. Nieste­ty często braku­je nam czasu, aby dosta­tecz­nie zadbać o rzeź­bie­nie sylwet­ki. W mode­lo­wa­niu mięśni poma­ga nato­miast elek­tro­sty­mu­la­cja EmSculpting.

Skur­cze mięśni wywo­ły­wa­ne pod wpły­wem elek­tro­sty­mu­la­cji pobu­dza­ją meta­bo­lizm. Orga­nizm w odpo­wie­dzi na ruchy mięśni wzma­ga produk­cję czyn­ni­ków napraw­czych, co prowa­dzi do prze­bu­do­wy i wzmoc­nie­nia tkanek. EmSculp­ting prowa­dzi więc do rozbu­do­wy i wzmoc­nie­nia wybra­nych mięśni. Dzię­ki temu może­my mode­lo­wać sylwet­kę, podkre­śla­jąc pewne partie.

Inten­sy­fi­ka­cja proce­sów meta­bo­licz­nych wpły­wa także na podskór­ną tkan­kę tłusz­czo­wą. Impul­sy emito­wa­ne przez urzą­dze­nie EmSculp­ting prowa­dzą do rozpa­du komó­rek tłusz­czo­wych, które są kolej­ne wchła­nia­ne przez orga­nizm i zuży­wa­ne na poczet ener­gii. Dzię­ki temu zabieg prowa­dzi jedno­cze­śnie do reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej i rozbu­do­wy masy mięśniowej.

Jakie efekty można uzyskać po elektrostymulacji EmSculpting? 

EmSculp­ting to dosko­na­ły zabieg mode­lu­ją­cy mięśnie. Spraw­dza się u osób, które chcą popra­wić wygląd, uzyskać smukłą i umię­śnio­ną postu­rę. Jest to meto­da chęt­nie wybie­ra­na przez kobie­ty i mężczyzn w różnym wieku.

Elek­tro­sty­mu­la­cja może stano­wić wspar­cie codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej, jak i wspo­móc reduk­cję niedo­sko­na­ło­ści, których nie udało się usunąć przy pomo­cy ćwiczeń. Są to głównie:

  • opor­na tkan­ka tłusz­czo­wa, która groma­dzi się na brzu­chu, bocz­kach, udach i pośladkach;
  • cellu­lit – elek­tro­sty­mu­la­cja dopro­wa­dza do rozbi­cia złogów tłusz­czu, dlate­go stoso­wa­na jest także jako zabieg redu­ku­ją­cy poma­rań­czo­wą skórę;
  • zmia­ny pod wpły­wem grawi­ta­cji – EmSculp­ting poprzez rozbu­do­wę mięśni może podnieść i wymo­de­lo­wać pośladki;
  • fałd­ki i wiot­ka skóra na brzu­chu – za pomo­cą zabie­gu można wyszczu­plić brzuch, a także zadbać o wyrzeź­bie­nie mięśni;
  • popra­wa napię­cia i jędr­no­ści – reduk­cja tkan­ki tłusz­czo­wej i wzmoc­nie­nie mięśni to dosko­na­ła podpo­ra dla skóry, dlate­go efek­tem zabie­gu jest także ogól­na popra­wa jej kondy­cji i wyglądu.

Co ważne, EmSculp­ting nie wyma­ga specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia ani okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Jest to zabieg niein­wa­zyj­ny i bezbo­le­sny. Efek­ty nato­miast są spek­ta­ku­lar­ne, dlate­go jest to chęt­nie wybie­ra­na alter­na­ty­wa dla poważ­niej­szych zabie­gów, takich jak np. lipo­suk­cja. Obec­nie elek­tro­sty­mu­la­cja jest jedną z najsku­tecz­niej­szych metod pozwa­la­ją­cych na mode­lo­wa­nie mięśni.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry