Nici stymulujące

Nici stymulujące – silna biorewitalizacja skóry

Nici stymu­lu­ją­ce wpro­wa­dzo­ne w okre­ślo­ne partie twarzy lub ciała umoż­li­wia­ją specja­li­ście uzyskać efekt wygła­dze­nia skóry i popra­wy jej kondy­cji, pobu­dza­jąc silnie proce­sy rege­ne­ra­cyj­ne. Umiesz­czo­ne na bardzo cien­kiej igle pozwa­la­ją odmło­dzić wize­ru­nek pacjen­ta w bezope­ra­cyj­ny i bezkr­wa­wy sposób. Nici zwykle są wyko­na­ne ze wchła­nial­nych mate­ria­łów np. poli­diok­so­na­nu, dzię­ki czemu dają bardzo natu­ral­ne i dyskret­ne efek­ty. Nale­ży podkre­ślić, że jedy­nie osła­bia­ją aktyw­ność mięśni, ale ich nie unie­ru­cha­mia­ją. Co ważne, nici nie zmie­nia­ją rysów twarzy ani nie są widocz­ne po implantacji.

Zabie­gi z użyciem nici stymu­lu­ją­cych są wyko­ny­wa­ne przez doświad­czo­nych i wykwa­li­fi­ko­wa­nych specja­li­stów medy­cy­ny este­tycz­nej, którzy w trak­cie zabie­gu wyko­rzy­stu­ją natu­ral­ne linie napię­cia twarzy. Każdą kura­cję z zasto­so­wa­niem nici zawsze poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja z leka­rzem, który ocenia stan skóry, pozna­je ocze­ki­wa­nia pacjen­ta i wyklu­cza ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia. Zabie­gi nićmi stymu­lu­ją­cy­mi stan­dar­do­wo trwa­ją od 30 do 60 minut. Nie wyma­ga­ją okre­su rekon­wa­le­scen­cji ani szcze­gól­nych przy­go­to­wań. Dzię­ki użyciu środ­ka znie­czu­la­ją­ce­go o dzia­ła­niu miejscowym

Odmładzanie i ujędrnianie skóry nićmi stymulującymi w Łodzi

Nici wszcze­pio­ne pod skórę stymu­lu­ją synte­zę kola­ge­nu, fibro­bla­stów oraz angio­ge­ne­zę. Pozwa­la­ją nawil­żyć i odży­wić skórę, spowal­nia­jąc proce­sy starze­nia lub walcząc z już powsta­ły­mi ozna­ka­mi upły­wu czasu. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych uwarun­ko­wań pacjen­ta (m.in. od ilości wytwo­rzo­ne­go przez komór­ki kola­ge­nu) i rodza­ju użytych nici efekt może utrzy­my­wać się nawet do 18–24 miesięcy.

W naszej Klini­ce Novo­derm oferu­je­my różne rodza­je nici stymu­lu­ją­cych, dzię­ki czemu jeste­śmy w stanie rozwią­zać wiele proble­mów skór­nych pacjen­tów, dosto­so­wu­jąc produkt do potrzeb ich skóry. Zapra­sza­my serdecz­nie do kontaktu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry