Badanie trychologiczne

Badanie trychologiczne

Bada­nie trycho­lo­gicz­ne ma na celu okre­śle­nie stanu zdro­wia skóry głowy oraz włosów. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne umoż­li­wia okre­śle­nie struk­tu­ry włosa i skóry głowy, rozpo­zna­nie scho­rze­nia skóry jak np. łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry, rozpo­zna­nie rodza­ju łysie­nia i ewen­tu­al­ne wyklu­cze­nie niektó­rych przy­czyn  nadmier­nej utra­ty włosów. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne wyko­ny­wa­ne jest przez specja­li­stę trycho­lo­ga i obej­mu­je kilka etapów: wywiad lekar­ski, bada­nia krwi, tricho­sko­pię czyli kompu­te­ro­we bada­nie skóry głowy i włosów, tricho­gram czyli bada­nie struk­tu­ry włosa pod mikro­sko­pem, a w niektó­rych przy­pad­kach również prze­pro­wa­dze­nie bada­nia histo­pa­to­lo­gicz­ne­go. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne nale­ży do bezpiecz­nych metod, dlate­go może  być wyko­ny­wa­ny zarów­no u doro­słych, jak i u dzie­ci, a nawet u kobiet ciężar­nych. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne umoż­li­wia właści­wą diagno­zę i wdro­że­nie efek­tyw­ne­go leczenia.

Trichogram i trichoskopia — metody badań trychologicznych

Tricho­sko­pia umoż­li­wia ocenę stanu włosów oraz skóry głowy, a także okre­śle­nie chorób derma­to­lo­gicz­nych jak łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry czy rodza­ju łysie­nia. Lekarz wyko­nu­ją­cy bada­nie anali­zu­je  obraz uzyska­ny z części czoło­wej, skro­nio­wej i poty­licz­nej. Dzię­ki  70-krot­ne­mu powięk­sze­niu lekarz trycho­log może ocenić stan włosów oraz skóry głowy oraz okre­ślić rodzaj łysie­nia czy chorób skóry głowy. Tricho­gram to bada­nie struk­tu­ry włosów za pomo­cą mikro­sko­pu. Tricho­gram umoż­li­wia stwier­dze­nie prawi­dło­we­go wyglą­du włosów, a także okre­śle­nie typu wypa­da­nia włosów, aktyw­no­ści choro­by oraz wyklu­cze­nia niektó­rych przy­czyn nadmier­nej utra­ty włosów. Tricho­gram pozwa­la zbadać ilość włosów będą­cych w fazie anage­nu czyli wzro­stu, kata­ge­nu czyli fazie przej­ścio­wej oraz telo­ge­nu czyli fazie spoczynku.

Badanie trychologiczne — wskazania

Bada­nie trycho­lo­gicz­ne prze­pro­wa­dza się w przy­pad­ku nadmier­nej utra­ty włosów oraz niepo­ko­ją­cych obja­wów w okoli­cach skóry głowy takich jak: zaczer­wie­nie­nie, swędze­nie, nadmier­ne złusz­cza­nie. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne umoż­li­wia również ocenę prawi­dło­wo­ści cyklu wzro­stu włosów. Cykl życia włosów dzie­li się na fazę anage­nu czyli inten­syw­ne­go wzro­stu, fazę kata­ge­nu czyli okres przej­ścio­wy oraz fazę telo­ge­nu czyli okres spoczyn­ku. Za prawi­dło­wy wynik przyj­mu­je się: 66–96 % włosów w fazie anage­nu, 6% włosów w fazie kata­ge­nu, 2–18% włosów w fazie telo­ge­nu. Prze­pro­wa­dze­nie pełnej diagno­sty­ki umoż­li­wia okre­śle­nie rodza­ju łysie­nia oraz przy­czy­ny nadmier­ne­go wypa­da­nia włosów, a tym samym zasto­so­wa­nie odpo­wied­niej kura­cji. Bada­nie trycho­lo­gicz­ne prze­pro­wa­dza­ne jest przez leka­rza specja­li­stę, jest bezbo­le­sne i nieinwazyjne.

Badanie trychologiczne, a rodzaje łysienia

Bada­nie trycho­lo­gicz­ne umoż­li­wia diagno­sty­kę nastę­pu­ją­cych  rodza­jów łysienia:

  • łysie­nie andro­ge­no­we- najczę­ściej spoty­ka­ny rodzaj łysie­nia,  charak­te­ry­zu­ją­cy się utra­tą włosów w okoli­cach skro­ni, przy­czy­na­mi łysie­nia andro­ge­no­we­go zazwy­czaj są uwarun­ko­wa­nia gene­tycz­ne, zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormo­nal­nej oraz silny stres,
  • łysie­nie łojo­to­ko­we- zwią­za­ne jest bezpo­śred­nio z łojo­to­ko­wym zapa­le­niem skóry, które niele­czo­ne może dopro­wa­dzić do znacz­nej utra­ty włosów,
  • łysie­nie plac­ko­wa­te- charak­te­ry­zu­je się prze­rze­dze­niem i utra­tą włosów w kilku miej­scach na owło­sio­nej skórze  głowy, najczęst­szą przy­czy­ną tego rodza­ju łysie­nia są uwarun­ko­wa­nia gene­tycz­ne, choro­by prze­wle­kłe oraz choro­by o charak­te­rze immunologicznym,
  • łysie­nie telo­ge­no­we- charak­te­ry­zu­je się osła­bie­niem kondy­cji włosów, a w efek­cie ich wypa­da­niem, łysie­nie telo­ge­no­we nie prowa­dzi do całko­wi­tej utra­ty włosów i zazwy­czaj włosy odra­sta­ją po upły­wie około pół roku, łysie­nie telo­ge­no­we najczę­ściej zwią­za­ne jest z zabu­rze­nia­mi gospo­dar­ki hormo­nal­nej spowo­do­wa­nej przyj­mo­wa­niem doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych, prze­by­tym poro­dem, a także uraza­mi, opera­cja­mi i silnym stresem,
  • łysie­nie anage­no­we- nadmier­na utra­ta włosów jest przej­ścio­wa i nie nastę­pu­je uszko­dze­nie miesz­ków włoso­wych, włosy odra­sta­ją po wyeli­mi­no­wa­niu czyn­ni­ka draż­nią­ce­go, najczęst­szą przy­czy­ną łysie­nia anage­no­we­go są leki stoso­wa­ne w chemio­te­ra­pii i radioterapii,
  • łysie­nie blizno­wa­cie­ją­ce- najrzad­szy rodzaj łysie­nia, który prowa­dzi do nieod­wra­cal­nej utra­ty włosów, najczęst­szą przy­czy­ną tego rodza­ju łysie­nia są  zaka­że­nia grzy­bi­cze, infek­cje wiru­so­we i bakte­ryj­ne, a także choro­by o charak­te­rze immunologicznym.

Bada­nie trycho­lo­gicz­ne jest najczęst­szą meto­dą diagno­sty­ki łysie­nia i chorób skóry głowy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry