powiekszanie ust

Powiększanie ust — zbuduj piękną czerwień ust!

Zmysło­we usta często stano­wią obiekt westchnień pań i panów. Każdy z nas chce się podo­bać, rozta­czać czar, a usta są prze­cież elemen­tem seksa­pi­lu. Pewnie dlate­go mode­lo­wa­nie warg kwasem hialu­ro­no­wym jest tak popu­lar­ne wśród bywal­ców klinik medy­cy­ny este­tycz­nej.

Jeśli się wahasz, poznaj zale­ty tej meto­dy, a na pewno się na nią zdecy­du­jesz. Powięk­sze­nie ust pole­ga na apli­ka­cji w ich obszar kwasu hialu­ro­no­we­go. Takie zabie­gi zawsze powin­ny być wyko­ny­wa­ne przez odpo­wied­nio wyszko­lo­nych leka­rzy, a tera­pię można prze­pro­wa­dzić wyłącz­nie u zdro­wej, doro­słej osoby. W wyni­ku zabie­gu zyskasz nie tylko więk­sze usta, ale też znik­ną Twoje inne zmory, czyli zmarszcz­ki pala­cza, brak syme­trii i blady kolor. W celu uzyska­nia infor­ma­cji na temat zabie­gu powięk­sza­nia ust skon­tak­tuj się ze specja­li­sta­mi z łódz­kiej klini­ki Novo­derm.

Powiększanie ust — krok po kroku

W obec­nych czasach osoby nieza­do­wo­lo­ne z kształ­tu ust nie chcą ryzy­ko­wać i nie wybie­ra­ją zabie­gów z użyciem skal­pe­la. Inwa­zyj­ne meto­dy bowiem stwa­rza­ją więk­sze zagro­że­nia dla zdro­wia. Proce­du­ry z użyciem wypeł­nia­czy bazu­ją­cych na kwasie hialu­ro­no­wym są zaś wyjąt­ko­wo bezpiecz­ne i przy­ja­zne dla orga­ni­zmu. Pamię­taj tylko, aby kilka dni przed zabie­giem nie sięgać po leki prze­ciw­za­pal­ne czy aspi­ry­nę! Zadbaj również o to, by orga­nizm był wypo­czę­ty. Zabieg nie jest długi (około 30 minut), nie musisz też obawiać się bólu, gdyż specja­li­sta zapew­ne zale­ci Ci albo znie­czu­le­nie specjal­ną maścią, albo znie­czu­le­nie stoma­to­lo­gicz­ne, które całko­wi­cie wyeli­mi­nu­je ból. Kwas hialu­ro­no­wy zosta­nie Ci poda­ny igłą bądź kaniu­lą meto­dą linio­wą albo sposo­bem mikro-droplet (gęściej­sze wstrzy­ki­wa­nie mniej­szych dawek). Kwas hialu­ro­no­wy pozwo­li Ci wyeli­mi­no­wać asyme­trię, nadać ustom seksow­ny kontur i wzmoc­nić barwę warg.

Powiększanie ust — dlaczego kwas hialuronowy?

Kwas hialu­ro­no­wy to natu­ral­ny wypeł­niacz, który dosko­na­le wiąże wodę i tym samym nawil­ża skórę. Ponie­waż wraz z upły­wem lat zmniej­sza się w skórze poziom kwasu hialu­ro­no­we­go dlate­go pacjen­ci chęt­nie korzy­sta­ją z zabie­gów wypeł­nia­ją­cych. Jeśli się zdecy­du­jesz, Twoje usta mogą zyskać nawil­że­nie, jędr­ność i pięk­ny kolor. Natu­ral­ność prepa­ra­tu spra­wia, że zabieg jest bezpiecz­ny, ale nieste­ty prepa­rat się wchła­nia i trze­ba go po pewnym czasie uzupeł­nić. W klini­kach este­tycz­nych, także np. w Klini­ce Novo­derm stosu­je się prepa­ra­ty: Croma Saypha, Juve­derm  i Juve­derm Reto­uch.  Rezul­ta­ty poza­bie­go­we na bazie tych prepa­ra­tów utrzy­mu­ją się zwykle od pół roku do 10 miesię­cy. Po zabie­gu możli­wy jest powrót do normal­nej aktyw­no­ści, choć przez kilka dni może się utrzy­my­wać się niewiel­ki obrzęk.

Powiększanie ust — zalecenia pozabiegowe i przeciwwskazania do zabiegu

Mimo iż zabieg jest bezpiecz­ny, warto po jego wyko­na­niu dać sobie czas na rege­ne­ra­cję. Wska­za­ne są zimne kompre­sy, odpo­czy­nek, unika­nie wysił­ku i mocnych używek. z uwagi na różni­ce w ciśnie­niu, jeśli nie musisz nie lataj samo­lo­tem. Zabieg mode­lo­wa­nia ust kwasem hialu­ro­no­wym wyko­nu­je się tylko u pacjen­tów zdro­wych. Jeśli cier­pisz na jakąś infek­cję, jesteś przeziębiona/y, coś Cię boli, lepiej pocze­kaj z zabie­giem. Nie zosta­nie on wyko­na­ny również u diabe­ty­ków, chorych na nadci­śnie­nie tętni­cze; pacjen­tów w trak­cie lecze­nia nowo­two­rów; kobiet w ciąży bądź karmią­cych pier­sią, a także u osób z zabu­rze­nia­mi krzep­nię­cia. Pozo­sta­łe choro­by i dole­gli­wo­ści także trze­ba zgło­sić leka­rzo­wi, który oceni, czy nie dyskwa­li­fi­ku­ją one osoby do zabie­gu. Jesteś niezadowolona/y z wyglą­du Twoich warg, przyjdź do Klini­ki Novo­derm, poroz­ma­wiaj ze specja­li­stą i poznaj ofer­tę zabie­gów este­tycz­nych..

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry