Sculpting Pro — budowanie mięśni

Cennik

ZabiegCena
Pakiet 8 zabie­gów na 2 okolice2100 zł
Pakiet 14 zabie­gów na 2 okolice2800 zł
Pakiet 10 zabie­gów — stymu­la­cja mięśni Kegla1400 zł

Czym jest Sculpting Pro?

W medycynie estetycznej elektrostymulacja jest wykorzystywana m.in. do budowania mięśni i ulepszania wyglądu ciała pacjenta.

Urzą­dze­niem prze­zna­czo­nym do wyko­ny­wa­nia tego typu zabie­gów jest Sculp­ting Pro – inno­wa­cyj­ny sprzęt medycz­ny o wyso­kiej skutecz­no­ści działania.

Podczas zabie­gu wyko­rzy­sty­wa­na jest skon­cen­tro­wa­na ener­gia elek­tro­ma­gne­tycz­na o dużym natę­że­niu. Elek­tro­sty­mu­la­cja przy pomo­cy urzą­dze­nia Sculp­ting Pro powo­du­je tysią­ce silnych skur­czów mięśni, które popra­wia­ją napię­cie i siłę mięśni pacjen­ta. Pracu­jąc na niższych często­tli­wo­ściach, meto­dę tę można wyko­rzy­sty­wać do rozluź­nia­nia nadmier­nie napię­tych mięśni.

Zalety zabiegu budowania mięśni urządzeniem Sculpting Pro

 1. usuwa­nie tkan­ki tłuszczowej,
 2. rzeź­bie­nie mięśni brzucha,
 3. usuwa­nie cellulitu,
 4. niwe­lo­wa­nie zwiot­cze­nia skóry,
 5. popra­wa atrak­cyj­no­ści wyglądu,
 6. ujędr­nie­nie i napię­cie pośladków,
 7. wysmu­kle­nie ud.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Cena elek­tro­sty­mu­la­cji jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści obsza­ru zabie­go­we­go. Śred­ni przy­rost masy mięśnio­wej wyno­si 19%, nato­miast spala­nie tłusz­czu znaj­du­je się na pozio­mie 16%.

Bezpieczeństwo

Elek­tro­sty­mu­la­cja jest tech­ni­ką stoso­wa­ną od wielu lat nie tylko w medy­cy­nie este­tycz­nej, ale również w reha­bi­li­ta­cji i fizjo­te­ra­pii. Jest to meto­da nie tylko skutecz­na, ale również wyjąt­ko­wo bezpiecz­na. Zabieg jest całko­wi­cie niein­wa­zyj­ny i nie wiąże się z żadny­mi niepo­żą­da­ny­mi skut­ka­mi ubocz­ny­mi. Nie wyma­ga też rekonwalescencji.

Komfort

Elek­tro­sty­mu­la­cja Sculp­ting Pro jest zabie­giem bezbo­le­snym. W trak­cie sesji pacjent odczu­wa wyraź­ne skur­cze mięśni, porów­ny­wal­ne do ćwiczeń na siłow­ni. Na począt­ku może być to lekko nieprzy­jem­ne, jednak po chwi­li orga­nizm przy­zwy­cza­ja się do regu­lar­nych doznań o stałej inten­syw­no­ści. Inne możli­we odczu­cia to wibra­cje i mrowie­nie w obsza­rze zabiegowym.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–4 tygo­dni od wyko­na­nia zabie­gu. Najlep­sze rezul­ta­ty uzysku­je­my poprzez wyko­na­nie serii co najmniej 4 zabie­gów w 7‑dniowych odstę­pach czasowych.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Poje­dyn­cza sesja elek­tro­sty­mu­la­cji trwa od 30 do 45 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Jedy­nym obser­wo­wa­nym efek­tem ubocz­nym zabie­gu elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro może być zmęcze­nie mięśni podob­ne do tego, jakie odczu­wa się po inten­syw­nym trenin­gu na siłowni.

Przeciwwskazania

 • Ciąża i karmie­nie piersią.
 • Nadci­śnie­nie tętnicze.
 • Meta­lo­we implan­ty lub biżu­te­ria w obsza­rze zabiegowym.
 • Choro­by nowotworowe.

Elektrostymulacja Sculpting Pro krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja  ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia elek­tro­sty­mu­la­cji Sculp­ting Pro. Pacjent ma szan­sę zadać nurtu­ją­ce go pyta­nia o prze­bieg zabie­gu oraz o wska­za­nia po nim.

2

Pierwszy zabieg

Podczas jedne­go zabie­gu wywo­ły­wa­nych jest 20 tysię­cy inten­syw­nych skur­czów mięśni. Taka inten­syw­ność ćwiczeń nie jest osią­gal­na podczas zwykłe­go trenin­gu na siłow­ni. Tkan­ka mięśnio­wa zmie­nia swoją struk­tu­rę, przy­sto­so­wu­jąc się do tak inten­syw­ne­go wysił­ku, nato­miast tłuszcz w miej­scu zabie­go­wym ulega redukcji.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi elek­tro­sty­mu­la­cji wyko­ny­wa­ne są w podob­ny sposób, jak pierwszy.

4

Konsultacja kończąca

Ocena efek­tów zabie­gu jest możli­wa po 2–4 tygo­dniach od jego wyko­na­nia. Pacjent może podjąć decy­zję o zakoń­cze­niu trenin­gu na tym etapie lub o jego kontynuowaniu.

Jak działa elektrostymulacja Sculpting Pro?

11

Przygotowanie do zabiegu

Nie jest wyma­ga­ne specjal­ne przy­go­to­wa­nie do zabie­gu. Podczas wstęp­nej konsul­ta­cji nale­ży wyklu­czyć przeciwwskazania.

22

Pierwsza faza

Po usta­le­niu miejsc zabie­go­wych specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę pacjen­ta do procedury.

33

Druga faza

Specja­li­sta umiesz­cza w miej­scu zabie­go­wym specja­li­stycz­ną głowi­cę, która emitu­je skon­cen­tro­wa­ną ener­gię elektromagnetyczną.

44

Trzecia faza

Pod wpły­wem silnych skur­czów wytwa­rza­ją się nowe włók­na mięśnio­we, a gęstość i obję­tość mięśni ulega­ją zwięk­sze­niu. Nastę­pu­je również reduk­cja tkan­ki tłuszczowej.

55

Ostatnia faza

Efek­ty zabie­gu stabi­li­zu­ją się w ciągu 2–4 tygo­dni po jego wykonaniu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry