waw fue w novoderm łódź

Przeszczep włosów na brodzie — jak zagęścić zarost

Gęsta i bujna broda to marze­nie wielu panów. Jednak natu­ra nie wszyst­kich hojnie obda­rzy­ła takim atry­bu­tem męsko­ści. Istnie­ją sposo­by, dzię­ki którym można uzupeł­nić ubyt­ki owło­sie­nia w okoli­cy brody. Do tych najsku­tecz­niej­szych z pewno­ścią nale­ży prze­szczep włosów meto­dą WAW FUE.

Przeszczep włosów na brodzie za pomocą metody WAW FUE – sposób na gęstą brodę

Na prze­szczep włosów w okoli­cy brody warto zdecy­do­wać się, wtedy gdy ubyt­ki w jej gęsto­ści utrud­nia­ją lub nawet unie­moż­li­wia­ją jej komfor­to­we nosze­nie. Zdarza się, że taki stan rzeczy jest powo­dem wielu komplek­sów i niskiej samo­oce­ny u panów.

Urzą­dze­nie WAW FUE zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne przez dr. J.Devroye i jest wyko­rzy­sty­wa­ne przez wielu uzna­nych specja­li­stów w tej dzie­dzi­nie na całym świecie.

Zabieg prze­szcze­pu włosów za pomo­cą urzą­dze­nia WAW FUE pole­ga na pobra­niu tak zwanych graftów, czyli miesz­ków włoso­wych wraz z gruczo­łem łojo­wym i zaapli­ko­wa­niu ich w obsza­ry obję­te łysie­niem lub ubyt­ka­mi, czyli w tym przy­pad­ku brody.

FUE, czyli skrót od Folli­cu­lar Unit Extrac­tion jest to nowo­cze­sna meto­da prze­szcze­pu włosów. Ten popu­lar­ny na całym świe­cie zabieg pozwa­la prze­nieść włosy, które znaj­du­ją się w odpor­nej na wypa­da­nie, części poty­licz­nej pacjen­ta do miejsc, na których włosów braku­je. Obser­wu­jąc tabe­lę Norwo­oda, można zauwa­żyć, że włosy znaj­du­ją­ce się z tyłu głowy zazwy­czaj pozo­sta­ją w dużo lepszej kondy­cji. To stwa­rza możli­wość prze­nie­sie­nia niektó­rych z nich na partie z ubyt­ka­mi. Ważne, aby doko­nać tego z jak najmniej­szą szko­dą dla miejsc boga­tych w gęste włosy.

Jak wygląda zabieg przeszczepu włosów metodą WAW FUE?

Meto­da FUE pole­ga na pobra­niu z obsza­rów dawczych miesz­ków włoso­wych za pomo­cą specjal­ne­go urzą­dze­nia o kształ­cie trąb­ki (Trum­ped Hybrid Punch). Jest to sposób pozwa­la­ją­cy na pobra­nie więk­szej licz­by prze­szcze­pów wyso­kiej jako­ści. Następ­nym krokiem jest przy­go­to­wa­nie ich do zaim­ple­men­to­wa­nia w miej­scu z ubyt­ka­mi. Na powierzch­ni wyma­ga­ją­cej prze­szcze­pu za pomo­cą specjal­ne­go ostrza łączą­ce­go tępą i ostrą końców­kę, zosta­ją wyko­na­ne drob­ne nacię­cia, w których później umiesz­cza się miesz­ki włosowe.

Zabieg wyma­ga jedy­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go. Niewiel­kie rany powsta­łe po pobra­niu miesz­ków włoso­wych goją się w ciągu kilku­na­stu dni. Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­śniej­sze­go sposo­bu pobra­nia graftów na obsza­rze bior­czym nie pozo­sta­ją widocz­ne gołym okiem blizny.

Proce­du­ra może trwać od 5 do nawet 9 godzin, a dokład­ny czas zabie­gu uzależ­nio­ny jest od ilości graftów potrzeb­nych do osią­gnię­cia wyma­rzo­ne­go efek­tu. W tym czasie pacjent ma możli­wość otrzy­ma­nia krót­kiej prze­rwy czy też zmia­ny pozy­cji ciała.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do przeszczepu włosów na brodzie?

Do zakwa­li­fi­ko­wa­nia pacjen­ta do zabie­gu niezbęd­na jest wcze­śniej­sza konsul­ta­cja z leka­rzem. Szcze­gó­ło­wy wywiad, ocena stanu zdro­wia i ewen­tu­al­ne bada­nia to kluczo­we czyn­ni­ki mają­ce wpływ na podję­cie decy­zji o wyko­na­niu zabie­gu prze­szcze­pu włosów. Na tym etapie ważna jest także rozmo­wa z pacjen­tem o jego ocze­ki­wa­niach i real­nych efek­tach, których nale­ży się spodzie­wać po zabiegu.

Meto­da WAW FUE jest bezpiecz­nym sposo­bem na uzyska­nie gęstej brody i tym samym pozby­ciem się komplek­sów z tym zwią­za­nych. Po prze­szcze­pie z wyko­rzy­sta­niem tej meto­dy nie jest wyma­ga­ny długi okres rekon­wa­le­scen­cji. Nie wystę­pu­je goje­nie się bole­snych ran kończą­cych się bliznami.

Kiedy można zaobserwować efekty zabiegu?

W pełni natu­ral­ny efekt prze­szcze­pu włosów na brodzie jest widocz­ny po około roku. Dzię­ki prze­szcze­po­wi włosów meto­dą WAW FUE włosy odra­sta­ją grub­sze i są o wiele mocniej­sze. Broda zysku­je obję­tość i prezen­tu­je się bardziej okaza­le. Po zaob­ser­wo­wa­niu pełnych efek­tów prze­szcze­pu pacjen­ci zysku­ją więk­sza pewność siebie i postrze­ga­ją siebie jako bardziej atrakcyjnych.

Koszt prze­szcze­pu włosów na brodzie jest bezpo­śred­nio uzależ­nio­ny od wiel­ko­ści obsza­rów z ubyt­ka­mi. Śred­nia cena za graft może wyno­sić od 10 do 18 zł. Dokład­ny koszt zabie­gu można poznać podczas indy­wi­du­al­nej konsul­ta­cji w gabi­ne­cie medy­cy­ny estetycznej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry