NeoDerm Rf — radiofrekwencja mikroigłowa

Cennik

ZabiegCena
Twarz1200 zł
Twarz i szyja1600 zł
Twarz, szyja, dekolt2000 zł
Wybra­na partia ciała1200 zł
Lecze­nie łysienia1200 zł

Czym jest SecretDerm Rf?

NeoDerm Rf to nowatorski system mikroigłowy zaprojektowany w celu stymulacji i przebudowy kolagenu oraz przeciwdziałania typowym oznakom starzenia.

Ideal­nie nada­je się do stoso­wa­nia u pacjen­tów, którzy chcą zrewi­ta­li­zo­wać i odświe­żyć wygląd swojej skóry. Dzię­ki zasto­so­wa­niu tej meto­dy, możli­we jest szyb­kie i skutecz­ne pozby­cie się zmarsz­czek, blizn i rozstę­pów, a także ujędr­nie­nie i odży­wie­nie tkanek. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w wymien­ne mikro­igły, dzię­ki którym możli­wa jest praca na różnych głębo­ko­ściach skóry. Zabie­gi są dosto­so­wy­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta, dzię­ki czemu wyka­zu­ją wyjąt­ko­wą skutecz­ność. Nowo­cze­sna meto­da jest mini­mal­nie inwa­zyj­na i deli­kat­na oraz bezpiecz­na dla skóry. Świet­nie spraw­dza się dla pacjen­tów w każdym wieku. Zabieg powi­nien być powta­rza­ny do osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cych efektów.

Obszary zastosowania zabiegu urządzeniem NeoDerm Rf

 • Okoli­ce ust, nosa, oczu.
 • Bruz­dy nosowo-wargowe.
 • Cała twarz.
 • Wybra­ne obsza­ry ciała, w tym pier­si, brzuch, uda.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg jest wyjąt­ko­wo skutecz­ny, ze wzglę­du na możli­wość dosto­so­wa­nia proce­du­ry do indy­wi­du­al­nych potrzeb skóry pacjen­ta. Cena jest uzależ­nio­na od rozle­gło­ści miej­sca zabiegowego.

Bezpieczeństwo

Zabieg jest mini­mal­nie inwa­zyj­ny, a przez to w pełni bezpiecz­ny. Nie wyma­ga rekonwalescencji.

Komfort

Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a dzię­ki temu bezbolesny.

Częste pytania

 • Kiedy widoczne są efekty?

  Efek­ty są widocz­ne już po pierw­szym zabie­gu przy użyciu NeoDerm Rf. Dla uzyska­nia najlep­szych możli­wych rezul­ta­tów zale­ca się jednak wyko­na­nie 3–4 sesji w kilku­ty­go­dnio­wych odstę­pach czaso­wych (zgod­nie z zale­ce­niem kosmetologa).

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Zabieg trwa ok. 15–20 minut.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Możli­wym efek­tem niepo­żą­da­nym po zabie­gu jest krót­ko­trwa­łe zaczer­wie­nie­nie skóry, które znika samo­ist­nie po około 3–4 godzinach.

Przeciwwskazania

 • Ciąża.
 • Choro­ba nowotworowa.
 • Otwar­te rany lub zmia­ny choro­bo­we skóry.
 • Wszcze­pio­ne urzą­dze­nia elektryczne.
 • Zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści krwi.
 • Tera­pia przeciwzakrzepowa.
 • Skłon­ność do bliznowców.

SecretDerm Rf krok po kroku

1

Konsultacja

Konsul­ta­cja  ze specja­li­stą ma na celu usta­le­nie obsza­rów zabie­go­wych i wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia zabiegu.

2

Pierwszy zabieg

Zabieg pole­ga na przy­sta­wia­niu do skóry pacjen­ta specja­li­stycz­nej głowi­cy, wypo­sa­żo­nej w mikro­igi­ły o różnych długo­ściach. Nakłu­wa­nie tkanek powo­du­je powsta­wa­nie drob­nych punk­tów koagu­la­cji, które pobu­dza­ją orga­nizm do wzmo­żo­nej produk­cji włókien kolagenowych.

3

Kolejne zabiegi

Kolej­ne zabie­gi prze­bie­ga­ją w taki sam sposób, co pierw­szy. Ich licz­ba jest uzależ­nio­na od potrzeb skóry pacjenta.

4

Konsultacja kończąca

Wstęp­na ocena efek­tów zabie­gu jest możli­wa niemal natych­miast po jego wyko­na­niu. Aby uzyskać długo­trwa­ły i maksy­mal­ny efekt, zale­ca się wyko­na­nie 2–3 zabie­gów w miesięcz­nych odstę­pach czaso­wych. U więk­szo­ści osób nale­ży spodzie­wać się całko­wi­cie trwa­łe­go efek­tu, warto jednak regu­lar­nie (co 1–2 lata) wyko­ny­wać zabie­gi przypominające.

Jak działa urządzenie NeoDerm Rf?

11

Przygotowanie do zabiegu

Zabie­gi przy użyciu NeoDerm Rf nie wyma­ga­ją specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia ze stro­ny pacjenta.

22

Pierwsza faza

Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia zabie­gu specja­li­sta przy­go­to­wu­je skórę pacjen­ta i poda­je znie­czu­le­nie miejscowe.

33

Druga faza

Miej­sce zabie­go­we jest nakłu­wa­ne igła­mi wpro­wa­dza­ny­mi na głębo­kość 0.5–3.5 mm, które emitu­ją falę radiową.

44

Trzecia faza

Pod wpły­wem ener­gii radio­wej tkan­ki nagrze­wa­ją się, a powsta­łe w ten sposób punk­ty koagu­la­cji stymu­lu­ją skórę do produk­cji kolagenu.

55

Ostatnia faza

Skóra napi­na się i ujędr­nia, zmarszcz­ki ulega­ją wygła­dze­niu, rozstę­py i blizny stają się mniej widoczne.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry