Powiększanie penisa za pomocą biostymulatora PowerFill

Cennik

ZabiegCena

Czym jest powiększanie penisa za pomocą biostymulatora PowerFill?

Powiększanie penisa za pomocą biostymulatora PowerFill jest interesującą alternatywą dla podobnych zabiegów wykorzystujących kwas hialuronowy.

Zale­ty biosty­mu­la­to­ra to między inny­mi więk­sza twar­dość, zagęsz­cze­nie skóry w miej­scu zabie­gu, a także stymu­la­cja produk­cji natu­ral­ne­go kola­ge­nu oraz innych, cennych substan­cji. Rezul­tat pozo­sta­je z pacjen­tem przez ok. 2–3 lata, przy czym proce­du­rę można powta­rzać. Sam zabieg trwa zale­d­wie ok. 10 minut, jest komfor­to­wy i daje błyska­wicz­ne rezultaty.

Czym jest biostymulator PowerFill?

Biosty­mu­la­tor Power­Fill jest prepa­ra­tem opra­co­wa­nym na bazie kwasu polim­le­ko­we­go. Substan­cja ta wystę­pu­je natu­ral­nie w naszym orga­ni­zmie, dzię­ki czemu zabie­gi z jej wyko­rzy­sta­niem są niezwy­kle bezpiecz­ne, a ryzy­ko wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej mini­mal­ne. Z czasem ulega ona rozpa­do­wi na H2O i CO2, dzię­ki czemu może być bez trudu w natu­ral­ny sposób usunię­ta z organizmu.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg powięk­sza­nia peni­sa za pomo­cą biosty­mu­la­to­ra Power­Fill jest szyb­ki, a z punk­tu widze­nia pacjen­ta również niezwy­kle prosty. Sama proce­du­ra trwa zale­d­wie ok. 10 minut i pole­ga na podskór­nym wpro­wa­dze­niu odpo­wied­niej substan­cji meto­dą iniek­cyj­ną. Całość odby­wa się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Dzię­ki biosty­mu­la­to­ro­wi możli­we jest nie tylko zwięk­sze­nie grubo­ści i obję­to­ści człon­ka, lecz także popra­wa jako­ści tkanek.

Jakie są korzyści z powiększania za pomocą biostymulatora PowerFill?

Do najwięk­szych korzy­ści płyną­cych z powięk­sza­nia peni­sa za pomo­cą biosty­mu­la­to­ra Power­Fill z pewno­ścią nale­żą popra­wa samo­po­czu­cia psychicz­ne­go oraz samo­oce­ny pacjen­ta. Zwięk­sza się również satys­fak­cja z życia seksu­al­ne­go, zarów­no u podda­ją­ce­go się zabie­go­wi mężczy­zny, jak i jego part­ner­ki. Rezul­ta­ty utrzy­mu­ją się 2–3 lata. Zabieg można powtórzyć.

Kto może skorzystać z zabiegu?

Zabieg będzie odpo­wied­nim wybo­rem dla panów, którzy nie są zado­wo­le­ni z grubo­ści i obję­to­ści swoje­go peni­sa, a także chcą popra­wić jego este­ty­kę. Meto­da ta jest nie tylko skutecz­na, lecz także bezpiecz­na i mało­in­wa­zyj­na, dlate­go dobrze spraw­dzi się u osób, które nie chcą lub nie mogą poddać się opera­cji. Po wyko­na­niu proce­du­ry z użyciem biosty­mu­la­to­ra Power­Fill czło­nek jest też tward­szy niż po wyko­rzy­sta­niu kwasu hialu­ro­no­we­go bądź prze­pro­wa­dze­niu lipofillingu.

Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Powięk­sza­nie peni­sa za pomo­cą biosty­mu­la­to­ra Power­Fill to zabieg bezpiecz­ny, z niskim ryzy­kiem powi­kłań, w tym reak­cji aler­gicz­nych. Nale­ży jednak zdawać sobie spra­wę, że wciąż jest to zabieg medycz­ny, po wyko­na­niu które­go możli­we są niewiel­kie skut­ki ubocz­ne, jak zasi­nie­nie, zaczer­wie­nie­nie czy dyskom­fort. Najczę­ściej szyb­ko mija­ją one samoistnie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Proce­du­ra pozwa­la na osią­gnię­cie szyb­kich i natu­ral­nych efek­tów zwięk­sze­nia obję­to­ści człon­ka. Długość peni­sa może wzro­snąć o ok. 1–3 cm, a jego grubość o 1–4 cm. Pacjen­ci, poza więk­szą satys­fak­cją seksu­al­ną, często odczu­wa­ją również zwięk­szo­ne libido.

Bezpieczeństwo

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest z użyciem biosty­mu­la­to­ra na bazie kwasu polim­le­ko­we­go, który natu­ral­nie wystę­pu­je w naszym orga­ni­zmie. Ryzy­ko odrzu­ce­nia prepa­ra­tu lub wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej jest więc mini­mal­ne. Co więcej, substan­cja ta ulega stop­nio­wej hydro­li­zie, dzię­ki czemu jest ona usuwa­na w prosty i natu­ral­ny sposób.

Komfort

Proce­du­ra prze­pro­wa­dza­na jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym meto­dą iniek­cyj­ną, dzię­ki czemu pozwa­la pacjen­to­wi na zacho­wa­nie komfor­tu. Również okres rekon­wa­le­scen­cji jest stosun­ko­wo krót­ki i mało uciąż­li­wy. Najważ­niej­sze jest zacho­wa­nie właści­wej higie­ny miejsc intym­nych, powstrzy­my­wa­nie się od współ­ży­cia oraz unika­nie obcią­ża­ją­ce­go wysił­ku fizycznego.

Częste pytania

 • Czy zabieg jest bolesny?

  Dzię­ki zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go oraz niewiel­kie­mu naru­sze­niu tkanek podczas proce­du­ry pacjent nie odczu­wa bólu. Niewiel­ki dyskom­fort może poja­wić się dopie­ro po zabie­gu, nie jest on jednak uciążliwy.

 • Jak długo trwa zabieg?

  Samo poda­nie prepa­ra­tu jest niezwy­kle szyb­kie i trwa ok. 10 minut. Nale­ży jednak pamię­tać, że koniecz­ne jest również odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie do proce­du­ry, w tym czas koniecz­ny dla dzia­ła­nia znie­czu­le­nia miejscowego.

 • Jak długo utrzymują się efekty?

  Efek­ty powięk­sza­nia peni­sa za pomo­cą biosty­mu­la­to­ra Power­Fill widocz­ne są przez ok. 2–3 lat. Prepa­rat ulega stop­nio­wej degra­da­cji na skutek hydro­li­zy, dzię­ki czemu jest stop­nio­wo wyda­la­ny przez orga­nizm. Zabieg można również powtarzać.

Przeciwwskazania

 • choro­by nowotworowe
 • niektó­re choro­by choro­by skóry
 • nieure­gu­lo­wa­na cukrzyca
 • zmia­ny skór­ne i otwar­te rany w miej­scu zabiegowym
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • przyj­mo­wa­nie leków przeciwzapalnych
 • choro­by psychiczne
 • tenden­cja do powsta­wa­nia bliznowców

Powiększanie penisa za pomocą biostymulatora PowerFill krok po kroku

1

Konsultacja

Pierw­szym etapem zawsze musi być wstęp­na konsul­ta­cja, podczas której omawia­ne są prze­ciw­wska­za­nia i ocze­ki­wa­nia pacjen­ta. Na tej podsta­wie lekarz kwali­fi­ku­je daną osobę do zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Po oczysz­cze­niu okoli­cy zabie­go­wej i poda­niu znie­czu­la­nia do człon­ka poda­wa­ny jest biosty­mu­la­tor Power­Fill. Zabieg prze­pro­wa­dza się meto­dą iniekcyjną.

3

Kolejne zabiegi

Opty­mal­ne rezul­ta­ty można osią­gnąć już po 1 zabie­gu. Zwykle powtór­ne poda­nie prepa­ra­tu zale­ca się po ok. 2–3 latach, gdy efek­ty pierw­szej proce­du­ry nie będą już widoczne.

4

Konsultacja kończąca

Po wyko­na­niu zabie­gu pacjent proszo­ny jest o zgło­sze­nie się na konsul­ta­cję. W jej trak­cie ocenia­ne są jej rezul­ta­ty, w tym wygląd prącia oraz samo­po­czu­cie pacjen­ta. Konsul­ta­cja zwykle odby­wa się po ok. 10 dniach od prze­pro­wa­dze­nia procedury.

Powiększanie penisa za pomocą biostymulatora PowerFill okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu powięk­sza­nia peni­sa za pomo­cą biosty­mu­la­to­ra Power­Fill trwa ok. 1–2 tygodnie.

80%

Koniecz­ność powtarzania

Opty­mal­ne efek­ty można uzyskać już po 1 zabie­gu. Zwykle są one wyraź­nie zauwa­żal­ne po ok. 4–6 tygo­dniach. Kolej­ny zale­ca się po ok. 2–3 latach, kiedy rezul­tat prze­sta­nie być widoczny.

Jak działa zabieg powiększania penisa za pomocą biostymulatora PowerFill?

11

Przygotowanie do zabiegu

Wstęp­na konsul­ta­cja lekar­ska pozwa­la na wyklu­cze­nie wszel­kich prze­ciw­wska­zań oraz omówie­nie ocze­ki­wań pacjen­ta. Prze­pro­wa­dza­na jest przez leka­rza medy­cy­ny este­tycz­nej i/lub urologa.

22

Pierwsza faza

W dniu zabie­gu pacjent najpierw jest przy­go­to­wy­wa­ny przez perso­nel. Miej­sce zabie­go­we jest oczysz­cza­ne, po czym poda­wa­ne jest znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Lekarz poda­je do prącia meto­dą iniek­cyj­ną biosty­mu­la­tor Power­Re­fill. Ten głów­ny etap zabie­gu trwa zale­d­wie ok. 10 minut.

44

Trzecia faza

Pacjent może właści­wie natych­miast wrócić do domu. Wcze­śniej jednak otrzy­mu­je od leka­rza listę wska­zań i prze­ciw­wska­zań pozabiegowych.

55

Ostatnia faza

Końco­wa konsul­ta­cja jest koniecz­na dla oceny efek­tów zabie­gu. Zazwy­czaj odby­wa się ona po ok. 10 dniach od poda­nia preparatu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry