Arosha – zabiegi antycellulitowe

Cennik

Zabie­gi Aroshaod 500 zł

Czym jest Arosha? — walka z cellulitem wodnym

Oedemacel kit – cellulit wodny i obrzęki

Uciąż­li­wy problem cellu­li­tu wodne­go i obrzę­ków doty­ka wiele kobiet. Dole­gli­wość jest spowo­do­wa­na niepra­wi­dło­wym ruchem krwi i limfy w tkan­kach, co prowa­dzi do zasto­ju wody w orga­ni­zmie oraz powsta­wa­nia obrzę­ków. Jeśli skóra przy ściśnię­ciu jej jest pofał­do­wa­na, opuch­nię­ta i napię­ta, a czasem nieco bole­sna przy doty­ku, może to  być właśnie cellu­lit wodny. Z tym proble­mem także radzą sobie banda­że Arosha,  wyko­na­ne z bardzo  deli­kat­nej tkani­ny baweł­nia­nej, która jest nasą­czo­na odpo­wied­ni­mi skład­ni­ka­mi. Zabieg poprze­dzo­ny jest peelin­giem, który popra­wia wchła­nia­nie aktyw­nych skład­ni­ków. Wybra­ne okoli­ce ciała owija się specjal­nie dobra­nym rodza­jem banda­ża. Końco­wym etapem proce­du­ry jest wmaso­wa­nie odpo­wied­nio dobra­ne­go kremu. Zabieg nale­ży stoso­wać w seriach – licz­ba zabie­gów i ich często­tli­wość zleca­ne są indywidualnie.

W KLINICE NOVODERM KURACJA  ODEMACEL KIT — WALKA Z CELLULITEM WODNYM  PRZEBIEGA Z WYKORZYSTANIEM PROFESJONALNEGO ZESTAWU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:

 • Spray: 1 glyco­lic acid | 50 ml
 • Ampuł­ki: 4 lympho drain + 4 redu cel | 5 ml/każda
 • Banda­że: 4 aqua drain + 4 slim cel | 250 ml/każdy

Zabieg Oede­ma­cel kit wyko­rzy­stu­je unika­to­wą kompo­zy­cję włókien Slim Cel i AQUA DRAIN, która poma­ga wyeli­mi­no­wać cellu­lit, popra­wia napię­cie skóry, powo­du­je efekt push-up poślad­ków, a także zmniej­sza obwód  talii, ud i bioder. Dzia­ła­ją drenu­ją­co i przy­wra­ca­ją skórze witalność.

Ponad­to wyko­rzy­stu­je się produkty:

 • KWAS GLIKOLOWY – peeling 50 ml – Kwas gliko­lo­wy posia­da zdol­ność nisz­cze­nia i elimi­no­wa­nia tłuszczy/białek pomię­dzy martwy­mi komór­ka­mi naskórka.
 • LYMPHO DRAIN (LD) – ampuł­ka drenu­ją­ca 4 szt. – 5 ml/każda. LYMPHO DRAIN  to specjal­nie opra­co­wa­na formu­ła gwaran­tu­ją­ca wyso­ce skutecz­ny drenaż.
 • REDU CEL (RC) – ampuł­ka na zloka­li­zo­wa­ną tkan­kę tłusz­czo­wą i cellu­lit 4 szt. – 5ml/każda. REDU CEL  to kombi­na­cja aktyw­nych skład­ni­ków lipo­li­tycz­nych oraz natu­ral­nych ekstrak­tów. Zawie­ra fosfa­ty­dy­lo­cho­li­nę, kofe­inę, ekstrakt z karczo­cha i skrzy­pu, o wyjąt­ko­wych właści­wo­ściach zwal­cza­ją­cych cellu­lit obrzękowy.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabie­gi Oede­ma­cel kit to jeden z najsku­tecz­niej­szych sposo­bów walki z efek­ta­mi złego krąże­nia krwi i limfy. Wyso­ka jakość tej niein­wa­zyj­nej meto­dy na pewno okaże się warta ceny, która jest niezwy­kle korzyst­na jak na ten rodzaj dzia­łań kosmetycznych.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest prze­pro­wa­dza­ny przez specja­li­stę z wyko­rzy­sta­niem wyso­kiej jako­ści produk­tów, co zapew­nia  pacjen­to­wi całko­wi­te bezpie­czeń­stwo. Zarów­no wyko­na­ne  z włókien roślin­nych banda­że, jak i kosme­ty­ki czy towa­rzy­szą­ce proce­du­rze zabie­gi SPA speł­nia­ją najwyż­sze normy, dzię­ki czemu pacjent nie zosta­nie nara­żo­ny na żadne  powikłania.

Komfort

Zabie­gi prze­pro­wa­dza­ne są przez doświad­czo­nych specja­li­stów w całko­wi­cie steryl­nych i komfor­to­wych warun­kach warun­kach. Zabieg pozwo­li zwal­czyć nagro­ma­dzo­ną wodę. Wzmoc­ni skórę i ułatwi prze­pływ oraz wymia­nę jonów.

Częste pytania

 • Czy zabieg sprawia dyskomfort?

  Nie, zabieg nale­ży do proce­dur komfor­to­wych i relak­sa­cyj­nych. Wiele pacjen­tek okre­śla go jako przy­jem­ny i odprężający.

 • Jak długo i często trzeba poddawać się zabiegom, aby przyniosły efekty?

  Najlep­sze efek­ty przy­no­si wyko­na­nie zabie­gu w serii 8 zabie­gów wyko­ny­wa­nych 2 razy w tygodniu.

 • Czy zabieg wymaga rekonwalescencji?

  Nie. Zwykle po nim wyma­ga­na jest odpo­wied­nia domo­wa pielę­gna­cja, którą prze­pro­wa­dza się jednak w sposób łatwy, a sprzy­mie­rzeń­ca­mi w niej są zesta­wy (kremy, żele, szczot­ki do masa­żu czy bielizna).

Przeciwwskazania

 • ogól­ne osła­bie­nie organizmu
 • ciąża i laktacja
 •  zapa­le­nie żył,  żylaki
 • prze­rwa­na ciągłość naskórka.

Oedemacel kit — krok po kroku

1

Konsultacja

Kura­cję rozpo­czy­na się trady­cyj­nie od konsul­ta­cji, podczas której specja­li­sta ocenia skalę proble­mu, charak­te­ry­zu­je meto­dę kosme­tycz­ną oraz usta­la wraz z pacjen­tem plan działań

2

Pierwszy etap

Brushing – suchy peeling szczot­ką o natu­ral­nym włosiu Arosha- dokład­ne złusz­cze­nie martwe­go naskór­ka, dzię­ki czemu skład­ni­ki aktyw­ne zawar­te w banda­żach będą lepiej absor­bo­wa­ne, a dzia­ła­nie – efektywniejsze.

3

Drugi etap

Peeling kwasem gliko­lo­wym dodat­ko­wo usuwa zrogo­wa­cia­ły naskórek.

4

Trzeci etap

Apli­ka­cja zawar­to­ści ampuł­ki z aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi – indy­wi­du­al­nie dobra­ny­mi do problemu.

4

Czwarty etap

Banda­żo­wa­nie jedno­ra­zo­wy­mi banda­ża­mi oraz zabieg SPA. Dzię­ki wyso­kiej tempe­ra­tu­rze wzmoc­nio­nej sauną na podczer­wień INFRARED, substan­cje aktyw­ne zawar­te w banda­żach wnika­ją głębo­ko w skórę dając spek­ta­ku­lar­ne efekty.

4

Piąty etap

Zdję­cie banda­ży i wmaso­wa­nie odpo­wied­niej stymu­lu­ją­cej pożą­da­ne zmia­ny substancji.

Oedemacel kit — cellulit wodny okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Po tera­pii pacjent­ka może wrócić do normal­nych działań.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Często­tli­wość powta­rza­nia zabie­gów pole­ga na zasto­so­wa­niu ośmiu zabie­gów wyko­ny­wa­nych 2 razy w tygodniu.

Jak działa Oedemacel kit — cellulit wodny?

11

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg rozpo­czy­na się od  konsul­ta­cji i oceny stop­nia proble­mu, dla które­go opra­co­wu­je się cykl działań.

22

Pierwsza faza

Suchy peeling — złusz­cza­nie naskór­ka szczot­ką Brushing,  dzię­ki czemu skóra łatwiej wchła­nia lecz­ni­czy składnik.

33

Druga faza

Peeling kwasem gliko­lo­wym, który  usuwa suchy naskórek.

44

Trzecia faza

Apli­ka­cja zawar­to­ści ampuł­ki z aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi – skutecz­ny­mi w przy­pad­ku cellu­li­tu wodnego.

55

Czwarta faza

Zasto­so­wa­nie lecz­ni­czych banda­ży Arosha nasą­czo­nym  wyszczu­pla­ją­cy­mi skład­ni­ka­mi. Wspar­cie dzia­łań dzia­ła­nia­mi SPA, wzmoc­nie­nie efek­tu sauną na podczer­wień INFRARED.

55

Piąta faza

Zdję­cie banda­ży i wmaso­wa­nie w skórę odpo­wied­niej substan­cji, stymu­lu­ją­cej pożą­da­ne zmiany.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry