Najlepsze zabiegi na piękne włosy

Lśnią­ce, mocne i gęste włosy to jedna z oznak atrak­cyj­ne­go wyglą­du. Co w sytu­acji, gdy nasze pasma są kruche, mato­we i dale­ko im do ideału? Warto skorzy­stać z pomo­cy specja­li­stów i poddać się profe­sjo­nal­nym zabie­gom na włosy.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny pacjen­tek Novo­derm w Łodzi cieszą się tera­pie z osoczem boga­to­płyt­ko­wym i zabieg Dr.Cyj Hair Filler. Jakich efek­tów może­my się spodzie­wać, decy­du­jąc się na tego typu kuracje?

Osocze bogatopłytkowe z biotyną — sprawdzone remedium na osłabione włosy

Mezo­te­ra­pia igło­wa z użyciem osocza boga­to­płyt­ko­we­go wzbo­ga­co­ne­go o bioty­nę to rozwią­za­nie dedy­ko­wa­ne dla kobiet walczą­cych z osła­bio­ny­mi, łamli­wy­mi włosa­mi. Bioty­na (inaczej wita­mi­na H, wita­mi­na B7) zapo­bie­ga wypa­da­niu pasm i w konse­kwen­cji łysie­niu. Osocze boga­to­płyt­ko­we boga­te w różno­ra­kie czyn­ni­ki wzro­stu popra­wia mikro­krą­że­nie skóry głowy, wzmac­nia cebul­ki włosów i stymu­lu­je ich porost. Ten inno­wa­cyj­ny zabieg na włosy nie wyma­ga szcze­gól­nych przy­go­to­wań, a dzię­ki wyko­rzy­sta­niu mate­ria­łu auto­lo­gicz­ne­go (krwi własnej pacjent­ki) nie musi­my obawiać się reak­cji aler­gicz­nej i powi­kłań. Warto podkre­ślić, że nad prze­bie­giem całej proce­du­ry czuwa wykwa­li­fi­ko­wa­ny lekarz medy­cy­ny estetycznej.

Osocze bogatopłytkowe Arthrex z witaminami — zdrowe i mocne włosy od zaraz

Kolej­nym, reko­men­do­wa­nym zabie­giem na włosy jest mezo­te­ra­pia osoczem boga­to­płyt­ko­wym Arthex z wita­mi­na­mi. Dzię­ki podwój­nej strzy­kaw­ce specja­li­sta może uzyskać osocze o najwyż­szych para­me­trach, które zawie­ra znacz­nie więk­sze stęże­nie płytek krwi, niż przy wyko­rzy­sta­niu innych metod. Serie podskór­nych iniek­cji pozwa­la­ją zagę­ścić prze­rze­dzo­ne pasma, wzmoc­nić je i odży­wić owło­sio­ną skórę głowy. Tera­pia nie  osoczem boga­to­płyt­ko­wym Arthex powo­du­je żadnych skut­ków ubocz­nych i charak­te­ry­zu­je się wyso­kim stop­niem bezpieczeństwa.

Dr.Cyj Hair Filler — koniec z nadmiernym wypadaniem włosów

Ostat­nim zabie­giem pole­ca­nym dla osób, które chcą wzmoc­nić włosy i zaha­mo­wać ich inten­syw­ną utra­tę jest Dr.Cyj Hair Filler. Ta rewo­lu­cyj­na tera­pia pepty­do­wa przy­spie­sza odrost kosmy­ków, rewi­ta­li­zu­je miesz­ki włoso­we i pobu­dza krąże­nie skóry głowy. Sukces kura­cji to zasłu­ga 7 pepty­dów i kwasu hialu­ro­no­we­go. Unika­to­wa tech­no­lo­gia zapew­nia długo­trwa­łe uwal­nia­nie się substan­cji aktyw­nych, skut­kiem czego docho­dzi do:

  • zagęsz­cze­nia i pogru­bie­nia pasm,
  • zaha­mo­wa­nia proce­su wypadania,
  • wzmoc­nie­nia włosów po i przed przeszczepem.

Nale­ży zazna­czyć, że Dr.Cyj Hair Filler jest bezbo­le­sny i komfor­to­wy — nie ma koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Ile trwa jeden zabieg? Około 30 minut, nie jest to więc czaso­chłon­na proce­du­ra. Efekt final­ny jest widocz­ny po około 2‑miesięcznej kura­cji pepty­do­wej (4 seriach wyko­ny­wa­nych w dwuty­go­dnio­wych odstę­pach). Jednak już po pierw­szej sesji zauwa­ży­my mniej­szą utra­tę włosów. Osią­gnię­te rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się około 12 miesię­cy, dla podtrzy­ma­nia efek­tu po około roku wska­za­ne jest skorzy­sta­nie z tzw. zabie­gu przypominającego.

Ten prze­ło­mo­wy zabieg na włosy nie powo­du­je prak­tycz­nie żadnych efek­tów ubocz­nych. Bezpo­śred­nio po sesji mogą wystą­pić drob­ne zgru­bie­nia w miej­scu iniek­cji. Skóra może być też lekko zaczer­wie­nio­na i obrzęk­nię­ta. U części pacjen­tów poja­wia się też niewiel­ki świąd. Jednak symp­to­my te mija­ją w ciągu 24 doby. Jeśli chodzi przy­go­to­wa­nie do kura­cji, dzień przed zabie­giem nale­ży wstrzy­mać się od picia alkoholu.

Chcesz poznać więcej szcze­gó­łów na temat najsku­tecz­niej­szych zabie­gów na włosy? Skon­sul­tuj się już dziś z eksper­ta­mi z Klini­ki Novo­derm w Łodzi – nasi specja­li­ści medy­cy­ny este­tycz­nej pomo­gą Ci popra­wić kondy­cję osła­bio­nych pasm. W swojej codzien­nej pracy używa­my wyso­kiej jako­ści prepa­ra­ty i certy­fi­ko­wa­ny sprzęt medycz­ny. Każde­go pacjen­ta trak­tu­je­my indy­wi­du­al­nie, zacho­wu­jąc profe­sjo­na­lizm i przy­ja­zne podej­ście. Zadzwoń już dziś i skorzy­staj z tera­pii prze­ciw wypa­da­niu włosów.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry