Leczenie łojotoku

Leczenie łojotoku

Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry nale­ży do bardzo powszech­nych chorób derma­to­lo­gicz­nych. Lecze­nie łojo­to­ku nie nale­ży do najła­twiej­szych, a obja­wy mogą przy­po­mi­nać inne choro­by skóry jak np. egze­ma, łusz­czy­ca lub reak­cję aler­gicz­ną. Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry nale­ży do chorób prze­wle­kłych. W lecze­niu łojo­to­ku bardzo ważna jest odpo­wied­nia diagno­za i dobór właści­wej tera­pii. Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry może również być przy­czy­ną nadmier­nej utra­ty włosów zwanej łysie­niem łojotokowym.

Łojotokowe zapalenie skóry — objawy

Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry zazwy­czaj doty­ka  osoby młode, między 18 a 40 rokiem życia. Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry najczę­ściej wystę­pu­je na owło­sio­nej skórze głowy, w okoli­cach brwi i środ­ko­wej części twarzy, w okoli­cach intym­nych oraz w górnej części klat­ki pier­sio­wej. Łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry obja­wia się:

 • łusz­cze­niem skóry,
 • prze­tłusz­cza­niem włosów,
 • zaczer­wie­nie­niem,
 • żółty­mi i tłusty­mi płata­mi skóry,
 • swędze­niem,
 • prze­rze­dze­niem włosów lub ich nadmier­nym wypadaniem.

Łojotokowe zapalenie skóry — przyczyny

Przy­czy­ny łojo­to­ko­we­go zapa­le­nia skóry nie są do końca znane. Przyj­mu­je się, że na nadmier­ne wydzie­la­nie łoju mają wpływ takie czyn­ni­ki jak:

 • zabu­rze­nia gospo­dar­ki hormonalnej,
 • prze­wle­kły stres,
 • nieod­po­wied­nia dieta,
 • naduży­wa­nie alkoholu.

Bada­nia wyka­za­ły, że łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry ma zwią­zek z obni­żo­ną odpor­no­ścią, dlate­go zwięk­szo­ne praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia obja­wów  poja­wia się  osób chorych na AIDS lub nowo­two­ry złośli­we. Zwięk­szo­ne ryzy­ko łojo­to­ko­we­go zapa­le­nie skóry doty­czy również osób, u których zdiagnozowano:

 • choro­bę Parkinsona,
 • epilep­sję,
 • cukrzy­cę,
 • wiru­so­we zapa­le­nie trzustki,
 • wiru­so­we zapa­le­nie wątroby,
 • łusz­czy­cę.

Bada­nia wyka­zu­ją równiez zwięk­szo­ną skłon­ność do łojo­to­ko­we­go zapa­le­nie skóry u osób z zespo­łem Downa oraz po prze­by­tym zawa­le lub udarze. Łojo­tok nie nale­ży do chorób gene­tycz­nych, ale dzie­dzicz­ne mogą być skłon­no­ści do jego wystę­po­wa­nia. Łojo­tok nale­ży do prze­wle­kłych chorób derma­to­lo­gicz­nych, na którą wpły­wa wiele czyn­ni­ków. Okazu­je się, że do jej powsta­wa­nia przy­czy­nia się również zanie­czysz­czo­ne powie­trze, nosze­nie zbyt obci­słej odzie­ży, spoży­wa­nie dużej ilości tłustych potraw oraz słody­czy, a także niewła­ści­wa pielę­gna­cja skóry głowy.

Leczenie łojotoku

Lecze­nie łojo­to­ku jest długo­trwa­łe i nie zawsze przy­no­si ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty. Okazu­je się, że łojo­to­ko­we­go zapa­le­nia skóry nie można całko­wi­cie wyle­czyć. Dostęp­ne meto­dy lecze­nia łojo­to­ku pozwa­la­ją zmniej­szyć uciąż­li­we obja­wy i kontro­lo­wać prze­bieg choro­by. Najczę­ściej stoso­wa­ne są prepa­ra­ty o dzia­ła­niu prze­ciw­grzy­bi­czym, prze­ciw­za­pal­nym i rege­ne­ru­ją­cym. Leki na łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry wystę­pu­ją w posta­ci maści, kremów, płynów. W przy­pad­ku łojo­to­ko­we­go zapa­le­nia skóry głowy najczę­ściej stosu­je się leki zawierające:

 • keto­ko­na­zol,
 • ichtiol,
 • piry­tio­nian cynku,
 • siar­kę.

Lecze­nie łojo­to­ku jest długo­trwa­łe i uciąż­li­we, ponie­waż skład­ni­ki prepa­ra­tów mogą powo­do­wać dzia­ła­nia niepo­żą­da­ne. Leki na łojo­to­ko­we zapa­le­nie skóry nale­ży przyj­mo­wać zgod­nie z zale­ce­nia­mi leka­rza. Pomoc­na w lecze­niu łojo­to­ku może być również zmia­na nawy­ków jak np. ogra­ni­cza­nie ilości spoży­wa­nych tłusz­czów i cukrów, nosze­nie prze­wiew­nej odzie­ży z natu­ral­nych mate­ria­łów, stoso­wa­nie odpo­wied­nich prepa­ra­tów do pielę­gna­cji skóry głowy. Wybie­ra­jąc szam­pon warto wybrać kosme­tyk prze­zna­czo­ny do pielę­gna­cji skóry łojo­to­ko­wej, a nie do włosów prze­tłusz­cza­ją­cych się. Skład­ni­ki obu kosme­ty­ków znacz­nie się różnią, dlate­go istot­ny jest wybór odpo­wied­nie­go środ­ka pielę­gna­cyj­ne­go w lecze­niu łojotoku.

W Novoderm w Łodzi łojotokowe zapalenie skóry głowy leczymy za pomocą zabiegu Dr Cyj Hair Filler

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry