Modelowanie pośladków kwasem hialuronowym

Cennik

ZabiegCena
Mode­lo­wa­nie pośladków50 ml — 6500 zł
Mode­lo­wa­nie pośladków100 ml — 11000 zł

Czym jest modelowanie pośladków kwasem hialuronowym?

Nadaj swoim pośladkom nowy kształt – dzięki kwasowi hialuronowemu będą wymodelowane i zgrabnie uniesione.

Kwas hialu­ro­no­wy (HA) to substan­cja, która wystę­pu­je w naszych orga­ni­zmach w natu­ral­ny sposób, dzię­ki czemu jej poda­nie jest bezpiecz­ne. Co przy tym równie ważne, jest to niezwy­kle skutecz­ny sposób na wypeł­nie­nie i wymo­de­lo­wa­nie tych obsza­rów ciała, które wyma­ga­ją dodat­ko­we­go zaopie­ko­wa­nia. Niewąt­pli­wie nale­żą do tej grupy poślad­ki – nie każdy miał to szczę­ście urodzić się z ideal­ny­mi krągło­ścia­mi, a też nie wszy­scy dają radę odpo­wied­nio wytre­no­wać je na siłow­ni. Z pomo­cą przy­cho­dzi medy­cy­na estetyczna!

Dlacze­go akurat kwas hialu­ro­no­wy? Istot­ne jest nie tylko wspo­mnia­ne bezpie­czeń­stwo, lecz przede wszyst­kim jego właści­wo­ści wyni­ka­ją­ce z wiąza­nia wody. Usie­cio­wa­ny kwas hialu­ro­no­wy – bo właśnie taki stosu­je się w celu wypeł­nia­nia i mode­lo­wa­nia ciała – złożo­ny jest z łańcu­chów hialu­ro­nia­nu, które połą­czo­ne są ze sobą krzy­żo­wo. Dzię­ki temu HA może długo pozo­stać w niezmie­nio­nej formie w obsza­rze wstrzyk­nię­cia. Co więcej, ma też korzyst­ny wpływ na włók­na kola­ge­no­we. Wspie­ra produk­cję nowych i wzmac­nia te, które już są, nada­jąc skórze jędr­no­ści i blasku.

Mode­lo­wa­nie poślad­ków za pomo­cą prepa­ra­tu HYAcorp MLF2, które­go bazą jest właśnie kwas hialu­ro­no­wy, to także zabieg szyb­ki i niewy­ma­ga­ją­cy hospi­ta­li­za­cji. Jest znacz­nie mniej inwa­zyj­ny niż chociaż­by wszcze­pia­nie implan­tów, które przez wiele lat było wiodą­cym sposo­bem na popra­wę wyglą­du poślad­ków. Co istot­ne, po zabie­gu nie jest też wyma­ga­ny szcze­gól­ny okres rekon­wa­le­scen­cji, a osią­ga­ne efek­ty są natu­ral­ne, natych­mia­sto­we i długo­trwa­łe. Utrzy­mu­ją się nawet do kilku lat – później zabieg można spokoj­nie powtó­rzyć i znów cieszyć się wyma­rzo­ną sylwetką.

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym to inno­wa­cyj­na i coraz bardziej popu­lar­na meto­da w dzie­dzi­nie medy­cy­ny este­tycz­nej, oferu­ją­ca pacjen­tom możli­wość popra­wy kształ­tu i obję­to­ści poślad­ków bez koniecz­no­ści podda­wa­nia się inwa­zyj­nym zabie­gom chirur­gicz­nym. Ta niechi­rur­gicz­na alter­na­ty­wa staje się ideal­nym rozwią­za­niem dla osób pragną­cych uzyskać bardziej zaokrą­glo­ne i pełniej­sze kształ­ty, jedno­cze­śnie mini­ma­li­zu­jąc ryzy­ko i czas rekonwalescencji.

Na czym pole­ga mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialuronowym?

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym to proce­du­ra este­tycz­na, pole­ga­ją­ca na wstrzyk­nię­ciu specjal­nie przy­go­to­wa­nych prepa­ra­tów na bazie kwasu hialu­ro­no­we­go bezpo­śred­nio w tkan­kę poślad­ków. Kwas hialu­ro­no­wy, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cy w orga­ni­zmie czło­wie­ka, jest znany ze swoich właści­wo­ści nawil­ża­ją­cych i wypeł­nia­ją­cych, co czyni go ideal­nym środ­kiem do popra­wy obję­to­ści i mode­lo­wa­nia kontu­ru ciała. Zabieg ten umoż­li­wia precy­zyj­ne kształ­to­wa­nie poślad­ków, zapew­nia­jąc natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce i trwa­łe efekty.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia poślad­ków kwasem hialuronowym

 • Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ne ryzy­ko — wyko­rzy­sta­nie kwasu hialu­ro­no­we­go mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych i odrzu­tu, co spra­wia, że zabieg jest bezpiecz­ny dla pacjenta.
 • Natych­mia­sto­we efek­ty — popra­wa kształ­tu i obję­to­ści poślad­ków jest widocz­na od razu po zabiegu.
 • Brak długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji — w prze­ci­wień­stwie do opera­cji chirur­gicz­nych, mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la na szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 • Natu­ral­ny wygląd — kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia gład­kie i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty, unika­jąc ryzy­ka niena­tu­ral­ne­go wyglądu.
 • Możli­wość korek­ty i dosto­so­wa­nia efek­tów — zabieg pozwa­la na stop­nio­we budo­wa­nie pożą­da­nej obję­to­ści, dając kontro­lę nad końco­wym efektem.

Dla kogo jest pole­ca­ne mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialuronowym?

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym jest pole­ca­ne dla osób, które pragną popra­wić wygląd swoich poślad­ków, zwięk­szyć ich obję­tość, a także dla tych, którzy chcą skory­go­wać asyme­trię czy inne niedo­sko­na­ło­ści. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych niein­wa­zyj­nych i bezpiecz­nych metod mode­lo­wa­nia ciała, które nie są goto­we na podda­nie się opera­cji chirur­gicz­nej lub chcą unik­nąć długie­go czasu rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­na i bezpiecz­na meto­da dla osób poszu­ku­ją­cych alter­na­ty­wy dla chirur­gicz­nych metod powięk­sza­nia poślad­ków. Dzię­ki swoim licz­nym zale­tom, takim jak bezpie­czeń­stwo, mini­mal­ny czas rekon­wa­le­scen­cji oraz natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty, zabieg ten zysku­je na popu­lar­no­ści i coraz częściej jest wybie­ra­ny przez pacjen­tów pragną­cych popra­wić este­ty­kę swojej sylwet­ki. Jeśli marzysz o pełniej­szych i bardziej zdefi­nio­wa­nych poślad­kach, mode­lo­wa­nie kwasem hialu­ro­no­wym może być ideal­nym rozwią­za­niem speł­nia­ją­cym Twoje oczekiwania.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Biorąc pod uwagę bezpie­czeń­stwo i skutecz­ność, mode­lo­wa­nia poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym nie da się w ogóle porów­nać do innych form, np. wszcze­pie­nia implan­tów czy wstrzy­ki­wa­nia tłusz­czu. W tym przy­pad­ku wszyst­ko odby­wa się na wyso­kim pozio­mie komfor­tu, a efek­ty są bardzo dobre i natu­ral­ne. Jakość w pełni odpo­wia­da zatem cenie.

Bezpieczeństwo

Kwas hialu­ro­no­wy w natu­ral­ny sposób wystę­pu­je w orga­ni­zmie czło­wie­ka, dlate­go jego poda­nie uzna­je się za bezpiecz­ne. Zabieg nie wyma­ga też udzia­łu skal­pe­la, a więc jego inwa­zyj­ność nie jest duża. Nie ma też koniecz­no­ści stoso­wa­nia znie­czu­le­nia ogólnego.

Komfort

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym to najbar­dziej komfor­to­wa forma wśród tego typu zabie­gów. Nie jest on bole­sny – stosu­je się znie­czu­le­nie miej­sco­we. Po zabie­gu również nie odczu­wa się bólu i można spokoj­nie wrócić do swoich codzien­nych aktywności.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Poślad­ki stają się ładnie wypeł­nio­ne, zaokrą­glo­ne, powięk­szo­ne i unie­sio­ne. Do tego skóra w tym obsza­rze staje się gład­sza i bardziej ujędr­nio­na. Wszyst­ko to wpły­wa na gene­ral­ną popra­wę wyglą­du sylwet­ki i odpo­wied­nie jej wymodelowanie.

 • Czy zabieg jest bolesny?

  W czasie zabie­gu stosu­je się znie­czu­le­nie miej­sco­we, które łago­dzi jaki­kol­wiek dyskom­fort. Do tego jest to zabieg mało inwa­zyj­ny, a rege­ne­ra­cja po nim odby­wa się niemal­że błyska­wicz­nie, dzię­ki czemu bole­sność nie wystę­pu­je także później.

 • Jak długo trwa modelowanie pośladków kwasem hialuronowym?

  Jest to zabieg napraw­dę szyb­ki – trwa od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut. Co ważne, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji, a zatem zaraz po nim można wrócić do swoich codzien­nych działań.

Przeciwwskazania

 • ciąża oraz okres karmie­nia piersią,
 • aktyw­na infek­cja lub stan zapal­ny w obsza­rze zabiegowym,
 • nieto­le­ran­cja jakie­go­kol­wiek skład­ni­ka preparatu,
 • lecze­nie przeciwzakrzepowe,
 • choro­by autoimmunologiczne,
 • tenden­cja do powsta­wa­nia blizn przerostowych,
 • ostre lub prze­wle­kłe choro­by skóry.

Korzy­ści z mode­lo­wa­nia poślad­ków kwasem hialuronowym

 • Bezpie­czeń­stwo i mini­mal­ne ryzy­ko — wyko­rzy­sta­nie kwasu hialu­ro­no­we­go mini­ma­li­zu­je ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nych, co spra­wia, że zabieg jest bezpiecz­ny dla pacjenta.
 • Natych­mia­sto­we efek­ty — popra­wa kształ­tu i obję­to­ści poślad­ków jest widocz­na od razu po zabiegu.
 • Brak długie­go okre­su rekon­wa­le­scen­cji — w prze­ci­wień­stwie do opera­cji chirur­gicz­nych, mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym pozwa­la na szyb­ki powrót do codzien­nych aktywności.
 • Natu­ral­ny wygląd — kwas hialu­ro­no­wy zapew­nia gład­kie i natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty, unika­jąc ryzy­ka niena­tu­ral­ne­go wyglądu.
 • Możli­wość korek­ty i dosto­so­wa­nia efek­tów — zabieg pozwa­la na stop­nio­we budo­wa­nie pożą­da­nej obję­to­ści, dając kontro­lę nad końco­wym efektem.

Dla kogo jest pole­ca­ne mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialuronowym?

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym jest pole­ca­ne dla osób, które pragną popra­wić wygląd swoich poślad­ków, zwięk­szyć ich obję­tość, a także dla tych, którzy chcą skory­go­wać asyme­trię czy inne niedo­sko­na­ło­ści. Jest to dosko­na­ła opcja dla osób poszu­ku­ją­cych niein­wa­zyj­nych i bezpiecz­nych metod mode­lo­wa­nia ciała, które nie są goto­we na podda­nie się opera­cji chirur­gicz­nej lub chcą unik­nąć długie­go czasu rekonwalescencji.

Podsu­mo­wa­nie

Mode­lo­wa­nie poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym to skutecz­na i bezpiecz­na meto­da dla osób poszu­ku­ją­cych alter­na­ty­wy dla chirur­gicz­nych metod powięk­sza­nia poślad­ków. Dzię­ki swoim licz­nym zale­tom, takim jak bezpie­czeń­stwo, mini­mal­ny czas rekon­wa­le­scen­cji oraz natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce efek­ty, zabieg ten zysku­je na popu­lar­no­ści i coraz częściej jest wybie­ra­ny przez pacjen­tów pragną­cych popra­wić este­ty­kę swojej sylwet­ki. Jeśli marzysz o pełniej­szych i bardziej zdefi­nio­wa­nych poślad­kach, mode­lo­wa­nie kwasem hialu­ro­no­wym może być ideal­nym rozwią­za­niem speł­nia­ją­cym Twoje oczekiwania.

 

Modelowanie pośladków kwasem hialuronowym krok po kroku

1

Konsultacja

Zabieg poprze­dzo­ny jest konsul­ta­cją wstęp­ną, podczas której specja­li­sta dokład­nie omawia jego prze­bieg, plano­wa­ne efek­ty i ewen­tu­al­ne przeciwwskazania.

2

Pierwszy zabieg

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej, który prze­pro­wa­dza mode­lo­wa­nie poślad­ków, znie­czu­la skórę wokół obsza­ru zabie­go­we­go, a następ­nie przy­stę­pu­je do wstrzy­ki­wa­nia prepa­ra­tu HYAcorp MLF2.

3

Kolejne zabiegi

Efekt mode­lo­wa­nia poślad­ków kwasem hialu­ro­no­wym jest widocz­ny przez co najmniej kilka­na­ście miesię­cy, nawet do kilku lat. Po tym czasie można wyko­nać kolej­ny zabieg.

4

Konsultacja kończąca

Po zabie­gu lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej ocenia efek­ty i spraw­dza, czy kwas hialu­ro­no­wy dokład­nie i równo­mier­nie wypeł­nił obsza­ry zabiegowe.

Modelowanie pośladków kwasem hialuronowym okiem eksperta

100%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Niemal­że od razu po zabie­gu można wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści. Nie ma przy tym ryzy­ka powsta­wa­nia blizn ani odczu­wa­nia bole­sno­ści. Mogą poja­wić się jednak drob­ne sinia­ki czy obrzęk wokół miejsc wkłu­cia, lecz po kilku dniach samo­ist­nie znikną.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Efekt po zabie­gu utrzy­mu­je się od kilku­na­stu miesię­cy do kilku lat, co w dużej mierze zale­ży od indy­wi­du­al­nych predys­po­zy­cji. Po tym czasie można pono­wić zabieg, wcze­śniej konsul­tu­jąc to z leka­rzem medy­cy­ny estetycznej.

Jak przebiega modelowanie pośladków kwasem hialuronowym?

11

Przygotowanie do zabiegu

Przed zabie­giem odby­wa się konsul­ta­cja wstęp­na ze specjalistą.

22

Pierwsza faza

Skóra pacjen­ta lub pacjent­ki zosta­je przy­go­to­wa­na do zabie­gu, m.in. apli­ku­je się miej­sco­we znieczulenie.

33

Druga faza

Specja­li­sta przy­go­to­wu­je prepa­rat oraz dokład­nie wyzna­cza miej­sca wkłucia.

44

Trzecia faza

Lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej wstrzy­ku­je prepa­rat z kwasem hialu­ro­no­wym HYAcorp MLF2.

55

Ostatnia faza

Specja­li­sta ocenia uzyska­ne efek­ty i prze­ka­zu­je wska­zów­ki pozabiegowe.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry