Skuteczne usuwanie cellulitu

Zabie­gów na cellu­lit mamy całe mnóstwo począw­szy od tych domo­wych, na tych specja­li­stycz­nych, wyko­ny­wa­nych w klini­kach skoń­czyw­szy. Najła­twiej sięgnąć po te domo­we jednak to często za mało by pozbyć się cellu­li­tu. Zatem które zabie­gi medy­cy­ny este­tycz­nej skutecz­nie usuwa­ją cellulit?

Kilka słów o cellulicie 

Cellu­lit może doty­czyć nawet 90% kobiet po 20 roku życia, nic więc dziw­ne­go, że popu­lar­ność zabie­gów jest duża, a panie wciąż poszu­ku­ją nowych, skutecz­nych sposo­bów na pozby­cie się poma­rań­czo­wej skór­ki. Cellu­lit poja­wić się może na różnych częściach ciała, jednak najczę­ściej widocz­ny jest na poślad­kach, biodrach oraz udach. Za przy­czy­nę cellu­li­tu uzna­je się nagro­ma­dze­nie komó­rek tkan­ki tłusz­czo­wej, czego skut­kiem jest zatrzy­ma­nie wody oraz toksyn. Przed­sta­wi­my kilka zabie­gów, które cieszą się dużą popu­lar­no­ścią ze wzglę­du na skutecz­ność, ale i bezpieczeństwo.

Cellulit detector — badanie cellulitu

Zanim przy­stą­pi się do walki z prze­ciw­ni­kiem, warto poznać jego siłę i możli­wo­ści. Dzię­ki urzą­dze­niu Cellu­lit detec­tor można precy­zyj­nie wykryć i skla­sy­fi­ko­wać tak zwane termicz­ne ozna­ki cellu­li­tu. Urzą­dze­nie loka­li­zu­je obsza­ry wyma­ga­ją­ce diagno­zy oraz tera­pii i inten­syw­nej pielę­gna­cji. Okre­śla skalę proble­mu zwią­za­ne­go z wystę­po­wa­niem cellu­li­tu, dzię­ki czemu możli­we jest precy­zyj­ne dobra­nie właści­wej terapii.

Bada­nie cellu­li­tu pozwa­la unik­nąć sytu­acji, w której dzia­ła się po omac­ku. Stoso­wa­nie zabie­gów bez dokład­nej znajo­mo­ści proble­mu może zdecy­do­wa­nie wydłu­żyć czas tera­pii, a co za tym idzie również i kosz­tów. Bada­nie pole­ga na przy­ło­że­niu płyt­ki detek­to­ra do właści­we­go obsza­ru, a następ­nie skla­sy­fi­ko­wa­niu rodza­ju cellu­li­tu (obrzę­ko­wy lub tłusz­czo­wy) i stadium rozwoju.

Endermologia

Nowo­cze­sny, w pełni bezpiecz­ny zabieg, który pozwa­la redu­ko­wać tkan­kę tłusz­czo­wą, mode­lo­wać sylwet­kę, a przy tym pozbyć się cellu­li­tu. Dzię­ki niemu skóra odzy­sku­je jędr­ność i blask. Ender­mo­lo­gia jest zabie­giem bezbo­le­snym i całko­wi­cie niein­wa­zyj­nym. Szereg zalet przy braku skut­ków ubocz­nych pozwa­la zali­czyć ją do unika­to­wych metod lecze­nia cellulitu.

Dzię­ki kura­cji, popra­wie ulega krąże­nie krwi oraz kolo­ryt i gład­kość skóry. Zabieg w żaden sposób nie naru­sza ciągło­ści naskór­ka i jest całko­wi­cie bezbo­le­sny. Ender­mo­lo­gia to zabieg z długo­let­nią trady­cją. Został opra­co­wa­ny w latach 80. we Fran­cji, gdzie na począt­ku był stoso­wa­ny jako proce­du­ra mają­ca na celu lecze­nie blizn i oparzeń. Z czasem jednak okaza­ło się, że ender­mo­lo­gia jest skutecz­na również w lecze­niu cellulitu.

Zasa­da dzia­ła­nia tego zabie­gu opie­ra się na redu­ko­wa­niu cellu­li­tu za pomo­cą masa­żu oraz mani­pu­la­cji w obrę­bie tkanek. Takie mecha­nicz­ne oddzia­ły­wa­nie na miej­sca dotknię­te cellu­li­tem pozwa­la rozbić struk­tu­ry tkan­ki tłusz­czo­wej, toksyn i wody, a następ­nie pozbyć się ich w natu­ral­ny sposób poprzez układ limfa­tycz­ny. Jest to więc zabieg niein­wa­zyj­ny, który ma jesz­cze kilka innych pozy­tyw­nych efek­tów takich jak: popra­wa krąże­nia krwi i kolo­ry­tu skóry. Dla najlep­szych efek­tów zale­ca się wyko­na­nie serii 6–10 zabiegów.

Arosha

Zabieg skon­cen­tro­wa­ny na usuwa­niu cellu­li­tu wodne­go, który jak się okazu­je, doty­czy bardzo wielu kobiet. Pozwa­la również pozbyć się uciąż­li­wych obrzę­ków. Niepra­wi­dło­wo­ści te powsta­ją na skutek niepra­wi­dło­we­go ruchu krwi i limfy w tkan­kach, czego skut­kiem są zasto­je wody w orga­ni­zmie i obrzęki.

Jak rozpo­znać cellu­lit wodny? Pomoc­ne może okazać się ściśnię­cie skóry i obser­wo­wa­nie jej struk­tu­ry. Jeśli jest pofał­do­wa­na, opuch­nię­ta oraz napię­ta, a z czasem nawet trochę bole­sna podczas doty­ku, może to ozna­czać, że mamy do czynie­nia właśnie z cellu­li­tem wodnym.

Skutecz­nym sposo­bem pozby­wa­nia się tego rodza­ju cellu­li­tu są specjal­ne banda­że Arosha, wyko­na­ne z deli­kat­nej baweł­ny i nasą­czo­ne aktyw­ny­mi skład­ni­ka­mi. Przed wyko­na­niem zabie­gu koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie peelin­gu, który ma za zada­nie popra­wić wchła­nia­nie odpo­wied­nich skład­ni­ków. Następ­nie wybra­ne partie ciała owija­ne są banda­żem. Na koniec proce­du­ry zosta­je zaapli­ko­wa­ny odpo­wied­nio dobra­ny krem. Efek­ty zabie­gu są najle­piej widocz­ne po wyko­na­niu kilku serii.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry